“Югоизточен”страница2/4
Дата20.07.2018
Размер402.61 Kb.
1   2   3   4

СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА И МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

8. Офертата (Приложение № 1) и приложенията към нея се изготвят по представените образци. Офертата задължително съдържа:

8.1. Документи, удостоверяващи правосубектност, а именно:
8.1.1. Заверено от участника копие (или нотариално заверен препис) от Удостоверение за актуално състояние (издадено от Агенция по вписванията) или посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият.

Документът по настоящата точка следва да бъде издаден не по-късно от 6 (шест) месеца преди датата на представянето му с офертата.


8.1.2. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът по т. 8.1.1. (или еквивалентен на него документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени) се представя в официален превод.
8.1.3. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). Неперсонифицираните дружества следва да представят копие на документ за регистрация съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ). Задължително следва да се посочи представляващият обединението.
8.2. Документ за регистрация по БУЛСТАТ (когато е приложимо), като в случаите, в които участник е чуждестранно лице се представя съответния документ съгласно националното законодателство, ако съществува такъв (заверено от участника копие);

8.3. Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако има такава (заверено от участника копие);


8.4. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация (т. 8.1. и/или 8.2. по-горе), а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка. Декларациите по чл.47, ал.1,2 и 5 /Приложения с №№ 4, 5 и 6/ не могат да бъдат подписвани от пълномощник.
8.5. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, буква “а” до буква “д” и чл. 47, ал. 2, т. 2 и т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец (Приложение № 4). Декларацията се представя от:


  • при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

  • при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

  • при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

  • при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

  • при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

  • при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

  • във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

  • в гореизброените случаи - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език.
8.6. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от Закона за обществените поръчки – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец (Приложение № 5). Декларацията се представя от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника. Декларацията се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език.
8.7. Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец (Приложение № 6). Декларацията се представя от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника. Декларацията се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език.
8.8. Изисквания и доказателства за икономическо и финансово състояние:
8.8.1. Участниците трябва да са реализирали оборот от дейности, аналогични на предмета на настоящата поръчка (поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за помпените инсталации) за последните 3 (три) години – 2010, 2011 и 2012 г. не по-малък от 16 500,00 (шестнадесет хиляди и петстотин) лв.

За доказване на това обстоятелство се представя справка - декларация за оборота от услуги, които са аналогични на предмета на поръчката (поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за помпените инсталации) на поръчката, по образец (Приложение № 7).


Забележка: В случай, че участникът осъществява дейността си за период, по-кратък от 3 години, но е реализирал изискуемия по настоящата точка оборот, Възложителят приема, че изискването за доказване на оборот е изпълнено.

8.8.2. Участникът следва да представи и копие от годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите за 2010 г., 2011 г. и 2012 г., в случай, че същите не са обявени в търговския регистър към Агенция по вписванията.


8.9. Изисквания и доказателства за наличие на технически възможности, опит и/или квалификация на участника за изпълнение на поръчката:

8.9.1. Участниците трябва да са изпълнили през последните три години минимум 3 (три) договора с предмет, аналогичен на настоящата поръчка. Това се доказва с декларация, съдържаща списък на основните договори за подобни дейности, извършени през последните три години, включително стойностите, датите и възложители, по образец (Приложение № 8).


Забележка: В случай, че участникът осъществява дейността си за период, по-кратък от 3 години, но е изпълнил минимум 3 (три) договора с предмет, аналогичен на настоящата поръчка, възложителят приема, че изискването за доказване на минимален брой на изпълнените договори е изпълнено.
8.9.2. Участниците трябва да представят заверени копия на минимум 1 бр. Референция/препоръка за добро изпълнение. Препоръката следва да е във връзка с изпълнението на услуги, аналогични на предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години.
8.10. Административни сведения за участника (Приложение № 9).

9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал - попълнено, подписано и подпечатано Приложение № 3.Варианти на предложения в офертата не се приемат.

10. Предлагана цена – в оригинал. Подготвя се от участника по образеца за „Предлагана цена” (Приложение № 2). Варианти на предложения в офертата не се приемат.


Лице за контакти:

Вяра Тодева – главен експерт в отдел „Обществени поръчки”, тел. 02/92 21 704
РАЗДЕЛ ІV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП и обявените изисквания от Възложителя в публичната покана за участие.

1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница