Опасност: Електрически инсталации и оборудванеДата20.08.2018
Размер120.26 Kb.
#81036ОПАСНОСТ:

Електрически инсталации и оборудване.

Обект:

ЦДГ/ОДЗ ..................

Дата:
Лист № 6Работно място:

ЕЛЕМЕНТИ НА РИСКА
Работни помещения, площадки за игра, стаи, коридори и стълбища

ВЕРОЯТНОСТ ( В ) - 0,1; 0,2; 0,5; 1; 3; 6 ; 10
ЕКСПОЗИЦИЯ ( Е ) - 0.5; 1; 2; 3; 6; 10
ПОСЛЕДИЦИ ( П ) - 1; 3; 7; 15; 40
Оценители:

РИСК

( Р ) = В х Е х П

НИВО
  1. ................................... – Експерт ЗБР при СТМ

0 Степен

- Приемлив

0<Р<201 Степен

- Необходимо внимание

21<Р<70
  1. .................................... – Длъжностно лице по БЗР

2 Степен

- Необходими мерки

71<Р<2003 Степен

- Незабавни мерки

201<Р<400


4 Степен

- Преустановяване на работа

Р>400ВЪПРОСИ ЗА ПРЕЦЕНКА НА РИСКА

да

не


Има ли работещи в електрическите уредби или по електрообзавеждането без необходимата техническа правоспособност или необходимата квалификационна група по електробезопасност?
Има ли изтекли протоколи за периодични проверки на показателите за оценка на електрообезопасяването:

- изолационно съпротивление и електрическа якост на изолацията?

- импеданс на контура “фаза-защитен проводник”?

- съпротивление на защитните заземители?


Има ли сигнали за произшествия и злополуки, причинени от електрически ток?
Възможно ли да се използва електрическото оборудване по неподходящ начин?
Възможно ли е устройствата за безопасност и ключове за прекъсване на електрозахранването да не сработят (случвало ли се е нещо подобно до сега)?
Възможно ли е отворите в кабелните входове, покривните плочи, стените, и др., да повредят механичната цялост на преминаващите кабели и проводници?
Има ли повредена изолация по кабелите (например гънки или оголени жици)?
Електрическата изолация на кабелите и проводниците съответства ли на работната среда?
Има ли повреден корпус на ел. оборудване или корпус, който да не е защитен срещу неправомерен достъп?

Има ли корпус на ел. оборудване без знака по БДС IEC 60417-5036 (черна светкавица на жълт фон в черен триъгълник)?
Възможно ли е да бъде ползвано електрооборудването, когато е влажно или с мокри ръце или влажни дрехи?
Има ли комутационни разпределителни устройства, които се държат незаключени и дават достъп до открити тоководещи части?
Има ли повредени щекери или щепсели?
Възможна ли е работа в опасна близост с електрически инсталации под напрежение?
Има ли открити тоководещи части под напрежение в близост до работните пространства?
Има ли незаземени или незанулени токопроводими части от работното оборудване?
Работещите разполагат ли с необходимите уреди, приспособления, инструменти и лични предпазни средства за проверка наличието на напрежение?
Изпълняват ли се при работи без изключване на напрежението в електрически уредби организационните и техническите мероприятия, гарантиращи безопасността?
Има ли електрически съоръжения работещи в среда с експлозивна амосфера, които да несъответстват на изискванията за работа във взривоопасна или пожароопасна среда?
Означени ли са номиналните токове на защитите и токовите кръгове или съоръженията, които защитават?
Електрическите, телефонните и други инсталации, както и датчиците разположени ли са на недостъпни за децата места; контактите на електрическата инсталация проектирани ли са на височина, по-голяма от 1,60 m, или обезопасени по подходящ начин?


Оценка на защитното заземяване: Протокол № ........
Установени стойности на експозиция:

.....................Гранични стойности:

.....................


Заключение на органа за контрол: Измереното съпротивление на заземителите от защитната заземителна инсталация съответства на ---
Оценка на зануляването ИМПЕДАНС НА КОНТУРА “ФАЗА – ЗАЩИТЕН ПРОВОДНИК”: Протокол № ........
Установени стойности на експозиция:

.....................Гранични стойности:

.....................


Заключение на органа за контрол: Измерените стойности на импеданса съответстват на ---Преценка на риска за здравето и безопасността на:

КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКАВ

Е

П

Рискниво

степен
  • Пряко заети с основната дейност


  • Помощен персонал


  • Обслужващ персонал


  • Медицински персоналВземане на решение за планиране и прилагане на мерки

  • При оценка 0 - Приемлив, не са необходими мерки;

  • При оценка 1 - Необходимо внимание, се планират превантивни мерки;

  • При оценка 2 до 4, се планират коригиращи и превантивни мерки;

  • Ако не са спазени законовите изисквания, рискът е неприемлив!

Забележка: Когато се взема решение дали един риск е приемлив се отчита пола, възрастта и здравословното състояние на работещите, за които се прави оценката.Мерки за предотвратяване или намаляване и ограничаване на риска до приемлив:Каталог: documents -> documenti -> risk -> 3 OR ODZ
3 OR ODZ -> Растителни видове, неподходящи за засаждане на територията на площадка за игра
documenti -> Картотека на произведените/използваните опасни химични вещества в
documenti -> Правила за оказване на пъра долекарска помощ
documenti -> Програма за прилагане на добри производствени и хигиенни практики при предлагане на храни за консумация
documenti -> Ръководство за прилагане на системата за безопасност на медицинските изделия
3 OR ODZ -> Здравни изисквания към факторите на средата в детските градини


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница