Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 5страница1/11
Дата27.04.2017
Размер1.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Агенция „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

1606, София, бул.”Македония” № 3, тел.: 02/952 19 93, факс 02/952 14 84ИНФОРМАЦИЯ
ЗА
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА
Реконструкция на комуникации на други ведомства (съпътстваща инфраструктура) - пресичания на електро проводи, оптични кабели на БТК, преминаване и изместване на отводнителни канали, изместване на напоителни канали, преминаване на тръбопроводи, реконструкция на газопровод и др. от обект АМ „Тракия”, лот 2, лот 3 и лот 4

от км 210+100 до км 325+280

гр. София, ноември 2009 г.
Съдържание:

І. Информация за контакт с Инвеститора 1

ІІ. Характеристика на инвестиционното предложение 1

1.Резюме на предложението 1

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение 4

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности 4

4. Подробна информация за разглеждани алтернативи 5

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството 5

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет 5

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура 5

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 5

9. Предлагани методи на строителство 5

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията 6

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране 6

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда 11

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение 13

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение 13

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда 13

16. Риск от инциденти 14

ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение 14

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа 14

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи 14

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове 15

4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа 15

4а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси 15

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение 15

ІV. Характеристика на потенциалното въздействие от реализацията на инвестиционното предложение 15

1. Атмосферен въздух 15

2. Води 23

3. Геоложки условия 27

4.Земи и почви 29

5. Растителен и животински свят. Защитени територии 35

6. Отпадъци 38

7. Физични фактори 42

7.1. Шум 42

7.2. Вибрации 43

7.3. Лъчения 44

8. Ландшафт 44

9. Здравно-хигиенни аспекти 44

10. Културно наследства 53

V. Значимост на въздействията – вид, обхват, продължителност, честота, обратимост, кумулативни въздействия и др. 55

VІ. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда 58

VІІ. Трансграничен характер на въздействията 60

VIIІ. Уведомяване на компетентните органи и засегнати юридически лица за предприетото инвестиционното предложение 60
Информация

за преценяване необходимостта от ОВОС
Настоящото инвестиционно предложение е изготвено на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., изм. ДВ бр. № 77/2005 г. ……. изм. и доп. ДВ бр. 82/2009 г.), Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр. 25/2003 г., …….. изм. и доп. бр. 80/2009 г.) и писмо Изх. № ОВОС-8559/20.10.2009 г. на МОСВ (Приложение № 1). Информацията е съобразена с изискванията на Приложение № 2 към чл. 6 на Наредбата.

І. Информация за контакт с Инвеститора


1. Име, идентификационен номер на юридическото лице, адрес, седалище.

Име: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Идентификационен номер по ЕИК BG 000695089

Пълен пощенски адрес:

1606, гр. София, бул.”Македония” № 3тел.: 02/952 19 93

факс 02/952 14 84

е-mail: lebanov@dir.bg
Лице за контакти:

инж. Виктор Лебанов, тел.: 02/952 19 93е-mail: lebanov@dir.bg

ІІ. Характеристика на инвестиционното предложение

 1. Резюме на предложението


Инвестиционното предложение касае „Реконструкция на комуникации на други ведомства (съпътстваща инфраструктура) - пресичания на електро проводи, оптични кабели на БТК, преминаване и изместване на отводнителни канали, изместване на напоителни канали, преминаване на тръбопроводи, реконструкция на газопровод и др. от обект АМ „Тракия”, лот 2, лот 3 и лот 4, от км 210+100 до км 325+280, както следва:


 • Лот 2 - участък „Стара Загора – Нова Загора”

А/ Напоително-отводнителна система Стара Загора

 • преминаване на отводнителен канал под АМ „Тракия” на км 210+140 „Калояновец – Бъдеще”, в землището на с. Бъдеще;

 • преминаване на напоителен канал под АМ „Тракия” на км 210+148 и пътна връзка Стара Загора – Димитровград, в землището на с. Загоре;

 • изместване на напоителен канал успоредно на АМ „Тракия” от км 212+800 до км 213+100 и пресичането му през АМ „Тракия” на км 213+100, в землището на с. Коларово.

 • изместване на отводнителен канал и преминаване през АМ „Тракия” на км 214+600. в землището на с. Коларово;

 • преминаване на отводнителен канал „С-11-1” през АМ „Тракия” на км 217+000, в землището на с. Боздуганово;

 • изместване на отводнителен канал успоредно на АМ „Тракия” между км 219+080 и км 219+240, в землището на с. Боздуганово.

 • реконструкция на покрит напоителен канал на пътен възел гр. Нова Загора - етапна връзка при км 0+567, в землището на с. Дядово


Б/ Преминаване на газопровод и тръбопровод

 • реконструкция на газопровод за ГРС Димитровград на км 212+600, в землището на с. Загоре

 • газопровод за газоснабдяване на община Раднево, източно от с. Могила и с. Боздуганово, на км 219+900

 • преминаване на тръбопровод Т-8-21 през АМ „Тракия” на км 236+250 със защитен стоманобетонов кожух, в землището на с. Загорци;


С/ Реконструкция на електропроводи, Т.Т. кабели и водопроводи

 • землище с. Загоре, от км 209+900 до км 212+820:

 • ЕЛ-20 кV „Птицекомбинат”, км 210+450, L = 390 м;

 • ЕЛ-20 кV „Опан”, км 210+458, L = 548 м;

 • ЕЛ-20 кV „Коларово”, км 212+130, L = 226 м;

 • ТТ кабели, км 210+594, L = 1688 м;

 • ТТ кабели, км 211+668, L = 46 м;

 • ТТ кабели, км 212+840, L = 737 м;

 • Водопровод Ø 250 мм, км 212+760, L = 130 м;
 • землище с. Боздуганово, от км 216+995 до км 220+600:

 • ЕЛ-20 кV отклонение, км 219+905, L = 120 м;

 • ЕЛ-20 кV „Кадиево”, км 219+985, L = 130 м;

 • ЕЛ-20 кV „Антени”, км 220+000, L = 197 м;
 • землище с.Сърнево, от км 220+600 до км 226+930:

 • ЕЛ-20 кV „Антени”, км 221+750, L = 972 м;

 • ТТ кабели, км 221+808, L = 89 м;

 • Водопровод Ø 250 мм, км 224+580, L = 156 м;
 • землище с. Пшеничево, от км 226+930 до км 229+360:

 • ЕЛ-20 кV „Пшеничево”, км 228+123, L = 70 м;
 • землище с. Събрано, от км 231+660 до км 234+580:

 • Водопровод Ø 300 мм, км 232+190, L = 105 м;
 • землище с. Загорци, от км 234+580 до км 238+520:

 • ЕЛ-20 кV „Пшеничево”, км 237+000, L = 63 м;
 • землище с. Стоил Войвода, от км 238+520 до км 241+640:

 • ТТ кабели, км 240+640, L = 147 м;
 • Лот 3 - участък „Нова Загора – Ямбол”

Реконструкция на ел. проводи и тт кабели в следните землища:

 • землище с. Дядово:

 • реконструкция на тт кабел при км 242+100 – L = 952 м;

 • реконструкция на ел. провод 20 кV при км 242+660 – L = 992 м;

 • реконструкция на част от ел. провод 20 кV при км 243+740 – L = 74 м.

 • землище с. Езеро:

 • реконструкция на част от ел провод 20 кV при км 243+740 – L = 662 м;

 • реконструкция на ел провод 20 кV при км 244+890 – L = 68 м;

 • реконструкция на ел провод 20 кV при км 246+445 – L = 419 м.

 • землище с. Полско Пъдарево:

 • реконструкция на тт кабел при км 247+480 – L = 60 м;

 • реконструкция на ел. провод 20 кV при км 247+600 – L = 704 м.

 • землище с. Биково:

 • реконструкция на ел. провод 20 кV при км 258+200 – L = 551 м;

 • реконструкция на тт кабел при км 258+320 – L = 297 м.

 • землище гр. Кермен:

 • реконструкция на тт кабел при км 265+140 – L = 209 м;

 • реконструкция на тт кабел при км 0+180 на път ІV-55514 – L = 55 м;

 • реконструкция на тт кабел при км 0+980 на път ІV-55514 – L = 45 м;

 • реконструкция на ел. провод 20 кV при км 263+720 – L = 260 м.

 • землище с. Чокоба:

 • реконструкция на ел. провод 20 кV при км 271+670 – L = 86 м.

 • землище с. Хаджидимитрово:

 • реконструкция на ел. провод 20 кV при км 276+020 – L = 207 м;

 • реконструкция на ел. провод 20 кV при км 276+840 – L = 464 м;

 • реконструкция на ел. провод 20 кV при км 277+615 – L = 476 м;

 • реконструкция на тт кабел при км 277+440 – L = 602 м.
 • Лот 4 - участък „Ямбол – Карнобат”

Реконструкция на ел. проводи и тт кабели и газопровод в следните землища:

 • землище с. Хаджидимитрово:

 • реконструкция на ел. проводи 110 кV при км 276+884, засегнати имоти с площ за обезщетяване 0.016 дка, земеделска - V-та категория;

 • землище с. Дражево:

 • реконструкция на газопровод при км 280+485.81, засегнати имоти с площ за обезщетяване 1.603 дка, земеделска - V-та категория;

 • землище с. Кабиле:

 • реконструкция на газопровод при км 280+485.81;

 • реконструкция на ел. проводи 20 кV при км 280+485.81;

 • реконструкция на ел. проводи 20 кV при км 282+176;

 • реконструкция на ел. проводи 20 кV при км 282+196;

 • реконструкция на тт кабел при км 282+183.

Обща площ на засегнати имоти за обезщетяване 0.688 дка, земеделска – ІІІ-та, ІV-та и VІ-та категория.

 • землище с. Завой:

 • реконструкция на ел. проводи 20 кV при км 286+970, засегнати имоти за обещетяване с площ 0.016 дка, земеделска – ІV-та категория.

 • землище с. Зимница:

 • реконструкция на ел. проводи 20 кV при км 293+252;

 • реконструкция на ел. проводи 20 кV при км 294+308.

Обща площ на засегнати имоти за обезщетяване 0.020 дка, земеделска – ІІІ-та и ІV-та категория.

 • землище с. Воденичане:

 • реконструкция на ел. проводи 20 кV при км 299+850;

 • реконструкция на ел. проводи 220 кV при км 302+841;

 • реконструкция на ел. проводи 110 кV при км 303+447.

Обща площ на засегнати имоти за обезщетяване 0.14 дка, земеделска – ІV-та и Х-та категория.

 • землище с. Деветак:

 • реконструкция на ел. проводи 20 кV при км 314+914;

 • реконструкция на тт кабел при км 314+991.

Обща площ на засегнати имоти за обезщетяване 0.131 дка, земеделска – ІІІ-та и V-та категория.

 • землище с. Железник:

 • реконструкция на ел. проводи 20 кV при км 318+530;

 • реконструкция на ел. проводи 20 кV при км 319+105.

Обща площ на засегнати имоти за обезщетяване 0.020 дка, земеделска – ІV-та категория.

 • землище с. Крумово градище:

 • реконструкция на ел. проводи 20 кV при км 323+320.

Обща площ на засегнати имоти за обезщетяване 0.010 дка, земеделска – VІІ-ма категория.

 • землище гр. Карнобат:

 • реконструкция на ел. проводи 20 кV при км 324+523;

 • реконструкция на тт кабел при км 324+561.

Обща площ на засегнати имоти за обезщетяване 0.627 дка, земеделска – ІІІ-та и VІІ-ма категория.

 • землище с. Драганци:

 • реконструкция на ел. проводи 20 кV при км 324+523;

 • реконструкция на тт кабел при км 324+523.

Обща площ на засегнати имоти за обезщетяване 0.638 дка, земеделска – ІV-та категория.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница