Решение за откриване и закриване на клонове; взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружениетостраница7/9
Дата19.07.2018
Размер0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


321

Основни услуги за икономиката и населението в селските райони


Защо трябва да се реализира тази мярка?

Влошеното качество и ограничения достъп до инфраструктура и услуги за населението и икономиката оказват негативно влияние върху конкурентоспособността на селските райони. Достъпността до селските райони се ограничава от лошото качество на общинските пътища, които са важни за връзките между населените места вътре в общините. От общо 261 км. общинска пътна мрежа 29 бр.пътни артерии с дължина 85 км. се нуждаят от рехабилитация и реконструкция на територията на община Ардино. Това се равнява на 32.6 % от цялата пътна мрежа. Подобряването на достъпа е ключово условие за икономическия растеж и разнообразяването в община Ардино, в т. ч. развитието на туристическият и потенциал.

Реконструкцията на съществуващата водоснабдителна и разширяването на канализационната мрежа са важни за опазване на околната среда и подобряване на нивото на услугите предоставяни на населението. Остър санитарно-хигиенен проблем е лошото състояние и недостатъчният обхват на канализационните мрежи – едва 28,1% от населението е осигурено с обществена канализационна система, което е далеч от средния дял за страната (69,2%) и за областта (40,6%).

Недобре развитите социални услуги, ограничените възможности за достъп до култура и отдих, влияят върху жизнения стандарт и допринасят за намаляването на населението.

Целта на мярката е едновременно да подобри средата за развитие на бизнес и условията за живот. Очаква се тя да даде тласък на местната икономика и да задържи младите и предприемчиви хора в общината.Какви цели си поставя мярката?

1.Да се подобри мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес на територията на МИГ Ардино, чрез подобряване на пътната инфраструктура;

2. Да се подобри ВиК инфраструктурата в селата

3. Да се подобри достъпа на населението до културни, спортни, и свързани със свободното време и отдиха услуги;

4. Да се подобри достъпа на населението до социални услуги, и по –специално този на децата и уязвимите групи от населението;Къде ще се реализира?

Територията на МИГ Ардино


Кой може да кандидатства с проект?

Община Ардино

Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел със седалище на територията на МИГ Ардино

Читалища, вписани по Закона за читалищата, с регистрация, седалище и/или адрес на управление на територията на МИГ Ардино.

Община Ардино може да кандидатства с нов проект и преди подаване на заявка за окончателно плащане по предходен проект.На какви условия трябва да отговарят кандидатите?

1.За да бъдат допустими кандидатите – ЮЛНЦ следва да са регистрирани на територията на МИГ Ардино;

2. Основният предмет на дейност на кандидатите – ЮЛНЦ следва да е свързана с дейността /услугата, която те целят да развиват;

3.Заявленията за подпомагане, следва да са в съответствие с действащото българско законодателство в областта на инвестиционното проектиране и разпоредбите на Закона за устройство на територията.


Кои дейности ще се финансират?

Мярката предоставя подкрепа за инвестиции, целящи подобряване на основните услуги за икономиката и населението на територията на МИГ. Подкрепата е за създаване на основни услуги, отнасящи се до едно селище или група от населени места, и свързаното с това обезпечаване/рехабилитация на местна малко-мащабна инфраструктура.

1.Инвестиции в инфраструктура и оборудване с цел развитие на услугите за населението и икономиката на територията на МИГ Ардино- в това число:

- Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове.

Строителство/реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения.

Строителство/реконструкция/рехабилитация на канализационни системи и съоръжения.

- Изграждане или рехабилитация и оборудване на инсталации за производство на електрическа и/или топлинна енергия за сгради общинска собственост и/или сгради, в които се предоставят различни услуги на общността, от възобновяеми енергийни източници; изграждане на разпределителна мрежа за биогорива или произведена от биомаса или други ВЕИ топлинна/електрическа енергия. В случаите на когенерация (комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия), капацитетът на инсталацията следва да бъде базиран на топлинното потребление на сградите /Директива 2004/8/ЕС/.

-Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради, използвани за предоставяне на услуги на общността;

-Изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги(културни центрове, театри, библиотеки), включително създаването на мобилни такива;

-Изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (вкл.спортни, младежки центрове и др.);

-Изграждане или подобряване на центрове за социални услуги – грижи за деца(детски ясли и градини), грижи за възрастни хора и хора с увреждания (дневни центрове) включително специализиран транспорт;

-Изграждане или подобряване на центрове, предоставящи услуги, базирани на използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги, др.), включително създаването на мобилни центрове.


Кои разходи ще бъдат признати?

1.Разходи за изграждането или подобряването на сгради и друга недвижима собственост;

2.Разходи за закупуване на нови машини и оборудване, вкл.компютърен софтуер до пазарната стойност на активите; книги, аудио и видео материали, ако са част от инвестиция за създаване или повишаване на качеството на услугата.;

3.Общи разходи, свързани с разходите по точки 1 и 2. Тези разходи не може да превишават 12% от общите допустими разходи по проект.


Кои разходи няма да бъдат признати?

1.Реконструкция/рехабилитация на паметници на културата от национално/световно значение(обявени за такива от НИПК);

2.Инфраструктура за широколентов достъп до Интернет;

3. Инвестиции в държавни сгради за обучение и здравеопазване;

4. Закупуване на машини, оборудване и съоръжения втора употреба;

5. Лихви, глоби и неустойки;

6. Закупуване на недвижими имоти;

7. Текуща подръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа;

8. Принос в натура;

9. Инвестиции отнасящи се до обикновенна замяна;

10. Свързани с лизинг, като печалба на лизинговата компания, разходи за лихви за рефинансиране, оперативни и застрохователни разходи;

11. Разходи за дейности подпомагани по друг проект или програми на ЕС;

12. Мита, акцизи, такси;

13. Данъци с изключение на невъзстановимия ДДС, когато е поет действително и окончотелно от получатели на помощта, различни от лицата, които не подлежат на облагане съгласно чл. 4, параграф 5, първа алинея от Шестата директива на Съвета 77/388/ЕИО от 17 май 1977 г. относно хармонизация на законодателството на страните членки за данъци върху оборота – Обща система ДДС: единна основа за изчисляване;

14.Общи разходи, свързани с инвестицията, извършени по-рано от една година от подаване на заявлението за подпомагане;

15. Лизинг с изключение на финансов лизинг за закупуване на машини, съоръжения и оборудване.

16. Закупуване чрез финансов лизинг на активи по т.15, когато ползвателят на помощта не става собственик на съответния актив до датата на подаване на заявката за окончателно плащане за същия актив.Какъв може да бъде минималния и максималния размер на проектите?

Минимален размер на общите допустими разходи е 10 000 лева на проект;

Максимален размер на общите допустими разходи е 350 000 лева на проект
Какъв е размера на допустимите разходи в проценти от общата стойност на проекта?

1.За проекти на община Ардино– до 100% от общите допустими разходи по проекта;

2.За проекти на ЮЛНЦ и читалища, негенериращи приходи в обществен интерес – до 100% от общите допустими разходи по проекта;

3. За проекти на читалища и ЮЛНЦ, непопадащи в т.2 – до 70% от общите допустими разходи по проекта;


Какви са критериите за подбор на проектите?

Приоритетно ще бъдат класирани, проекти:

1. За развитие /предоставяне на услуги на уязвими групи от населението (деца, жени, младежи, възрастни хора и хора с увреждания) – 30т.

2. Наличие на технически/работен проект, приложен към заявлението за подпомагане – 20т.

3. Опазване на околната среда – 30 т.

4. Използващи интегриран подход – 20 т.


Минимална помощ

Бенефициентите юридически лица с нестопанска цел и читалища не могат да получат финансова помощ (европейски и/или бюджетни средства), възлизаща на повече от левовата равностойност на 200 000 евро за период от 3 данъчни години по тази мярка.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница