Програма за мобилност на студенти Еразъм +!страница8/9
Дата09.01.2018
Размер1.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Отговор: В

 1. Кръвта:

А) съдържа само белтъци Б) е съставена от кръвен серум и червени кръвни клетки

В) съдържа само 0,9 % минерални соли Г) съдържа кръвна плазма и кръвни клетки

Д) съдържа хемоглобин, разтворен в плазмата

Отговор: Г


 1. Биоценозата:

А) е съставен елемент на екосистемата Б) не е съставена от популации на различни видове

В) е понятие, въведено от Тенсли Г) е съставена само от популации на животински видове

Д) винаги има богат видов състав

Отговор: А


 1. Белтъците

А) не са органични съединения Б) са група от въглехидратите

В) не са свързани с функциите на организмите Г) се подразделят на моно- и олигозахариди

Д) осъществяват каталитична, регулаторна, структурна и други функции в клетката

Отговор: Д

ХИМИЯ

Специалната част по химия се провежда под формата на тест. Състои се от въпроси със затворен (структуриран) отговор, обхващащи всички 34 изпитни теми. Изключват се изчислителните задачи.

Изпитната програма по химия е съставена въз основа на учебния материал, включен в по-долу посочените учебници, като са взети предвид основните уроци, упражнения, допълнения.

По време на изпита се разрешава използването на Периодичната система на химичните елементи, Таблицата за разтворимост на съединенията и Електроафинитетните редове на елементите и техните йони. Всеки кандидат-студент се явява на изпита със собствени таблици.КОНСПЕКТ:

 1. Атомно ядро – градивни частици. Химичен елемент – изотопи и изобари. Радиоактивност.

 2. Характеристики на електрона. Електронен облак, атомна орбитала. Квантови числа.

 3. Разпределения на електроните по състояния в многоелектронни атоми. Допустими състояния – принцип на Паули. Енергетичен ред на допустимитe състояния – правила на Клечковски и на Хунд. Електронни конфигурации на атомите – основно и възбудено състояние.

 4. Периодичен закон. Електронни обвивки на атомите в периодичната система на елементите - периоди и групи.

 5. Атомни свойства. Изменение на атомните свойства и химичния характер на химичните елементи по групи и периоди в периодичната система.

 6. Химична връзка – причина за образуване. Ковалентна връзка – теория на Люис. Прости и сложни ковалентни връзки. Локализирани и делокализирани химични връзки.

 7. Характеристики на ковалентната връзка – насищаемост, насоченост, полярност, енергия и дължина. Полярни и неполярни молекули.

 8. Хибридизация – видове и примери.

 9. Донорно-акцепторна връзка. Йонна връзка. Водородна връзка.

 10. Скорост на химичните реакции – дефиниция. Средна и моментна скорост. Зависимост на скоростта от концентрацията на реагиращите вещества. Закон за действие на масите.

 11. Влияние на температурата върху скоростта на химичните реакции. Активираща енергия. Енергетичен ход на реакцията. Уравнение на Арениус.

 12. Катализа. Видове катализа според вида на катализаторите и според вида на системата. Ензимна катализа.

 13. Химично равновесие. Обратими и необратими процеси. Равновесна константа. Особеност на химичното равновесие.

 14. Фактори, влияещи на химичното равновесие. Принцип на Льо Шателие – Браун.

 15. Термохимия.

 16. Истински разтвори - механизъм и топлинен ефект на разтварянето. Моларна концентрация на разтворите.

 17. Разтварянето като равновесен процес. Разтворимост на веществата. Закон на Хенри.

 18. Свойства на разредените разтвори – парно налягане, температура на кипене и замръзване.

 19. Свойства на разредените разтвори – дифузия и осмоза.

 20. Електролити и неелектролити. Теория на Арениус. Механизъм на електролитната дисоциация. Степен на електролитната дисоциация. Видове електролити – примери. Слаби електролити. Константа на дисоциация. Фактори, които влияят върху дисоциацията на слабите електролити – общ йон, температура, разреждане (закон за разреждането).

 21. Киселини, основи и соли от гледище на теорията на електролитната дисоциация на Арениус.

 22. Хидролизни процеси. Водата като слаб електролит. Видове хидролизни процеси на соли в зависимост от силата на киселината и основата, от които са получени. Хидролизни процеси в живите организми и в промишлеността.

 23. Окислително-редукционни процеси. Основни понятия. Окислителни и редукционни свойства на химичните елементи. Ред на окислителната активност на металите. Електролиза в стопилка и в разтвор. Пролижение на електролизата.

 24. Теория за строеж на химичните съединения. Структурна теория – предпоставки за създаването ù, същност и значение. Стереохимична теория. Електронен строеж на органичните съединения, основно и възбудено състояние на въглеродния атом, хибридизация, химична връзка.

 25. Алкани. Хомоложен ред, наименование и изомерия. Строеж и свойства на алканите. Получаване на алкани.

 26. Алкени. Хомоложен ред, наименование и изомерия. Строеж и свойства на алкените. Методи за получаване.

 27. Алкини. Хомоложен ред, наименование и изомерия. Строеж и свойства на алкините. Методи за получаване.

 28. Арени. Класификация. Хомоложен ред на бензена. Изомерия. Бензен – състав и строеж на молекулата (ароматен характер). Сравнително разглеждане на свойствата на бензена и неговите хомолози.

 29. Хидроксилни производни на въглеводородите. Класификация. Изомерия – верижна, позиционна и пространствена. Сравнително разглеждане на свойствата на алкохоли и феноли в зависимост от електронния им строеж. Общи и специфични методи за получаването им. Физиологично действие и практическо приложение.

 30. Карбонилни производни на въглеводородите. Определение, видове, хомоложни редове, изомерия. Молекулен строеж. Сравнително разглеждане на свойствата на алдехиди и кетони. Методи за получаване.

 31. Карбоксилни киселини. Видове. Алканови киселини – хомоложен ред, изомерия. Молекулен строеж на мастни и ароматни киселини – сравнително разглеждане. Методи за получаване.

 32. Въглехидрати. Обща класификация. Монозахариди – определение, строеж и свойства на глюкоза и фруктоза. Дизахариди – определение, строеж и свойства на захароза. Съпоставяне на химичните свойства на глюкоза, фруктоза, захароза.

 33. Азотсъдържащи органични съединения. Видове. Амини – класификация, строеж и свойства на мастни и ароматни амини. Методи за получаване.

 34. Двуфункционални азот и кислородосъдържащи производни на въглеводородите. Аминокарбоксилни киселини – състав, строеж, свойства. Полипептиди.

ЛИТЕРАТУРА:

А. Основна литература:

1. Химия за 7 клас, В. Нанов и др., изд. 1990 г. и стереотипни издания;

2. Химия за 8 клас, Л. Боянова и др., изд. 1991-2003 г., Изд. „Просвета”;

3. Учебниците за задължителна подготовка (ЗП) и профилирана подготовка (ПП) за 9-ти и 10-ти клас на едно от следните издателства – „Просвета – София”, „Булвест – 2000” или „Анубис”, а именно:

● 9 клас

- Химия и опазване на околната среда – ЗП, Ст. Манев и др., 2001-2003 г. изд. „Просвета – София”;

- Химия и опазване на околната среда – ПП, Ст. Манев и др., 2002-2003 г. изд. „Просвета – София”;

- Химия и опазване на околната среда – ЗП, М. Кирилов и др., 2002-2003 г. изд. „Булвест – 2000”;

- Химия и опазване на околната среда – ПП, М. Кирилов и др., 2002-2003 г. изд. „Булвест – 2000”;

- Химия и опазване на околната среда – ЗП, Г. Близнаков и др., 2001-2003 г. изд. „Анубис”;

- Химия и опазване на околната среда – ПП, Г. Близнаков и др., 2002-2003 г. изд. „Анубис”;

● 10 клас

- Химия и опазване на околната среда – ЗП, Ст. Манев и др., 2001-2003 г. изд. „Просвета – София”;

- Химия и опазване на околната среда – ПП, Ст. Манев и др., 2002-2003 г. изд. „Просвета – София”;

- Химия и опазване на околната среда – ЗП, Г. Нейков и др., 2002-2003 г. изд. „Булвест - 2000”;

- Химия и опазване на околната среда – ПП, Г. Нейков и др., 2002-2003 г. изд. „Булвест - 2000”;

- Химия и опазване на околната среда – ЗП, Г. Близнаков и др., 2001-2003 г. изд. „Анубис”;

- Химия и опазване на околната среда – ПП, Г. Близнаков и др., 2002-2003 г. изд. „Анубис”;Б. Допълнителна литература

Всички верни факти в одобрените от МОН учебници, указани във в-к „Азбуки” бр.28 от 2003 г.ОБРАЗЕЦ НА ЗАДАЧИ ОТ ТЕСТА:

 1. Мраморът и варовикът са природни форми на съединението:

А) СаСО3 Б) Са(OH)2 В) Na2CO3 Г) CuCO3 Д) CaSO4.2H2O

Отговор: А

 1. Масовото число А е равно на:

А) сбора от броя на р+ и броя на е- Б) сбора от броя на е- В) сбора от броя на р+ и броя на no

Г) сбора от броя на no и броя на е- Д) сбора от броя на noОтговор: В

 1. Коя от посочените групи съединения съдържа само хомолози:

А) пентен, етен, бутен Б) етан, пропен, бутан В) пентен, пентан, пентин

Г) 2-бутен, 1-бутен, бензен Д) етан, пропан, етинОтговор: А
ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Специалната част по информатика и информационни технологии се провежда под формата на тест. Проверява се подробното и задълбочено познаване на учебния материал по Информатика и Информационни технологии, застъпен в учебниците за средните училища, задължителна и профилирана подготовка за 9 и 10 клас, одобрени от МОН. Състои се от въпроси със затворен (структуриран) отговор, обхващащи всички 20 изпитни теми. Въпросите включват равнища на усвоеното знание, разбиране и приложение.КОНСПЕКТ:

 1. Информация, информционни процеси и дейности. Единици за измерване на информацията.

 2. Позиционни бройни системи. Преминаване от една бройна система в друга. Двоична позиционна бройна система. Аритметика в двоична бройна система.

 3. Логически (булеви) функции. Конюнкция, дизюнкция и отрицание. Основни свойства.

 4. История на компютрите. Компоненти на компютърната система. Поколения компютри. Класификация на компютрите.

 5. Централен процесор и памет. Функционално предназначение. Основни характеристики. Структура.

 6. Външна памет. Входно-изходни устройства. Видове. Основни характеристики.

 7. Операционни системи. Същност и основни функции. Файлова система. Видове потребителски интерфейс. Основни дейности.

 8. Компютърни мрежи. Същност и видове компютърни мрежи. Компоненти на компютърните мрежи. Локални мрежи.

 9. Интернет (WWW). Видове адреси в Интернет. Работа с електронна поща, комуникация в реално време, пренос на файлове. Търсене на информация в Интернет. Web браузъри. Web документи - елементи, проектиране и създаване. Използване на скриптов език (HTML).

 10. Компютърни вируси. Антивирусни програми. Класификация.

 11. Компресиране и декомпресиране на данни. Програми за архивиране.

 12. Системи за текстообработка. Основни действия с текст - въвеждане, коригиране, редактиране, търсене и за­местване. Форматиране на документ – промяна на параметрите на символи и параграфи, настройка на страница.

 13. Електронни таблици. Данни – типове и формати. Относително и абсолютно адресиране. Основни дейности - въвеждане, търсене, замяна, редактиране. Сортиране. Формули. Вградени функции. Диаграми.

 14. Бази от данни. Релационен модел на данните. Системи за управление на бази от данни. Работа в база от данни. Основни обекти. Създаване на заявки, формуляри и отчети.

 15. Компютърна графика. Графични файлови формати. Графични редактори. Създаване и обработване на графично изображение.

 16. Компютърни презентации. Същност. Основни понятия. Елементи на слайд. Създаване, редактиране и форматиране на съдържанието на слайд. Действия със слайдове. Ефекти в компютърната презентация.

 17. Алгоритми. Същност и основни характеристики на алгоритмите. Алгоритмични структури. Средства за описване на алгоритми.

 18. Линейни структури от данни (списък, стек, опашка). Създаване. Основни действия.

 19. Разработване на програми. Език за програмиране. Структура на програма. Среда за програмиране.

 20. Език за програмиране (Pascal, C/C++). Прости типове данни. Операции. Изрази. Присвояване. Съставни типове (масиви, записи/структури, низове/масиви от символи). Подпрограми. Предаване на параметри.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Държавни образователни изисквания за учебно съдържание по Информатика и Информационни технологии. Държавен вестник, 13.06.2000.

 2. Действащите учебници по информатика и информационни технологии, задължителна подготовка за 9 и 10 клас, утвърдени от МОН.

 3. Действащите учебници и учебни пособия по информатика и информационни технологии, свободноизбираема и задължителноизбираема подготовка 9-12 клас, утвърдени от МОН.

 4. Николова, Н., А.Парушева. Информатика за зрелостен и кандидатстудентски изпит. Лодос, София, 2002.

 5. Тодорова, М. Програмиране на C++. Сиела, София, 2004.

 6. Тодорова, М. Програмиране на Паскал. Учебно помагало за IX и X клас профилирана подготовка, Сиела, София, 2002.

 7. Смит, Т. М. Програмиране с Pascal. Принципи и методи. Техника, София, 2001.

 8. Хорстман, К. Принципи на програмирането със C++. ИК Софтех, София, 2000.

ОБРАЗЕЦ НА ИЗПИТНИЯ ТЕСТ:

 1. Работен лист в ЕТ се нарича:

А) всяка една таблица Б) група от клетки В) съвкупност от всички таблици

Г) именувана област от клетки Д) именувана съвкупност от таблициОтговор: А

 1. Посочете стойността на променливата М след изпълнението на следния програмен фрагмент:

Текст на С++

Текст на Паскал

const float X=2.1;

const double Y=-2.0;

int M;

M=5;

if (X+Y>1.01E-1) if (Y-X<4.0)

M=M+2; else if (X-Y>0.41E+1)

M=M-2; else if (X>-Y) M=M-1;

else M=5*M;

Const X=2.1; Y=-2.0;

Var M: integer;M:=5;If X+Y>1.01E-1 then if Y-X<4.0

Then M:=M+2 else if X-Y>0.41E+1

Then M:=M-2 else if X>-Y

Then M:=M-1 else M:=5*M;

А) 6 Б) 5 В) 7 Г) 3 Д) 4

Отговор: Б

 1. В опашка последователно са постъпили елементи със стойности: 7, 4, 2, 5, 9 и 8. От тази опашка се изваждат последователно четири елемента, след което се добавя елемент със стойност 3. Какви стойности имат елементите, които се намират в началото и края на опашката след изпълнение на горните операции?

А) 7 и 8 Б) 9 и 8 В) 7 и 3 Г) 9 и 3 Д) 8 и 3

Отговор: Г

 1. Какъв е резултатът от събирането на двоичните числа 11011 и 1001, представен като десетично число?

А) 35 Б) 36 В) 37 Г) 38 Д) 39

Отговор: Б

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА кандидатстудентски ИЗПИТИ

СЕСИЯ

Дата

начало

Изпит

Провежда се в

предварителна сесия

27 януари, събота

9:00


- български език;

- биология;

- история на България ;

- математика;

- общотехническа подготовка;

- химия;


- икономическа география на България;

- информатика и информационни технологии.Русе, Силистра, Разград, Видин,

10февруари, събота

24 февруари, събота

17март, събота

31 март, събота

14 април, събота

Русе, Силистра, Разград, Видин, Монтана и Плевен

28 април, събота

Русе, Силистра, Разград, Видин,

редовна сесия

30 юни, събота

9:00


- рисуване.

Русе

- биология;

- български език.


Русе, Силистра, Разград, Видин, Монтана и Плевен


30 юни, събота13:00

- история на България;

- математика;

- общотехническа подготовка;

- химия;


- икономическа география на България;

- информатика и информационни технологии.


1 юли, неделя


9:00


- моделиране.

Русе


- оценка на двигателна култура

- английски език;

- английски език;

Силистра

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

СЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ И КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТКонкурсен изпит в Русенския университет

Държавен зрелостен изпит

1

български език

български език и литература

2

математика

математика

3

история на България

история и цивилизация

4

икономическа география на България

география и икономика

5

химия

химия и опазване на околната среда

6

биология

биология и здравно образование

7

общотехническа подготовка

физика и астрономия

8

английски език

английски език
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница