Закон за запазване на електричния заряд: Пълният заряд на електрически изолирана система не се изменя точков зарядДата11.01.2018
Размер56.72 Kb.
1,2 ЕлСт Поле

елементарен електричен заряд

наелектризирано тяло

закон за запазване на електричния заряд: Пълният заряд на електрически изолирана система не се изменя.

точков зарядЗакон на Кулон: Силата на взаимодействие между два неподвижни точкови заряди Q1 и Q2 намиращи се на разстояние r във вакуум е пропорционална на големините на зарядите Q1 и Q2 и обратно пропорционална на квадрата на разстоянието между тях.

електрична константа

линейна плътност на заряда

повърхнинна плътност на заряда

обемна плътност на заряда

принцип на суперпозицията

интензитет на полето: сила, действаща на заряд q в поле с интензитет Е

хомогенно поле

поток на интензитета

теорема на Гаус

приложение на теоремата на Гаус за:

интензитет на полето на безкрайна, равномерно наелектризирана равнина

интензитет на полето, създадено от две успоредни, безкрайни, равномерно наелектризирани с противоположен знак електричество равнини

интензитетът на полето, създадено от равномерно заредена сфера с радиус R на разстояние r>>R;

интензитета на полето, създадено от равномерно зареден цилиндър (нишка) на разстояние r от оста


3 Работа и потенциал

работа на електростатична сила

електрична потенциална енергия

потенциал

потенциал на поле, създавано от точков заряд Q

потенциала, изразен чрез работата

работата, изразена чрез потенциала

работа на електростатичното поле за преместване на заряд по еквипотенциална повърхнина

напрежение

връзка между напрежение и работа

връзка Е, U

връзка Е, φ

връзка електрична сила – електрична потенциална енергия

еквипотенциални повърхнини

циркулация на Е

4 Диелектрици

електричен дипол

електричен квадрупол

електричен октупол

видове диелектрици

полярни диелектрици

неполярни диелектрици

диелектрична проницаемост на средата


5 Електрична индукция

електрична индукция

непрекъснатост на D

теорема на Гаус за D

сегнетоелектрици

хистерезис – кривата и особените точки

коерцитивна сила

точка на Кюри

остатъчна поляризация

пиезоелектричен ефект

обратен пиезоелектричен ефект
6 Наелектризиране

електростатична индукция

индуцирани заряди

наелектризиране при допир

наелектризиране по индукция

условие за електростатично равновесие

електростатично екраниране

заземяване

капацитет

капацитетна плосък кондензатор във вакуум

капацитетна плосък кондензатор с диелектрик

енергия на ел поле на кондензатор

успоредно свързване на кондензатори

последователно свързване на кондензатори7 Електричен ТОК

електричен ток

големината на тока

посока на токазакон на Ом за част от електрическата верига

съпротивление на проводници.

съпротивление на цилиндричен проводник

специфично съпротивление

последователно свързване на резистори

успоредно свързване на резистори8 ЕДН

Работа на постоянен ток, Топлина

работа на постоянния електричен ток

промяната на енергията на заряда е равна работата на тока

закон на Джаул-Ленц: Количеството топлина , отделено в проводника е равно на работата на тока A:

мощност на постоянния ток

странични сили

електродвижещо напрежение

вътрешно съпротивление

закон на Ом за цялата верига: Големината на тока във веригата е равна на електродвижещото напрежение, разделено на пълното съпротивление.

пад на напрежениеток в метали

електронна проводимост

дрейфова скорост

волтамперна характеристика

зависимост на специфичното съпротивление от температурата

температурен коефициент на съпротивлението: равен на относителното изменение на специфичното съпротивление на даден метал при промяна на температурата с 1оС. Измерва се в (оС)-1

свръхпроводник
9, 10 МП във вакуум

Посока на магнитно поле

от южния към северния полюс на магнитната стрелка-

от северния към южния полюс на магнита.

магнитен диполен момент на рамка

момент на магнитната сила

магнитна индукция :

две дефиниции за В:

„Силата, действаща на заряд 1 С, движещ се със скорост 1m/s перпендикулярно на полето”

„Въртящият момент на единица магнитен диполен момент.”закон на Био–Савар-Лаплас

магнитна константа

Принцип за суперпозицията

магнитни индукционни линии

вихрово поле.

Магнитната индукция на полето на постоянен ток е винаги правопропорционална на тока, дори когато проводникът не е праволинеен. При промяна на посоката на тока без да се изменя неговата големина, във всички точки на полето променя посоката си, но не променя големината си.

магнитно поле на праволинеен проводник с постоянен ток

магнитно поле на кръгов проводник с постоянен ток

циркулация на вектора .

Теоремата за циркулацията гласи, че циркулацията на вектора на магнитното поле на постоянни токове по произволен контур L винаги е равна на произведението от магнитната константа μ0 и сумата от всички токове, пробождащи контура. (Теорема за пълния ток)

r2 – r1 << r, n = N/2πr

вярно и за r→∞, т.е. за соленоид

магнитно поле на соленоид


11,12 Закон на Ампер

токов елемент.Закон на Ампер: Силата, която действува на праволинеен проводник с ток, поставен перпендикулярно на индукционните линии на хомогенно магнитно поле, е равна на произведението от магнитната индукция, големината на тока и дължината на проводника

взаимодействие на успоредни токове:

еднопосочни се привличат,

разнопосочни се отблъскват

работа за преместване на проводник с ток в магнитно поле

сила на Лоренц: магнитната сила, действаща на един токоносител със заряд q движещ се със скорост v в магнитно поле с индукция В

движение на заредена частица в магнитно поле: магнитната сила може да промени само посоката, но не и големината на скоростта на заредените частици.

радиус на окръжността

специфичен заряд (товар) на частица

период

центростремително ускорениекомпоненти на скоростта при движение под ъгъл

стъпка на винтовата линия при движение под ъгъл

радиус на винтовата линия при движение под ъгъл
13,14 Магнетици

относителна магнитна проницаемост

парамагнетици

диамагнетици

феромагнетици

орбитален момент на електрона

пълен магнитен молекулен момент

намагнитеност

интензитет

връзка индукция-интензитет във вакуум

връзка индукция-интензитет в среда

магнитно поле (Н) на прав, безкрайно дълъг проводник с постоянен ток

магнитно поле (Н) в центъра на кръгов проводник с постоянен ток

магнитно поле (Н) на безкраен соленоид

хистерезис – крива и особени точки:

коерцитивна сила

остатъчна намагнитеност

магнитно меки материали

магнитно твърди материали

магнитострикция15,16 ЕМИ

опити на Фарадей

електромагнитна индукция .

индуциран ток

индуцирано ЕДН.

магнитен потокзакон на Фарадей: ....

правило на Ленц: Посоката на индуцираният ток е такава, че неговото магнитно поле се противопоставя на изменението, което го поражда.

самоиндукция.

индуктивност

индуцираното ЕДН при самоиндукция

генериране на променлив ток

коефициент на трансформация на трансформаторзакон за изменение на тока при включване на верига

закон за изменение на тока при изключване на верига

времеконстанта на електрическа веригаенергия на магнитното поле


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница