Становища на Владимир Уручев по разисквания и гласувания в Пленарна зала, Страсбургстраница2/5
Дата19.07.2018
Размер0.61 Mb.
1   2   3   4   5

Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) по Директивата за качеството на горивата и Директива за възобновяемите източници (A7-0279/2013- Corinne Lepage)11-09-2013 - Страсбург
Г-н Председател, колеги, основната цел на предложението за изменение на директивите за качеството на горивата и възобновяемата енергия е избягване на негативните ефекти при производството на биогорива, свързани с емисиите на парникови газове и индиректните промени в земеползването.

Отбелязвам със съжаление, че както предложението на Комисията, така и доклада на парламентарния комитет по околна среда, се основават на спорни данни за негативните ефекти и по тази причина се предлагат неадекватни мерки. Затова гласувах против доклада. Считам за неприемливо на този етап на знанията и натрупания опит да се пристъпва към съществено изменение на целите за биогоривата от първо поколение, както и въвеждане на задължително докладване и пресмятане на емисионни фактори и ефекти от индиректно земеползване, включително наказателни мерки. Това далеч не е ефективен инструмент за адресиране на негативните ефекти.

Много по-приемливо бе предложението за въвеждане на схеми и мерки за предотвратяване на рискове и негативни ефекти, включително неправилно земеползване, чрез които да се подкрепи развитието на устойчиви практики с редуциран риск за производство на биогорива. Приветствам гласувания по-висок таван за биогоривата от първо поколение, както и поставянето на специфични цели за биогоривата от второ поколение, което ще съхрани устойчивото планиране и влагане на инвестиции за развитие на новите технологии.
Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) за постигането на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар
09-09-2013, Страсбург

Г-н Председател, колеги, поздравявам колегата Бузек за обхватния доклад, който реалистично разглежда проблемите и предлага мерки за постигането на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар.

Две обстоятелства са особено важни за този енергиен пазар - наличие на достатъчна техническа свързаност между страните и действие на общи правила за функциониране на пазара.

Към момента, обаче, нито са изградени необходимите връзки за двупосочен пренос на енергия между държавите, нито са въведени изцяло документите от третия енергиен пакет.

Сериозен проблем е липсата на достатъчно възможности за финансиране. Затова поддържам мнението, че инфраструктурните проекти за изграждане на преносен капацитет се нуждаят от публично финансиране и подкрепям идеята да се разреши инвестиране в подобни проекти от пенсионни фондове и институционални инвеститори при спазване на пазарните принципи.

Задължително е провеждането и на проучване за това дали е възможно на базата на европейски данък върху потреблението да бъде създаден специален фонд за инвестиции в енергийните мрежи.

Приветствам текстовете, изискващи:

- спешен анализ за формирането на цените на енергията в отделните страни, за да се изяснят антиконкурентните практики и последиците за сметките на потребителите;

- премахване на принципа за индексация на газа спрямо цените на петрола и предоговаряне на старите договори, основани на остарели механизми на ценообразуване.

Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) относно услугата за електронно пътно таксуване и система за винетни такси за леките частни превозни средства в Европа (A7-0142/2013- Jim Higgins)
11-06-2013- Страсбург
Г-н Председател, колеги, Гласувах „за” доклада на г-н Хигинс, защото съществуващата електронна система за таксуване на ползването на пътищата в ЕС е крайно неефективна. Нито електронната тол система, нито винетната система за леки автомобили могат да се смятат за успешно функциониращи инструменти. Това, което е необходимо с все по-разрастващото се свободно пътуване на територията на Съюза, е една опростена система, която да позволява определено електронно устройство, намиращо се в автомобила, да може да бъде използвано за идентификация и за плащанията на съответните такси в един централен офис. Няма технологични оправдания това да не се реализира, затова поддържам силното настояване на докладчика към Комисията да ревизира стратегията си, като се даде фокус на технологични решения, действащи съвместно на територията на всички страни членки. Необходимо е да се обърне особено внимание и на цените и размерите на таксите (тол и винетки), защото е крайно несправедливо седмична тол такса да е четири пъти по-голяма от месечни или годишни такси. Отделно разликата в плащанията за ползване на пътищата в отделните страни е също неоправдано голяма и необоснована. Не на последно място, трябва да се преразгледа политиката за установяване на ограничения и бариери в тол системите, за да се облекчи трафикът на автомобилните потоци в Съюза.
Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) относно изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (разискване)10-06-2013 - Страбург

Г-н Председател, колеги, подкрепям новата директива за по-добра защита на работниците, изложени на електромагнитни въздействия на своите работни места. Няма съмнение, че старата директива не съответства на съвременните знания за подобни въздействия, нито отчиташе спецификите на отделни сектори на икономическа активност. Така например, оставането на забраната за медицински изследвания чрез магнитен резонанс би имала катастрофални последствия за пациентите. Затова новата директива правилно предоставя право на изключение за прилагането на магнитния резонанс. Изключително важно е това, че директивата предвижда прилагане не само в секторите с повишен риск от електромагнитни въздействия, но също така включва и хората, които престояват или работят дълги часове в близост до телевизионни или радиоизлъчвателни станции и радарни установки. Подчертавам, че това не беше застъпено в предишната директива по необходимия начин. Подкрепям изискванията в доклада на ЕП към работодателите да оценяват рисковете за работниците си от електромагнитни вълни, както и задължението им да вземат мерки за редуциране на въздействията. Надявам се да бъде прието и изискването да се изследват по-задълбочено и дългосрочните ефекти от електромагнитните въздействия, за което Комисията следва да насочи ресурси и да наблюдава научния прогрес, с цел своевременно реагиране по въпроса, включително представяне на нови предложения за елиминиране на вредните въздействия.


Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) относно дейности по търсене, проучване и добив на нефт и газ в морски райони (A7-0121/2013- Ivo Belet)21-05-2013 - Страбург
Г-н Председател, Колеги, Гласувах за приемане на позицията на първо четене по предложението на Комисията относно безопасността на дейностите по търсене, проучване и добив на нефт и газ в морски райони.

Тежките аварии с такива дейности в морски райони са почти винаги неизбежен резултат от продължително самодоволство и понижено внимание към безопасността от компаниите и контролните органи. А дейностите навлизат във се по-рискови зони, което налага въвеждането на съвременна строга регулаторна рамка, която в приетата от Парламента форма гарантира: - използване на най-добрите практики за контрол на рисковете от страна на нефтените и газови компании, опериращи в европейски морски райони; - прилагане на най-добрите регулаторни практики в страните-членки с нефтени и газови дейности в морски райони; - засилване на подготвеността на Съюза и на капацитета за реагиране при възникване на аварийни състояния, заплашващи гражданите, екологията или икономиката; - дефиниране на ясна правна рамка за поемане на отговорност и компенсиране за причинени вреди.

За страната ми, България, това законодателство е изключително навременно, предвид предстоящите доста обширни дейности по търсене и добив на газ в териториалните ни води в Черно море. Нека постигането на по-малка енергийна зависимост на страната чрез собствен добив на газ да стане по най-съвременните и безопасни правила.

Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) Eнергията от възобновяеми източници на европейския вътрешен енергиен пазар
20-05-2013 - Страбург

Няма съмнение, че възобновяемата енергия ще има все по-голямо значение заради острата нужда от намаляване на енергийната зависимост от конвенционални енергоносители и постигане на екологосъобразно енергоснабдяване за европейската индустрия. Използването на над 170 схеми за насърчаване доведе до голям растеж на ВЕИ сектора, но същевременно възникна значителна финансова тежест за потребителите и въпреки субсидиите, конкурентоспособността на ВЕИ е слаба спрямо традиционните методи за производство на енергия.

Свръх-амбициозното насърчаване на ВЕИ в България например доведе до инсталиране на свръх-ВЕИ-мощности, които създават затруднения за интегрирането им в системата и проблеми за инвеститорите.

Приветствам изготвянето на насоки за реформиране на националните схеми за субсидиране на ВЕИ на базата на доказани добри практики, което ще спомогне за уеднаквяване начините за субсидирането на ВЕИ и подобряване на тяхната обществена приемливост. Намирам обаче за крайно необходимо да се създаде една единна за целия ЕС система за подпомагане на ВЕИ на базата на решаващите предимства на един технологично неутрален европейски пазар за ВЕИ сертификати и задължителни дялове за производство на енергия от ВЕИ. Само така ще е възможно да се разгърне цялостния потенциал на ВЕИ във възможно най-ефективен начин по отношение на разходите за различните ВЕИ технологии и възникване на конкуренция между тях.Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) за графика на търговете за квоти за емисии на парникови газове15-04-2013 - Страсбург
Г-н Председател, колеги, Не подкрепям нито предложението на Комисията, нито приетия в комисията по околна среда доклад за временно изваждане на голямо количество въглеродни квоти от схемата за търговия на емисии. Целта е да се постигне изкуствено намаляване на предлагането на квоти, с което да се стабилизира търговията с емисии на по-високи ценови нива. Схемата за търговия на емисии беше създадена да функционира именно на пазарни начала и ниската цена на квотите се дължи на правилната реакция на пазара на появилите се излишъци и по-голямо предлагане. Излишъците дойдоха от свиването на икономиките на държавите и намалялото потребление на енергия. Затова решението не е в изтеглянето на квоти, а в съживяване на икономиките и мерки за растеж, които да доведат до по-голямо търсене. Ако се приеме предлаганата мярка, неминуемо ще нанесем удар върху конкурентоспособността на редица отрасли, защото е неизбежно повишаването на цената на електроенергията. В този момент на криза такова повишаване е крайно неприемливо за индустрията и за населението. Нека припомня масовите протести в България през февруари 2013 г. заради високите сметки за ток. Дори не мога да допусна, че в такъв момент е възможно да се приеме изкуствено повишаване на цената на тока чрез законодателни мерки. Призовавам да отхвърлим предложението.

Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) относно оценките на риска и безопасността (т.нар. „стрес тестове“) на атомните електроцентрали в Европейския съюз и свързаните дейности (B7-0086/2013) (1)
11-03-2013 - Страсбург

Г-н Председател, колеги, Гласувах "въздържал се" по доклада за стрес-тестовете на ядрените централи, тъй като намирам някои от препоръките за несъответстващи на действителността и ги считам за неизпълними. Благодаря на всички, които гласуваха против и така се избегна създаването на общоевропейски надзорен механизъм за безопасността на ядрените централи, но не мога да приема за разумно одобрението от Парламента за преминаване на ядрената безопасност от ЕВРАТОМ към Договора за функциониране на ЕС. В определена степен това може да се разглежда като опит за денонсиране на клаузи от ЕВРАТОМ, но е необходима съвсем друга процедура, за да се случи такава промяна. Не виждам как Комисията би могла да изпълни и приетия текст, който изисква от нея да подпомага по открит и необвързан начин идентифицирането на най-добрите места за погребване на радиоактивни материали, когато в действащото европейско законодателство това е изключителна отговорност на държавите членки. Не е възможно да се изпълни и изискването към ядрените регулатори да извършват съвместно с операторите детайлни разходни оценки за необходимите модернизации на централите. Ядрените регулатори имат грижа не за икономиката на централите, а за тяхната безопасност, колкото и да струва тя. Това са част от недостатъците, които хвърлят сянка върху този иначе важен и в същността си добър доклад.Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) относно Енергийната пътна карта за периода до 2050 г.11-03-2013 - Страсбург
Г-н Председател, Колеги, Енергийната пътна карта до 2050г. е важен репер за енергийната политика на Съюза, дългосрочните енергийни цели и стратегия, върху които ще се изгражда сътрудничеството между държавите-членки в следващите десетилетия. Благодаря на докладчика за обхващането на всички енергийни аспекти по един прагматичен и обективен начин, избягвайки догматичните тежнения за абсолютно фаворизиране на възобновяемата енергия като единственото решение на енергийното ни бъдеще. Затова подкрепям искането Комисията да разшири прогнозните модели с включване на сценарии с дългосрочно използване на въглищни и ядрени централи. Стотици милиарди евро изтичат всяка година навън за доставка на енергоносители. Затова приветствам по-високия приоритет в енергийната политика на разкриването и оползотворяването на местни енергийни източници, като най-значимия фактор за намаляване на енергийната ни зависимост. Неминуемо Европа ще разчита на ВЕИ като бъдещ основен енергиен източник, но е необходима много по-голяма координация между държавите, за да се постигне по-ефективно инвестиране, по-рационално оползотворяване на регионалните възможности и специфики за ВЕИ в името на общоевропейската изгода. За постигането на целите в енергетиката е необходима енергийна инфраструктура за пълно свързване на държавите, позволяваща интегриране на умни мрежи и децентрализирани енергийни източници. Споделям необходимостта от съвместни инвестиции за ускоряване на енергийната интеграция и обмяна на добри практики в поумняването на мрежите.

Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) относно оценките на риска и безопасността (т.нар. „стрес тестове“) на атомните електроцентрали в Европейския съюз и свързаните дейности (2)


11-03-2013 - Страсбург
Г-н председател, г-н комисар, оценявам положително самия факт, че бяха проведени стрес тестове на ядрени централи по единна методология и критерии. Това е важен напредък към постигането на уеднаквено разбиране на рисковете от ядрената енергетика и нейната безопасност.

Нека забележките, открити по време на оценките, не ги възприемаме само като недостатъци. Те са доказателство за това, че стрес тестовете бяха сериозни и отговорни. Подкрепям текстовете в резолюцията, които изискват реализация на програмите за отстраняване на забележките, както и всички разумни предложения за постигане на по-висока безопасност.

По никакъв начин, обаче, не подкрепям тезите, които целят изкуствено да повишат разходите и цената на ядрената енергия. Днес Европейският съюз се нуждае най-малкото от задържане на цените на енергията, за да имаме конкурентоспособност на световния пазар.

Принципи на правовата държава и свобода в България
Владимир Уручев в отговор на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта. – Не представителите на управляващата партия сега са инициатори на този дебат тук.

Инициатори са хора от опозицията, които много ясно искат да използват тази трибуна за предизборни цели и те това и правят. А кампанията, която се води срещу управляващите и срещу премиера на страната, е явна и целенасочена. Не одобрявам използването на европейската трибуна за „омаскаряване“ на държавата —то не е от полза за страната, не е почтено и е обидно за българските граждани.

(Ораторът приема да отговори на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта (член 149, параграф 8 от Правилника за дейността)).

Принципи на правовата държава и свобода в България (разискване)

Владимир Уручев в отговор на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта. –

Управляващите не се опитват да замажат този драстичен криминален акт. Този акт беше осъден от Народното събрание, беше осъден от политическата партия, която управлява нашата страна.

Вашият въпрос —защо имаме мониторинг —е твърде риторичен. Мониторингът беше наложен тогава, когато Вашата партия участваше в управлението на страната. И сигурно има достатъчно много причини да има мониторинг, защото тогава, чухте от колегите, и престъпността, и корупцията имаха място в страната.


Изказване на Владимир Уручев по време на дебат в пленарна зала за върховенството на закона и свободата в България
06.02.2013, Страсбург
Благодаря г-жо Председател,

Колеги,
Днешният дебат съвсем не е заради някакво застрашаване на свободата и демокрацията в България, още повече заради криминалния акт срещу лидера на ДПС. Напротив.


Поводът е да се използва трибуната на ЕП, от която да се нагнетява недовери и объркване с предизборни цели.
Свидетели сме на една безскрупулна реакция срещу излизащите напоследък все повече доказателства за драстични нарушения и пренебрегване на законите по време на тяхното управление, при което са нанесени милионни щети на българската държава.
Разсекретени документи в българския парламент дори показват как по времето на премиера от БСП Сергей Станишев с министър на енергетиката Румен Овчаров, тайно, без никакви процедури за обществени поръчки, тяхно приближено лице е договоряло сделка за ядрено гориво с Русия, при това със заобикаляне на европейските изисквания, които страната трябва да спазва с влизането си в ЕС .
Едва ли това са свободата, демокрацията и европейските ценности, които могат да се защитават въобще?
Българският гражданин, обаче, не е толкова лесно да бъде заблуден. Това той го доказа на проведения референдум за строителството на нова ядрена централа, като не излезе да гласува и така провали замислите на социалистическата партийна централа.
Именно заради тази мъдрост на българските граждани днешното омаскаряване на страната ни е крайно непочтено и обидно за достойнството на българите.
Жалко, че инициаторите на днешния дебат пренебрегват това.


Владимир Уручев : Новата директива за защита от йонизиращи лъчения е важна стъпка за подобряване защитата на населението
25.10.2013
Към днешна дата въпросите за радиационната защита на населението са предмет на отделни директиви и регламенти, приети по различно време, което поражда съществуващите различия и дори противоречия в правните разпоредби. Ето защо евродепутатът Владимир Уручев от Групата на ЕНП(ГЕРБ) приветства предложението за обединяването на изискванията за безопасност при излагане на йонизиращо лъчение в една обща директива.
Според него, гласуваното на пленарната сесия на Европейския парламент предложение отразява последните научни препоръки на МКРЗ за промени на съществуващата система за защита от йонизиращи лъчения, базирани на натрупания до момента опит и научни данни.
Владимир Уручев определи като уместно и значимо нововъведението за включването в приложното поле на директивата на естествените източници на радиация и космическото лъчение, на което са изложени хора от определени категории. Относно правните основания за директивата, той подкрепи становището на Правната комисия на Европарламента, което предлага ЕВРАТОМ като основа на законодателното предложение.
Според г-н Уручев, въвеждането на отделна глава в директивата за опазване на околната среда би имало само символично значение, доколкото въздействието на лъчението върху растителните и животинските видове все още не е научно установено. Той определи като неприемливи предложенията за драстично ниски норми на някои от дозите с мотив, че не почиват на солидна научна база.
„Вярвам, че с приемането на доклада ще постигнем съществено подобряване на защитата на населението от излагане на йонизиращо лъчение чрез установяване на съвременни норми за безопасност“, изтъкна българският евродепутат.


Владимир Уручев приветства допълнителната помощ от ЕС за извеждане от експлоатация на ядрени мощности в България, Литва и Словакия


Страсбург, 19 ноември 2013
Евродепутатът Владимир Уручев ( ЕНП/ГЕРБ) приветства приемането с голямо мнозинство в пленарна зала на доклада за подпомагане на програмите за извеждане от експлоатация на ядрени блокове в централите Козлодуй, Бохунице и Игналина. Финансова помощ от Европейския съюз ще помогне на България, Литва и Словакия да завършат извеждането от експлоатация на атомни мощности в централите в Козлодуй, Игналина и Бохунице, в следващия бюджетен период на ЕС (2014—2020 г.).

Това решение е в изпълнение на ангажиментите на Европейския съюз при присъединяването на трите страни към Съюза, когато им беше наложено преждевременно спиране на ядрени мощности, което създаде негативни последствия за енергетиките на България, Литва и Словакия и непосилна финансова тежест.

Владимир Уручев (ЕНП/ГЕРБ) отбелязва със съжаление, че с приемането на новия регламент се прекратява възможността за финансиране на проекти от така наречения неядрен прозорец, който в предишните периоди е допринесъл съществено за рехабилитацията на енергийната мрежа и заместващите централи.

Извеждането от експлоатация е продължителен процес, за който няма достатъчно натрупан опит. Ето защо, успешното реализиране на някои дейности с пионерен характер, ще донесе добавена стойност за целия ЕС, предвид неминуемото извеждане от експлоатация на остаряващите ядрени централи в Европа - процес, който трябва да бъде извършен при най-високи стандарти за безопасност, смята още българският евродепутат.

В тази връзка Владимир Уручев (ЕНП/ГЕРБ) изрази удовлетворение от предвидената реалистична гъвкавост в доклада за междинна и окончателна оценка на изпълнението на програмата по новосъздадени показатели, включително и предвидената оценка в края на програмата относно необходимостта от допълнителни средства в бъдеще, над национално осигуреното финансиране.

Владимир Уручев: Програмата за конкурентоспособност на МПС и Планът за стимулиране на предприемачеството ще бъдат глътка въздух за новостартиращия бизнес и малките и средни предприятия
Страсбург, 20 ноември 2013

Възстановяването на европейската икономика и нейната конкурентоспособност изисква подкрепа за малките и средни предприятия и предприемачеството, на които се дължат 60% от новосъздадените работни места в Европа. Това е причината, евродепутатите да одобрят по време на редовната пленарна сесия в Страсбург, два документа, целящи възстановяване на предприемаческия дух в Европа - Програмата за конкурентоспособност на предприятията и Планът за стимулиране на предприемачеството до 2020г.,

Според Владимир Уручев (ЕНП/ГЕРБ) главните предизвикателства пред МСП и предприемачеството са достъпа до капитали, пазари и свръх бюрокрация. Затова и всяка от програмите (КОСМЕ, ЕРАЗЪМ+, ХОРИЗОН2020) включва механизми за кредитиране, като особено важен е достъпа до рисков капитал, доколкото създаването на МСП е рисково начинание, смята още той.

За съжаление, няма никакви мерки за ефективно използване на спящия капитал, който е депозиран в банките, изтъква в своето становище българският евродепутат, според когото достъпът на МСП до пазари, особено до развиващи се такива, следва да бъде насърчен чрез активни действия на институциите и Правителствата, което, обаче, не е достатъчно застъпено в програмата за подпомагане на предприемачеството, смята той.

Според Владимир Уручев, свръхрегулирането и твърде утежнените бюрократични процедури много често се превръщат в непреодолима бариера за стартирането на малък бизнес. В тази връзка той отчита необходимостта от ясни показатели за намаляване на административната тежест и прекратяване практиката на постоянни промени в законодателството с цел осигуряването на предвидима бизнес среда.

Въпреки посочените недостатъци, приетите документи за периода 2014-2020г. ще бъдат "глътка въздух" за новостартиращите предприемачи и МПС, обобщава българският евродепутат.1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница