Програма по география и икономика за шести клас в избираеми учебни часовеДата28.08.2017
Размер151.04 Kb.

Примерна учебна програма на училищно ниво за избираеми учебни часове по география и икономика за VI клас

(разширена подготовка)

....................................................................................................................................................

(пълно наименование на училището, населено място)

УТВЪРЖДАВАМ,
ДИРЕКТОР: ...................................

(име, фамилия, подпис, печат)
Дата: ...............................................

(Дата на утвърждаването – преди 15.09.)ПРИМЕРНА УЧЕБНА ПРОГРАМА
ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА ШЕСТИ КЛАС В ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА

ЗА УЧЕБНАТА 20........./20......... ГОДИНА


КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Обучението в избираеми учебни часове (ИУЧ) по география и икономика в VI клас е насочено към затвърдяване на въведените в V клас основни понятия и идеи и надграждане на знания за континентите Южна и Северна Америка, Азия, Австралия и за Океания; въвеждане на нови понятия и практически умения; откриване на глобални закономерности; изграждане на компетенции и модели на поведение, които са основа и инструментариум за успешно овладяване на географски знания и умения в обучението по разширена подготовка.

Така се постига разширяване и задълбочаване на географската грамотност на учениците и приобщаването им към актуални проблеми на съвременността – предпоставка за формирането на техния светоглед и географска култура, за личностното им развитие, за социална активност и реализация.


ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Главна цел:

Разширяване на географската култура на учениците, като част от тяхната обща култура за ориентиране и за разумна дейност в географското пространство на регионално ниво чрез повече и по-разнообразни дейности и упражнения, чрез въвеждане на проектна дейност и работа по групи, чрез използване на разнообразни източници на географска информация.


Подцели:

 • Да се затвърдят въведените в V клас основни понятия.

 • Да се разшири системата от географски знания за природата, населението и стопанството на континентите Южна и Северна Америка, Азия, Австралия и за Океания.

 • Да се доразвият и затвърдят умения за: извличане на информация от различни източници; за интерпретиране на информация; за представяне на информация и за работа в екип.

 • Да се задълбочи формирането на географски компетенции и модели на поведение в географското пространство.

 • Да се задълбочи изграждането на ценности: интерес към географското знание и постигане на географско познание; светогледни идеи за географските закономерности, за връзката между природата и човека, за изменението на природата и нейното опазване; нравствено-естетически ценности, свързани с разбирането на някои проблеми на хората, за равенство между хората, за осъзнаване необходимостта от сътрудничество и уважение между тях.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА

География на континентите и страните:

 • Описва важни открития за опознаването на континентите и развитието на географското познание.

 • Характеризира определени крайбрежни форми или форми на релефа в континентите Южна и Северна Америка, Азия, Австралия и в Океания.

 • Характеризира особености на природата на континентите.

 • Описва форми на релефа по избор – планина, плато, пустиня, пещера, долина.

 • Описва водни обекти.

 • Знае специфични растения и животни в съответните континенти и оценява необходимостта от съхраняване на биологичното разнообразие.

 • Изброява географски рекорди.

 • Изразява мнение за последиците от човешката дейност върху природата в конкретни географски райони – Амазония, Аралско море, Големия бариерен риф; разибра необходимостта от опазване на природната среда.

 • Описва начина на живот на отделни групи хора – инки, маи, ескимоси, индианци, аборигени, номади.

 • Определя разпространението на основни световни религии в Азия.

 • Посочва промените в политическата карта на континента Азия след 1991 година. Изразява мнение за необходимостта от мирно решаване на конфликтите.

 • Познава същността на международните организации ОПЕК, АСЕАН, ОИК и обяснява необходимостта от тях.

 • Изброява основни стопански дейности и териториалното им проявление в континентите Южна и Северна Америка, Азия, Австралия и в Океания.

 • Изброява демографски и социални проблеми в континента Азия.

 • Характеризира избрани страни в континетите Южна и Северна Америка, Азия, Австралия и в Океания – Перу, Боливия и Чили, Иран и Монголия, Китай и Индия, Науру.

 • Разпознава природни и археологически забележителности (плато Наска, водопадите Анхел и Игуасу, Мачу Пикчу, Гранд Каньон, Мамутовата пещера, Чичен Ица, Теракотената армия и Великата китайска стена, Тадж Махал, скалата Улуру) и изразява мнение за необходимостта от съхраняване на природното и културно наследство.

Географска информация:

 • Използва различни видове географски карти.

 • Използва основни способи за картографиране.

 • Използва, подбира и анализира географска информация от различни източници (климатограми, хидрограми, диаграми, картосхеми, илюстрации, енциклопедии, Интернет).

 • Идентифицира и изразява мнение за географски проблеми на базата на подбрана географска информация.

 • Представя географска информация в карта, текст, постер, учебен проект, различни графични изображения или чрез ИКТ като мултимедийна презентация.

  УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

  Тема

  Компетентности като
  очаквани резултати


  Нови
  понятия


  1

  2

  3

  1. Южна Америка

  1.1. Опознаване и изследване

  Знае за жестокия Франсиско Писаро – покорителя на империята на инките, за пътешествията на Александър фон Хумболт и откритията на Чарлс Дарвин.
  Оценява значението на направените от тях открития.
  1.2. Уникалната природа на Южна Америка

  Описва географското положение и природните особености на планината Анди.

  Открива високи върхове и действащи вулкани (напр. Чимборасо и Котопахи).

  Описва своеобразието на природата в Амазония.

  Разбира значението на амазонската гора върху климата на Земята.

  Оценява необходимостта от съхраняване на биологичното разнообразие.

  Знае за загадъчните изображения в пустинното плато Наска.

  Разбира необходимостта от съхраняването на скалните рисунки.

  Знае местоположението и произхода на островите Галапагос.

  Разбира уникалността на природата там.

  Обяснява географски закономерности.

  Описва водното богатство на континента.

  Разграничава водни обекти по характерни особености.

  Оценява стопанското значение на водите (ВЕЦ Итайпу).


  картосхема; колаж, ендемити; ВЕЦ;  1.3. Постиженията на древните инки

  Познава уникалната култура на древните инки и техните постижения.

  Съставя, описва и представя маршрут за мислено пътешествие.

  Представя по подходящ начин „изгубения град на инките” – Мачу Пикчу.

  Разбира необходимостта от съхраняване на културно наследство.  кипу;

  маршрут за пътешествие;
  1.4. Страни в Южна Америка

  Характеризира страните Перу, Боливия и Чили по правило.

  Описва начина на живот на местното население и неговата стопанска дейност.


  1. Северна Америка

  2.1. Опознаване и изследване на Северна Америка

  Знае за викингите, за Джон Кабот, Вашку Нунес Балбоа, Картие и др., за изследванията на Александър Маккензи.


  викинги;

  2.2. Уникалната природа на Северна Америка

  Описва уникални природни образувания – Гранд Каньон, Мамутовата пещера и Долината на смъртта.

  Знае климатичните особености на Северна Америка.

  Описва проявите на торнадо и други природни бедствия.

  Обяснява произхода на Големите североамерикански езера и връзката между тях и реките Мисисипи и Сейнт Лорънс. Характеризира река Сейнт Лорънс.

  Оценява стопанското значение на този воден път.

  Описва своеобразието на природата в Северна Америка.

  Оценява необходимостта от съхраняване на биологичното разнообразие.

  Описва специфичните природни особености на остров Гренландия.  каньон; пещера; торнадо, вечнозамръзнали почви; природни бедствия; шлюзи;

  2.3. Коренното население на Северна Америка – в миналото и днес

  Описва отношението на европейците към коренното население в миналото.

  Описва начина на живот на хората на остров Гренландия и тяхната стопанска дейност.

  Познава уникалната култура на древните маи и техните постижения.

  Съставя, описва и представя маршрут за мислено пътешествие.

  Представя по подходящ начин Чичен Ица.

  Разбира необходимостта от съхраняване на културното наследство.  инуити; маи;

  1. Азия

  3.1. Опознаване и изследване на Азия

  Знае за откритията и изследванията на Афанасий Никитин, Семьон Дежньов, Витус Беринг и Николай Пржевалски.

  Оценява значението на направените от тях открития.


  3.2. Уникалната природа на Азия

  Изброява азиатски и световни рекорди – полуострови и заливи, планини и върхове, пустини, реки и езера, депресии. Описва природата на полуостров Камчатка – климат, действащи вулкани и гейзери, ледници, биологично разнообразие.
  Описва природата на Малайския архипелаг – климат, действащи вулкани, биологично разнообразие.

  Характеризира водното богатство на континента Азия.

  Разграничава водни обекти по характерни особености (Аралско море, езерата Балхаш и Исъккул).

  Оценява стопанското значение на водите и необходимостта от опазването им.

  Характеризират географското положение и природата на Иран, Монголия и Индия.


  вертикална разчлененост; гейзери; архипелаг; варан;

  3.3. Страни в Азия – население, забележителности, стопанска дейност

  Описва начин на живот на хората на полуостров Камчатка и на Малайския архипелаг, както и в Иран и Монголия. Изброява някои от откритията на древните китайци, важни за цялото човечество (компаса, хартията, барута, коприната и др.)

  Описва важни археологически обекти като Теракотената армия и Великата китайска стена.

  Оценява културното наследство на древните китайци.

  Описва населението на Индия по различни демографски показатели. Изброява проблеми на населението – бедност, неграмотност, пренаселеност, експлоатация на детски труд и др.

  Характеризира стопанската дейност на хората в Индия.

  Знае за Тадж Махал като архитектурна забележителност в Индия.

  Определя разпространението на основни световни религии, които изповядва населението на континента Азия.

  Разпознава техните символи.

  Знае свещените градове.

  Изказва мнение за толерантност между хората независимо от тяхната религия.  номади; теракота; юдаизъм;

  шинтоизъм; толерантност;  3.4. Политическа карта на Азия

  Обяснява промените в политическата карта на Азия, които са настъпили след 1991 год.

  Изброява места с военни конфликти в Азия.

  Познава същността на международните организации (ООН, ОПЕК, АСЕАН, ОИК) и обяснява необходимостта от тях.


  „горещи точки”;

  „Близък изток”; ОПЕК, АСЕАН, ОИК;
  1. Австралия и Океания

  4.1. Откриване и опознаване

  Знае за „блестящия неуспех” на Абел Тасман, за прекосяването на Австралия от Джон Мак Доуъл Стюарт, за изследванията на Едуард Джон Еър.

  Оценява значението на направените от тях открития.


  4.2. Уникалната природа на Австралия и Океания

  Характеризира най-голямата в света система от коралови рифове и острови – Големият бариерен риф.

  Оценява необходимостта от съхраняване на биоразнообразието на рифа.

  Описва скалата Улуру и посочва основанието тя да се смята за едно от чудесата на света.

  Описва своеобразието на природата в Австралия и Океания .

  Оценява необходимостта от съхраняване на биологичното разнообразие.

  Характеризира природата на островите Нова Гвинея и Науру.

  Разбира необходимостта от опазване на околната среда.


  коралов риф; двуутробни животни; фосфати;

  4.3. Население на Австралия и Океания

  Характеризира аборигените и начинa им на живот преди идването на европейците и след това.

  Проявява расова и религиозна толерантност.  Характеризира населението на островите Нова Гвинея и Науру.


  ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА  За нови знания

  59%

  За упражнения (дейности)

  36%

  За преговор

  5%СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Оценяване постиженията на учениците в шести клас по география и икономика в ИУЧразширена подготовка се осъществява чрез различни методи и форми – проектна дейност, изработване на мултимедийна презентация, съобщение, постер; практическа работа върху контурна карта или работен лист; устно и писмено изпитване, както индивидуално, така и при групова работа.

Приоритетно в уроците по география и икономика – ИУЧ се използват формите на формиращото оценяване – наблюдение при индивидуална и групова работа, практическа работа, поощрение на ученика и др. В уроците се включват занимателни дейности; поставяне и изпълнение на проектни задачи с възможност за избор, с оглед на интересите и заложбите на шестокласниците, където учениците най-добре могат да покажат едновременно знания, съобразителност, умения за подбиране и анализ на информация, умения за пространствено ориентиране и за прилагане на знанията; подготвяне и представяне на мултимедийна презентация; умения за ориентиране по географска карта и провеждане на беседа.

НАСОКИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

Необходимо условие за постигане на целите на обучението в избираемите учебни часове по география и икономика е да се даде възможност на учениците и за самостоятелно учене, дискутиране и сътрудничество чрез използване възможностите на ИКТ и Интернет. Необходимо е тези дейности да бъдат добре планирани от учителя, който трябва да даде подробни указания и да предвиди достатъчно време за изпълнение на поставените задачи, да препоръча литература, да сформира екипи за работа и да координира тяхната дейност. При възлагане на задачите е необходимо да се отчитат индивидуалните познавателни интереси на учениците.


  ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Ключови компетентности

Дейности и междупредметни връзки

Компетентности в областта на българския език

Дейности: Назовава, определя, описва, обяснява, характеризира географски обекти, процеси и явления; посочва примери; изказва обобщени изводи. Съставя текст -кратък отговор на географски въпрос. Изразява мнение по географски въпроси.

Междупредметни връзки:

Български език и литература:

Използва знания и развива умения за работа с различни видове текст в устна или в писмена форма.

Развива техниката на четене и писмената култура на учениците.

Отговор на въпрос по географски проблем.

Развива умения за работа с терминологичен речник.Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите

Дейности:

Познава основни понятия, закономерности, процеси и явления. Чете географска карта, климатограма, хидрограма, стълбчеста и кръгова диаграма. Сравнява, разпознава, разграничава, групира, определя значението, характеризира (вкл. по правило) географски обекти, процеси и явления, обобщава, дава отговори, основани на доказателства. Изразява мнение по географски въпроси. Изработва карти; нанася географски обекти върху контурна карта. Ориентира се с помощта на карта.Междупредметни връзки:

Математика:

Логическо и пространствено мислене.

Разчита и интерпретира информация, която e зададена чрез диаграми и таблици.

Човекът и природата:

Конвекция. Вещества и химични реакции. Аргументира и илюстрира с примери взаимовръзката природа – човек.Дигитална компетентност

Дейности:

Използва ИКТ за търсене, събиране, представяне и обмен на информация.Междупредметни връзки:

Информационни технологии:

Изпълнява задачи, свързани с търсенето, намирането и обработката на информация по определени теми в глобалната мрежа.

Изготвя мултимедийни презентации по зададена тема.

Изготвя отговори на географски въпроси, доклади и съобщения, като използва текстообработващи програми.


Умения за учене

Дейности:

Упражнява самоконтрол при изпълняване на дидактически задачи, както и при учене с цел определяне на собствените силни и слаби страни, на собствения стил на учене.

Използва информация от различни източници.

Междупредметни връзки:

Български език и литература и ИКТ:

Развива основни умения като езикова и дигитална грамотност.

История и цивилизации:

Развива умения за ориентиране по картата и пространствено локализиране.

Развива умения за работа с различни видове карти.

Използва основни понятия – религия, християнство, ислям, юдаизъм, държава, политическа карта, монархия, република.


Социални и граждански компетентности

Дейности:

Изразява мнение по географски въпроси. Оценява значението на обекти, процеси, явления и събития; познава правила за разумно поведение по време на природно бедствие.

Посочва примери за търпимост и взаимно уважение между хората.

Междупредметни връзки:

Български език и литература, история и цивилизации:

Участва в диалог, умее да оспори мнение, различно от своето, като проявява толерантност и учтивост в общуването.

Изгражда разбиране за единството на системата природа – стопанство – общество.

Разбира значението на равенството, сигурността и толерантността в обществения живот.

Формира нагласи за съжителство на хора от различни религиозни и културни общности.

Изгражда умения за работа в екип.


Инициативност и предприемчивост

Дейности:

Подбира и анализира географска информация от различни източници. Изразява мнение за географски проблем(и).Междупредметни връзки:

Технологии и предприемачество:

Изгражда отношение към инициативността, активността, независимостта и новаторството в личния и обществения живот.

Разбира значението на екологична норма и екологичен проблем.Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

Дейности:

Представя културното многообразие на различни народи. Осъзнава необходимостта от уважение и сътрудничество между тях, от съхраняване на културното наследство и традиции.

Изработва постер, маршрут за пътешествие и мултимедийна презентация.

Междупредметни връзки:

Изобразително изкуство, музика.Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

Дейности:

Разбира необходимостта от опазване на околната среда.Междупредметни връзки:

Човекът и природата:

Разбира многообразието и неповторимостта на природната среда. Осъзнава необходимостта от опазването и съхраняването на биоразнообразието.

  Разработил: ...............................................

  (име, фамилия, подпис)стр.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница