1. Атанас Йорданов управител на участника „Брик еоодстраница1/4
Дата24.07.2016
Размер0.51 Mb.
#4735
  1   2   3   4

Екз.№1


1. Атанас Йорданов – управител на участника „Брик” ЕООД

2. Здравко Ангелов – управител на участника „Строителство и ремонт 09” ЕООД

3. Красимира Христова - упълномощен представител на участника „Брик” ЕООД,

което обстоятелство е отразено в присъствен списък – неразделна част от протокола.

Представители на средствата за масово осведомяване или други лица не присъстваха на публично заседание.

Съгласно предадения списък на Председателя на комисията за постъпили оферти, до крайния срок за представяне на предложенията, а именно – 10.03.2015 г., 16,30ч. са постъпили десет оферти за участие, чието приемане е надлежно документирано от възложителя. Получените оферти са маркирани с номер, дата и час на получаване, както е отбелязано в списъка:


1. Оферта на „Монолит” ООД с Вх.№ 5300 - 129 от 10.03.2015 г. г., 10:00 ч.

2. Оферта на „Брик” ЕООД с Вх.№ 5300 - 130 от 10.03.2015 г. г., 10:03 ч.

3. Оферта на „Весела” ООД с Вх.№ 5300 - 131 от 10.03.2015 г. г., 11:11 ч.

4. Оферта на „Еко Стил Строй 90” ЕООД с Вх.№ 5300 - 132 от 10.03.2015 г. г., 11:13 ч.

5. Оферта на „АБВ - Русе” ООД с Вх.№ 5300 - 133 от 10.03.2015 г. г., 11:54 ч.

6. Оферта на „Проект - Строй” ЕООД с Вх.№ 5300 - 134 от 10.03.2015 г. г., 12:24 ч.

7. Оферта на „Есжи Груп” ЕООД с Вх.№ 2600 - 3 от 10.03.2015 г. г., 14:52 ч.

8. Оферта на „Строителство и ремонт 09” ЕООД с Вх.№ 2600-4 от 10.03.2015 г. г., 15:51 ч.

9. Оферта на „Билд” ЕООД с Вх.№ 2600-5 от 10.03.2015 г. г., 15:56 ч.

10. Оферта на „Гарант Строй” ООД с Вх.№ 2600-6 от 10.03.2015 г. г., 15:59 ч.

Председателят на комисията обяви, че няма оферти, представени след крайния срок за получаване на оферти.


Пристъпи се към отваряне на офертите, по реда на тяхното постъпване:
Съгласно разпоредбата на чл. 101г, ал. 3, предложение второ от ЗОП, Председателят на комисията обяви ценовите предложения на участниците и предложи по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения на останалите участници.

Предложената цена за изпълнение на поръчката от участник „Монолит” ООД е в размер на 103 837,04 лв. (сто и три хиляди осемстотин тридесет и седем лева и четири стотинки) без включено ДДС, а 124 604,45 лв. (сто двадесет и четири хиляди шестстотин и четири лева и четиридесет и пет ст.) с включено ДДС.

Предложената цена за изпълнение на поръчката от участник „Брик” ЕООД е в размер на 118 418,91 лв. (сто и осемнадесет хиляди четиристотин и осемнадесет лева и деветдесет и една ст.) без включено ДДС, а 142 102,69 лв. (сто четиридесет и две хиляди сто и два лева и шестдесет и девет ст.) с включено ДДС.

Предложената цена за изпълнение на поръчката от участник „Весела” ООД е в размер на 109 974,81 лв. (сто и девет хиляди деветстотин седемдесет и четири лева и осемдесет и една стотинки) без включено ДДС, а 131 969,77 лв. (сто тридесет и една хиляди деветстотин шестдесет и девет лева и седемдесет и седем ст.) с включено ДДС.

Предложената цена за изпълнение на поръчката от участник „Еко Стил Строй 90” ЕООД е в размер на 106 757,92 лв. (сто и шест хиляди седемстотин петдесет и седем лева и деветдесет и две стотинки) без включено ДДС, а 128 109,50 лв. (сто двадесет и осем хиляди сто и девет лева и петдесет ст.) с включено ДДС.

Предложената цена за изпълнение на поръчката от участник „АБВ-РУСЕ” ООД е в размер на 110 943,86 лв. (сто и десет хиляди деветстотин четиридесет и три лева и осемдесет и шест стотинки) без включено ДДС, а 133 132,63 лв. (сто тридесет и три хиляди сто тридесет и два лева и шестдесет и три ст.) с включено ДДС.

Предложената цена за изпълнение на поръчката от участник „Проект - Строй” ЕООД е в размер на 92 550,35 лв. (деветдесет и две хиляди петстотин и петдесет лева и тридесет и пет ст.) без включено ДДС, а 111 060,42 лв. (сто и единадесет хиляди и шестдесет лева и четиридесет и две ст.) с включено ДДС.

Предложената цена за изпълнение на поръчката от участник „Есжи Груп” ЕООД е в размер на 118 697,79 лв. (сто и осемнадесет хиляди шестстотин деветдесет и седем лева и седемдесет и девет ст.) без включено ДДС, а 142 437,35 лв. (сто четиридесет и две хиляди четиристотин тридесет и седем лева и тридесет и пет ст.) с включено ДДС.

Предложената цена за изпълнение на поръчката от участник „Строителство и ремонт 09” ЕООД е в размер на 116 733,18 лв. (сто и шестнадесет хиляди седемстотин тридесет и три лева и осемнадесет ст.) без включено ДДС, а 140 079,82 лв. (сто и четиридесет хиляди и седемдесет и девет лева и осемдесет и две ст.) с включено ДДС.

Предложената цена за изпълнение на поръчката от участник „Билд” ЕООД е в размер на 99 989,63 лв. (деветдесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и шестдесет и три ст.) без включено ДДС, а 119 987,56 лв. (сто и деветнадесет хиляди деветстотин осемдесет и седем лева и петдесет и шест ст.) с включено ДДС.

Предложената цена за изпълнение на поръчката от участник „Гарант Строй” ООД е в размер на 125 338,45 лв. (сто двадесет и пет хиляди триста тридесет и осем лева и четиридесет и пет ст.) без включено ДДС, а 150 406,14 лв. (сто и петдесет хиляди четиристотин и шест лева и четиринадесет ст.) с включено ДДС.

Председателят на комисията обяви, че закрива откритото заседание на комисията, след което комисията продължи работата си в закрито заседание.Комисията пристъпи към проверка на постъпилите оферти по реда на тяхното постъпване в Община Ветрино за редовността на документите и съответствието им с изискванията на възложителя поставени в документацията и публичната покана за процедурата за избор на изпълнител за възлагане на обществената поръчка, както следва:

1. Оферта от Монолит” ООД с Вх.№ 5300 - 129 от 10.03.2015 г. г., 10:00 часа, съдържаща три плика с документи:

ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”

 • Списък на документите, съдържащи се в офертата – попълнен и подписан образец №1;

 • Представяне на участника – попълнен и подписан образец № 2;

 • Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър - попълнен и подписан образец №3;

 • Удостоверение за вписване в Търговския регистър – заверено копие от кандидата;

 • Решения от Добрички окръжен съд – 11 бр. – заверени копия от кандидата;

 • Удостоверение от Добрички окръжен съд – заверено копие от кандидата;

 • Удостоверение Булстат - заверено копие от кандидата;

 • Удостоверение за регистрация по ЗДДС – заверено копие от кандидата;

 • Удостоверения за вписване в централния професионален регистър на строителя – 3 бр. заверени копия от кандидата;

 • Удостоверение за членства в Камарата на строителите - заверено копие от кандидата

 • Декларация от участника за продължаване срока на Застраховка професионална отговорност до срока на завършване на изпълнение на СМР;

 • Застрахователна полица издадена от ДЗИ «Общо застраховане» ЕАД за застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството със срок на валидност до 16.05.2015 г. – заверено копие от кандидата;

 • Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - попълнен и подписан образец № 4;

 • Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП - попълнен и подписан образец № 5;

 • Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка – 4 бр. заверени копия от кандидата;

 • Референция от Регионално звено за изпълнение на Проект „Красива България” - заверено копие от кандидата;

 • Референция от община Добричка - заверено копие от кандидата;

 • Референция от Висше училище Международен колеж Албена - заверено копие от кандидата;

 • Референция от община град Добрич - Референция от община Добричка - заверено копие от кандидата;

 • Договор за услуга и фактура с община Крушари - заверено копие от кандидата;

 • Договор за СМР с община Генерал Тошево, протокол за установяване годността за ползване на обекта, фактури – 5 бр. - заверени копия от кандидата;

 • Договор за СМР с община Каварна, Констативен протокол – Образец № 15, фактури – 4 бр. - заверени копия от кандидата;

 • Договор за СМР с община Добричка, Констативен акт – Образец № 15, фактури – 3 бр. - заверени копия от кандидата;

 • Декларация по чл. 55, ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - попълнен и подписан образец № 6;

 • Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - попълнен и подписан образец № 7;

 • Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - попълнен и подписан образец № 10;

 • Информация за общия оборот и за специфичните обороти за последните 3 години - попълнен и подписан от кандидата;

 • Доклад на независим одитор - заверено копие от кандидата;

 • Счетоводен баланс за 2013 г. - заверено копие от кандидата;

 • Отчет за приходи и разходи за 2013 г. - заверено копие от кандидата;

 • Отчет за собствения капитал за 2013 г. - заверено копие от кандидата;

 • Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2013 г. - заверено копие от кандидата;

 • Справка за нетекущите активи към 31.12.2013 г. - заверено копие от кандидата;

 • Доклад на независим одитор - заверено копие от кандидата;

 • Отчет за приходи и разходи за 2011 г. - заверено копие от кандидата;

 • Счетоводен баланс за 2011 г. - заверено копие от кандидата;

 • Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2011 г - заверено копие от кандидата;

 • Справка за приходите на строителни предприятия по видове строителство през 2011 г. - заверено копие от кандидата;

 • Отчет за собствения капитал за 2011 г. - заверено копие от кандидата;

 • Доклад на независим одитор - заверено копие от кандидата;

 • Счетоводен баланс за 2012 г. - заверено копие от кандидата;

 • Отчет за приходи и разходи за 2012 г. - заверено копие от кандидата;

 • Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2012 г - заверено копие от кандидата;

 • Справка за приходите на строителни предприятия по видове строителство през 2012 г. - заверено копие от кандидата;

 • Отчет за собствения капитал за 2012 г. - заверено копие от кандидата;

 • Сертификат ISO 9001:2008 - заверено копие от кандидата;

 • Сертификат ISO 14001:2005 - заверено копие от кандидата;

 • Сертификат ISO 18001:2007 - заверено копие от кандидата;

 • Проекто – договор – подписан и подпечатан от участника;


ПЛИК № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”

 • Техническо предложение за изпълнение на поръчката – попълнен и подписан образец №8, съдържащо:

  1. Срок за изпълнение на поръчката 90 /деветдесет/ календарни дни;

  2. Гаранционни срокове за извършените строителни работи:

А/ Гс 1 - Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени конструкции на сгради и съоръжения, включително и на земната основа под тях – 240 /двеста и четиридесет/ месеца .

Б/ Гс 2 - Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради60 /шестдесет/ месеца .  1. Срок на валидност на офертата 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите;

  2. Списък на техническите лица, които ще участват в изпълнението на поръчката, включително технически ръководител съгласно 163а от ЗУТ и техническо лице, което ще отговаря за контрола на качеството и координатор по безопасност и здраве в строителството;

  3. Списък на оборудването, машините и технически съоръжения, с които разполага кандидата и са необходими за изпълнението на поръчката;

 • Автобиография на Иван Иванов;

 • Препоръка на инж. Иван Иванов;

 • Диплома за висше образование на инж. Иван Иванов;

 • Удостоверения на Иван Иванов – 2 бр. - заверени копия от кандидата;

 • Копие от трудов договор и трудова книжка на Иван Иванов – заверени от кандидата;

 • Автобиография на Диана Иванова;

 • Препоръка на Диана Иванова;

 • Диплома за средно образование на Диана Иванова – заверено копие от кандидата;

 • Удостоверения на Диана Иванова – 3 бр. - заверени копия от кандидата;

 • Копие от трудов договор и трудова книжка на Диана Иванова – заверени от кандидата;

 • Автобиография на Янка Манолова;

 • Препоръка на Янка Манолова;

 • Диплома за средно образование на Янка Манолова – заверено копие от кандидата;

 • Удостоверения на Янка Манолова – 3 бр. - заверени копия от кандидата;

 • Копие от трудов договор и трудова книжка на Янка Манолова – заверени от кандидата;

 • Декларация от Камен Иванов – управител за средния брой работници, служители и ръководни длъжности;

 • Инвентарна книга за 2014 г.

 • Декларация от Камен Иванов – управител за основните материали, изделия и системи по време на изпълнение на СМР;

 • Стратегия за изпълнение на договора;

 • Анализ на риска;


ПЛИК № 3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”

 • Ценово предложение на стойност на 103 837,04 лв. (сто и три хиляди осемстотин тридесет и седем лева и четири стотинки) без включено ДДС, а 124 604,45 лв. (сто двадесет и четири хиляди шестстотин и четири лева и четиридесет и пет ст.) с включено ДДС - подписан и попълнен образец № 9;

 • Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП

 • Количествено-стойностна сметка - подписана и подпечатана от участника;

 • Анализи – 62 бр.


2. Оферта от „Брик” ЕООД с Вх.№ 5300-130 от 10.03.2015 г. г., 10:03 часа, съдържаща папка с документи:

ПАПКА С ДОКУМЕНТИ:

 • Списък на документите, съдържащи се в офертата – попълнен и подписан образец №1;

 • Представяне на участника – попълнен и подписан образец № 2;

 • Удостоверение за вписване в Търговския регистър – заверено копие от кандидата;

 • Удостоверение за наличие или липса на задължения от НАП –Варна;

 • Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър - попълнен и подписан образец №3;

 • Удостоверение за вписване в централния професионален регистър на строителя – заверено копие от кандидата;

 • Декларация, че участникът се задължава, ако бъде избран за изпълнител участника ще представи актуална застраховката за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ, с лимит който да отговаря на предмета на поръчката, съгласно чл. 5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството за целия срок на договора ;

 • Застрахователна полица издадена от ЗАД «Виктория» за застраховка за професионална отговорност на строители със срок на валидност до 26.11.2015 г. – заверено копие от кандидата;

 • Застрахователна полица издадена от ЗАД «Виктория» за групова застраховка «Трудова злополука» – заверено копие от кандидата;

 • Удостоверение за регистрация по Булстат – заверено копие от кандидата;

 • Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълнен и подписан образец № 4;

 • Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП - попълнен и подписан образец № 5;

 • Удостоверения за добро изпълнение от „Хидрострой” АД - заверено копие от кандидата;

 • Удостоверения за добро изпълнение от „СИЙТЕХ 77” ЕООД - заверено копие от кандидата;

 • Удостоверения за добро изпълнение от „РОНИ КОЛОР” ЕООД - заверено копие от кандидата;

 • Удостоверения за добро изпълнение от „ОДЕСОССТРОЙ” - заверено копие от кандидата;

 • Декларация по чл. 55, ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП – попълнен и подписан образец № 6;

 • Техническо предложение за изпълнение на поръчката – попълнен и подписан образец №8, съдържащо:

  1. Срок за изпълнение на поръчката 90 /деветдесет/ календарни дни;

  2. Гаранционни срокове за извършените строителни работи:

А/ Гс 1 - Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени конструкции на сгради и съоръжения, включително и на земната основа под тях – 180 /сто и осемдесет/ месеца .

Б/ Гс 2 - Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради96 /деветдесет и шест/ месеца .  1. Срок на валидност на офертата 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите;

  2. Списък на техническите лица, които ще участват в изпълнението на поръчката, включително технически ръководител съгласно 163а от ЗУТ и техническо лице, което ще отговаря за контрола на качеството и координатор по безопасност и здраве в строителството;

  3. Списък на оборудването, машините и технически съоръжения, с които разполага кандидата и са необходими за изпълнението на поръчката;

 • Организационно-техническо решение за изпълнение на поръчката;

 • Линеен календарен график;

 • Удостоверение на Любомир Тодоров Цонов за обучение по безопасност и здраве;

 • Удостоверение на Красимира Христова Христова за обучение по контрол на качеството на изпълнение на СМР;

 • Ценово предложение на стойност 118 418,91 лв. (сто и осемнадесет хиляди четиристотин и осемнадесет лева и деветдесет и една ст.) без включено ДДС, а 142 102,69 лв. (сто четиридесет и две хиляди сто и два лева и шестдесет и девет ст.) с включено ДДС - подписан и попълнен образец № 9;

 • Количествено-стойностна сметка - подписана и подпечатана от участника;

 • Проекто – договор – подписан и подпечатан от участника;


3. Оферта от „Весела” ООД с Вх.№ 5300 - 131 от 10.03.2015 г. г., 11:11 часа, съдържаща папка с документи:

ПАПКА С ДОКУМЕНТИ:

 • Списък на документите, съдържащи се в офертата – попълнен и подписан образец №1;

 • Представяне на участника – попълнен и подписан образец № 2;

 • Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър – попълнен и подписан образец №3;

 • Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя – заверено копие от кандидата;

 • Декларация, че участникът се задължава, ако бъде избран за изпълнител при подписване на договора ще представи актуална застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ;

 • Застрахователна полица издадена от ЗАД «Армеец» за застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството със срок на валидност до 17.01.2016 г. – заверено копие от кандидата;

 • Удостоверение за регистрация по ДДС – заверено копие от кандидата;

 • Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълнен и подписан образец № 4;

 • Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП - попълнен и подписан образец № 5;

 • Удостоверения за добро изпълнение от МБАЛ „Св.Иван Рилски” - Разград - заверено копие от кандидата;

 • Удостоверения за добро изпълнение от община Белослав – 4 бр.- заверени копия от кандидата;

 • Удостоверения за добро изпълнение от община Попово - заверено копие от кандидата;

 • Удостоверения за добро изпълнение от НЧ „Зора 1894” – град Шабла - заверено копие от кандидата;

 • Удостоверения за добро изпълнение от община Венец – 2 бр. - заверени копия от кандидата;

 • Декларация по чл. 55, ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП – попълнен и подписан образец № 6;

 • Техническо предложение за изпълнение на поръчката – попълнен и подписан образец №8, съдържащо:

  1. Срок за изпълнение на поръчката 90 /деветдесет/ календарни дни;

  2. Гаранционни срокове за извършените строителни работи:

А/ Гс 1 - Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени конструкции на сгради и съоръжения, включително и на земната основа под тях – 240 /двеста и четиридесет/ месеца .

Б/ Гс 2 - Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради120 /сто и двадесет/ месеца .  1. Срок на валидност на офертата 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите;

  2. Списък на техническите лица, които ще участват в изпълнението на поръчката, включително технически ръководител съгласно 163а от ЗУТ, техническо лице, което ще отговаря за контрола на качеството и координатор по безопасност и здраве в строителството;

  3. Списък на оборудването, машините и технически съоръжения, с които разполага кандидата и са необходими за изпълнението на поръчката;

 • Техническо предложение - Стратегия за изпълнение на договора;

 • Диплома за средно образование на Мустафа Мехмед Ибрахим - заверено копие от кандидата;

 • Удостоверение на Недялко Иванов Недялков за завършено обучение за контрол по качеството на изпълнение на СМР - заверено копие от кандидата;

 • Диплома за висше образование на Недялко Иванов Недялков - заверено копие от кандидата;

 • Удостоверение за професионална обучение на Ангел Панчев Герасимов за координатор по безопасност и здраве по ЗЗБУТ – заверено копие от кандидата;

 • Диплома за средно образование на Ангел Панчев Герасимов - заверено копие от кандидата;

 • Диплома за висше образование на Ангел Панчев Герасимов - заверено копие от кандидата;

 • Референция на Ангел Панчев Герасимов - заверено копие от кандидата;

 • Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - попълнен и подписан образец № 7;

Ценово предложение на стойност 109 974,81 лв. (сто и девет хиляди деветстотин седемдесет и четири лева и осемдесет и една стотинки) без включено ДДС, а 131 969,77 лв. (сто тридесет и една хиляди деветстотин шестдесет и девет лева и седемдесет и седем ст.) с включено ДДС - подписан и попълнен образец № 9;

 • Количествено-стойностна сметка - подписана и подпечатана от участника;

 • Анализи – 66 бр.

 • Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП- подписана и подпечатана от участника;

 • Проекто – договор – подписан и подпечатан от участника;
Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница