За компетентност на морските лица в Република България Глава първа общи разпоредби чстраница4/5
Дата20.07.2018
Размер0.9 Mb.
1   2   3   4   5
Раздел II

Учебно-материална база на морските и речните учебни заведения и центрове

Чл. 59. (1) Учебно-материалната база се осигурява съобразно учебните програми с цел постигане на знания, навици и умения по дисциплини, професии и специалности, за които учебните заведения и центрове провеждат обучение.

(2) Учебно-материалната база е необходимо да отговаря на изискванията за безопасност и здраве при работа, съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове, издадени по прилагането му.

(3) Морските и речните учебни заведения и центрове за професионално обучение и квалификация, за осигуряване на качествено и пълноценно провеждане на учебен процес, трябва да притежават собствена или наета учебно-материална база по съответните дисциплини, в която са включени:

1. помощни методически материали, учебна, техническа и специализирана литература;

2. нагледни методически материали;

3. аудио-визуални средства;

4. образци и макети от изучаваната техника и апаратура;

5. контролно-измервателна апаратура;

6. лицензирани програмни продукти, осигуряващи тематично обучение;

7. сертифицирани и одобрени тренажори и симулатори, демонстриращи или отработващи, частично или пълно, определени режими, ситуации, процедури, действия или функционални особености;

8. учебни полигони за провеждане на практически занятия.

(4) Изискваната учебно-материалната база по ал. 3 трябва да е съобразена с нормите в съответния моделен курс на Международната морска организация, националните стандарти за компетентност и одобрените от ИА „МА” учебни програми.Чл. 60. За провеждане на одобрено обучение за придобиване на квалификация, както и за допълнителна и специална подготовка, морските и речните учебни заведения и центрове се оборудват с учебни зали, кабинети, полигони и лаборатории, които отговарят на следните изисквания:

1. учебното място за всеки обучаем да е в съответствие с приложимите норми;

2. да са оборудвани с необходимите помощни учебни технически средства: черна/бяла дъска, екран, апарат за проектиране, учебно-методически табла, компютри, мултимедии и др.;

3. да са спазени установените норми за използване на компютърна техника, когато учебната зала е компютърен клас;

4. да са спазени допълнителните изисквания за безопасност и здраве при работа техническа и противопожарна безопасност, когато учебната зала е технически клас;

5. да са спазени условията за нормалното функциониране на тренажорите, посочени от производителя, когато учебната зала е оборудвана с тренажори или симулатори.Чл. 61. (1) За провеждане на обучение се ползват само тренажори, предназначени за подготовка и за оценка на компетентността, които са одобрени от ИА „МА”.

(2) Изпълнителна агенция „Морска администрация” одобрява тренажорите, когато отговарят на следните експлоатационни норми:

1. възпроизвеждат в достатъчна степен съответното корабно оборудване, в съответствие с изискванията на одобрена от изпълнителния директор на ИА „МА” класификация, включително пресъздават експлоатационни и аварийни ситуации, съответстващи на целите на подготовката;

2. осигуряват връзка между обучаемия/оценявания, оборудването и инструктора/ оценителя по начин, позволяващ контрол, запис и последващ разбор и оценяване на действията на обучаемия/оценявания;

3. оценката на обучаемия да може да се генерира от тренажора без намесата на инструктора или оценяващия;

4. тренажорът и софтуерът му са одобрени или признати за съответстващи на изискванията от признати класификационни организации от Европейския съюз или от администрация на държави - членки на Европейския съюз;

5. тренажорът е преминал периодична проверка, както е определено от производителя от упълномощено от него лице.

(3) Целите и задачите на подготовката с използване на тренажор се определят в рамките на програмата за подготовка и трябва да са възможно най-тясно свързани с практиката.Чл. 62. (1) Процедурите за подготовка и оценка компетентността на обучаемите при работа с използване на одобрен тренажор, съобразно способността за безопасно и ефективно изпълнение на заданието осигуряват:

1. предварително информиране на обучаемите за:

а) целите и задачите на обучението;

б) уменията, които се очаква да бъдат придобити;

в) уменията, които подлежат на оценка, и критериите за оценяване;

2. инструкции за работа на тренажора, предоставени на обучаемите в ясна и изрична форма.

(2) Интензивността и продължителността на учебните занятия на тренажор се съобразяват с препоръките на производителя.
Раздел III

Ред за провеждане на изпити

Чл. 63 (1) Изпитите за придобиване на правоспособност, придобиване на права, отмяна на ограничение или за потвърждаване на правоспособност се провеждат от комисии, определени със заповед на изпълнителния директор на ИА „МА” или оправомощено от него лице.

(2) В комисиите по ал. 1 се включват морски правоспособни лица, притежаващи равна или по-висока правоспособност от тази, за която се изпитват лицата, както и специалисти в съответната научна област, успешно завършили моделен курс 3.12 на Международната морска организация (IMO) и удовлетворяващи изискванията на Раздели А-I/6 и А-I/8 на Кодекса към Конвенция STCW, които не са участвали като преподаватели в курсове за придобиване или повишаване на правоспособности, както и подготвителните и квалификационните курсове. С включените в заповедта по ал. 1 специалисти в съответната област, без служителите на ИА „МА”, изпълнителният директор на ИА „МА” сключва договор, с който се определят задълженията, отговорностите и възнагражденията.

(3) Комисиите по ал.1 провеждат изпитите както следва:

1. в дирекция „Морска администрация - Варна” и дирекция „Морска администрация - Бургас” – по чл. 30-34;

2. в дирекция „Морска администрация - Русе” и дирекция „Морска администрация - Лом”– по чл. 35 и чл. 48;

3. в дирекция „Инспекционна дейност” – по чл. 33, точка 5.

(4) Програмите за изпитите и критериите за оценка на кандидатите за отделните правоспособности се обявяват ежегодно до края на януари.

(5) Съответната териториална Д „МА”, която провежда изпита, обявява не по-малко от 2 (две) дати в рамките на следващите 30 (тридесет) дни, които се обявяват на информационното табло на дирекцията или на електронната страница на ИА „МА”.

(6) За явяване на изпит кандидатът подава заявление, в което посочва една от обявените по ал. 5 дати, най-малко 5 (пет) работни дни преди желаната датата за изпит.

(7) Съответната териториална Д „МА”, която провежда изпита, обявява 2 (два) дни преди датите на изпитите имената на допуснатите до изпит кандидати на информационното табло или на елекронната страница на ИА „МА”.Чл. 64 (1) Изпитите се провеждат в оборудвани зали на ИА „МА”, устно или на компютърни станции, свързани с информационната система на ИА „МА” за провеждане на изпити, съдържаща изпитни въпроси и задачи, специализирани компютърни програми и тренажори

(2) Работни помещения, кораби, пособия и помагала, необходими за провеждането на практическите изпити могат да се предоставят и от корабопритежатели, браншови организации и учебни заведения при писмено искане от директора на съответната териториална Д „МА”.

Чл. 65. (1) Залите за провеждане на изпитите по чл. 65, ал. 1 трябва да отговарят на изискванията за безопасност и здраве при работа, съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове, издадени по прилагането му.

(2) Залите по ал.1 трябва да са оборудвани със система за видео и аудио контрол, която да отговаря на следните изисквания:

1. да осигурява записи на изображенията, звука, датата и часа с възможност за последващо разглеждане и прослушване на записите от съответния изпит;

2. разположението на камерите да е такова, че да осигурява запис на действията на всички участници в изпита;

3. да осигурява непрекъснат запис по време на теоретичните изпити, а при прекъсване записа, автоматично се включва светлинен и звуков сигнал;

4. да осигурява наблюдение на изпита в реално време и да е осигурен свободен достъп до монитора.Чл. 66 (1) За явяване на изпит кандидатите предварително заплащат такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (Тарифа № 5).

(2) Ако кандидатът не се яви, прекрати своето участие в сесията или бъде отстранен, внесената изпитна такса не се връща.Чл. 67 (1) Към заявлението по чл. 63, ал. 6 кандидатът прилага документи, удостоверяващи изпълнението на изискваните условия за придобиване на правоспособността, за която лицето кандидатства, както и документ за платена такса по Тарифа № 5.

(2) Когато изискваната информация по ал.1 е служебно известна/налична в ИА „МА”, същата се удостоверява служебно.

(3) В съответната териториална Д "МА" се извършва проверка на редовността на представените от кандидатите документи.

(4) На основание проверката по ал. 3 се съставя списък на допуснатите до изпит кандидати.Чл. 68. (1) Изпитите се провеждат по функции и са устни, писмени и/или практически в зависимост от правоспособността.

(2) Изпитите чрез компютърни тестове се провеждат на информационната система на ИА „МА”, с компютърни тестове, казуси, задачи и/или задания, обхващащи въпроси от всяка компетентност от одобрената програма за изпит за съответната правоспособност.

(3) Практическите изпити за придобиване на правоспособности за корабоплаване по вътрешните водни пътища на Европа се провеждат на кораб, на който за съответната длъжност се изисква правоспособността, за която се явява кандидатът, от определени от председателя на изпитната комисия лица. Изпитът се провежда в период до 12 месеца преди придобиването на правоспособността.

(4) Практическият изпит по ал. 3 може да бъде проведен и на тренажор, по одобрена от ИА „МА” програма.Чл.69 (1) Тестовите въпроси се изготвят от А „МА”.

(2) Изпълнителна агенция „Морска администрация” може да одобри и включи в информационната си система за провеждане на изпити тестови въпроси, изготвени от морските и речните учебни заведения и центрове, браншови организации и морски лица.

(3) Тестовите въпроси се публикуват на електронната страницата на ИА „МА”.

(4) Компютърните тестове се генерират автоматично за всеки един кандидат от публикуваните по ал. 3 тестови въпроси.

(5) Резултатът от изпита с компютърен тест се генерира автоматично от информационната система на ИА „МА” за провеждане на изпити.

Чл. 70. (1) Преди започване на изпита членове на съответната изпитната комисия:

1. проверяват дали системата за видео и аудио контрол е включена;

2. проверяват самоличността на кандидатите;

3. дават указания за начина на провеждане на изпита и обявяват правата и задълженията на кандидатите;

4. провеждат документиран инструктаж по безопасност, когато такъв е необходим;

5. при опит за измама от страна на кандидата, явяващ се на изпит, същият се отстранява от изпита и изпитната му сесия се анулира.

(2) Не се допускат до изпит лица без документ за самоличност и лица, които се явяват след започване на изпита.

(3) Лицата, които не спазват правилата за провеждане на изпита, не се допускат до изпит в рамките на следващите 12 (дванадесет) месеца.Чл. 71. За да премине успешно изпита, кандидатът трябва да докаже, че владее материята до степен, която изключва възможността с действие или бездействие да причини авария или щети на хора, кораб или товар или да предизвика замърсяване на околната среда при изпълнение на служебни задължения, отнасящи се до правоспособността, за която кандидатства, отмяната на ограничение или за потвърждение на правоспособност.

Чл. 72. (1) Изпитът за придобиване на правоспособност се състои от компютърен тест по всяка функция.

(2) Счита се за успешно издържал теста кандидат, който е дал не по-малко от 85 % верни отговори или е събрал определения брой точки.

(3) До устен изпит по функцията, когато се изисква такъв, се допускат лицата, които успешно са издържали теста по ал. 2.

(4) Практическият изпит за пилоти и капитани на влекачи се провежда в реални условия чрез извършване на действителни маневри.Чл. 73. (1) Когато изпитът по дадена функция включва няколко изпита – устен, писмен и/или практически, общата оценка е "издържал", когато по всички изпити кандидатът е получил оценка "издържал".

(2) Общата оценка на комисията по даден изпит е "издържал", когато 2/3 от членовете й поставят оценка "издържал".Чл. 74. Кандидатът е издържал изпитите за придобиване на правоспособност, за отмяна на ограничение или за потвърждаване на правоспособност само, когато е издържал успешно изпитите по всяка функция за дадената правоспособност.

Чл. 75. (1) Кандидат, който не е положил успешно изпитите по някоя от функциите или модул английски език за съответната правоспособност, има право да се яви отново не по-рано от 1 месец след датата на провеждане на изпита.

(2) Кандидат, който в период от една година не е издържал успешно изпитите по всички функция, се явява отново на изпити по всички функции за дадената правоспособност.Чл. 76. (1) Всяка изпитна комисия изготвя протокол за проведените изпити (приложение № 12) за съответната дата в 2 (два) еднообразни екземпляра.

(2) Протоколите и всички други писмени документи на кандидатите се събират в отделно дело и се съхраняват две години в съответната териториална Д „МА”, където е бил проведен изпитът.Чл. 77. (1) Протоколите от изпитите за придобиване на правоспособност и права се одобряват от изпълнителния директор на ИА „МА” или от оправомощено от него лице и се съхраняват за срок от 50 (петдесет) години, в един екземпляр в архива на ИА „МА” и в съответната териториална Д „МА”, където е проведен изпитът.

(2) Изпълнителният директор на ИА „МА” при установяване на нарушения, свързани с придобиване на правоспособността, заличава от протокола по ал. 1 лицето, за което са установени нарушенията.

(3) Протоколите от изпитите за потвърждаване или отменяне на други ограничения, за преиздаване на свидетелства за правоспособност или издаване на потвърждения на чужди свидетелства се одобряват от директора на съответната териториална Д „МА” и се съхраняват за срок от 5 години в архива на тази Д „МА” и в архива на ИА „МА”.

Чл.78. (1) Кандидат, който не е издържал успешно изпит, може да подаде възражение до изпълнителния директор на ИА „МА” в 14-дневен срок от датата на провеждане на изпита.

(2) Изпълнителният директор на ИА „МА” със заповед назначава комисия, която в 14-дневен срок извършва проверка на възражението и изготвя мотивирано становище до изпълнителния директор.

(3) Въз основа на становището по ал. 2, изпълнителният директор на ИА „МА” се произнася като обявява кандидата за издържал успешно изпита или отхвърля възражението.

Чл. 79. На морски лица, включени в одобрения протокол по чл. 78, ал. 1, се издава свидетелство за правоспособност или се отменят ограниченията след представяне на медицинско свидетелство за здравословна годност.
Глава седма

РЕГИСТРАЦИЯ НА МОРСКИ ЛИЦА И СВИДЕТЕЛСТВА

Чл. 80. В ИА „МА” се водят регистри на морските лица, на морските правоспособни лица и техните свидетелствата, както следва:

1. регистри на морските правоспособни лица с правоспособност водач на кораб до 40 БТ и шкипер на кораб за спорт и развлечение – в дирекция „Морска администрация - Варна”, дирекция „Морска администрация – Бургас” и в дирекция "Инспекционна дейност" (Д "ИД"), в зависимост от мястото на провеждане на изпита за придобиване на правоспособност;

2. регистри на морските правоспособни лица с правоспособност водач на малък кораб – в дирекция „Морска администрация - Русе” и дирекция „Морска администрация – Лом”, в зависимост от мястото на провеждане на изпита за придобиване на правоспособност;

3. регистър на морските правоспособни лица с правоспособност, различна от тази по т. 1 и 2 –в Д "ИД";

4. регистри на свидетелствата на морските лица – в съответните териториални Д "МА";

5. регистри на издадените потвърждения на свидетелства за правоспособност, издадени от администрациите на други държави – в съответните териториални Д "МА".Чл. 81. (1) Регистрите се водят на хартиен и електронен носител и в тях под отделен номер се вписват следните данни за всяко морско лице:

1. собствено, бащино и фамилно име;

2. пол;

3. дата на раждане;4. място на раждане;

5. постоянен адрес;

6. гражданство;

7. единен граждански номер;

8. номер, дата на издаване и учебно заведение или център, издали документ за образование, квалификация или специалност;

9. поредна правоспособност и основание за придобиването й.

(2) Вписванията в регистрите на данните по ал. 1 се извършват от длъжностно лице на ИА "МА".

(3) Регистрите на морските правоспособни лица са безсрочни.Чл. 82. (1) Регистърът по чл. 80, т. 4 включва моряшките картони на морските лица (приложение № 13), съдържащи данните по чл. 81, ал. 1 , снимка на лицето и данни за:

1. срока на валидност на свидетелството;

2. ограниченията за упражняване на придобитите права;

3. издадените разрешения по чл. 19, ал. 2;

4. издадените свидетелства за премината специална и допълнителна подготовка;

5. издадените медицински свидетелства за здравословна годност, необходими за издаване на свидетелство за правоспособност;

6. кораба, на който лицето работи: име, ИМО номер или УЕИН, бруто тонаж за морските кораби, тип на корабапропулсивна мощност на КСУ и район на плаване на кораба;

7. длъжност, за коята се изисква правоспособност или която дава възможност за придобиване на правоспособност, на която лицето е назначено на кораба, ниво на отговорност и функции, дата на постъпване и дата на напускане на кораба, общо прослужено време на кораба, признато за плавателен стаж;

8. номера на моряшкия паспорт и срока на валидност;

9. номера на моряшката книжка или служебната книжка.

(2) Данните по ал. 1, т. 6 и 7 се вписват при представяне на записка (приложение № 17), издадена от капитана на кораба, корабопритежателя или посредника, че лицето е назначено на съответния кораб и съответната длъжност, екипажен списък, моряшка/служебна книжка, индивидуален договор за наемане на работа или друг документ, удостоверяващ обстоятелствата, а при освобождаване на основание на представяне на записка (приложение № 14), издадена от капитана на кораба, моряшка/служебна книжка, екипажен списък.

(3) Документите по ал. 2, с изключение на моряшката/служебната книжка, се съхраняват за срок от 2 години от датата на представянето им в съответната териториална Д "МА".

(4) Морските лица представят в съответната териториална Д „МА” моряшката книжка за вписване данните от същата в моряшкия картон не по-рядко от веднъж на 2 години, а служебната книжка – не по-рядко от веднъж годишно.

(5) Моряшките картони се съхраняват в съответната териториална Д „МА” до навършване на 90-годишна възраст на лицето, след което се предават в архив.


Глава осма

ИЗДАВАНЕ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ. ИЗДАВАНЕ НА ПОТВЪРЖДЕНИЯ И НА

СВИДЕТЕЛСТВА ЗА СПЕЦИАЛНА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА НА МОРСКИТЕ ЛИЦА

Чл. 83. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" издава свидетелствата на морските лица, както следва:

1. свидетелства за правоспособност за работа на море:

а) за далечно и за крайбрежно плаване (Приложение № 15);

б) за капитан на риболовен кораб в крайбрежно плаване (Приложение № 16 и Приложение № 16 а – на английски език);

в) за капитан на влекач (Приложение № 16 и Приложение № 16 а – на английски език);

г) за местно плаване (Приложение № 17);

2. свидетелство за правоспособност за работа по вътрешните водни пътища (Приложение № 18);

3. свидетелство за правоспособност пилот (Приложение № 19);

4. свидетелство за правоспособност водач на кораб до 40 БТ (Приложение № 20);

5. свидетелство за правоспособност шкипер на кораб за спорт и развлечение (Приложение № 21);

6. свидетелства за правоспособност водач на малък кораб (Приложение № 22);

7. потвърждениe на чуждо свидетелство за правоспособност за работа на море (Приложениe № 23);

8. потвърждение на чуждо свидетелство за правоспособност за работа по вътрешните водни пътища на Европа (Приложение № 24);

9. свидетелства за специална и за допълнителна подготовка за море (Приложение № 25) и за вътрешни водни пътища на Европа (Приложения № 26, 27 и 28).

(2) Документите по ал. 1 се издават, както следва:

1. по т. 1 и 3 – в Д "ИД", а по т. 2 – в дирекция "Морска администрация – Русе”, след съответно упълномощаване;

2. по т. 4 и 5 – в Д "ИД", дирекция "Морска администрация – Бургас и дирекция "Морска администрация – Варна, в зависимост от мястото на провеждане на курса;

3. по т. 6 – в дирекция "Морска администрация – Русе и дирекция "Морска администрация – Лом;

4. по т. 7 – в дирекция "Морска администрация – Бургас и дирекция "Морска администрация – Варна;

5. по т. 8 – в дирекция "Морска администрация – Русе и дирекция "Морска администрация – Лом;

6. по т. 9 – в съответната териториална Д "МА", където е проведен курсът, след изготвянето им от учебното заведение провело курса.

(3) Свидетелствата по ал. 1, т. 4-6 и 9 се издават при следните условия:

1. лицето е включено в предварително представения в съответната териториална Д "МА" списък на курсистите;

2. лицето е завършило успешно курса и е включено в одобрен протокол от проведения изпит.

(4) В случаите, когато срокът на валидност на свидетелството е изтекъл и за издаването на ново свидетелство се изисква наличие на определен плавателен стаж, ИА "МА" издава ново свидетелство след служебна проверка на изисквания плавателен стаж.

Чл. 84. (1) Свидетелствата за правоспособност се подписват от изпълнителния директор на ИА "МА" или упълномощено от него лице.

(2) Потвържденията на свидетелствата за правоспособност по чл. 21, свидетелствата за специална и допълнителна подготовка се подписват от директора на Д "ИД", директора на съответната териториална Д "МА" или от упълномощено от него лице, в зависимост от мястото на провеждане на курса.

(3) Свидетелствата за правоспособност и потвържденията по чл. 83, ал.1, точки 1, 3, 7-9 се подпечатват с мокър печат на ИА "МА" с изображение на държавния герб.

Чл. 85. (1) Свидетелствата за правоспособност по чл. 83, ал. 1, т. 1-3, 7-9 са със срок на валидност до 5 години, но не повече от срока на валидност на което и да е свидетелство, необходимо за издаването им.

(2) Свидетелствата за правоспособност по чл. 83, ал. 1, т. 4-6 са със срок на валидност до 10 години.

(3) Потвържденията на свидетелствата за правоспособност са със срок на валидност до 5 години, но не повече от срока на валидност на което и да е свидетелство, необходимо за издаването им.

Чл. 86. (1) Морските лица подновяват свидетелствата си при:

1. отпадане на ограничение или друга промяна на обстоятелствата, при които свидетелствата са били издадени;

2. изтичане на срока на валидност на свидетелството;

3. промяна в статуса на притежавано валидно свидетелство, когато то е загубено, унищожено или обявено за невалидно.

(2) Ново свидетелство се издава, след като лицето представи доказателства за:

1. здравословна годност – с медицинско свидетелство, издадено от заведение по чл. 12, ал. 3 и 5;

2. продължаваща компетентност за правоспособностите по чл. 30-32;

3. преминат опреснителен курс за специална или допълнителна подготовка, когато това се изисква.

(3) Ново свидетелство може да бъде издадено и преди изтичане на срока му на валидност, без да има промяна на обстоятелствата, когато лицето ще работи на кораб, към момента на изтичане на валидността.

(4) За да бъде издадено или преиздадено свидетелство за правоспособност със срок на валидност след 01.01.2017 г., морските лица трябва да преминат курсове, одобрени от ИА „МА”, както следва:

1. за лицата от палубна команда от управленско и оперативно ниво – „Управление на ресурсите на мостика”, „Корабоводене с използване на електронни карти и автоматизирани идентификационни системи” (ECDIS & AIS), „Сигурност на кораба за лица изпълняващи дейности свързани със сигурността”, а лицата извън управленско, оперативно и изпълнителско ниво – инструктаж по сигурността;

2. за лица от палубна команда от изпълнителско ниво – „Елементарни познания за сигурността на кораба”;

3. за морски лица от машинна команда от управленско и оперативно ниво – „Управление ресурсите и работа в екип в машинно отделение”, „Експлоатация на свременни системи за управление на главни и спомагателни двигатели”, –, „Сигурност на кораба за лица, изпълняващи дейности свързани със сигурността”, а за за електромеханици и „Експлоатация и поддръжка на системи с напрежение над 1000 волта”;

4. за лица от машинна команда от изпълнителско ниво – „Елементарни познания за сигурността на кораба”.Чл. 87. Продължаваща компетентност се доказва чрез едно от следните изисквания:

1. наличие на плавателен стаж общо най-малко 12 месеца през последните 5 години при изпълнение на функции, посочени в свидетелството за правоспособност;

2. наличие на плавателен стаж общо най-малко 6 месеца в рамките на 12 месеца преди издаване на ново свидетелство при изпълнение на функции, посочени в свидетелството за правоспособност, или

3. наличие на плавателен стаж на длъжност в управленско или оперативно ниво на отговорност, с една степен по-ниска от притежаваната от него правоспособност, за период не по-малък от 6 месеца в рамките на 12 месеца преди издаване на ново свидетелство;

4. наличие на плавателен стаж, като стажант на длъжност, съответстваща на притежаваната от него правоспособност, за период не по-малък от 3 месеца в рамките на 6 месеца преди издаване на ново свидетелство;

5. представяне на удостоверение за успешно завършен курс за потвърждаване, одобрен от ИА „МА”;

6. успешно положен изпит пред ИА „МА” по одобрена програма.

Чл. 88. (1) Свидетелствата по чл. 83, ал. 1, т. 4-6 се издават след удостоверяване на здравословната годност на кандидатите.

(2) Свидетелствата по чл. 83, ал. 1, т. 9 се издават със срок на валидност съгласно Приложения № 1 и 2.Чл. 89 (1) Продължаване срока на валидност на свидетелството по чл. 83, ал. 1, точка 1, буква „а” се извършва преди изтичане срока на валидност на свидетелството за правоспособност от директорите на съответната териториална Д ”МА”, където лицето се води на отчет, при наличие на условията по чл. 86, ал. 2.

(2) При изтичане на срока на валидност на свидетелствата за правоспособност, нови свидетелства се издават по реда на чл. 86.Чл. 90. (1) Когато пилот не е заемал длъжността за период повече от 1 година, за всяка от тези години извършва по 15 маневри под ръководството на пилот-инструктор, включен в списъка на пилот-инструкторите, утвърден от директора на съответната териториална Д „МА” за допускане за заемане на длъжност.

(2) Когато пилот не е заемал длъжността за период повече от 5 години, извършва 80 маневри в съответствие с под ръководството на пилот-инструктор, включен в списъка на пилот-инструкторите, утвърден от директора на съответната териториална Д „МА”за допускане за заемане на длъжност.Чл. 91. (1) Когато капитан на влекач не е заемал длъжността за период от 3 и повече години, трябва да изпълни 30 маневри за допускане за заемане на длъжността.
Глава девета

ПРИЗНАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ, ЗА ПРЕМИНАТА ДОПЪЛНИТЕЛНА И СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА, ИЗДАДЕНИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ДРУГА ДЪРЖАВА. ПРОВЕРКА ЗА АВТЕНТИЧНОСТ НА

БЪЛГАРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ

1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница