Съдържание І. Увод ІІ. Профил на община стралджа ІІІ. Общ swot анализ ІV. Визия, приоритетистраница9/18
Дата11.01.2018
Размер3.42 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

Мярка 5. Подобряване на съобщителната инфраструктура


370000


370000

Дейност 1. Подмяна на преносните телефонни системи

Извършена подмяна

2009-2013

БТК

100 000


100 000

Дейност 2. Увеличаване покритието с интернет на територията на общината

70% покритие

2010-2013


БТК, частни фирми

70 000


70 000

Дейност 3. Разширяване обхвата на мобилните оператори в проблемни територии от общината

Пълно покритие

2010-2012

Мобилни оператори

200 000


200 000

Мярка 6. Разработване на териториално устройствена схема на общината


5248000

118 000

1230 000

3850000

50000

Дейност 1. Разработване на общ градоустройствен план на гр. Стралджа

Разработен план

2010-2012

Община Стралджа

80 000
80 000Дейност 2. Разработване на общ градоустройствен план на с. Зимница

Разработен план

2010-2013

Община Стралджа

50 000
50 000Дейност 3. Разработване на улично-регулационни планове на населени места в общината

5 разработени плана

2013

Община Стралджа

100 000
100 000Дейност 4. Трасиране на осовите мрежи в населените места

Извършено трасиране

2012-2013

Община Стралджа

18 000

18 000


Дейност 5. Подобряване на съществуващата и изграждане на нова техническа инфраструктура в районите с ромско население.

Извършена оценка на състоянието на съществуващите жилища и прилежащата инфраструктура, установена собственост върху земята

2009-2013

Община Стралджа

5 000 000

100 000

1 000 000

3850 000

50000

Цел 2

Програмно, инфраструктурно и технологично осигуряване на опазването и подобряването на околната среда


6485000

430000

1 810000

3255000

990000

Мярка 1. Програмиране, подготовка, управление и мониторинг на програми, планове и проекти


566000

70000

45000

375000

76000

Дейност 1. Изпълнение на програма за опазване на околната среда

Изпълнени дейности

2010 - 2013

Община Стралджа

150 000

15 000

15 000

120 000
Дейност 2. Изпълнение на програмата за управление на отпадъците.

Изпълнени дейности

2007-2010

Община Стралджа

15 000

5 000
10 000
Дейност 3. Разработване и изпълнение на проект за депониране и обезвреждане на утайките от ПСОВ

Обезвредени утайки от ПСОВ

2012

-2013


Община Стралджа, ВиК

30 000

4 00026 000

Дейност 4. Разработване и реализиране на програма за повишаване на екологичната култура, информираността на гражданите и засилване на гражданския контрол

Разработена програма,

6 тематични кампании2010

-2013


Община Стралджа, НПО

150 000150 000
Дейност 5. Провеждане на обучение на ученици по актуални екологични въпроси

Повишено екологично съзнание

2010 -2013

Община Стралджа

60 000

5 000
55 000
Дейност 6.Провеждане на тематични екологични конкурси за деца и ученици

4 конкурса

2010-2013

Община Стралджа, училища, детски градини

21 000

21 000


Дейност 7. Интегриране на политиката на околната среда в секторните политики в общината

Съгласуваност на всички инвестиционни проекти

2010-2013

Община Стралджа, НПО, частен сектор, Бизнес център

140 000

20 000

30 000

40 000

50 000

Мярка 2. Въвеждане на система за ефективно управление на отпадъците


3050000

220 000

1115000

1055000

660 000

Дейност 1. Периодични почиствания на нерегламентираните сметища

50 бр. почистени сметища

2010

-2013


Община Стралджа

150 000

150 000


Дейност 2. Закриване и рекултивация на общинското депо

Закрито депо

2011-2013

Община Стралджа

105 000

10 000
95 000
Дейност 3. Организиране на събирането, депонирането и третирането на отпадъците във всички населени места в общината и закупуване на техническо оборудване

100% от територията на общината, обхваната от сметосъбиране и сметоизвозване

2010-2013

Община Стралджа, МОСВ

2 000 000

60 000

1 000 000

280 000

660 000

Дейност 4. Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците в необхванатите до 2009г населени места

Обхванати 80% от населението

2010-2012

Община Стралджа, Екобулпак

100 000100 000
Дейност 5. Обособяване на торищни площадки в населените места с голям брой животни

12 бр. площадки

2010- 2012

Община Стралджа

100 000
20 000

80 000
Дейност 6. Изграждане на съоръжения за третиране и обезвреждане на специфични потоци отпадъци

1 бр. съоръжение

2012 - 2013

Община Стралджа

550 000
50 000

500 000
Дейност 7.Рекултивация на терени със стари замърсявания

Рекултивирани терени

2013

Община Стралджа

45 000
45 000Мярка 3. Опазване и подобряване параметрите на околната среда чрез прилагане на технически, технологични мерки и проучвания


1385000

15000

500 000

670000

200 000

Дейност 1. Инвентаризиране на всички източници замърсяване на речните басейни и контрол върху пречистването на отпадни води

100% инвентаризира ни източници

2011

Община Стралджа, Басейнови дирекции

55 000

5 000
50 000
Дейност 2. Подобряване на акустичната обстановка покрай ж.п. линиите чрез подходящо озеленяване или монтиране на шумоизолиращи екрани

намалено ниво на шум и запрашеност на въздуха

2011-2013

Община Стралджа, МЗХ

500 000500 000
Дейност 3. Почистване и укрепване на речното корито на р. Мочурица в рамките на населените места

Подобрено състояние на речното корито

2012

Община Стралджа

100 000
100 000Дейност 4. Възстановяване на ветрозащитните пояси на територията на общината

5 км. Пояси

2011-2013

Община Стралджа

400 000
400 000Дейност 5. Проучване, идентифициране и рекултивация на нарушените от добивната дейност терени и почви

рекултивирани 80% от нарушените земи

2011 -2013

Община Стралджа, частен сектор

205 000

5 000200 000

Дейност 6. Проучване и оценка на биологичното разнобразие на територията на общината и популяризирането му

Проучено биоразнообра зие

2010-2013

Община Стралджа

30 00030 000
Дейност 7. Провеждане на консервационни мероприятия за защитена местност „Блатно кокиче”

Опазен хабитат

2011

Община Стралджа

20 00020 000
Дейност 8. Обявяване на защитена местност „Лале баир” – с. Лозенец – за опазване находище на Тракийско лале

1 нова защитена местност

2012

Община Стралджа

30 00030 000
Дейност 9. Възстановяване на влажни зони в бившето Стралджанско блато

Увеличено биоразнообра

зие


2013

Община Стралджа, НПО

40 00040 000
Дейност 10. Радиологичен анализ на минералните води в с. Правдино

извършен анализ

2012

Община Стралджа

5 000

5 000


Мярка 4. Опазване и разширяване на зелената система на общината


324 500

34 500
286 000

4 000

Дейност 1. Увеличаване на уличното озеленяване в гр. Стралджа

30% повече озеленяване на улиците

2010 -2013

Община Стралджа

150 000

30 000
120 000
Дейност 2. Увеличаване на уличното озеленяване – ул. “Сан Стефано” , с. Зимница

90 % озеленена

2010 -2012

Агенция “Пътища”

4 000


4 000

Дейност 3. Поддържане и подобряване състоянието на градски парк – гр. Стралджа

Благоустроен парк

2010-2013

Община Стралджа

20 000

4 000
16 000
Дейност 4. Възстановяване на парковете за отдих в населените места на Общината

15 парка

2010-2013

Община Стралджа

150 000150 000
Мярка 5. Транснационално сътрудничество в сферата на опазване на околната среда


1160 000

91 000

150 000

869 000

50 000

Дейност 1. Осъществяване на партньорски проекти с общини от други държави, свързани с опазването и управлението в околната среда

Повишен администрати вен капацитет

2010 -2013

Община Стралджа

300 000

25 000

50 000

225 000
Дейност 2. Трансгранично сътрудничество с Турция в сферата на опазване на биоразнообразието и околната среда

1 съвместен екологичен проект

2010-2012

Община Стралджа

160 000

16 000
144 000
Дейност 3. Участие в национални и европейски екологични програми и проекти

3 проекта

2010 -2013

Община Стралджа, НПО, частен сектор, Бизнес център

700 000

50 000

100 000

500 000

50 000


Приоритет 4

Подобряване имиджа на общината, укрепване на административния капацитет и активизиране ролята на гражданското общество

1552500 262750 80000 1174750 35000

Цел 1

Увеличаване капацитета на местната администрация за планиране, програмиране и управление дейностите за постигане на балансирано и устойчиво развитие на общината


760000

139000

77000

544000
Мярка 1. Укрепване на административния капацитет.


375000

50 000

25000

300000

 

Дейност 1: Оптимизиране на структурата и въвеждане на СУЧР, обмяна на опит и добри практики.

80

2010-2013

Община Стралджа

300 000

45000
255 000
Дейност 2: Специализирано обучение на общински служители по стратегическо планиране и разработване и управление на проекти по европейски програми.

40 души

2010-2013

Община Стралджа

20 000

5000

5000

10 000
Дейност 3: Чуждо езиково обучение на общински служители.

10 души

2010-2013


Община Стралджа

15 00015 000
Дейност 4: Ежегодно обучение на общински служители за повишаване на квалификацията.

80 души

2010-2013

Община Стралджа

40000
20000

20 000
Мярка 2: Подобряване на административното обслужване на граждани и бизнес среди.


165000

47000

2000

116000
Дейност 1: Изграждане и поддържане на уарлес мрежи към кметства в общината
2010-2013

Община Стралджа

50000

10 000
40000
Дейност 2: Предоставяне на е-услуги, заявявани чрез ел. подпис.
2010-2013

Община Стралджа

15 000

2 000

2 000

11 000
Дейност 3: Разработване, и внедряване на Система за управление на качеството по новата версия на стандартите.
2010-2013

Община Стралджа

50 000

10 000
40 000
Дейност 4: Издаване на информационни и рекламни проспекти, диплянки, брошури, CD.
2010- 2013

Община Стралджа

50000

25000
25000
Мярка 3: Подобряване техническата и информационна обезпеченост на администрацията


220000

42000

50000

128000
Дейност 1: Обновяване на компютърната и офис техника на администрацията.
2010- 2013

Община Стралджа

50 000

10 000

20 000

20 000
Дейност 2: Доставяне на непрекъсната Интернет връзка на всяко работно място в администрацията, кметствата и нас. места.
2010-2013

Община Стралджа

70 000

12 000

20 000

38 000
Дейност 3: Внедряване на нови програмни продукти в работата на администрацията /напр.интернет деловодна справка, аналитично отчитане приходите от услуги по видове документи и др./.
2010- 2013

Община Стралджа

40 000

10 000

10 000

20 000
Дейност 4: Поддържане на локалната мрежа на общинска администрация
2010-2013

Община Стралджа

60 000

10 000
50 000
Цел 2

Активизиране ролята на гражданското общество, ред и сигурност


792500

123750

3000

630750

35000

Мярка 1: Създаване и укрепване на партньорство на местната власт с неправителствените организации, бизнес средите и цялата местна общност.


641000

84500

 

521500

35 000

Дейност 1: Организиране на кампании „Гражданско образование” за деца, младежи и малцинствени групи .
2010-2013

Община Стралджа , НПО, държавни органи и организации, училища

26 000

5 000
21 000
Дейност 2: Проучване на общественото мнение, чрез анкети, телефонни допитвания, пощенски кутии, форума на сайта на Общината, изнесени приемни на кмета.
2010-2013

Община Стралджа , НПО

20 000

7 000
13 000
Дейност 3: Изграждане на Информационно-консултативен център на НПО в община Стралджа .
2010-2013

Община Стралджа, НПО

200 000

30 000
170 000
Дейност 4. Обучение на местните партньори за разработване и управление на проекти на ЕС.
2010-2013

Община Стралджа, НПО

70 000

10 000
30 000

30 000

Дейност 5: Подкрепа на младежки инициативи, насочени към партньорство с местните институции.
2010-2013

Община Стралджа и Неправителствени младежки формирования

45 000

5 000
35 000

5 000

Дейност 6: Организиране на изложби и презентации.
2010-2013

Община Стралджа

20 000

3 000
17 000
Дейност 7: Организиране на обществени форуми и кръгли маси.
2010-2013

Община Стралджа, НПО

35 000

5 000
30 000
Дейност 8: Съвместно обучение на общински служители и граждански структури за работа в партньорство.
2010-2013

Община Стралджа , НПО

45 000

5 000
40 000
Дейност 9: Повишаване ефективността в работата на обществени съвети в кметствата.
2010-2013

Община Стралджа, кметства, км. наместници, НПО

30 000

4500
25 500
Дейност 10: Провеждане на проучване на въздействието на актове на ОбС.
2010- 2013

Община Стралджа

150 000

10 000
140 000
Мярка 2: Сигурност на обществото


15000

2000

3000

10000
Дейност 1: Изготвяне и изпълнение на ежегодни планове за ред и сигурност.
2010-2013

Община Стралджа, РПУ и НПО, работодатели и синдикати

15 000

2 000

3 000

10 000
Мярка 3. Повишаване прозрачността в работата на Общински съвет и администрацията


136500

37250
99250
Дейност 1: Издаване на общински информационен бюлетин в електронен и печатен вариант и разпространението му до всички точки на общината.
2010- 2013

Община Стралджа

30 000

14 000
16 000
Дейност 2: Усъвършенстване и поддържане на WEB страницата на общината .
2010- 2013

Община Стралджа

10 000

1500
8500
Дейност 3: Поддържане на публични регистри на общинската собственост и достъп до тях и през WEB страницата на общината.
2010

Община Стралджа

13 000

3 000
10 000
Дейност 4: Провеждане на публични допитвания при съставяне на общинския бюджет.
2010- 2013

Община Стралджа

1000

1000


Дейност 5: Провеждане на Ден на отворени врати в общ. администрация.
2010- 2013

Община Стралджа

15 000

2 250
12 750
Дейност 6: Провеждане на виртуални приемни на кмета на общината
2010- 2013

Община Стралджа

10 500

3 500
7 000
Дейност 7: Провеждане на изнесени приемни на кмета на общината в населените места.
2010- 2013

Община Стралджа

17 000

7 000
10 000
Дейност 9: Изграждане на клуб „Имам право и искам да знам…”
2010-2013

Община Стралджа

40 000

5 000
35 000
ОБЩО


175 342 500

4 046 050

11 057 200

138 192 250

22 137 000

VІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ, АКТУАЛИЗАЦИЯ, НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ

Реализацията на Общинския план за развитие е сложен и продължителен процес, който не завършва с приемането му от Общинския съвет. Задължителен е постоянен преглед и актуализация на плана с оглед на променящата се ситуация. Общинският план е отворен документ – подлежи на развитие и актуализация. Това произтича от различните политически, икономичиски и социални условия, динамична международна политика и промени в микро и макросредата. От тази гледна точка не е възможно да бъдат предвидени всички промени, които ще настъпят при изпълнението на действията, залегнали в Общинския план за развитие на Община Стралджа от 2009 до 2013 година.

Реализацията на Общинския план за развитие е непрекъснат процес на изпълнение на дейностите, наблюдение, контрол и актуализация. Отчита се натрупания опит, трудностите и неуспехите, извършват се корекции на съществуващите вече насоки за развитие и дейности в посока на адаптация към новите обстоятелства и променена среда.

На базата на Общинския план за развитие ще се разработват годишни програми за изпълнение. Те ще се одобряват от Общински съвет и ще се изпълняват от съответните отговорни институции, определени в програмата. Координатор по изпълнението на програмата ще бъде Кметът на община Стралджа.

Наблюдението по реализацията на Общинския план за развитие ще се извършва от група за наблюдение. В групата за наблюдение /мониторинг/ ще бъдат включени представители на всички сектори: на община и държавни структури, на частния сектор и неправителствените организации, като експертите в нея трябва да бъдат от различни специалности. Съставът на групата се предлага от Кмета на общината и се утвърждава от Общинския съвет.

Ролята на групата по мониторинга е да наблюдава процеса на изпълнението на Общинския план за развитие и Плана за действие към него, като изготвя отчети до Общинския съвет за успехите, неуспехите, проблемите и причините при осъществяване на дейностите, предвидени в Общинския план за развитие.

Групата за наблюдение на Общинския план за развитие :


  • Разглежда и утвърждава индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана;

  • Периодично извършва преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана;

  • Разглежда резултатите от изпълнението на дейностите и мерките и степента на постигане на целите;

  • Разглежда резултатите от междинната оценка, ако такава е възложена;

  • Разглежда предложения за преразпределение на средствата по мерките;

  • Прави предложения за изменение на плана с цел подобряване на неговото изпълнение;

Непосредственият контрол по изпълнението на Общинския план за развитие и Плана за действие се осъществява от ръководството на общината в лицето на кмета и неговия екип. Той може да възлага на своите заместници и ключови специалисти да следят за изпълнението на една или друга задача в зависимост от ресора, за който отговарят.

Кметът изисква регулярни годишни отчети от работната група, извършваща надзора и оценката за осъществяване на плана. В отчетите се оценява прогреса при реализацията на мерките, обсъжда се изпълнението на определени показатели.

Ежегодно кметът на общината представя пред Общинския съвет информация за изпълнението на плана и информация за контрола върху процедурите, свързани с мерките и действията заложени в документа и финансирани от бюджета или по друго направление.

Подготовката на програмата за изпълнение през следващата година се извършва в периода ноември - декември, заедно с подготовката на новия общински бюджет. Тя трябва да отчита настъпилите промени в социално-икономическата реалност и потребности в и извън общината.

Процесът на актуализация се организира от кмета на общината, като се използват създадените работни групи за Общинския план за развитие и при необходимост се извършват промени в броя и състава им или се ангажират външни експерти.

Актуализираният общински план за развитие се одобрява от Общинския съвет.

Общият контрол по реализацията и изпълнението на Общинския план за развитие и Плана за действие към него се осъществява от Общинския съвет.


VІІ. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ
1. Природни условия и ресурси
Географско разположение
Община Стралджа се намира в Югоизточен планов регион на Република България и е включена в административно териториалните граници на Област с административен център град Ямбол.

Административните граници на Общината са: на север-Община Котел и Община Сунгурларе; на изток-Община Карнобат и Община Средец; на юг-Община Болярово; на запад-Община Тунджа и Община Сливен.


Релеф и надморска височина
Община Стралджа е разположена в източната хълмиста част на Тракийската низина и по-точно в Тунджанската хълмиста подобласт.

Най-северните части на общината граничат с полите на Стара планина, а най-южните опират до склоновете на Бакаджиците, както и до северозападните разклонения на Странджа планина.

Релефът на Община Стралджа е равнинен с хълмист и полупланински характер. Надморските височини варират от 140 м./с. Атолово/ до 220 м./с. Александрово/. Средната надморска височина е 205.3 м. Стралджанското поле, което има почти равнинен характер е слабо наклонено на юг към долината на р. Мочурица. Подпочвените води са близка да повърхността и предизвикват повърхностни заблатявания, които са свързани с най-младите тектонски движения – потъването на тази област. Торфеното стралджанско понижение лежи под 150 м. надморска височина. Благоприятните условия, които предлага релефа диференцират разнообразни стопански дейности. Равнинният характер благоприятства пътната инфраструктура, механизираното обработване на селскостопанските площи и доброто обезпечаване с хидромелиоративни съоръжения. Наклонените терени в хълмистите части са подходящи за трайни насаждения и други селскостопански култури, съобразени с по-плитките почви в южната част на общината /северните склонове на Бакаджиците/, развити върху андезитни скали. Северните и южните части на общината, характерни с хълмисти морфоложки структури в съчетание с останалите природогеографски елементи са подходящи за развитие на краткотраен отдих.
Климатични условия
Община Стралджа е разположена в обхвата на север от Тунджанската климатична подобласт, която има преходно-континентален климат и се определя като една от най-топлите в страната. Средногодишната температура е 12ºС, като средните януарски са 0,6-1,2ºС, а средните юлски 22,5-23ºС. Зимата е мека с положителни средни температури. Застудяванията през този сезон са свързани с нахлуване на силни и студени североизточни ветрове. Меката зима е вследствие въздействията на често преминаващите средиземноморски циклони. Летните температури в общината са сравнително по-високи от средните за страната, защото се определят от влиянието на Черно море и бариерата, която представлява Стара планина за северните ветрове.

Средногодишните валежи са около 530-540 мм/м2. За южното поречие на р. Тунджа валежите са от дъжд с максимум през зимата. Снежната покривка е неустойчива.

Преобладаващите ветрове са от изток-североизток и от юг-югоизток. Северозападните, югозападните и западните ветрове нямат голяма честота. При наклонените терени е изключена възможността за образуване на температурни инверсии.

Община Стралджа не попада в сеизмично-активна зона.


Водни ресурси
Територията на Общината е бедна на водни ресурси. Това се отнася най-вече за южната част от територията и налага икономично използване на наличните води и активно търсене на нови алтернативни водоизточници.

Общината сe пресича от реките Мараш, Мочурица, Правдинска и други по-малки реки и поточета. Тези реки се характеризират със снежно-дъждовен режим, есенно-зимно пълноводие и рязко изразен февруарски максимум. Под влияние на значителни пролетно-летни валежи, зимното пълноводие преминава във вторично пролетно пълноводие и по такъв начин в режима на реките се формира една обща многоводна фаза от ноември до април, през която протичат 80 – 90 % от годишния обем на оттока. Общата площ на водните течения и водните площи е 7 606 дка.

Районът на Община Стралджа е богат на минерални води. Минерални извори има в гр. Стралджа и с. Правдино. Въпреки, че водите са открити още през 1967 г., до момента същите не се използват по предназначение и няма изградена база за балнеолечение. Този потенциал следва да се проучи за използването му и при положителна оценка да се развие. В землището на гр. Стралджа има изградени 5 броя сондажи с общ дебит 24 л/сек. и температура на водата от 310 С до 780 С, а в с. Правдино в местността “Лъджите” – 1 брой сондаж с дебит – 1,0 л/сек. и температура – 180 С.

В региона преобладават грунтовите подпочвени води. Благоприятни са условията за формиране на грунтови води при образуване на водоносни хоризонти не само в алувиалните, а и в плиоценските порьозни отложения. При анализ на хидрометричните данни се установяват две ясно изразени фази в колебанията на нивото на грунтовите води през годината – на ниско и на високо ниво. Високото ниво обхваща периода от февруари до май включително, а фазата на ниско ниво – от юли до декември включително.


Почви
Почвеното разнообразие в района на Общината е изключително голямо и обхваща почти всички генетични типове и подтипове. Общината попада в среднобългарската подзона с канелено-горски почви и черноземни смолници и в южнобългарската подзона с канелено-горски почви. Тук се срещат канелени; силно излужени до слабо оподзолени канелени; канелени, леко песъкливо-глинести, слабо каменисти; слабо излужени канелени; средно излужени ливадно канелени; смолници канеленовидни; черноземи смолници; силно излужени черноземи смолници; средно излужени черноземи смолници; карбонатни черноземи смолници; средно излужени черноземовидни, средно песъкливо-глинести; средно излужени ливадни чернозем смолници; алувиално /делувиално/ ливадни; алувиални; ливадни солончаци; торфено блатни, солончакови.

Това почвено разнообразие благоприятства отглеждането на различни видове земеделски култури. На тези почви много добре виреят лозя, пшеница, царевица, домати, пипер, ябълки, круши, праскови, череши. Подходящи са и за ориенталски и едролистен тютюн, слънчоглед, цвекло, соя, сливи, люцерна, пасища.


Полезни изкопаеми
Община Стралджа е бедна на полезни изкопаеми. На територията на общината има открито находище на бяла глина североизточно от с. Атолово. Същата се използва за производство на керамични изделия /керемиди/ от предприятието “Керамична къща Стралджа” ЕООД.

Има открити големи запаси на варовик край с. Каменец с добри експлоатационни качества за производство на хидратна вар, необходима за металолеенето.

Съществува и полиметално находище между селата Тамарино и Люлин, но поради съкращение на отрасъла, същото е закрито.
Поземлени ресурси
Общата територия на Община Стралджа е 676 268,9 дка и съставлява 20,2% от територията на Областта.

Най-голям дял от територията на Общината се пада на земеделската земя -нивите заемат 64,6%. Горският фонд обхваща 14%. Урбанизираната територия възлиза на 5%.

В по-голямата си част територията на общината представлява селскостопански земи, заети с лозя, овощни и зеленчукови градини, зърнени култури и други, които традиционно се отглеждат тук.

Подробна информация за общата територия по видове, по начин на трайно ползване и собственост се съдържа в Таблица 1.

Частната собственост върху земята е 433 709,1 дка. Общинската собственост върху земята е 54 979,1 дка, а държавната собственост - 96 751,1 дка.

Наличните поливни площи на територията на Община Стралджа възлизат на 80 843 дка., от които 51 008 дка са с гравитачно напояване, а 29 835 дка с помпено.

Нарушените територии - кариери и нерегламентирани сметища са 596 дка.

Категорията на земеделските и горските земи в Община Стралджа варира от ІІІ до Х


Горски ресурси, флора и фауна

    Община Стралджа попада в тракийската горско-растителна област с преобладаващи иглолистни и широколистни гори и нискостеблена растителност. Горите на територията на общината са 14% от общата територия или 91 421 дка, като са разположени по южните склонове на Стара планина, Бакаджиците и по северозападните разклонения на Странджа планина. Преобладават гори за реконструкция – 31 595 дка, издънкови гори – 17 782 дка, иглолистни гори – 14 668 дка, широколистни гори – 1 861 дка, нискостеблени гори – 6 505 дка и др.

    Според биогеографското райониране на България община Стралджа попада в Среднобългарски район, подрайон на Тунджанската хълмиста низина.Във фитогеографско отношение районът се отнася към Македоно-тракийската провинция. Характеризира се с разнообразна растителност, която е част от фитогенофонда на страната ни. Тук се срещат едновременно средноевропейски и средиземноморски видове.

Стара планина, като фитоклиматична бариера, препятства проникването на по-топлолюбивата флора на север от нея и на по-студоустойчивата флора на юг от нея.

Малката надморска височина, преходноконтиненталният климат и плодородните черноземни смолници благоприятстват естественото разпространение само на широколистната растителност. Разпространени са ксеротермни екосистеми, формирани от цер, благун, горун, келяв габър, явор, полски клен, драка, глог, върба, дива круша и др.

Голямо е разнообразието на билки, гъби и тревна растителност. Преобладават представители от семействата лютикови, кисели треви, житни, бобови, сенникоцветни, сложноцветни, кръстоцветни и др. В землището на с. Палаузово има находище на блатно кокиче.

В зоогеографско отношение общината попада в Горнотракийския район. Като цяло голяма част от фауната има преходно-средиземноморски облик. Сред животинските видове има редица застрашени от изчезване, които под различен статут подлежат на опазване.

На територията на Община Стралджа от бозайниците се срещат: заек, лисица, дива котка, чакал, вълк, дива свиня, благороден елен, елен-лопатар, сърна, язовец, пъстър пор, белка, невестулка, таралеж и др.

През територията на общината преминава един от основните пътища за миграция на прелетните птици - Via pontica. Разнообразието сред птиците е голямо. Срещат се: кълвач, дрозд, пъдпъдък, яребица, тракийски кеклик, къдроглав пеликан, малък корморан, бекас, бекасина, малка и голяма бяла чапла, дропла, жерав, воден бик, сокол, ястреб, кана, мишелов, бухал, малка ушата сова, кукумявка, врана, сврака, сойка, кукувица, кос, синигер, дъждосвирец, осояд, пчелояд, ливаден дърдавец, чучулига, гълъб, гривек, гургулица, лястовица и др.

От влечугите се срещат: смок стрелец, смок мишкар, водни змии, пепелянка, няколко вида гущери, шипобедрена и шипоопашата костенурки и др.

От земноводните: жаба дървесница, голяма крастава жаба, тритон и др.

От рибите: клен, червеноперка, кротушка, бяла риба, шаран сом, каракуда и др.

От насекомите: цикади, ципокрили, правокрили насекоми, мрежокрили, твърдокрили, хоботници, листояди, пеперуди, златки и др.
Общината се характеризира с добри природни условия и ресурси-значителни площи обработваема земя (64,6% от общата площ), разнообразни горски ресурси и нерудни полезни изкопаеми /глина и варовик/. Тези ресурси предполагат използването им за развитието на Общината, насочено към: земеделие, дърводобив и дървообработване, производство на строителни материали, билкосъбиране, екологично ориентирани дейности и др. Има ловна фауна, която би могла да се използва за ловен туризъм. Наличието на минерални извори е предпоставка за балнеотуризъм.
2. Икономическо развитие

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница