Становища на Владимир Уручев по разисквания и гласувания в Пленарна зала, Страсбургстраница3/5
Дата19.07.2018
Размер0.61 Mb.
1   2   3   4   5

Изказване на Владимир Уручев по време на дебат в пленарна зала относно екологосъобразната инфраструктура с цел опазване на природния капитал в Европа
Страсбург, 11 декември 2013

Уважаеми дами и господа,


Жизненоважно е да се обърне внимание на проблема със загубата на биологичното разнообразие, тъй като както е всеизвестно, то е тясно свързано с благосъстоянието на хората. Нашите действия не са необходими толкова много в името за постигането на нашите цели за климата в Европа 2020 или за нашите международни ангажименти или по стратегическия план за биологичното разнообразие за периода 2011-2020 г. На първо място, действията ни са необходими, за да се предпази природата за бъдещите поколения!

Един от начините да се постигне това е чрез създаване и възстановяване на зелената инфраструктура, която успешно интегрира природата в обществото. Това означава, че екологичните елементи трябва да бъдат интегрирани в много ранен етап на планирането и развитието на инфраструктурата в градските, селските и крайбрежните райони. За тази цел, зелените изисквания трябва да бъдат интегрирани във всички инфраструктурни проекти, съфинансирани от Европейския съюз. Освен ползи за екологията и общественото здраве, подобен новаторски подход ще бъде и рентабилен. Нещо повече, той ще допринесе за създаването на устойчиви зелени работни места и ще намали рисковете от природни бедствия.

Чрез инвестициите в зелената инфраструктура (която има бърза и висока възвращаемост), ние инвестираме в здравето на нашите граждани и в качеството им на живот!

Също така бих искал да подчертая необходимостта нашите национални и регионални власти да използват по възможно най-добрия начин всички налични възможности за финансиране от ЕС в подкрепа на разбирането и насърчаването на повече инициативи за зелена инфраструктурна, с цел опазване на биологичното разнообразие. Екологизирането на нашите градове трябва да се превърне в стандарт/норма.

И накрая, бих искал също така да подчертая необходимостта от насърчаване на научните изследвания, иновациите, изграждането на капацитет и повишаването на осведомеността в тази област. Тя ще гарантира, че ползите и потенциала на развитието на зелената инфраструктура ще са добре известни на гражданското общество и частния сектор.

Благодаря Ви за вниманието.
2011
Владимир Уручев: ЕП да не тиражира неистини относно причини за предсрочното извеждането от експлоатация на ядрени блокове в България, Словакия и Литва
27.01.2011

Владимир Уручев, в качеството си на докладчик в сянка по доклада на ЕП за ефикасност и ефективност на финансирането от ЕС в областта на извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали в новите страни - членки, се обяви в подкрепа на прeдлагания доклад. Той приветства финансовата помощ и солидарност на ЕС, без които извеждането от експлоатация не би било възможно,По време на разглеждането на проектостановището в Комисията по индустрия, изследвания и енергетика, г-н Уручев призова ЕП да не тиражира неистини относно причините за предсрочното извеждане от експлоатация на ядрени блокове в България, Словакия и Литва. "Не е вярно твърдението, че блоковете са изведени от експлоатация, защото тяхното привеждане към съвременните стандарти не е било икономически ефективно. Поне за блоковете в Козлодуй беше доказано с международна експертиза, че покриват световните стандарти за безопасност", заяви българският евродепутат. Той наблегна на факта, че българските реактори не са били излишни за енергийния баланс на страната ни и затова е нормално в началото голяма част от средствата да бъдат изразходвани за мерки в целия енергиен сектор, с което да се компенсира отчасти загубата на сериозни енергийни мощности. Според Владимир Уручев, други възможни механизми за по-ефективното и прозрачно използване на финансовата помощ, са по-голяма координация при разрешаването на сходни проблеми, особено свързани с третирането на определен тип радиоактивни отпадъци, както и синхронизиране на правилата на ЕБВР за провеждане на обществени поръчки с тези в страните-членки.

Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) за шистовия газ21-11-2012 - Страсбург
Г-н Председател, колеги, Гласувах „ЗА“ доклада на колегата Соник, защото в него се разглежда един балансиран подход към шистовия газ. Не можем да пренебрегнем истината, че по този въпрос съществува цялата палитра от мнения - от пълното отричане до крайно фаворизиране. Съществуването на рискове в сегашната технология за хидравлично разбиване не може да се отрече. Не може да се отрече и фактът, че във връзка с опасностите, които предизвикват обществена загриженост, се търсят и намират подходящи решения и не е далеч времето, когато фракинг рисковете ще станат съизмерими с общоприетите индустриални конвенционални рискове. Не можем обаче да си позволим с лека ръка да загърбим потенциалните ползи от добива на шистов газ в Европа за икономиката и реиндустриализацията на ЕС по един конкурентен начин, за решаване на въпроса с непостоянството на енергията от възобновяеми източници. За някои страни членки шистовият газ е почти единствената възможност за постигане на енергийна сигурност и независимост, което е мощен политически стимул за неговата обществена приемливост. Подкрепям започналото изследване на Комисията, което ще послужи за определяне на необходимостта от засилено законодателство на ЕС, адресиращо идентифицираните шистови рискове. Съвкупността от многото разнородни фактори налага днес да изоставим емоционалния краен подход на отричане и да се обърнем към трезвата преценка и всеобхватните анализи.

Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) за въздействието върху околната среда на дейностите по извличане на шистов газ и шистов нефт - Промишлени, енергийни и други аспекти на шистовия газ и нефт (разискване)20-11-2012 - Страсбург
Газовият ни пазар се измени драматично през последните години, най-вече заради по-ниските цени на доставяния втечнен газ, пренасочен от американския към европейския пазар. Основната причина за това е шистовата революция в САЩ, благодарение на която Съединените щати не само са близо до пълното задоволяване на нуждите си от газ, но и в най-скоро време може да станат износител на природен газ. Шистовият газ е реалност, която ще продължи да променя не само енергийното, но и икономическото бъдеще на света. На първо място, заради цената на шистовия газ, която е 3-5 пъти по-ниска от сегашните цени на газа в Европа. Ниската цена на енергията е мощен фактор за подобряване на конкурентоспособността на всяка икономика, а в условията на световната конкуренция за пазари, такава възможност не може да бъде подценявана от нито една държава. Затова вместо да мислим за европейски забрани по отношение на разработването на шистовия газ, нека заемем една конструктивна позиция и да се възползваме от възможностите на европейския шистов газ по-най добрия и най-безопасен начин. Нека си прегледаме законодателството и вземем всички мерки за защита на почвите, питейната вода, околната среда и здравето. Нека подкрепим търсенето на нови, по-безопасни технологични решения за шистовия газ, вместо да спираме прогреса.

Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) за Доклада Kariņš (A7-0264/2012) относно механизъм за обмяна на информация по междуправителствените споразумения за енергийни доставки с трети страни13-09-2012 - Страсбург
Г-н Председател, колеги, подкрепих достигнатия след триалозите компромис за създаването на механизъм за обмяна на информация по междуправителствените споразумения за енергийни доставки с трети страни. Считам това трудно достигнато съгласие за първа законодателна стъпка за изграждането на обща външна енергийна политика на ЕС. Компромисът не съответства на предложението на Комисията и очакванията на ЕП, все пак се създава възможност за общоевропейска координация в енергийните взаимоотношения с трети страни за спазването на европейското законодателство. Това създава правна предвидимост и стабилност за инвеститорите и функционирането на енергийни инфраструктури, изградени с участието на трети страни. Компромисът ограничава ролята на ЕК до наблюдател в преговорите с трети страни, но с възможност да съветва и оценява договорите за съответствие с европейското законодателство, когато страните изрично поискат. Положителният пример от участието на ЕК в преговорите между Полша и "Газпром" през миналата година е окуражителен за държавите членки от Източна Европа. Все по-голяма сила набира мнението, че едно общо споразумение на ЕС за енергийни доставки от трети страни е идеалното решение за сигурността на енергоснабдяването, за намаляване на фрагментирането на пазара, за повече конкуренция и справедливи цени на енергията. По-прозрачна и по-съгласувана политика на ЕС в енергийните доставки означава и по-силна позиция в полза на европейските потребители.

Становище на Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) по Директивата за Енергийна ефективност (разискване)11-09-2012 - Страсбург
г-н Председател, колеги, с директивата за енергийна ефективност се приема едно от най-важните законодателства на ЕС, с което се очаква създаването на повече от милион работни места в държавите-членки и спестяването на десетки милиарди евро от енергийни доставки.

Енергийната ефективност, всепризнатата най-евтина алтернатива в решаването на енергийните въпроси на Съюза, най-после влиза в европейското законодателство със задължителни мерки и цели, с консенсус на първо четене, постигнат само за една година. Това подчертава нейната изключителна важност и широка подкрепа.

Приветствам постигнатите компромиси за повече гъвкавост на страните-членки в прилагането на мерките и тяхното финансиране, с което се осигурява намирането на най-добрите решения, при това в условията на криза, за постигането на целите за енергийни спестявания. Без тази гъвкавост нямаше да има съгласие от правителствата и политическите сили.

Важен елемент са изисквания за енергийна ефективност в обществени поръчки. Но тук трябва да се внимава, защото има потенциална опасност да плащаме най-скъпите решения за енергийна ефективност, ако се омаловажи критерия за крайната цена на обществените поръчки.

Истински успех за енергийната ефективност ще е промяната в поведението и отношението на хората към разхитителното използване на енергия. Тази директива способства за промяната. Поздравявам докладчика и всички работили по това досие за чудесно свършената работа.


Становище на Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) по Доклада за търговските взаимоотношения на ЕС с Китай на Marielle de Sarnez (A7-0141/2012)23-05-2012 - Страсбург
Г-н председател, колеги, гласувах за този доклад, защото търговските взаимоотношения на ЕС с Китай наистина изпитват сериозни затруднения и ползите в момента се консумират от китайската страна. Поставят се всевъзможни бариери пред европейските компании, търсещи възможност да навлязат на китайския пазар, а твърде сложните китайски регулации и почти пълната липса на прозрачност правят невъзможно участието на европейски компании в обществените поръчки на Китай. Неспазването на правата на интелектуална собственост от китайска страна е крайно демотивиращо за европейските инвеститори, а няма сигнали за позитивно развитие в тази област. Напротив, увеличават се видовете и количествата на фалшифицираните стоки в световната търговия, повечето от които имат китайски произход. Дъмпинг, включително чрез обезценяване на юана и субсидиране на производства с цел извличане на търговски ползи, е широко използвана практика от Китай за завземане на световни пазари, за изместване на други участници. Търговският ни дефицит с Китай за последните десет години се увеличи три пъти и продължава да расте. Това разбираемо предизвиква загриженост и налага да се вземат сериозни мерки както на европейско ниво, така и от отделните страни членки. Китай е втората световна икономика, Китай е наш важен икономически и ресурсен партньор, затова трябва да се търсят всички възможности за партньорство, вместо противопоставяне.

Становище на Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) относно ефективно използване на ресурсите в Европа23-05-2012 - Страсбург
Г-н Председател, Колеги, Законодателството за ефективното използване на ресурсите в ЕС е безусловно една от най-важните инициативи, чиято реализация трябва систематично и целенасочено да подкрепяме. Дълъг е списъкът на редки ресурси и материали, с които нашите страни не разполагат. Това ни прави твърде зависими от внос, което заплашва не само развитието, но и самото съществуване на високотехнологични отрасли, които имат водещо значение за конкурентоспособността на икономиката, за запазване на високия социален стандарт на европейските граждани.

Изходът е в ефективното използване на това което имаме, затова приветствам текстовете за рециклиране на отпадъци като един неизползван собствен ресурс, който в много страни просто се изхвърля на сметищата и се наливат пари в чужди икономики за доставяне на същите материали. Разбира се, необходимостта от внос ще остане, затова е нужно дългосрочно взаимоизгодно сътрудничество с богатите на ресурси региони, за което трябва да се разработят и следват приоритетни политики на Съюза.

Ефективното използване на ресурсите е основен въпрос за устойчивото развитие в ЕС. Жалко е че, само четири страни в ЕС днес имат национални планове за ефективно използване на ресурсите. Това трябва бързо да се промени. Не приемам обаче решаването на въпроса да става чрез нови данъци и безкрайни нови законодателства и бюрокрация.

Становище на Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза

09-05-2012 - Страсбург

Нека заслужено поздравим г-жа Ниблер за великолепната работа по постигане на споразумение с държавите членки за сваляне на цените за използване на мобилните телефони и таблети, докато пътуваме в ЕС. Всички бяхме свидетели на засилващата се мобилност на хората в ЕС, но използването на мобилните устройства в чужбина оставаше твърде скъпо, особено преноса на данни. Това беше пречка за малкия бизнес и обикновените хора да се интегрират в европейското семейство. Това лято европейските граждани ще почувстват намалението, а само след две години роуминг услугите ще бъдат поне два пъти по-евтини. Такава политика е необходима на Съюза в сегашните условия на криза, на остра необходимост от мерки за растеж, за още по-задълбочено интегриране на хората и пазарите в рамките на ЕС. Не мога да подмина и факта, че в новото споразумение за роуминга се предвиждат много силни мерки за насърчаване на конкуренцията в тази област, за навлизане на повече оператори, включително виртуални, без при това да се налага хората да си сменят телефонните номера и да бъдат таксувани за смяна на оператора. Бих си позволил да окачествя случващото се с роуминга като една от най-добрите новини, които са произвеждани напоследък и ЕП има основната заслуга за това.
Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) относно предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)

19-04-2012 - Страбург

Г-н Председател, няма съмнение, че ако съществуват 27 данъчни системи в ЕС, трансграничното опериране на компаниите не само е затруднено, но и завършването на усилията за изграждане на единния вътрешен пазар е под въпрос без общи данъчни правила. Но това не означава, че незабавно са необходими единни корпоративни данъчни ставки. Нека не забравяме, че данъчната конкуренция е важен инструмент на държавите членки за привличане на инвестиции, за регулиране на икономически и финансови процеси и не случайно данъчната политика е изцяло в тяхната компетенция. Затова подкрепих отпадането на текстовете за въвеждане на минимални данъчни ставки, което днес би оказало вредно въздействие върху онези икономики, които се нуждаят от извънредни стимули за реализиране на растеж и постигане на по-висока конкурентоспособност. За икономиките с нисък плосък данък от порядъка на 10–12%, въвеждането на данъчни ставки от 25%, както се предлага от някои колеги в Парламента, би било равносилно на ликвидиране на потенциала за привличане на инвестиции с непредвидими икономически и социални последствия. Днес, в условията на икономическа и финансова криза, времената не са подходящи за налагане на външни за страните членки данъчни решения, които могат допълнително да ерозират разклатеното доверие в ЕС, особено ако на хоризонта се задава повишаване на данъцитеВладимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) относно Данъчното облагане на енергийните продукти и електроенергията18-04-2012 - Страсбург

Г-н Председател, съществуващото данъчно облагане на енергийните продукти според обемите потребление не съответства на дългосрочните енергийни цели на ЕС. Въвеждането на два данъчни компонента за въглероден диоксид и енергийно съдържание на горивата е стъпка в правилното направление – към редуциране на въглеродните емисии, намаляване на консумацията на гориво и най-ефективното му използване. Но защо точно сега, когато вилнее икономическа криза, когато цените на горивата постоянно растат, Комисията си позволява да прави предложение за увеличаване на данъците върху енергийните продукти? Не можеше ли да се предвиди един плавен преход към новите данъчни правила без да се увеличават данъците? Днес 2/3 от цените на горивата се дължат на облагането, защо го правим още по-голямо? Кой в крайна сметка ще плати за тези увеличения? Защо се прицелихме в дизеловото гориво, където вложихме най-много средства и иновации, за да го направим с най-ниски емисии и с най-ефективни двигатели? Та тези средства още не са се възвърнали! Затова с много колеги се възпротивяваме точно сега да се нанася пореден удар върху икономиката, нейната конкурентоспособност, върху доходите на гражданите чрез ненужно, вредно, изкуствено увеличаване на данъчното облагане на енергийните продукти, особено за дизелово гориво. Напротив, нека запазим повече данъчни облекчения, включително при предложените нови данъчни правила!Владимир Уручев (ЕНП/ГЕРБ) относно постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност15-03-2012 - Страсбург
Г-н Председател, няма съмнение за необходимостта от по-ясна визия за икономиката ни след няколко десетилетия, следвайки наложения сценарий за декарбонизиране на индустриалната дейност и енергетиката. Но това трябва да става по икономически най-ефективния начин, със запазване и повишаване на конкурентоспособността на нашата икономиката, което не се вижда ясно в пътната карта до 2050-та и в доклада на ЕП.

Всъщност сме се концентрирали единствено върху въглеродния диоксид, другите парникови газове не се засягат в необходимата степен, въпреки че тяхното ограничаване не струва толкова много за икономиката и хората. Споделям сериозните опасения, че налагането на нови, още по-високи цели както до 2020-та, така и след това, за намаляване на въглеродните емисии или изменение в схемата за тяхната търговия, внася законодателна несигурност и е лош сигнал за планирането на инвестициите от бизнеса. Не са необходими задължителни цели за емисиите след 15-20-30 години, които ще претърпят значителни изменения в този период, както животът ни учи.

Необходими са репери – показатели, които да указват посоката и да служат за проследяване на ефективността на предприетите мерки. Постигането на пълно декарбонизиране на енергетиката няма да е възможно само с възобновяемата енергия. Всички ниско-въглеродно енергийни технологии, включително ядрената и чистите въглищни технологии, ще имат своя принос, особено извън ЕС.

Владимир Уручев (ЕНП/ГЕРБ) за президентските избори в Русия15-03-2012 - Страсбург
Г-н Председател, Подкрепям резолюцията за проведените президентски избори в Русия. Въпреки многото нарушения в изборния процес, трябва да признаем, че руснаците биха избрали Путин за президент по действащото в страната законодателство, независимо дали на първи или втори тур. Следващите шест години трябва да се работи с Русия на този президент, да се продължат преговорите за ново партньорство, да се задълбочат взаимоизгодните икономически отношения, да се постигне напредък в единомислието за ценностите и защитата на човешките права.

Особена загриженост представлява тежката и силно ограничителна процедура за регистриране на по-малките партии, особено опозиционните, за участие в изборите. В тази област ЕС трябва да бъде много настоятелен, да използва всички лостове, за да се постигне облекчаване на процедурите и допускане на повече партии в обществения и политически живот. Силната и безпрецедентна вълна на протести след декемврийските парламентарни и мартенските президентски избори в Русия свидетелства за събуждане, за промяна в руското общество.

Макар днес да сме свидетели на враждебна риторика от новоизбрания президент към опозиционните движения и протести, няма да е възможно силната централна власт да не се съобрази с тази нова руска реалност. Нека внимателно и безкомпромисно допринесем за премахване на политиките за ограничаване и репресии в обществения и политически живот на Русия.


Становище на Владимир Уручев (ЕНП/ГЕРБ) за отпадъците от електрическо и електронно оборудване18-01-2012 - Страсбург
Почти без изключение нашето общество предпочита да изхвърля всички отпадъци, включително и съдържащите ценни редки материали, които нашата индустрия все по-трудно си доставя. Едва една трета от електронните и електро-отпадъците се преработват съгласно изискванията, останалата част отива на сметищата или нелегален износ за трети страни.

Новата директива представлява важна стъпка напред към по-пълното им оползотворяване, защото поставя високи цели – 85% от генерираните електронни отпадъци (или 65% от електронното оборудване, пуснато на пазара) трябва да бъдат организирано събирани към края на десетилетието. Въвеждат се изисквания за разработване на стандарти за събиране, преработване, възстановяване, рециклиране и повторно използване на такива отпадъци, с което да се установят еднакви високи технологични изисквания в страните членки.

Много важна част са ефективните схеми за събиране на електронни отпадъци, особено възможността търговците на електронно оборудване с площ над 400м2 да вземат обратно не голямо по размери отпадно електронно оборудване, което наистина може да повиши съзнателната събираемост. Цялостното влизане в сила на новата директива е предвидено след 6 годишен преходен период, но тогава обаче всички електронни отпадъци по принцип ще попаднат в нейния обхват, което ще елиминира както потенциални заплахи за околната среда, така и прахосването на едно истинско и рядко богатство.

2011


Участие в ДЕБАТА ЗА СРС В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница