Програма за мобилност на студенти Еразъм +!страница4/9
Дата09.01.2018
Размер1.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.
ТРАНСПОРТЕН ФАКУЛТЕТ

Професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

Специалност ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ - в редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв.

Специалността осигурява професионална подготовка за широк кръг дейности в областта на транспорта и транспортното машиностроене, включващи проектирането, производството, експлоатацията, диагностиката, изпитването, техническото обслужване и ремонта на двигателите с вътрешно горене, автомобили, трактори, кари и жп техника. Изучават се също основите на технологията и организацията на транспорта и безопасността на движението. В последните три семестъра обучението може да се задълбочи в някоя от следните области:- двигатели с вътрешно горене;

- транспортна техника.

Професионалната подготовката позволява реализация в автомобилни заводи; транспортни фирми, занимаващи се с експлоатация и ремонт на автомобили, трак­тори, кари и ЖП техника; сервизи за диагностика, обслужване и ремонт на автомобили; представителства на фирми за продажба на автомобили, авточасти и сервизна техника; пунктове за годишни технически прегледи.

Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалификация "машинен инженер".

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Специалност ТЕХНОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА - в редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв.

Специалността осигурява широкопрофилна професионална подготовка за широк кръг дейности в областта на автомобилния, жп и водния транспорт, включващи: техниката и технологиите за вътрешните и международните превози на товари и пътници; планирането, организацията и управлението на транспортните потоци и проце­си; структурата и функционирането на европейския транс­портен пазар; спедицията и логистиката; диагностиката и поддържането на автомобилите; безопасността на движението; планирането и проектирането на автомобилни сервизи; финансовата и счетоводната дейност, транспортното и търговското право и др. Обучението по специалността е съобразено с европейските стандарти в транспорта.

Професионалната подготовката позволява реализация в транспортни, куриерски и спедиторски фирми; логистични центрове, ИА “Автомобилна администрация“, автомобилни сервизи; представителства за продажба на автомобили и части; пунктове за годишни технически прегледи и др.

Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалификация "инженер по транспорта".Придобилите образователно-квалификационната степен "бакалавър" по тези специалности могат да продължат обучението си в магистърски програми за придобиване на степента "магистър инженер".

По време на следването студентите от Транспортния факултет имат възмож­ност да придобият допълнителна професионална квалификация за водачи на МПС категории В, С, тракторист-машинист и инструктор за обучение на водачи на МПС.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

ФАКУЛТЕТ БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ

Професионално направление 3.3. Политически науки

Специалност ЕВРОПЕИСТИКА И ГЛОБАЛИСТИКА (на английски език) - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 390 лв.

Мултидисциплинарната бакалавърска специалност (политически науки, културология, иконо­мика, право) развива компетенции за европейско сътрудничество относно актуалната външна поли­тика на Европейския съюз и глобалните проблеми на съвременния свят. Студентите изучават политически науки и история на политическите идеи, международни отношения и международни организации; геополитика; европейска интеграция; институции и политики на Европейския съюз, съвременен глобализационен процес и ролята на Европа в света; глобални проблеми на демокрацията и правата на човека; глобални проблеми на сигурността; глобални проблеми на околната среда; икономика и световна икономика, управленски теории и практики; междукултурна комуникация и междукултурен мениджмънт; международен PR и лобиране; разработване на проекти, управление на международни проекти и др. Специфика на програмата е възможността да се изучава китайски език и култура. По програма Еразъм студентите могат да изберат едносеместриално обучение в друг европейски университет.Кандидатства се с: 1) изпит по английски език; 2) оценка от дипломата по български език или избираем; 3) оценка от дипломата по чужд език.

Професионално направление 3.7. Администрация и управление

Специалност БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със се­мест­риална такса 230 лв. и в редовна и дистанционна на собствено финансиране - 500лв.

Завършилите тази специалност придобиват знания и умения за: разработване на стратегии за развитие на бизнеса, иновационната политика, прогнози и планове; изграждане и прилагане на ефективни управлен­ски структури и технологии; методи и техники за вземане на бизнес решения; организиране, координиране и мотиви­ране на персонала; контрол, анализ и регулиране на бизнеса; работа с програмни продукти за бизнес дейности. Те придобиват професионалната квалификация „бизнес мениджър“ и могат да работят като ръководители на всички равнища или специалисти в отдели по маркетинг, снабдяване, борси, като бизнес референти на фирми, независимо от големината и от предмета на дейността им.Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, чужд език (английски), история на България, информатика и информационни технологии или математика; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Специалност ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ в редовна форма на обучение по държавна поръчка със се­местриална такса 230 лв. и в редовна и дистанционна на собствено финансиране - 500лв.

В специалност Публична администрация се подготвят висококвалифицирани специалисти и ръководители за системата на държавната администрация и местното самоуправление при съобразяване с европейските стандарти. Студентите получават знания по мениджмънт и информационни технологии; управление на регионалното развитие; европейския опит по прилагане на принципите и методите на съвременната организация на държавното управление; разработване на статути, нормативи и правила за усъвършенстване управлението на организациите от публичния сектор; управление на проекти и програми за европейските фондове и др.

Развивайки умения за творческо тълкуване и стриктно прилагане на държавното и европейското законодателство, подготвените специалисти намират професионална реализация в дирекции, отдели, сектори и звена на държавната и местната администрация като ръководители, специалисти, сътрудници, консултанти.

Завършилите бакалавърската степен на специалността могат да продължат обучението си в магистърската програма Мениджмънт на регионалното развитие, стартирала преди няколко години с финансовата подкрепа на Държавния департамент на САЩ.Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, чужд език (английски), история на България, информатика и информационни технологии или математика; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Професионално направление 3.8. ИКОНОМИКА

Специалност МАРКЕТИНГ - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 230 лв. и в редовна и дистанционна на собствено финансиране - 500лв.

Студентите получават солидна икономическа подготовка, знания и умения за: методологията, методиката и видовете маркетинг; организираните пазари; разработването на маркетингови стратегии и планове за развитие; адаптирането на най-ефективната за конкретния индустриален бизнес маркетингова концепция; използването на съвременни методи и техники за маркетингови проучвания и анализи; развитието и формирането на нови потребности чрез рекламата, методите за стимулиране на продажбите и др. Завършилите тази специалност придобиват професионална квалификация „икономист“ и могат да работят във фирми от частния и държавния сектори като съветници, експерти и консултанти.Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, чужд език (английски), история на България, информатика и информационни технологии или математика; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Специалност ИКОНОМИКА - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със се­мест­риална такса 230 лв. и в редовна и дистанционна на собствено финансиране - 500лв.

Бакалавърската програма по специалността осигурява знания, умения и подготовка по фундаменталните и функционалните икономически дисциплини за нуждите на стопанската практика и публичната администрация.

До пети семестър включително учебните дисциплини са същите като при специалностите Маркетинг и Международни икономически отношения, различията са в засилване на фундаменталните и функционалните дисциплини, като обща теория на икономиката, финанси, кредит, застраховане, счетоводство, екология, икономическа политика.

Завършилите с квалификация „бакалавър по икономика“ могат да работят в бизнес организа­ции, държавни институции, организации с нестопанска цел, т.е. да се реализират успешно във всички отрасли на народното стопанство на всяко равнище - фирмено, регионално, национално, европейско.

Бакалаврите, завършили тази специалност, могат да завършат всяка магистърска степен в областта на икономиката и управлението.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, чужд език (английски), история на България, информатика и информационни технологии или математика; 2) оценка от дипломата по Български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Професионално направление 5.3. Общо инженерство

Специалност ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв. и в редовна и задочна на собствено финансиране - 620 лв.

Обучението осигурява комплексна подготовка, знания и умения по следните основни направления: икономика, право, маркетинг, финанси и счетоводство, бизнес планиране и проектиране, мениджмънт на производството, иновациите и персонала, системи за качество, логистичен мениджмънт, информационни технологии, засилено чуждоезиково обучение, както и избираема верига от инженерни технологии с насоченост към машиностроенето, електротехниката или софтуерното инженерство. Завършилите специалността придобиват професионална квалификация „инженер мениджър“. Те намират успешна реализация като ръководители на малки и средни фирми, организатори на производство, служители в отделите по кредитиране и оценка на активи в банковия и застрахователния сектори, в публичната администрация, в консултантски и инженерингови фирми.Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, чужд език (английски), история на България, информатика и информационни технологии или математика; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Професионално направление 9.1. Национална сигурност

Специалност ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА И ГЛОБАЛНА СИГУРНОСТ- в редовна форма на обучение по дър­жав­на поръчка със семестриална такса 310 лв. и в редовна на собствено финанси­ране - 620 лв.

Специалността развива експертни компетенции, приложими за (1) аналитична дейност и вземане на решения с оглед на външни рискове за евроатлантическата сигурност; (2) комуникационна и координационна дейност относно установяване и поддържане на отношения с международни партньори по проблеми на сигурността; (3) реализиране на миграционни политики. Студентите осмислят сложната взаимозависимост между свобода и сигурност; дилемата за сигурността и проблемът за секюритизацията. Изучават международни отношения; европейска интеграция и глобализация; пространство за свобода и сигурност на ЕС; обща външна политика и политика на сигурност на ЕС; европейска гранична сигурност; транснационална корпоративна и организирана престъпност; концепции и стратегии за сигурност в евроатлантическото пространство; международни организации за сигурност; ислямът в Европа; миграция и малцинства в Европа; тероризъм и глобална сигурност; киберсигурност; геополитика и сигурност; методи за анализ на риска; управление на европейски проекти за сигурност; комуникативни, изследователски и междукултурни умения; засилено изучаване на избираеми чужди езици (арабски, английски и др.) и др. Придобитата квалификация разкрива възможност за кариера в Агенцията за гранична и брегова охрана на Европейския съюз, в европейски агенции относно политики за миграция и предоставяне на убежище и др., както и в структури, ангажирани с националната политика за сигурност (МВР, МВнР, ДАНС и др.)Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, чужд език (английски), история на България, информатика и информационни технологии или математика; 2) оценка от дипломата по български език.
ФАКУЛТЕТ ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ

Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки

Специалност СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв.

Студентите се обучават съгласно изискванията на авторитетните международни професионални организации Association for Computing Machinery (ACM) и IEEE Computing Society. Изучават се съвременни езици и среди за програмиране, структури от данни, проектиране и анализ на алгоритми, компютърни мрежи, бази от данни, разпределени системи, уеб базирани системи, мобилни приложения, изкуствен интелект, управление на проекти и др. Получават се основни математически знания, свързани със специалността от областта на приложната математика. Задължителните фундаментални дисциплини в учебния план осигуряват необходимата широко профилна подготовка по компютърни науки и софтуерни технологии.

Завършилите специалността имат възможност за широка професионална изява в софтуерни и други фирми като самостоятелни професионалисти и членове на екипи. Те могат да прилагат на практика изучаваните съвременни практики и модерни средства за анализ, проектиране, реализация, тестване и внедряване на съвременни програмни системи. Могат да заемат всяка позиция във фирми, разработващи софтуерни системи, както и в бизнес организации или в публичната администрация като аналитици, проектанти, разработчици, ръководители на проекти, експерти, консултанти и други.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Специалност КОМПЮТЪРНИ НАУКИ - в редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв.

Обучението осигурява комплексна подготовка, знания и умения на специалисти в областта на компютърните науки. Учебният план отговаря на съвременните изисквания на софтуерната индустрия. Подготовката на студентите в основните направления на компютърните науки - програмиране, среди и системи за програмиране, бази от данни, базови средства за моделиране и управление на сложни софтуерни системи, операционни системи, компютърни системи и мрежи осигурява изграждането на специа­листи, създаващи и използващи софтуер в различни области. Поставя се акцент върху практическата подготовка на студентите. Предвидени са практикуми по отделни дисциплини, както и интегрирани практикуми, чрез които се цели студентите да се запознаят с особеностите на бъдещата си работа.

Завършилите специалността могат да се реализират като специалисти в софтуерни, инженерни, финансови, консултантски компании, центрове за обучение по информационни системи и софтуерни технологии и други.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Специалност ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв.

Подготвят се специалисти с висша квалификация по информатика и информационни техноло­гии за нуждите на бизнеса, държавната и местната администрация и други организации. Студентите от специалността придобиват знания за съвременните езици и среди за програмиране, за проектира­не и изграждане на информационни системи за нуждите на мениджмънта, за съвременните прин­ципи, методи и средства за изследване, оценяване и усъвършенстване на управленската практика.

Завършилите могат да се реализират като приложни програмисти, администратори на бази от данни, системни администратори, специалисти по създаване на софтуерни технологии в админист­ративно-управленската, планово-прогнозната и финансово-счетоводната дейности. Могат да работят като мениджъри на информационни звена, на информационно-обслужващи фирми, консултанти, съветници и сътрудници в областта на информационните технологии и управлението на бизнеса.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Професионално направление 4.5. Математика

Специалност ФИНАНСОВА МАТЕМАТИКА - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв.

Специалността е уникална за България и е създадена по Британски модел. Тя подготвя висококвалифицирани специалисти за нуждите на банковия и застрахователен сектор, здравното и пенсионно осигуряване, финансовото одитиране, изготвяне на инвестиционни планове, финансови и бизнес анализи, прогнозиране, анализ и оценка на риска. Налице са възможности за летни стажове в големи финансови институции. Партньори в обучението са Института по Математика и информатика на БАН и компаниите ALLIANZ, ING, UNICREDIT, FIBANK, PIRAEUS BANK, UBB NPG Group, KBC Group. Студентите от специалността могат да се обучават от 3 до 10 месеца по програма ERASMUS + в Bergische University (Вупертал, Германия), Comenius University (Братислава), Gazi University (Анкара), Lisboa School of Economics & Management (Лисабон), University of Ljubljana (Любляна), където обучението е на английски език.

Изучават се основни и специални дисциплини в областта на математиката, икономиката, финансите, специализирания софтуер, английски и специализиран английски език. Обучението е по държавна поръчка. Успешно завършилите получават професионална квалификация „математик-финансист” и могат да се реализират във финансови институции, бюджетни организации, големи и средни бизнес компании, както и да продължат обучението си по магистърски програми в областта на математиката, финансите и икономиката у нас и в чужбина.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, или информатика и информационни технологии; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по чужд език

Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …

Специалност БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯв редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 260 лв. и в редовна на собствено финансиране - 500 лв.

Завършилите тази специалност придобиват образователно-квалификационна степен "бака­лавър" с професионална квалификация "учител по български език и литература и учител по история”.

Дипломиралите се могат: да осъществяват учебна, научнометодическа и организационно-управленска дейност в системата на образованието, в методически и културно-просветни структури; да работят в музеи, архиви, краеведски отдели и библиотеки; да изпълняват дейности в различни сфери на обществено-икономическия живот, за които се изисква висше педагогическо образование.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: български език, или история на България; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по история.

Професионално направление 1.2. Педагогика

Специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК английски - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 260 лв. и в редовна на собствено финансиране - 500 лв.

Завършилите тази специалност придобиват образователно-квалификационна степен "бакалавър" и професионална квалификация "педагог начален учител, педагог начален учител по английски език". Те са подготвени да работят като преподаватели по чуждоезиково обучение в началния етап на училищното образование - нова и много търсена професия, призвана да осигури твърде нужната за съвременния свят езикова подготовка на младото поколение. Завършилите могат да работят и като ръководители на държавни и частни специализирани училища, методици, домашни възпитатели. Те могат да заемат всички длъжности, изискващи висше педагогическо образование.Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: български, анг­лийски или немски език; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по чужд език.

Специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА - в редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 260 лв. и в редовна и задочна на собствено финансиране - 500 лв.

По време на обучението за придобиване на образователно-квалификационната степен "бакалавър" и професионална квалификация "педагог начален учител, педагог детски учител" студентите получават задължителния минимум от фундаментални, общопедагогически и специални знания с подчертана приложна насоченост в областта на предучилищното възпитание и учебно-възпитателната работа в началните класове. Дипломиралите се по специалността могат да работят като педагози, детски или начални учители, методици, ръководители на държавни и частни специализирани предучилищни заведения, както и да заемат всички длъжности, изискващи висше педагогическо образование.

Притежаващите образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и Предучилищна педагогика могат да продължат образованието си чрез задочно обучение за придобиване на магистърска степен по обединената специалност Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница