Програма за мобилност на студенти Еразъм +!страница5/9
Дата09.01.2018
Размер1.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: български език, или история на България; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по история.

Специалност СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА - в редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 260 лв. и в редовна и задочна на собствено финансиране - 500 лв.

Обучението на бъдещите специалисти създава възможност за придобиване на знания по педагогика, психология, социология, право, медицина, информационни технологии и професионално-практическа подготовка. Те са основа за разгръщане на специфични и широкоспектърни професионално-трудови умения за педагогическа дейност с деца, подрастващи и възрастни.

Дипломираните в специалността могат да работят като социални педагози в интернати, пансиони, социални домове (домове за сираци, за деца и юноши, лишени от родителска грижа, домове за деца с психо-физически нарушения, домове за възрастни), в “Социални грижи” към кметствата, в „Социален патронаж”, бюрата по труда, в детските педагогически стаи (след допълнителна квалификация), в социално-педагогически центрове, като социален педагог в структурата на управленските органи (Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи) и в неправителствени организации.

След успешно завършване те получават образователно-квалификационна степен “бакалавър” и професионална квалификация “социален педагог”. При определени условия могат да продължат обучението си за придобиване на ОКС “магистър педагог”.Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: български език, или история на България; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по история.
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Професионално направление 3.6. Право

Специалност ПРАВО - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 290 лв. и в редовна на собствено финансиране - 550 лв.

Обучението се организира в съответствие с Единните държавни изисквания за придобиване на висше образование за специалността Право.

По време на обучението се формират теоретични знания относно същността и проявлението на правото като нормативен регулатор; правните отрасли и правните институти на действащото право. Придобиват се практически умения относно тълкуване и прилагане на правото; решаване на правни казуси; използване на информационна техника в правоприлагането.

Завършилите специалността получават диплома за образователно-квалификационната степен "магистър" с професионална квалификация "юрист", като придобиват правоспособ­ност след стаж, организиран в съответствие със Закона за съдебната власт.

Професионалната реализация на дипломиралите се по специалността е в органите на съдеб­ната власт, следствие, прокуратура, съд, адвокатура, нотариат, съдебно изпълнение; в централната и местна администрация; в стопанската област и фирмената администрация; в научната и културната област; в сферата на синдикалните и трудовите отношения; в политическите дейности и партии.

Кандидатства се с: 1) оценка от кандидатстудентски изпит по български език; 2) оценка от кандидат­студентски изпит по история на България; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по история.

Професионално направление 9.1. Национална сигурност

Специалност ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ РЕД - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв. и в редовна на собствено финанси­ране със семестриална такса 620 лв.

Специалност Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред отговаря на потребностите от специалисти с висше образование в системата за противодействие на конвенционалната, икономическата и организираната престъпност и опазването на обществения ред.

Спецификата на обучението в специалността се изразява в съчетаване на знания по специални и юридически дисциплини, което предполага осигуряването на необходимите преподаватели, с които разполага Юридическия факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Чрез задължителните и избираемите учебни дисциплини обучаваните получават задълбочена научна, теоретична и практическа подготовка.

Обучението по специалността има за цел да подготви специалисти за работа в структурата на Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Технически операции“, Служба „Военна полиция“ към МО, Държавна агенция „Разузнаване“, Национална служба за охрана, пробационните служби към Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, комисиите за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към общините, комисиите за обществен ред и защита при бедствия към общините, специалисти по прилагане на алтернативни форми за поправяне и ресоциализация и др.

Завършилите специалността получават диплома за образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "Бакалавър по Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред ".

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: български език, чужд език (английски), математика, история на България, икономическа география на България или информатика и информационни технологии; 2) оценка от дипломата по български език.
ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Професионално направление 3.4. Социални дейности

Специалност СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ - в редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 290 лв. и в редовна и задочна на собствено финансиране - 550 лв.

Обучението по специалност Социални дейности е съобразено с националните и европейските образователни стандарти в тази област. Системата от интегрирани знания, умения и ценности в основни образователни направления – социология и социална политика, основи и методи на социална работа, психология, медико-биологично развитие на човека, правни науки, икономика, организация и управление на социалните дейности и др., са с акцент върху клиничния компонент с психо-социална и медико-социална насоченост. Това позволява да се подготвят квалифицирани специалисти за професионална дейност в определени работни полета и да участват в мултидисциплинарна помагаща дейност.

Дипломираните студенти имат възможности за професионална реализация като аналитични специалисти по социални дейности и приложни специалисти – социални работници в структури на Изпълнителна агенция Социално подпомагане, заведения за предоставяне на социални услуги в общността и в специализирани институции, лечебни заведения, центрове за психично здраве, центрове за подпомагане на хора с алкохолни и наркотични зависимости, превантивни информационни центрове, заведения за лишаване от свобода, пробационни служби, структури на Държавната агенция за закрила на детето. Могат да продължат обучението си в магистърски програми и специализации в съответното професионално направление и област на висше образование.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: български език, история на България или биология; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по биология.

Професионално направление 7.4. Обществено здраве

Специалност КИНЕЗИТЕРАПИЯ в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 345 лв. и в редовна на собствено финансиране - 690 лв.

Завършилите 4-годишен срок на обучение придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър” с професионална квалификация „кинезитерапевт”. Учебният план на специалността е разработен в съответствие с новите Единни държавни изисквания. Курсът на обучение включва общообразователни, медико-биологични, клинични и специални учебни дисциплини и практическа подготовка чрез ежеседмична учебнa практика, летен и преддипломен стаж.

Кинезитерапевтите са аналитични специалисти в областта на здравеопаз­ването, които изследват и оценяват различни проблеми, отнасящи се до функционалното състояние на човека и определяне на рехабилитационния му потенциал. В техните компетенции е разработването и провеждането на кинезитерапев­тични програми за клинично диагностицирани от лекар заболявания, неразположения и травми. Те могат да извършват профилактична, терапевтична и рехабилитационна дейност в държавни и частни клиники, рехабилитационни центрове, санаториуми, профилакториуми, климатични училища, хотели, курортни селища, фитнес центрове, спортни диспансери, клубове за професионален и аматьорски спорт, учебно-спортни бази и центрове.

Придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ могат да продължат обучението си в магистърска програма.Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или кандидатстудентски изпит по биология; 2) оценка от кандидатстудентски изпит по двигателна култура или оценка от дипломата по физическо възпитание и спорт; 3) оценка от дипломата по български език; 4) оценка от дипломата по биология.

Специалност ЕРГОТЕРАПИЯв редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 345 лв. и в редовна и задочна на собствено финансиране - 690 лв.

Бакалавърската програма единствена в страната подготвя специалисти с професионална квалификация „ерготерапевт”. Специалността е акре­дитирана от Световната федерация по ерготерапия съгласно международните стандарти, което осигурява световно признати дипломи.

Курсът на обучение включва комплексна подготовка в областта на медико-биологичните, психо-социалните и специални дисциплини и стимулира творческите способности и изяви на студента. Учебният план е разработен съвместно с Европейската мрежа по ерготерапия във висшето образование (ENOTHE) в съответствие с най-новите световни и европейски стандарти за обучение. Осигурени са възможности за студентска мобилност във водещи европейски висши училища.

Ерготерапията е насочена към лица с трайни затруднения в дейностите по самообслужване, продуктивност и свободни занимания, породени от увреждане, неравностойно социално положение или старост. Дейността на ерготерапевта е базирана на изследване на динамичното взаимодействие между индивида, изискванията на дейността и условията на средата и подобряване на това съответствие чрез повишаване уменията на индивида, модифициране на дейността, адаптиране на физическата среда и промяна в нагласите. Основният принос на ерготерапията се изразява в повишаване качеството на живот и пълноценно социално приобщаване въпреки наличието на дефицити от физическо, психическо или социално естество.

Завършилите специалността имат широки възможности за професионална реализация в здравни и социални заведения, услуги в общността, държавни и общински структури, специални и масови училища и детски градини, центрове за професионално обучение, производители и доставчици на технически помощни средства, консултантски услуги и др.

Придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ могат да продължат обучението си в магистърски програми в същото или в сродни професионални направления.Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или кандидатстудентски изпит по биология; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по биология; 4) оценка от дипломата по чужд език.

Професионално направление 7.5. Здравни грижи

Специалност: АКУШЕРКАв редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 410 лв. и в редовна на собствено финансиране - 820 лв.

Обучението по специалността се провежда в редовна форма по учебни планове и програми, отговарящи на националните и европейски стандарти. Учебният план на специалността е разработен в съответствие с новите Единни държавни изисквания. Обучението отговаря на съвременните постижения на акушеро-гинекологичната наука и практика, здравните грижи, както и на европейските стандарти.

Курсът на обучение включва медико-биологични, хуманитарни, клинични дисциплини, общи и специални сестрински и акушерски грижи. Практическата подготовка се провежда в акредитирани лечебни заведения под формата на клинична практика и преддипломен стаж.

Обект на акушерския труд преди всичко е жената – гинекологично болна, бременна или родилка, както и новороденото и семейството му. Бъдещата акушерка се подготвя да прилага сестринските и акушерските грижи, да владее до съвършенство техническите манипулации, както и уменията за комуникация с пациента и неговото семейство. В хода на обучението си студентите придобиват не само висока професионална квалификация и обща култура, но и необходимите морално-етични качества за практикуване на професията.

Придобития обем от теоретична и практическа подготовка на акушерка ѝ дава право да работи в акушеро-гинекологичните заведения и звена на лечебно-профилактичната мрежа – женска консултация, родилно отделение с родилна зала, отделение по неонатология, рискова бременност, гинекология, всички кабинети в акушеро-гинекологичните отделения в доболничната помощ, кабинет по стерилитет, социално-правен, колпоскопски, детско-юношески, кабинет за профилактични прегледи, кабинет за медико-генетични консултации, кабинет за семейно планиране, профилактични отделения за масов скрининг, онкологични болници, отделения и кабинети, специализирани санитарно-курортни заведения, АГ отделения и кабинети при други специализирани лечебни заведения, научно изследователски медицински институти, отделения по анестезиология, реанимация и интензивно лечение.

Хармонизирането на подготовката на Акушерките с Директива 2005/36/ЕО и Директива 2013/55/ЕС относно признаването на професионалните квалификации е предпоставка за конвертабилност на дипломите.

Завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ имат възможност за продължаващо обучение в магистърска програма, както и за придобиване на специалност.

Кандидатства се с: 1) оценка от кандидатстудентски изпит по биология; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по биология; 4) оценка от дипломата по химия.

Специалност: MЕДИЦИНСКА СЕСТРАв редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 410 лв. и в редовна на собствено финансиране - 820 лв.

Обучението по специалността се провежда в редовна форма по учебни планове и програми, отговарящи на националните и европейски стандарти. Учебният план на специалността е разработен в съответствие с новите Единни държавни изисквания.

Курсът на обучение включва медико-биологични, хуманитарни, клинични дисциплини, общи и специални сестрински грижи. Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини под формата на лекции, семинари, практически упражнения и самостоятелна работа. Практическата подготовка се провежда в акредитирани лечебни заведения чрез клинична практика и преддипломен стаж.

Нивото на професионалната квалификация отговаря на съвременните постижения на медицинската наука и практика. Сестринството е насочено към подпомагането на човека, семейството или общността в достигането или поддържането на оптимално здраве и живот. Фокус на сестринството е холистичната грижа за човека, включваща здравна промоция, поддържане, лечение и възстановяване, подкрепа и терминални грижи за отделни личности от различни възрастови групи.

Завършилите специалността имат широки възможности за професионална реализация в специализирани или многопрофилни лечебни заведения за болнична помощ – болници за активно лечение, болници за долекуване и продължително лечение, болници за продължително лечение и рехабилитация, центрове за спешна медицинска помощ, центрове за психично здраве, центрове за кожно-венерически заболявания, комплексни онкологични центрове, както и в лечебни заведения за извънболнична помощ – медицински, медико-дентални и диагностично-консултативни центрове, домове за медико-социални грижи и хосписи, училищно здравеопазване, служби по трудова дисциплина и др.

Хармонизирането на подготовката на медицинските сестри с Директива 2005/36/ЕО и Директива 2013/55/ЕС относно признаването на професионалните квалификации е предпоставка за конвертабилност на дипломите.

Завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ имат възможност за продължаващо обучение в магистърска програма, както и за придобиване на специалност.

Кандидатства се с: 1) оценка от кандидатстудентски изпит по биология; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по биология; 4) оценка от дипломата по химия.

ФИЛИАЛ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В СИЛИСТРА

Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …

Специалност ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЧУЖД ЕЗИК - английски, и румънски в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 260 лв. и в редовна на собствено финансиране - 500 лв.

Специалностите Педагогика на обучението по български език и английски език и Педагогика на обучението по български език и румънски език осигуряват добра подготовка в областите на литературознанието и езикознанието; методиката на обучението по български език, литература и чужд език; развиването на езикови умения и компетентности. Успешно дипломиралите се придобиват образователно-квалификационната степен “бакалавър” с професионална квалификация “учител по български език и литература и по съответния чужд език и литература”.

Завършилите тези специалности могат да се реализират в сферата на образованието като учители по български език, литература и чужд език; като експерти, специалисти или консултанти по научно-методически и организационно-управленски дейности в системата на образованието; в местни, национални и международни правителствени и неправителствени организации и институции като консултанти, представители и експерти; в неправителствени институции с образователно-просветни функции: школи, алианси, частни училища и др.; в областта на културата; в печатните и електронните медии като редактори, журналисти, коректори и др.; в сферата на икономиката и туризма като преводачи, екскурзоводи, организатори и др.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един кандидатстудентски изпит по бъл­гарски език или английски език; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по чужд език.

Специалност ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА и информатика - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 260 лв. и в редовна на собствено финансиране - 500 лв.

Специалността Педагогика на обучението по физика и информатика осигурява на студентите общообразователна, специално-научна, психолого-педагогическа и методическа подготовка, необходими за реализацията им като учители по физика, астрономия, информатика и информационни технологии в средното общообразователно училище и професионалните гимназии. Успешно дипломиралите се придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и професионална квалификация „учител“.

Получената професионална квалификация дава възможност за заемане на длъжности в сферата на образованието, изискващи педагогическа правоспособност - експерти в организационно-управленчески, научно-методически, социални и други структури; позволява работа в национални, международни и неправителствени организации, извънкласни центрове, частни училища, школи и др.

Специализираната подготовка по компютърните науки позволява на завършилите реализация като програмисти, системни администратори, разработчици на Web сайтове, специалисти в издателски къщи и в офиси, извършващи сервиз и поддръжка на компютърна техника.Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по физика; 4) оценка от дипломата по математика.

Професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

Специалност АВТОМОБИЛНО ИНЖЕНЕРСТВО- в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв. и в редовна на собствено финансиране - 620 лв.

Специалността предлага добра общоинженерна и задълбочена специална и практическа подготовка. Професионалното предназначение на инженерите по автомобилно инженерство е: да използват ефективно автомобилна и тракторната техника, да извършват и организират сервизната дейност на двигатели с вътрешно горене, автомобилна и тракторната техника като извършват диагностика, техническо обслужване и ремонт на автомобилна и тракторна техника в сервизни условия; да откриват и отстраняват повреди в различните системи; да извършват учебно-преподавателска и друга дейност в областта на автомобилната и тракторната техника.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен "бакала­вър” и професионална квалификация „автомобилен инженер”. Те могат да се реализират като специалисти в транспортни и земеделски фирми, сервизи и учрежденията, работещи в областта на използването, диагностиката, обслужването и ремонта на автомобилна и тракторна техника, фирми за обучение на водачи, организации за оторизирани проверки, продажба на резервни части и др.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРСТВО- в редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв. и в редовна и задочна на собствено финансиране - 620 лв.

Учебните планове и програми за специалността съответстват на съвременните изисквания и европейски стандарти. Акцентът на обучението се поставя върху обща широкопрофилна инженерна подготовка и основни знания за професионално направление Електротехника, електроника и автоматика. Профилиращата подготовка в областта на електроснабдяването, електро­обзавеждането, информационните технологии, автоматизацията на процесите и електрониката се осъществява чрез свободен избор на група дисциплини, включени в последните два семестъра на учебния план.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен "бакалавър”, с професионална квалификация “електроинженер”. Широкопрофилната подготовка и специализираната квалификация им позволява да се справят с експлоатационни проблеми както в електрическите инсталации, така и в системите за автоматизация на производствените процеси и в електронната техника, а също и да се реализират като специалисти или ръководители в предприятия от всички области на икономиката, селското стопанство и в сферата на услугите.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.
ФИЛИАЛ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В РАЗГРАД

Срокът на обучение е четири години. Подготвят се специалисти за химическата, силикатната (керамична и стъкларска индустрия), парфюмерийно-козметичната, фармацевтичната, хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост. Завършилите придобиват образователно-квалификационна степен “бакалавър” с професионална квалификация „инженер”.Професионално направление 5.10. Химични технологии

Специалност ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв. и в редовна на собствено финансиране - 620 лв.

В тази специалност студентите изучават теоретичните основи и спецификата на неорганичните и органичните химични технологии – производство на силикатни материали (керамика и стъкло), неорганични свързващи вещества, пигменти, фармацевтични препарати, нискомолекулни биологичноактивни вещества, ароматични и парфюмерийно-козметични продукти, полимерни материали, препарати за растителна защита и други.

Завършилите получават професионална квалификация „инженер-химик” и могат да работят в производствено-технологични и изследователски звена на химическата промишленост и други сектори, чийто предмет на дейност е свързан с химичния контрол и анализа, маркетинга и управлението. Те са подготвени да заемат ръководни длъжности на различни нива в предприятия, фирми и институции, имащи за предмет на дейност химични производства.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: химия, биология, математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по химия; 3) оценка от дипломата по български език.

Професионално направление 5.11. Биотехнологии

Специалност БИОТЕХНОЛОГИИ - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв. и в редовна на собствено финансиране - 620 лв.

По време на обучението си студентите получават знания по: микробиология; биохимия; механизма, кинетиката и приложението на свободните и имобилизирани ензими; методите за култивиране на микробните продуценти на биопродукти; основните биотехнологични производства (на антибиотици, витамини, ензими, органични киселини, хранителни продукти, агробиологични средства и др.); съвременните методи за анализ на състава и качеството на биопродуктите; технологичното оборудване и обзавеждане на предприятията на биотехнологичната промишленост; автоматичното управление на технологичните процеси в биотехнологиите; тенденциите за развитието на биотехнологиите и други.

Завършилите получават професионална квалификация „инженер-биотехнолог” и могат да се реализират като технолози, специалисти и ръководители на производствени сектори, лаборатории, изследователски сектори в производствени фирми и институции, чийто предмет на дейност е свързан с някое от направленията на съвременните биотехнологии.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: химия, биология, математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по химия; 3) оценка от дипломата по български език.

Професионално направление 5.12. Хранителни технологии

Специалност ТЕХНОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕ - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв. и в редовна на собствено финансиране - 620 лв.

Специалността дава възможност на студентите да получат задълбочена фундаментална и общопрофилна подготовка по основни хранителни технологии (на месото и местните продукти, на млякото и млечните продукти, на растителните липиди, на зърнопреработването и хлебопроизводството, консервирането и хладилната обработка на храните); технологичното оборудване и обзавеждане на предприятията на хранително-вкусовата промишленост; съвременните методи за анализ на състава и качеството на хранителните продукти; системите за безопасност и технологичен контрол на храните, тенденциите в развитието на хранителните технологии.

Завършилите получават професионална квалификация „инженер-технолог“ и могат да се реализират във всички сфери на хранително-вкусовата промишленост и да заемат ръководни длъжности на различни нива в съответните предприятия, институции и контролни органи. Могат да организират и собствен бизнес в сферата на производството на храни.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: химия, биология, математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по химия; 3) оценка от дипломата по български език.

ФИЛИАЛ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ВЪВ ВИДИН

Филиалът на Русенския университет във град Видин могат да кандидатстват желаещи да се обучават в редовна форма по държавна поръчка за специалностите: Земеделска техника и технологии, Електроника, Технология и управление на транспорта, Индустриален мениджмънт и Компютърни науки. Срокът на обучение е четири години, а завършилите придобиват образователно-квалификационна степен “бакалавър” с професионална квалификация съответстваща на изучаваната специалност.П Р А В И Л А

за приемане на студенти в Русенския университет

за учебната 2018/2019година

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Правилата за приемане на студенти в Русенския университет за учебната 2018/2019 година се основават на приетата от Министерския съвет Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и Закона за висшето образование.

(2) Правилата за приемане на студенти важат за български граждани, за чуждестранни граждани и за лица с двойно гражданство (едното от които е българско).

(3) Местата за приемане на студенти се обявяват по специалности и по форма на обучение (редовна, задочна и дистанционна).

Чл.2. Приемането на студенти в Русенския университет се извършва:

1. чрез класиране въз основа на балообразуване;

2. чрез конкурс по документи за завършилите колежи и желаещи да постигнат образо­вателно-квалификационната степен “бакалавър” по същата или сродна специалност и за кандидатите, притежаващи образователно-квалификационните степени “бакалавър” или “магистър” и желаещи да завършат второ висше образование.II. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл.3. (1) Кандидат-студентите трябва да притежават диплома за завършено средно образование.

(2) Кандидат-студентите за посочените по-долу специалности трябва да отговарят на някои допълнителни условия:

 • Кандидат-студентите за специалност Кинезитерапия трябва да потвърдят с документ, че са физически и психически здрави, т.е. че не страдат от тежки заболявания на сърдечносъдовата и дихателната системи, тежки неврологични и психически заболявания, увреждания на опорно-двигателния апарат, очни заболявания без възможност за корекция на зрението.

 • Кандидат-студентите за специалност Медицинска сестра и Акушерка и за всички педагогически специалности трябва да потвърдят с документ, че са физически и психически здрави, т.е. че не страдат от тежки неврологични, психически, некомпенсирани сърдечносъдови заболявания, както и лица с некомпенсирани увреждания на опорно-двигателния апарат, с разстройства в цветоусещането, слуха и говора;

 • Кандидат-студентите за специалност Евроатлантическа и глобална сигурност и за специалност Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред трябва да потвърдят с документ, че са физически и психически здрави, т.е. че не страдат от неврологични, психически заболявания, увреждания на опорно-двигателния апарат, очни заболявания без възможност за корекция на зрението и с говорни и слухови разстройства.

Чл.4. (1) В заявлението кандидат-студентите включват всички желани специалности, за които имат право да кандидатстват, като посочват първо, второ, трето и т.н. предпочитание. Класирането се извършва въз основа на постигнат бал и отчитане на реда на посочените предпочитания.

(2) Притежаващите висше образование могат да кандидатстват за повишаване на образователно-квалификационната степен в същата или сродна специалност (за завършилите колеж) или за придобиване на второ висше образование (за притежаващите образователно-квалификационните степени “бакалавър” или “магистър”) по правило в задочната или дистанционната форма на обучение, а за специалност Право – в редовна форма. Обучението се извършва по индивидуален план на обучение, съставен на базата на положените изпити, които могат да бъдат признати, съгласно учебния план за съответната специалност. Целесъобразно е преди подаване на документите канди­датите задълбочено да се запознаят с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени “бакалавър”, “магистър” и “професионален бакалавър”. Допълнителна информация може да се получи в съответната факултетна канцелария.

(3) Кандидат-студентите с висше образование, които са били обучавани по държавна поръчка, не могат да заемат планово място за финансирано от държавата обучение.

III. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл.5. (1) Срокът за подаване на документи за кандидатстване в Русенския университет и неговите филиали е постоянен - от 1.12.2017 г. до започването на учебната 2018/2019 година. Кандидатстудентски документи по образец могат да се подават в Русенския университет и неговите филиали лично или чрез друго лице. Подаването на документи, с които се прави заявка за участие в конкурсен изпит, става до 2 работни дни преди датата на изпита.

(2) Кандидатстудентски документи се подават в представителствата на Русенския университет както следва:

 • в градовете Плевен и Монтана: от 10.04.2018 г. до 12.04.2018 г. и от 18.06.2018 г. до 28.06.2018 г.;

 • в бюрата на Центровете за кандидатстудентска подготовка и информация (без градовете Русе, Разград, Силистра, Видин) от 1.12.2017 г. до 28.06.2018 г.;

(3) Кандидатстващите след средно образование могат да подават документи и онлайн. Достъпът до интернет страницата за онлайн кандидатстване е на адрес: https://online.uni-ruse.bg или с връзка от главната страница на университета http://www.uni-ruse.bg. Процедурата за онлайн кандидатстване е неразделна част от Правилата за приемане на студенти в Русенския университет и се обявява на адрес - https://online.uni-ruse.bg. Срокът за онлайн подаване на документи е от 1.12.2017 г. до 28.06.2018 г. Приемането на заявки за участие в даден изпит става до два работни дни преди датата на съответния изпит.

(4) За кандидати, притежаващи бакалавърска или магистърска степен и желаещи да придобият второ висше образование или за притежаващи степента “професионален бакалавър” и желаещи да придобият университетска бакалавърска степен, кандидатстудентски документи по образец се приемат само в Русенския университет в периода от 1.12.2017 г. до 28.06.2018 г.

(5) Русенският университет не носи отговорност за настъпилите неблагоприятни последици от неправилно попълнени или непредставени по вина на кандидат-студентите документи.

(6) Кандидат-студентите за педагогическите специалности Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език, Български език и история, Педагогика на обучението по български език и чужд език и Педагогика на обучението по физика и информатика подават документите си лично, тъй като се провежда устно събеседване.

Чл.6. За покриване на разходите по конкурсите кандидат-студентите внасят такса, определена от Министерския съвет, чийто размер зависи от броя на заявените изпити. Лица с трайни увреждания и намалена трудоспособност (70 и над 70 на сто) и военноинвалиди се освобождават от запла­щане на такса. От заплащане на такса се освобождават и кръгли сираци, и лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ненавършили 26 години. Освобождаване от заплащането на такса се извършва след представяне на необходимите документи.

Чл.7. Кандидат-студентите подават следните документи:

1. Заявление (по образец) до Ректора с посочен телефон за контакти. (Бланката се получава само от центровете, в които се подават документи).

2. Диплома за завършено образование и копие на дипломата, което остава в Университета.

3. Квитанция за внесена такса за участие в кандидатстудентския конкурс (само за представителствата на Русенския университет).

4. Декларация, че не страдат от заболяванията, посочени в чл. 3 ( за кандидат­стващите за педагогическите специалности и за специалностите Медицинска сестра, Акушерка, Кинезитерапия, Евроатлантическа и глобална сигурност и Противодействие на престъпността и опазване на общественият ред.

Чл.8. (1) Конкурсните изпити се провеждат в две сесии – предварителна и редовна. Графиците за провеждане на конкурсните изпити от предварителната и редовната изпитни сесии са дадени в Приложение № 1.

(2) Кандидат-студентът/ката има право да се яви на един и същ конкурсен изпит на всички обявени за него дати в предварителните изпитни сесии. Той/Тя може да се яви на същия изпит и в редовната изпитна сесия.

Когато при образуването на бала участва „избираем” изпит, кандидат-студентът/ката има право да се яви на всички избираеми изпити за съответната специалност в предварителните и в редовната изпитни сесии (Приложения № 3, 4, 5 и 6).При образуването на състезателния бал се зачита най-високата оценка.

IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

Чл.9. Организацията и провеждането на кандидатстудентските изпити и оценяването на знанията и уменията на кандидат-студентите се извършва от комисии, назначени със заповед на Ректора.

Чл.10.(1) Писмените конкурсни изпити са анонимни.

(2) Алтернативните варианти на изпитните материали за изпитите по рисуване, моделиране и чужд език се подготвят от комисии, назначени със секретна заповед на Ректора. Един от тези варианти се изтегля лотарийно преди началото на изпита, след което се съобщава на кандидат-студентите.

(3) Останалите кандидатстудентски изпити за прием на студенти в Русенския университет са с продължителност 3 астрономически часа и са във вид на тест от две части – обща част и специална част. Общата част обхваща 20 въпроса (с коефициент 1) по български език и езикова култура. Специалната част обхваща 40 въпроса (с коефициент 2), които са в следните области по избор:

 • български език;

 • история на България;

 • общотехническа подготовка;

 • математика;

 • биология;

 • икономическа география на България

 • химия;

 • информатика и информационни технологии.

(4) Програмите за всички изпити са в съответствие с учебния материал, изучаван в средното училище.

Чл.11.(1) Конкурсните изпити започват в 9:00 или в 13:00 часа. Графиците за провеждане са поместени в Приложения № 1. Окончателното разпределение на кандидатите по корпуси и зали се обявява в деня преди изпита. Кандидат-студентите са длъжни да се явят половин час преди началото на конкурсния изпит пред корпуса, в който е залата.

(2) При доказан опит за измама или за нарушаване на анонимността на конкурса, работата на кандидата се анулира и по-нататъшното му участие в конкурсните изпити и класирания се прекратява.

(3) По време на изпита не се разрешава ползването на мобилни телефони и други електронни средства. Наличието им сред вещите на кандидата ще се счита за опит за измама.

(4) Кандидат-студенти, които са се явили на изпит след обявяване на началото му, не се допускат в залата.

V. ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ

Чл.12.(1) Писмените работи от Единните приемни изпити се проверяват от двама членове на комисия, назначена със заповед на Ректора, и работите се оценяват с точност до 0,10.

(2) Всяка конкурсна работа по чужд език се проверява и оценява поотделно и независимо от двама преподаватели по критерии, оповестени в деня на изпита, определени от комисията, подготвила темата. Всеки екзаминатор оценява работата с точност до 0,10. За оценка на работата се приема средноаритметичното на двете отделни оценки, когато разликата между тях е до 0,50. При наличие на разлика в двете оценки, надвишаваща 0,50, се провежда трето преглеждане и оценяване на работата.

(3) Практическите изпити се оценяват от комисии, назначени със заповед на Ректора. Оценката на кандидата се оформя като средноаритметично от оценките на отделните членове на комисията.

Чл.13.(1) Кандидатите могат да проверят писмените си работи и мотивите за поставената оценка в срок от три работни дни след оповестяването на резултатите от изпита.

(2) Обявените резултати от изпитите са окончателни и не подлежат на преоценка.

VI. ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ

Чл.14.(1) Оценките от двата задължителни държавни зрелостни изпита, положени съгласно изискванията на чл.24 от Закона за народната просвета и чл.7 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план след 01.01.2008 г., се признават за оценки от съответстващи конкурсни изпити съгласно Приложение № 2.

(2) За оценка от съответстващ конкурсен изпит се признава и оценката от положен след 01.01.2008 г. трети държавен зрелостен изпит (по желание на ученика) по един от следните учебни предмети: математика, история и цивилизация, химия и опазване на околната среда, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и английски език.

(3) Ако кандидатът се яви и на конкурсен изпит, при образуването на състезателния му бал се зачита по-високата оценка.

(4) Кандидатстудентските изпити по български език и история на България за специалност Право, по биология за специалностите Акушерка и Медицинска сестра, по рисуване и моделиране за специалност Промишлен дизайн са задължителни. Оценките от държавни зрелостни изпити не могат да заместват тези изпитни оценки.

(5) Състезателният бал за инженерните специалности се образува съгласно Приложение №3. При кандидатстване за тези специалности се изисква явяване на един или повече алтернативни изпити измежду български език; общотехническа подготовка, математика и информатика и информационни технологии. При явяване на повече от един изпит при образуване на състезателния бал се зачита най-високата оценка. Изборът на изпитите, на които ще се яви кандидатът, се определя от кандидат-студента при подаване на документите за кандидатстване.

(6) Състезателният бал за специалности с биологична и химическа насоченост се формира съгласно Приложение №4. При кандидатстване за специалностите Екология и техника за опазване на околната среда, Растениевъдство, Биотехнологии, Технология на храните и Химични технологии се изисква полагане на един или повече алтернативни изпити по математика, български език, биология, химия, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка. При явяване на повече от един изпит при образуване на състезателния бал се зачита най-високата оценка.(7) Състезателният бал за специалностите Кинезитерапия и Ерготерапия от област на висшето образование Обществено здраве и Акушерка и Медицинска сестра от област на висшето образование Здравни грижи се формира съгласно Приложение №6. Изпитът по оценка на двигателната култура за прием по специалност Кинезитерапия няма задължителен характер, като за балообразуваща се взема оценката по Физическо възпитание и спорт от средния курс на обучение на кандидата. Ако тази оценка не ги удовлетворява, те имат право да положат изпит по оценка на двигателната култура, като в балообразуването влезе по-високата от двете. При образуване на състезателния бал за специалността Ерготерапия се взема допълнително оценката по чужд език от задължителната подготовка от дипломата за средно образование, а при образуване на състезателния бал за специалностите Акушерка и Медицинска сестра – оценката по химия.

(8) Състезателният бал за неинженерните специалности се образува съгласно Приложение №5. Оценките по балообразуващите учебни предмети от дипломата за средно образование се вземат от задължителната подготовка. Когато има повече от една оценка от задължителната чуждоезикова подготовка, за оценка от дипломата по чужд език се взема по-високата оценка.

(9) Състезателният бал за кандидатите, завършили колеж, се образува като сума от:

 • средния успех от семестриалните изпити от дипломата за завършено колежанско образование;

 • средния успех от държавните изпити.

Чл.15.(1) Кандидат-студентите за специалностите Маркетинг, Икономика, Бизнес мениджмънт, Публична администрация и Индустриален мениджмънт полагат кандидатстудентски изпит по избор от български език, чужд език (английски), история на България, икономическа география на България, математика, или информатика и информационни технологии (ИИТ). При явяване на повече от един изпит при образуване на състезателния бал се зачита най-високата оценка.

(2) Изпитът по чужд език за специалностите Начална училищна педагогика и чужд език се провежда по английски език.

(3) При образуване на бала за специалност Начална училищна педагогика и чужд език се взема най-високата оценка от задължителната подготовка по чужд език от дипломата за средно образование.

(4) Изпитът по чужд език за специалността Педагогика на обучението по български език и чужд език във Филиал Силистра на Русенския университет в се провежда по български или английски език. С заявка се избира и разновидността на специалността, като при образуване на бала се взема оценката от задължителната подготовка от дипломата за средно образование по английски, френски или румънски език в съответствие с направената заявка за избор на чужд език от кандидат-студента.

(5) Ако в дипломата си за средно образование кандидатът/ката няма оценка по чуждия език, по който е полагал конкурсен изпит, при образуването на бала се взема оценката по езика, който е изучавал, а ако оценките в задължителната подготовка са по два различни езика - по-високата.

(6) Ако кандидатът/ката не е полагал конкурсен изпит по чужд език, при образуването на бала се взема най-високата оценка от задължителната подготовка по чужд език от дипломата за средно образование.

Чл.16.(1) Конкурсните изпити, които са положени в други акредитирани висши училища, се признават при всички класирания. За целта кандидатът трябва да представи в сектор Прием на нови студенти документ с резултата от изпита не по-късно от един работен ден преди датата за обявяване на резултатите от съответното класиране.

(2) Кандидат-студентите, лауреати на национални и международни олимпиади, проведени през учебната 2017/2018 година, се приемат без конкурс съгласно чл.68, ал.5 от Закона за висшето образование в специалности, за които съответстващият на олимпиадата изпит е определящ. Когато конкурсните изпити за една специалност са повече от един, на лауреатите се признава оценка отличен 6,00 за този от тях, който е в съответствие с предмета на олимпиадата.

(3) Резултатите на кандидат-студентите, класирали се на призови места на национални олимпиади и състезания, проведени през учебната 2017/2018 година, се приравняват и признават за оценки от конкурсни изпити, положени в Русенския университет по методики, утвърдени от съответните изпитни комисии. Резултатите от олимпиадата по техническо чертане се приравняват и признават за оценки от конкурсен изпит по общотехническа подготовка. Документите, удостоверяващи постигнатите резултати на националните олимпиади и състезания, издадени от съответния организационен комитет, се представят при подаването на документите за кандидатстване, а списъците с приравнените и признати оценки се обявяват не по-късно от три работни дни след изтичането на срока за подаване на документите за кандидатстване.

(4) Степента на владеене на чужд език от кандидат-студентите, доказана чрез придобити международни сертификати, се приравнява и признава за оценка от конкурсен изпит по чужд език, положен в Русенския университет по методика, приета от изпитната комисия по съответния език. Сертификатите, удостоверяващи степента на владеене на чуждия език, се представят при подаването на документите за кандидатстване, а списъците с приравнените и признати оценки се обявяват не по-късно от три работни дни след изтичането на срока за подаване на документите за кандидатстване.

(5) Със свое решение Академичният съвет може да признае за съответстващи конкурсни изпити постиженията от олимпиади, специализирани тестове, състезания или други форми на извънкласна работа, проведени съвместно със средни училища.

VII. ПРЕДВАРИТЕЛНО КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА КАНДИДАТ–СТУДЕНТИ

Чл.17.(1) Предварителното класиране и записване се извършва в периода от 01.12. 2017 до 28.06.2018 г.(2) В предварително класиране и записване могат да участват всички кандидат-студенти, които притежават диплома за завършено средно образование и имат балообразуващи оценки от положени предварителни кандидатстудентски изпити през 2017/2018 г. или от държавни зрелостни изпити след 01.01.2008 г.

(3) За предварително класиране и записване са обявени 50% от утвърдените бройки за плановите места по държавна поръчка редовно обучение за следните специалности:

 • специалности в Русенския университет: Земеделска техника и технологии, Мениджмънт и сервиз на техниката, Климатизация, хидравлика и газификация, Аграрно инженерство, Екология и техника за опазване на околната среда, Растениевъдство, Машинно инженерство, Материалознание и технологии, Мениджмънт на качеството и метрология, Индустриално инженерство, Строително инженерство, Електроенергетика и електрообзавеждане, Компютърно управление и автоматизация, Електроника, Компютърни системи и технологии, Интернет и мобилни комуникации, Информационни и комуникационни технологии, Транспортна техника и технологии, Технология и управление на транспорта, Маркетинг, Икономика, Евроатлантическа и глобална сигурност, Противодействие на престъпността и опазване на общественият ред, Бизнес мениджмънт, Публична администрация, Индустриален мениджмънт, Компютърни науки, Софтуерно инженерство, Информатика и информационни технологии в бизнеса, Начална училищна педагогика и чужд език, Социална педагогика, Български език и история, Финансова математика, Медицинска сестра, Акушерка, Ерготерапия, Социални дейности и Кинезитерапия (Предварително класиране и записване в специалностите: Медицинска сестра, Акушерка, Ерготерапия, Социални дейности и Кинезитерапия да бъде възможно след участие в кандидат-студентски изпит по „Биология“ и получен резултат от изпита по-голям или равен на много добър 4,50 съгласно утвърдената методика за балообразуване);

 • специалности във Филиал Силистра: Електроинженерство, Автомобилно инженерство, Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски, френски, румънски), Педагогика на обучението по физика и информатика;

 • специалности във Филиал Разград: Химични технологии, Биотехнологии и Технология на храните;

 • специалностите във Филиал Видин.

(4) Кандидатите посочват в кандидатстудентските си документи само една от изброените специалности в чл.17 ал.(3). Приетите студенти се записват по реда, описан в чл. 23. Записаните студенти не участват в следващи класирания.

VIII. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

Чл.18.(1) В класирането за всяка отделна специалност участват само кандидатите, които са положили успешно предвидените за специалността състезателни изпити или имат призната за оценка от съответстващ конкурсен изпит оценка от положен след 01.01.2008 г. държавен зрелостен изпит.

(2) Класирането се извършва от компютърна програмна система по посочената в молбата последователност на шифрите на специалностите.

Чл.19.(1) Класирането се извършва на етапи:

 • по низходящ ред на състезателния бал и

 • по реда на посочените в състезателния картон шифри на специалностите.

При всяко класиране със заповед на Ректора се обявяват списъци на приетите за всяка специалност на кандидатите и форми на обучение. За специалностите, в които са останали незаети места, след изтичане на посочения в чл.21 срок за записване, се провежда следващо класиране.

(2) Когато на последното място за приемане по дадена специалност и категория се класират двама или повече кандидати с равен състезателен бал, всички те се приемат за студенти.

Чл.20.(1) При първото класиране, в зависимост от бала си, всеки кандидат-студент може да се окаже:

 • приет по първото си желание;

 • приет, но не по първото си желание;

 • неприет по нито една специалност.

(2) Кандидат-студентите, приети по първото си желание, не могат да участват в следващи класирания.

(3) Кандидат-студентите, приети не по първо желание при първо класиране, могат със заявление до Ректора да декларират своята готовност да се обучават в Русенския университет и да поискат запазване на мястото и допускане до участие във второто класиране, с оглед удовлетворяване на по-предно желание.

(4) Приетите кандидат-студенти, неподали заявление за запазване на мястото и незаписали се в посочения в чл.21 срок, отпадат от участие в следващо класиране.

(5) Второ класиране се извършва за онези специалности, при които след първото класиране са останали незаети места. В него участват всички кандидати, които са подали заявления за запазване на мястото и допускане до участие във второто класиране и всички неприети кандидати. Незаписалите се в сроковете, според чл.21, отпадат от участие в следващо класиране и незаетите от тях места се считат за свободни.

(6) Ако и след второто класиране в някоя специалност останат незаети места, се провеждат допълнителни класирания до запълване на всички планови места. В тях участват неприетите до момента кандидати, регистрирани в сектор Прием на нови студенти.

(7) В първото допълнително класиране се допускат и онези новозапи­сани студенти, които са готови да се откажат от специалността, в която са приети, ако бъде удовлетворено по-предно тяхно желание. Такива студенти подават при записването си във факултетната канцелария заявление до Ректора по образец. Право да подадат заявления имат само записалите се не по първо желание.

(8) Графикът за класиранията и сроковете за записванията при допълнителните класирания се определят със заповед на Ректора.

(9) При наличие на важни причини за пропускане на сроковете по чл.21, Ректорът може да разреши отново включване в конкурса и участие в допълнителните класирания на кандидати, незаписали се при по-предно класиране. Заявления за такова разрешение се подават в сектор Прием на нови студенти.

Чл.21.(1) Кандидат-студентите са длъжни да се информират на място, по телефона или чрез интернет адрес: https://online.uni-ruse.bg относно резултатите от класирането и сроковете за записването, както и за сроковете за заявяване на участие в следващи класирания. Русенският университет не носи отговорност в случаите на неспазване на тези срокове от страна на кандидат-студентите.

(2) Приетите след всеки етап на класирането кандидат-студенти потвърждават желанието си да се обучават в Русенския университет, като се запишат в съответната факултетна канцелария. Ако записването не се извърши в определения срок, се счита, че незаписалите са се отказали от правото си да се обучават в Русенския университет.

(3) Резултатите от първото класиране се обявяват до 3 юли, а записването започва от 3 юли и приключва до 16,00 часа на 7 юли.

(4) Резултатите от второто класиране се обявяват до 9 юли, а записването започва от 9 юли и приключва до 16,00 часа на 13 юли.

Чл.22. Обучението по обявена специалност в първи курс може да започне, ако след приключване на класиранията в тази специалност са записани не по-малко от 20 студенти. Ако това условие не е изпълнено, на записалите се студенти се разрешава, след положително резолирано от Ректора заявление, да се запишат в друга специалност от същото професионално направление, за която е валиден положеният от кандидата конкурсен изпит.

IX. ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Чл.23.(1) Записването на новоприетите студенти се извършва във факултетната канцелария към факултета, отговарящ за обучението по съответната специалност. При записването се представят следните документи:

1. диплома за завършено образование, която след снемането на необходимите данни се връща на студента;

2. лична карта, която след проверка се връща на студента;

3. квитанция за платена семестриална такса (заплащането й става преди записването на студентите, по входящ номер);

4. четири снимки с формат 3,5х4,5 cm;

5. медицинско удостоверение от личния лекар ( за специалности с педагогическа и медицинска насоченост, Евроатлантическа и глобална сигурност и Противодействие на престъпността и опазване на общественият ред );

6. комплект документи за студента: студентска книжка, лична карта, именник, уверение - 2 екземпляра (закупуват се от книжарницата на университета);

7. картон за студентското положение и заявление-декларация (получават се от факултетната канцелария).(2) Лица с трайни увреждания и намалена трудоспособност (70 и над 70 на сто) и военноинвалиди се освобождават от заплащане на семестриалната такса. От заплащане на семестриална такса се освобождават и кръгли сираци, и лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ненавършили 26 години.

Чл.24. Братя и сестри, приети за студенти в Русенския университет в различни специалности, след второто класиране могат да поискат със заявление до Ректора да се обучават заедно в една от специалностите, в които са приети.

Чл.25.(1) При записването си студентите са длъжни да се запознаят с Графика на учебния процес.

(2) Преместването на новоприети студенти в друго висше училище, факултет, специалност или друга форма на обучение може да стане след успешното приключване на първата учебна година - при условия и ред, определени в Правилника за дейността на Русенския университет и Вътрешните правила за учебната дейност.

(3) Напускането на университета по собствено желание може да стане след приключване на първия учебен семестър.

(4) Записалите се за студенти нямат право да се обучават на държавна издръжка в повече от една специалност едновременно в същото или в друго висше училище.

(5) Внесената при записването такса за обучение не се връща на вече записалите се за студенти и отказали се след това от правото си за обучение в Русенския университет.

X. ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА

Чл.26.(1) За местата с пълен или частичен срок на обучение в чужбина, съглас­но подписаните междуправителствени спогодби за образователен обмен, могат да кандидатстват студенти, обучаващи се в Русенския университет за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” след завърше­но средно образование.

(2) За пълен срок на обучение могат да кандидатстват-студенти от първи курс, а за частичен - студенти, които не са в първата година на обучението си.

Чл.27.(1) Студентите от Русенския университет могат да продължат обуче­ни­ето си в чужбина извън местата по чл.26, ако сами си осигурят необходимите финансови средства и отговарят на условията, определени от приемащата страна.

(2) На кандидатите по ал.1 се издава документ за обучение в чужбина от Ректора на Русенския университет, а при изричното изискване от приемащата страна - и от Министерството на образованието и науката.

Чл.28. Обучаващите се в чужбина студенти на Русенския университет, които са се завърнали в страната преди изтичането на срока на обучението им, могат да продължат обучението си в Русенския университет по специалността, по която са били приети. Условията за продължаване на обучението на завърналите се от чужбина студенти, които не са приемани в Русенския университет, се определят от Ректора.

XI. ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ

Чл.29. В Русенския университет се обучават чуждестранни студенти:

 • на собствена издръжка;

 • съгласно актове на Министерския съвет;

 • в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен.

Чл.30.(1) Чуждестранните граждани, кандидати за обучение на собствена издръжка в Русенския университет, подават в Дирекция Чуждестранни студенти не по-късно от 1 октомври следните документи:

1. заявление (по образец – http://foreing.uni-ruse.bg) до Ректора на Русенския университет за обучение по избраната специалност;

2. легализирано и преведено на български език фотокопие на дипломата за средно образование;

3. легализирана и преведена на български език справка за получените оценки по изучаваните дисциплини от дипломата за средно образование;

4. легализиран и преведен на български език документ, издаден от компетентен орган от страната от която е кандидат-студентът, с който се удостоверява правото за провеждане на обучението във висше училище;

5. легализирано и преведено на български език медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване;

6. декларация за идентичност на имената – за лица с двойно гражданство;

7. фотокопие от документа за самоличност – страницата с личните данни, изписани на латиница;8. снимки – 3 бр., формат 3,5х4,5 cm.

(2) Таксите за обучение се определят от Министерския съвет. Студентите заплащат таксата на две равни вноски в началото на всеки семестър.

(3) Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат половината от размера на определената по ал. 2 такса.

(4) Одобрените чуждестранни граждани се записват за студенти след успешно завършен курс за езикова и специализирана подготовка в Република България.

(5) Лицата, които владеят езика, на който ще се извършва обучението, полагат изпити по учебния план от курса за езикова и специализирана подготовка.

(6) Студенти, докторанти и специализанти - граждани на държавите-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, заплащат такси за обучението си при условията и по реда, определени за българските граждани.

Чл.31.(1) Чуждестранните граждани, приети за обучение, съгласно актове на Министерския съвет и в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен, не могат да сменят специалността си или висшето училище.

(2) Чуждестранните граждани, приети за обучение, съгласно актове на Министерския съвет и в изпълнение на междуправителствени спогодби, заплащат такси за обучението си при условията и по реда, определени за българските граждани. От такса за обучение се освобождават студентите от Украйна и Молдова - по силата на приети протоколи за сътрудничество.

Чл.32. Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на български граждани във висшите училища на Република България, ако имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България или имат статут на бежанци.

Чл.33. Българи, живеещи извън Република България, както и лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, завършили средното си образование в чужбина, могат да кандидат­стват на общо основание като български граждани, само ако преди подаването на документите си, в сроковете според чл.5, дипломата им е призната от Регионалния инспекторат по образованието.

Чл.34. Българи, живеещи извън Република България, както и лицата с двойно гражданство, едното от които е българско и приети по условията на чл.33, заплащат такси за обучението си при условията и по реда, определени за българските граждани, освен ако в международен договор е предвидено друго.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница