Програма " околна среда 2007 2013 г."страница4/13
Дата20.07.2018
Размер0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

І.3. Връзка на ОПОС 2014 – 2020 г. с други планове и програми


В подточката ще бъдат посочени имащите отношение към ОПОС 2014 – 2020 г. стратегии, планове и програми на национално и европейско ниво.

І.3.1. Стратегии, планове и програми, които са ползвани като основа и насоки за изработване на ОПОС 2014 – 2020 г. и имат пряко обвързване в програмата


Проектът на ОПОС 2014 – 2020 г. е в съответствие и е съобразен със следните стратегически и планови документи:

 • На ниво ЕС:

  • Стратегия „Европа 2020”;

  • Стратегия на ЕС за биологично разнообразие до 2020 г.;

  • Пътна карта за достигане до 2050 г. на конкурентноспособна икономика с ниска въглеродна интензивност, ЕК;

  • Пътна карта за ресурсно ефективна Европа, ЕС;

  • Бяла книга за адаптация към климатичните изменения;

  • План за опазване на водните ресурси на Европа до 2020 г. (Blueprint);

  • План за екоиновации до 2020 г., ЕС.

 • На национално ниво:

  • Настоящата Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”;

  • Стратегически план за биоразнообразие 2011 – 2020 г.;

  • Национална програма за реформи 2012 – 2020 г.;

  • Национална програма за развитие: България 2020;

  • Трети национален план за действие по изменение на климата 2013 – 2020 г.;

  • Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк в атмосферния въздух, 2007 г.;

  • Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор и План за действия към нея в краткосрочна (2013 – 2015 г.), средносрочна (2016 – 2021 г.) и дългосрочна (2022 – 2037 г.) перспектива;

  • Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010 – 2020 г.;

  • Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Република България за периода 2011 – 2020 г.;

  • Планове за управление на речните басейни на Източнобеломорски, Дунавски, Западнобеломорски и Черноморски райони за басейново управление, 2010 г.;

  • Общински програми за качество на атмосферния въздух;

  • Други.

В доклада за екологична оценка ще бъде направен подробен анализ на начина на отчитане на изброените стратегии, планове и програми.

І.3.2. Други стратегии, планове и програми


Освен изброените в предходната подточка стратегии, планове и програми, в тази подточка ще се разгледа и връзката на програмата с други планове, стратегии и програми. Целта е да се направи анализ на съответствието и избягване на противоречия на предвижданията на ОПОС с други действащи планове и стратегически документи.

Такива са например: • Други стратегии, планове и програми, поставящи цели по опазване на околната среда;

 • Настоящите оперативни програми за програмен период 2007 – 2013 г.;

 • Други планове и програми, с период на действие съвпадащ/застъпващ следващия програмен период:

  • Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г.;

  • Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012 – 2022 г.;

  • Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.;

  • Национален план за енергия от възобновяеми енергийни източници до 2020 г.;

  • Други.

ІІ. Аспекти на текущото състояние на околната среда и евентуално развитие без прилагането на програмата

ІІ. 1. Текущо състояние на околната среда


Ще бъде направен анализ на текущото състояние на околната среда по компоненти и фактори на околната среда на национално ниво, съответстващо на териториалния обхват на програмата.

Анализът и оценката на текущото състояние ще бъдат направени по следните подточки, като за целите на настоящото задание е дадена резюмирана актуална информация за състоянието на околната среда към момента:

ІІ.1.1. Климатични фактори и изменение на климата

ІІ.1.1.1 Климатични фактори на страната


Климатичното райониране на страната е направено при отчитане на следните основни фактори: географска ширина, характер на релефа, положение спрямо големите водни басейни и обща атмосферна циркулация. На територията на България са обособени две климатични области: европейско-континентална и континентално-средиземноморска климатична области.

На фигура ІІ.1.1.-1 са представени климатичните райони в България.

Фигура ІІ.1.1.-1 Климатични райони в България

Легенда:

А. Европейско-континентална климатична област

А1 Умерено-континентална климатична подобласт А2 Преходно-континентална климатична подобласт

В. Континентално-средиземноморска климатична област

В1 - Южнобългарска климатична подобласт В2 - Черноморска климатична подобласт
Предвид националния обхват на ОПОС 2014 - 2020 г., в доклада за екологична оценка ще бъде направена оценка на текущото състояние на климатичните особености на климатичните области и подобласти, в които попада Република България.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница