1. предмет и цел на методикатаДата13.10.2018
Размер63 Kb.
МЕТОДИКА ЗА КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА МЕТОДИКАТА


Извършване оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, съгласно “Наредба № 5 от 11.05.99 г. на МТСП и МЗ за реда, начина и периодичността на извършване на оценката на риска” (Обн., ДВ, бр.47 от 1999 г.), съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), (Обн. ДВ бр.124 от 1997г., изм. ДВ бр.86 от 1999г. и ДВ бр.64 от 2000г.) и произтичащите от него други подзаконови нормативни документи.

Планиране на мерки за овладяване на професионалните рискове на работните места, а в случай на остатъчен риск – да се предприемат необходимите мерки за защита на работещите.


2. ОБХВАТ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА


2.1. Обхват на оценката.

Оценката на риска обхваща:

 • работните места;

 • помещенията;

 • работните процеси;

 • работното оборудване;

 • организацията на труда;

 • други странични фактори, които могат да породят риск.

2.2. Ред за извършване на оценката.

Оценката на риска се извършва в следната последователност:

 • Групиране на работниците и служителите по длъжности и работни места, анализиране и класифициране на основните трудови дейности;

 • Определяне на елементите формиращи опасност при извършване на трудовите дейности, описване и сравняване състоянието на тези елементи с нормативните изисквания;

 • Определяне източниците на опасност и изложените на тях лица;

 • Определяне елементите на риска и допустимостта на риска;

 • Планиране на мерки за елиминиране или ограничаване на риска.

3. ОЦЕНКА НА РИСКА

За всяка идентифицирана опасност свързана с извършваната работа след направения анализа на елементите формиращи опасност при трудовите дейности и на работните места е опреден източника на опасност и изложените на тази опасност лица.

Работниците и служителите за които не са идентифицирани съществени опасности свързани с изпълнението на трудовите им задължения се изключват на този етап от оценката на риска.

Значимостта на риска е оценена като е възприет цифров израз на степенуване на вероятността, експозицията и тежестта на вредата. Възприета е белгийската практика за дефиниране на риска (Р) като величина, съставена от произведението на три пара-метъра – вероятност (В), експозиция (Е) и последиците (П).Р = В * Е * П

Вероятността за нанасяне на вреда се преценява по: честотата, продължителността и спецификата на експозиция; вероятността от възникване на определено събитие; техническите възможности за ограничаване на или избягване на вредата; човешките възможности избягване или ограничаване на вредата (квалификация, опит, практически опит и умения и др.); стойности на параметрите на работната среда.Вероятност (В)

Едва забележима

0,1

Практически невъзможна

0,2

Малко възможна

0,5

Малко възможна, но възможна в ограничени случай

1,0

Ниска вероятност

3,0

Напълно възможна

6,0

Относително висока вероятност

10,0

Честота на експозиция е времето през което вредата действа на работника или служителя.

Честота на експозиция (Е)

Твърде ниска (по-малка от 1 път месечно)

0,5

Много ниска( до 1 час седмично)

1,0

Ниска (по 1 час на ден)

2,0

Средна(по 1/3 от работното време)

3,0

Достатъчно висока( 1/2 от работното време)

6,0

Непрекъснато, през цялото работно врене

10,0

Тежестта на вредата се преценява съобразно: вида на обектите, подлежащи на защита (хора, имущество, работна и околна среда); тежестта на възможните наранявания или увреждане на здравето; обхвата на вредата.

Последици (вреди) (П)

1,0

Малки

Нараняване без загуби

Щети < 48 лв.

3,0

Значителни

Нараняване със загуби

Щети от 48 лв.

до 480 лв.7,0

Сериозни

Инвалидност, необратимо нараняване

Щети от 4 800 лв.

до 19 200 лв.15

Опасни

Един смъртен случай

Щети от 24 000 лв.

до 48 000 лв.40

Катастрофални

Много смъртни случай

Щети по големи от

48 000 лв.Допустимост на Риска за здравето и безопасността на работниците и служителите:

Класация

на риска

Степен

Риск ( Р )

До 20

0

Твърде ограничен, приемлив риск

От 20 до 70

1

Неголям риск, необходимо е внимание

От 70 до 200

2

Необходими са мерки за намаляване на риска

От 200 до 400

3

Необходимо е незабавно подобрение на условията на труд

> 400

4

Прекратяване на дейността до отстраняване на риска

Крайният резултат, от оценката на риска определя допустимостта на установения риск и необходимостта от прилагане на мерки за неговото предотвратяване или ограничаване, като се взема под внимание и ефективността на вече приложените мерки за намаляване на риска.

8. ДОКУМЕНТИРАНЕ

Документацията по оценката на риска се съхранява от Работодателя и съдържа следните документи: 1. Заповед за утвърждаване Програма за оценка на риска и определяне оценителите на риска.

 2. Програма за оценка на риска.

 3. Списък на необходимите за оценяването на риска нормативни актове, стандарти, ръководства, инструкции за безопасна работа, информационни листа, анализи, доклади и др.

 4. Попълнени анкетни карти за идентифициране на опасностите.

 5. Протоколи от извършени лабораторни измервания за проверка на специфичните показатели за безопасност.

 6. Настоящата методика за оценка на риска.

 7. Протоколи с резултатите от оценката на риска.

 8. Протоколи с приетите мерки, отговорни за изпълнението длъжностни лица и срокове.

Сроковете за изпълнение на планираните мероприятия за елиминиране или ограничаване на риска, отговорниците и датите за ревизия се определят от Ръководителя на фирмата.

Оценката на риска се преразглежда по разпореждане на Работодателя при следните случаи: • когато настъпят промени, които могат да окажат влияние върху риска - въвеждане на нови производствени процеси, оборудване, продукти и материали, промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция и др.

 • при настъпили промени в нормативната уредба;

 • ако оценката е направена при данни и информация, станали невалидни или неподходящи;

 • ако има условия оценката да бъде подобрена;

 • ако прилаганите защитни и профилактични мерки са неефективни или неадекватни;

 • ако резултатите от разследвания на злополуки, аварии, професионални заболявания и инциденти налагат преразглеждане;

 • по предписание на контролни органи.

Координатор: ...............................

Съгласувал: ..............................


Изготвил: ..................................
Каталог: documents -> documenti -> risk
risk -> Растителни видове, неподходящи за засаждане на територията на площадка за игра
documenti -> Картотека на произведените/използваните опасни химични вещества в
documenti -> Правила за оказване на пъра долекарска помощ
documenti -> Програма за прилагане на добри производствени и хигиенни практики при предлагане на храни за консумация
documenti -> Ръководство за прилагане на системата за безопасност на медицинските изделия
risk -> Опасност: Електрически инсталации и оборудване
risk -> Здравни изисквания към факторите на средата в детските градини


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница