З а п о в е д № ап-03 -14 -1071 Смолян, 15. 12. 2015 гДата10.04.2018
Размер49.62 Kb.Смолян, бул.“България”№14, тел.0301/ 60192,факс 0301/ 62333, e-mail: governor@region-smolyan.org; http://www.region-smolyan.org

З А П О В Е Д

АП-03 -14 -1071Смолян, 15. 12. 2015 г.
В Областна администрация – Смолян с вх.№ АП-03-09-1565/08.12.2015г. са постъпили Решения №№ 11 и 12 приети от Общински съвет – Неделино на заседание, проведено на 01.12.2015г. по Протокол № 3.

След като извърших проверка и преценка на същите относно тяхната законосъобразност, от фактическа и правна страна установих следното:

С Решение № 11/01.12..2015г. съветът, на основание чл. 21, ал. 1 т. 1, чл.48, ал.1 от ЗМСМА, и във връзка с чл.35, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация е избрал постоянни комисии към Общински съвет - Неделино, както следва: ПК № 1 - Постоянна комисия по бюджет и финанси с Председател - Сашо Бабачев, Зам.председател - Здравко Димитров и членове, д-р Румен Младенов, Борислав Беширов, Ружо Младенов; ПК № 2 - Постоянна комисия по устройство на територията с Председател - Стоян Чаушев, Зам.председател - Огнян Бабачев и членове: Генадий Бакалов, Ружо Младенов, Христо Петров; ПК № 3 - Постоянна комисия по здравеопазване, екология и социална политика с Председател - д-р Румен Младенов, Зам.председател - д-р Милка Любомирова и членове: Стоян Чаушев, Сашо Бабачев, Огнян Годумов; ПК № 4 - Постоянна комисия образование, култура и човешки ресурси с Председател - д-р Милка Любомирова, Зам.председател - д-р Румен Младенов и членове: Здравко Димитров, Стоян Беширов, Ружо Младенов; ПК № 5 -Постоянна комисия по младежки дейности, спорт и туризъм с Председател - Борислав Беширов, Зам. председател - Сашо Бабачев и членове Здравко Димитров, д-р Румен Младенов, Огнян Годумов и ПК № 6 Постоянна комисия по борба с корупцията, злоупотреба с oбщински средства, противообществени прояви, обществен ред и сигурност с Председател - Христо Петров, Зам.председател - Огнян Бабачев с членове: Ружко Младенов, Борислав Беширов, Стоян Чаушев.

С Решение № 12/01.12.2015г. органът на местното самоуправление на основание, чл.21, ал.1, т.1, т.23 и чл. 48 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, чл. 25, ал.2, т.3, § 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в т.1 е определил 5 членен състав на комисията по чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗПУКИ, както следва: Председател- Огнян Бабачев, Секретар, Христо Петров и членове - Стоян Чаушев, Здравко Димитров и Сашо Бабачев, в т.2 е указал, че комисията следва да извършва всички дейности по отношение на лицата, заемащи публични длъжности по чл. 3 т.8 (кметовете и заместник-кметовете на общини и на райони), т.9 (общинските съветници), т.22 (представителите на общините в органите на управление или контрол на търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала или на юридически лица с нестопанска цел), т.23 (управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински предприятия, както и на други юридически лица, създадени със закон, с акт на държавен орган или на орган на местно самоуправление) от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, предвидени в Закона, като: Създаде необходимата организация за подаване на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ от посочените лица, заемащи публични длъжности, обявява декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ в официалната интернет страница на общината, поддържа регистър на подадените декларации по чл. 12 от ЗПУКИ и съхранява подадените декларации в срока, предвиден в чл. 18 от ЗПУКИ и извършва проверки по сигнали или искания за установяване на наличие на конфликт на интереси на посочените лица, заемащи публични длъжности и изготвя доклад за констатации по проверките.Решения №№ 11 и 12/01.12.2015г. на Общински съвет–Неделино са незаконосъобразни, предвид следните съображения:

С Решение № 11/01.12.2015г. съветът, на основание на чл.48, ал.1 от ЗМСМА, е избирал постоянни комисии към Общински съвет - Неделино. Съгласно цитираната разпоредба, общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни и временни комисии. Всеки общински съветник е член на поне една постоянна комисия. Председателят на общинския съвет може да не бъде избиран за член на постоянна комисия, а съгласно ал.2 на същия, общинските съветници не могат да участват в състава на повече от три постоянни комисии.

От решението е видно, че общинските съветници Ружко Младенов и д-р Румен Младенов участват в състава на четири постоянни комисии което е в противоречие с нормата на  чл. 48, ал.2 от ЗМСМА.

Поради това Решение №11/01.12.2015г. е постановено в нарушение на материалния закон – чл. 48, ал.2 от ЗМСМА, изискващ общинските съветници да членуват в състава на поне една постоянна комисия, но ограничаващ участието им в не повече от три постоянни комисии при общинския съвет.

С Решение №12/01.12.2015г. органът на местното самоуправление, е определил пет членен състав на комисията по чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗПУКИ. В същата норма е регламентирано изискване за създаване на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на местно ниво, като съгласно цитираната разпоредба, информацията по сигнали се изготвя за общинските съветници и кметове – от постоянна комисия от общински съветници.

От така посоченото на първо място следва, че указаната комисия следва да е постоянна и че тя също е вид постоянна комисия към общинския съвет, при това законово определена такава и би следвало да бъде посочена сред видовете постоянни комисии, което в конкретния случай е извършени с Решение №11/01.12.2015г. на Общински съвет – Неделино.

От друга страна, тъй като видно от Решение № 11/01.12.2015г. общинските съветници при Общински съвет – Неделино са разпределени по приетите шест комисии, при определяне на състава на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗПУКИ не е взето предвид ограничението на чл. 48, ал.2 от ЗМСМА, спрямо общинските съветници Стоян Чаушев, Здравко Димитров и Сашо Бабачев, за които участието им в горепосочената комисия се явява четвърто, т.е в четвърта постоянна комисия.

Поради това Решение №12/01.12.2015г. е постановено също в нарушение на чл. 48, ал.2 от ЗМСМА, изискващ от общинските съветници да не участват в повече от три постоянни комисии при общинския съвет.

Предвид изложеното, Решения №№ 11 и 12/01.12.2015г. са постановени в нарушение на материалния закон –чл. 48, ал.2 от ЗМСМА, поради което се явяват незаконосъобразни.

Считам, че в конкретния случай допуснатата незаконосъобразност в Решения №№ 11 и 12/01.12.2015г. може да бъде отстранена чрез ново обсъждане на същите на заседание на общинския съвет.

Поради това и на основание чл.32, ал.2, изр. първо от ЗАдм., във връзка с чл.31, ал.1, т.5 от ЗАдм. и чл.45, ал.4 от ЗМСМА

ЗАПОВЯДВАМ:
Връщам Решения №№ 11 и 12/01.12.2015г. на Общински съвет – Неделино, като незаконосъобразни за ново обсъждане в 14 – дневен срок от получаването им.

Заповедта да бъде изпратена на Председателя на Общински съвет – Неделино за изпълнение, а на Кмета на Община Неделино за сведение.НЕДЯЛКО СЛАВОВ /П/

Областен управителОбластна администрация – Смолян прилага Интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност по стандартите ISO 9001 и ISO 27001


Каталог: upload -> files -> news -> atachment
atachment -> Програма за младежта (2011-2015), Подпрограма 4: Развитие и признаване на младежката работа, а общата стойност на проекта е в размер на 9 482,00 лв
atachment -> З а п о в е д № ап-03-14-49 Смолян, 16. 02. 2016г
atachment -> З а п о в е д № ап-03-14-116 Смолян, 18. 04. 2017г
atachment -> З а п о в е д № ап-03-14-308 Смолян, 19. 09. 2017 г
atachment -> З а п о в е д № Смолян, 2015 г
atachment -> З а п о в е д № ап-03 -14-1033 Смолян, 08. 12. 2015 г
atachment -> З а п о в е д №ап-03-14 -266 Смолян, 24. 08. 2017 г
atachment -> З а п о в е д № Смолян, 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница