6000, Студентски град, Стара Загорастраница1/5
Дата09.01.2018
Размер0.81 Mb.
#42325
  1   2   3   4   5
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

6000, Студентски град, Стара Загора

О П (042) 699270 http://www.uni-sz.bg

Факс (042) 672009 rector@uni-sz.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за
представяне на оферти, по реда на Глава VIII „а“ от ЗОП

с предмет:


Периодична доставка на ветеринарномедицински продукти за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет

гр. Стара Загора”

2015 г.

І. ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Тракийски университет гр. Стара Загора, с административен адрес: гр. Стара Загора, Тракийски университет, Студентски град, Ректорат, тел.: 042 699 270 – обществени поръчки;

Интернет адрес: Настоящата обществена поръчка е качена в официалния интернет сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, основно меню „Профил на купувача“ - http://www.uni-sz.bg/index.php?q=node/940,

hyperlink: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151120klmr412630

ІІ. КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Провеждането на процедура с предмет: „Периодична доставка на ветеринарномедицински продукти за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора” има за цел осигуряване на необходимите количества ветеринарномедицински медикаменти, с цел осигуряване нуждите на структурните звена на Тракийски Университета гр. Стара Загора.


КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

(CPV) 33690000

Описание: Разни медикаменти

ІІІ. КОЛИЧЕСТВО И ОБЕМ:

Осигуряването на ветеринарномедицинските медикаменти е според възникналата необходимост на Възложителя от различните видове лекарствени средства, посочени в Техническото задание.


ІV. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40 000 BGN без ДДС за 1 /една/ година съгласно Приложение № 2.


V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

  • „НАЙ – НИСКА ЦЕНА”

При класирането на офертите ще се вземе предвид направеното от участника общо ценово предложение за изпълнение на поръчката на база единични цени без ДДС на отделните артикули.

VІ. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ:

  • Не по – малко от 90 /деветдесет/ календарни дни.

VІІ. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За място на доставяните лекарствени средства се определя крайния получател, франко склада на съответното структурно звено – заявител при Тракийски университет гр. Стара Загора, а именно Ветеринарномедицински факултет и Учебно-опитно стопанство.


VІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
1. В обхвата на настоящата обществената поръчка се включват дейностите по доставка на необходимите ветеринарномедицински продукти с възможност за доставка и на единични бройки, като техните разфасовки са описани в Техническото задание на Възложителя (Приложение № 1).

2. Доставката на заявените продукти се извършва франко склада на съответното структурно звено – заявител.

3. Всеки участник трябва да представи техническа и ценова оферта, съдържаща предложение за всички видове ВМП – предмет на доставка на настоящата покана съгласно Техническото задание на Възложителя.

4. Всяка отделна доставка – предмет на настоящата обществена поръчка следва да се изпълни в срок не по – дълъг от 2 (два) работни дни след подаване на писмена заявка от съответното структурно звено, придружени със сертификат за качество, с възможност за доставка и на единични бройки и само на един продукт.

5. При възникнали неотложни нужди от ветеринарномедицински продукти доставката следва да се изпълни в срок до 24 (двадесет и четири) часа от подаване на писмена заявка от съответното структурно звено. В тези случаи, при подаване на заявката Възложителят уведомява Изпълнителя за възникването на извънредната и неотложна необходимост от доставка на конкретно заявени ветеринарно-медицински продукти.

6. Към датата на доставка всеки от посочените продукти следва да има остатъчен срок на годност не по – малък от 80 % от общия срок на годност на продукта, указан върху опаковката на производителя. /представя се под формата на Декларация в свободен текст/.

7. Доставяните медикаменти следва да са в оригинални опаковки на фирмата – производител, с ненарушена цялост на опаковката, предпазени от всякакви повреди, дължащи се на неправилно съхранение, атмосферни влияния и транспорт /представя се под формата на Декларация в свободен текст/.

8. Всяка опаковка следва да съдържа име на фирмата – производител на конкретния продукт, наименование на продукта и срок на годност. Качеството на предлаганите продукти трябва да отговаря на техническите стандарти на производителя. /представя се под формата на Декларация в свободен текст/.

9. Всеки участник следва да притежава Лиценз за търговия на дребно с ВМП, издаден по реда на чл. 375 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) от изпълнителния директор на Българска агенция за безопастност на храните (БАБХ) ИЛИ Лиценз за търговия на едро с ВМП, издаден по реда на чл. 364 от ЗВМД от изпълнителния директор на БАБХ /представя се в заверено от участника копие/.10. Всеки участник следва да притежава ветеринарномедицинска аптека ИЛИ обект за търговия на едро с ВМП на територията на гр. Стара Загора, с посочване на стационарен телефон и лице за контакт. /представя се Нотариален акт за собственост, договор за наем или друг документ, удостоверяващ правото на ползване на обекта /.

11. Всеки участник следва да разполага с мининмум 2 (два) броя собствени или наети МПС, които ще се използват при осъществяване на доставките до структурните звена на Университета /представят талоните на МПС, договор за лизинг или друг документ, удостоверяващ правота на ползване/

12. Участникът следва да посочи минимум 2 (две) лица от своя персонал, които ще са ангажирани с осъществяване на доставките и ще обезпечават качественото изпълнение на поръчката /представя се Списък на лицата, в който се посочва тяхното образование и/или професионална квалификация и съответните доказателства за вида на правоотношението на лицата с участника/.

13. Посочване на Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър /представя се под формата на Декларация в свободен текст/.

14. Декларация за срок на валидност на офертата /в свободен текст/.

15. Декларация за приемане условията на Проекто-договора за възлагане на обществената поръчка /в свободен текст/.

16. Административни сведения за участника /Образец № 2/.

17. Попълнени и подписани декларации за спазване изизскванията на Възложителя за изпълнение на обществената поръчка.
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗФАСОВКА

НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗФАСОВКА

CIRCOCLEAN AF

туба от 20 л.

Кетофен 10%

фл х 50 мл,

CIRCOCLEAN SF

туба от 20 л.

Клиндавет

табл. 75мг.

ESB3

оп. х 10 гр.

Клиндавет

табл. 150мг.

EsB3

30 %, оп. х 50 гр.

Клотеан

фл х 20 мл.,

Mg SO4 n 200 гр.

прах

Кобактан 2,5 %

фл х 100 мл.,

PGF форте

флакон от 10 мл

Кобактан LC шприц

бр.

Агрогелан

оп. х 1000 мл

Кокомин,

5кг.,

Алерговет 10%,

оп. х 50 мл.

Колибосан

фл х 100 мл.,

Алердерм 2мл.

бр.

Коливет

прах, 100 гр

Алердерм 4 мл.

бр.

Колимикс

прах, 20 гр.

Ализин

оп. х 10мл.

Колистресбан

фл х 100 мл,

Алоксан, спрей

бр.

Коли-теравет,

оп х 200 г.

Алфабедил

амп. х 20 мл.

Колмик Е

оп.х1л.

Амоксицилин - 20% LA

фл.х 100 мл.

Кортаванс

оп. х 76 мл.

Ампицилин - шприц

бр.

Кортизем

оп. х 125 мл.

Аналгин 30 %

фл.х 100 мл.

Ксилазин 2%

фл х 30 мл.

Антиседан

фл х 10 мл

Леваколумбин 23

оп.х 30 табл.

Байтрил 5 %.

фл х 100 мл.

Лимоксин

фл х 100 мл

Биовит

оп. х 500 гр.

Линкоспектин /Алфазан/

фл. х 100 мл.

Биомизин

прах, 500 гр.

Магнезиев сулфат

оп. х 200 гр.

Биоселед

фл х 100 мл.

Мамексин

шприц кан.

Биофлоксавет табл. Х 15мг.

бр.

Мамифорт

бр.

Биофлоксавет табл. Х 50мг.

бр.

Марфлоксин 10%

оп. х 100 мл.

Бихелдон

табл.

Марфлоксин 2%

оп. х 100мл.

Бремафлуксин

фл х 50 мл.

Марфлоксин 20 мг.

табл.

Бромтокс - отрова жито

оп х 200 г.

Марфлоксин 5мг.

табл.

Броудлайн L

бр.

Марфлоксин 80 мг.

табл.

Броудлайн S

бр.

Мастиджет форте

щприц кан,

Булмектин

прах, 100 гр.

Маститен – тест

фл. по 100 мл,

Бусколизин 1 %

фл.х 50 мл.

Маститен НК-тест

оп.х100мл.,

Бутомидор

оп. х 10мл.

Мастицин

шприц кан..

Вазелин

оп. 50гр.

Мелоксидил 0.5 мг./мл.

оп. х 4 мл.

Ваксина - DHP

бр.

Мелоксидил 0.5 мг./мл.

оп. х 15 мл.

Ваксина - DHPPi

бр.

Мелоксидил 1.5 мг./мл.

оп. х 10 мл.

Ваксина - Puppy

бр.

Мелоксидил 1.5 мг./мл.

оп. х 100 мл.

Ваксина KC

бр.

Мелоксидил 20 мг./мл.

оп. х 100 мл.

Ваксина L

бр.

Мелоксидил 5мг./мл.

оп. х 10 мл.

Ваксина Parvo C

бр.

Менбутон

оп.х 100 мл.,

Ваксина R

бр.

Метрикюр

шприц кан..

Ваксина R

доза

Митекс 18 г

оп.

Ваксина RL

бр.

Нафпензал ДС

шприц кан

Ваксина Бравоксин

оп. х 100мл.

Нео спрей

шпрей, 200 гр.

Ваксина Ковексин 10

оп. х 50 мл.

Неостомозан

1 л.

Ваксина Ковексин 10

оп. х 100 мл.

Неостомозан

оп. х 5 мл.,

Ваксина Ковексин 8

оп. х 50 мл.

Неуротранг(ацепромазин) 1%

оп. х 50 мл.

Ваксина Ковексин 8

оп. х 100 мл.

Новакок

фл х 250 мл,

Ваксина Коглавакс

оп. х 250мл.

Новокаин 1 %

фл.х 100 мл.

Ваксина Коглавакс

оп. х 50 мл.

Нородин

оп. х 100мл.

Ваксина Коглавакс

оп. х 100 мл.

Нуван,

фл х 10 мл.

Ваксина Левкофелиген

бр.

Нутри плюс гел

бр.

Ваксина Фелиген

бр.

Оварелин

фл х 20 мл.

Варостоп

бр.

Оксивет - компрети

бр.

Вектра 3D спот он КЧ 1.5-4кг.

бр.

Оксивет, спрей

бр.

Вектра 3D спот он КЧ 10-25кг.

бр.

Окситетрациклин 10%

оп.х 100 мл.

Вектра 3D спот он КЧ 25-40кг.

бр.

Окситоцин

фл х 50 мл

Вектра 3D спот он КЧ 4-10кг.

бр.

Орбенин - шприц

бр.

Вектра 3D спот он КЧ над 40кг.

бр.

Панавейксал унгв.

оп. 150гр.

Вектра КТ

бр.

Панакур 10%

оп. х 1л.

Вермитан

прах, 100 гр.

Панакур паста

бр.

Вермитан-10%,

л.,

Панвермин Болуси

опак. по 30 бр.

Ветримоксин

фл х 100 мл.

Пандекс

фл х 50 мл,

Виалитон

фл х 100 мл.

Пенбекс

фл х 100 мл,

Вирбаген Омега 10

оп.

Пенстреп 400,

фл х 100 мл,

Вит.АД3Е

фл х 100 мл.

Песторин

оп.х 20 дози,

Витамент

оп. х 10 мл.

Петнил,

оп.70 табл.,

Витамин C

фл х 50 мл.

Пикс ликвида

оп. х 100 гр.,

Гентамицин 4%

50 мл.

Пилокарпин 5%

амп.х 2 мл.,

Гентамицин,10%

фл х 50 мл.

Пиодерм

оп. х 200мл.

Глюковет

фл х 100 мл

Празимек Д

табл.

Глюкокофеин

флакон от 100 мл.,

Празимек С

табл.

Голдпластер спрей

бр.

Прококс 7.5мл.

оп.

Гранулин

унгвент,

Прокпен

фл х 100 мл,

Гранулин сол

оп. х 200 мл.

Пудер шпрей

шпрей, 200 гр.

Девифос

5 кг., за птици,

Римадил инж.

фл х 20 мл.

Декзорил

оп.

Рифен 10% инж.

оп. х 50 мл.

Дексаметазон 0,2 %

фл.х 100 мл.

Родотиум 45%

прах, 100 гр

Дексаметазон 2%

фл х 100 мл.

Ръкавици за ректално изследване

бр.

Дексафорт

фл х 50 мл

Себолитик

оп. х 200мл.

Дектомакс

оп. х 50 мл.

Седин

оп. х 10 мл.

Депедин

фл х 50 мл

Селед

опаковка, 1л.

Депо-промон,

фл х 5 мл.

Сензиблекс

фл х 50 мл.

Деферелин

фл х 10 мл

Синулокс -шприц

шприц кан

Диар стоп

прах, 150 г

Синулокс,

фл х 100 мл.

Динолитик

оп. х 10 мл.

Синулокс,

табл. 50 мг.

Довистом

туби х 5 л.

Синулокс,

табл. 250мг.

Домитор

оп.х 10 мл

Спектам SH /Феркел

фл.х100 мл.,

Домоседан

оп. х 5мл.

Стронгхолд 120мг.

бр.

Дуо уин 2мл.

бр.

Стронгхолд 15мг.

бр.

Дуо уин 4 мл.

бр.

Стронгхолд 240мг.

бр.

Дуплоцилин ЛА

фл х 100 мл

Стронгхолд 30мг.

бр.

Дуфалайт

банка по 500 мл,

Стронгхолд 45мг.

бр.

Евтаназин

оп. х 100мл.

Стронгхолд 60мг.

бр.

Екзематин С

оп. х 50мл.

Сулфагванидин пулвис

прах, 50 гр.

Ектомин

фл х 10 мл.

Сулфатиацол пулвис

прах, 50 гр.

Ел – спек

фл х 100 мл,

Сулфатриман

оп. х 100мл.

Ендектовет

оп. х 50 мл.

Сулфатриман

оп. х 250мл.

Ендектовет

оп. х 25 мл.

Супралорен

бр.

Ендектовет КЧ 10 кг.

табл

Тапилан

пудра, 70 гр.

Ендектовет КЧ 5 кг.

табл.

Теамфеникол

фл. по 100 мл

Ендектовет КЧ 50 кг.

табл.

Теранекрон

оп. х 50 мл.

Ендометрокс

шпрей

Тетравет

фл х 100 мл.,

Енроксил табл. Х 15мг.

бр.

Тетравет

фл х 250мл.

Енроксил табл. Х 150мг.

бр.

Тиловет

фл х 50 мл,

Енроксил табл. Х 50мг.

бр.

Унгвент антифлегмин

бр.

Ентерофермент

оп.х 150 гр.

Унгвент гентамицин

бр.

Епи отик

оп. х 60 мл.

Унгвент гентамицин, офт.

бр.

Епи отик

оп. х 125 мл.

Унгвент гранулин

бр.

Еризин

фл х 100 мл

Унгвент камфоро-салицило

бр.

Естрофан

ампули по 2 мл

Унгвент рефригеранс

бр.

Ефипро КТ

бр.

Унгвент риванол

бр.

Ефипро КЧ 10-20кг.

бр.

Унгвент сулфатиацол

бр.

Ефипро КЧ 20-40кг.

бр.

Унгвент тетрациклин

бр.

Ефипро КЧ 2-10кг.

бр.

Урзопронил

фл х 200 мл.

Ефипро КЧ 40-60кг.

бр.

Фарматан - прах

фл х 100 гр.

Ефипро спрей

оп. х 100 мл.

Феридил

фл х 100 мл

Ефипро спрей

оп. х 250 мл.

Фермактив

оп.х150 гр.

Ефипро спрей

оп. х 500 мл.

Фиприст Комбо КТ

бр.

Золетил 100

ох. Х 5мл.

Фиприст Комбо КЧ 10-20 кг.

бр.

Золетил 50

фл.х 5 мл.,

Фиприст Комбо КЧ 20-40 кг.

бр.

Изотик

оп. х 10 мл.

Фиприст Комбо КЧ 2-10кг.

бр.

Имаверол

оп. х 1 л.

Флорон 30%

оп. х 100 мл.

Интрамицин

фл х 100 мл

Фолигон

фл. 5 мл.

Интрамицин

фл х 250 мл,

Фуроземид 5%

оп.х 50 мл.

Интровит - В комплекс

оп. х 100 мл.

Хипофизин /депотоцин/

оп. х 50 мл.

Ихтиол

унгвент, 50 гр

Хлоренол

фл х 200 мл

Йодо утер

фл х 100 мл,

Хорулон 1500 UI

бр.

Йодофарм

шпрей

Цестал КТ

бр.

Калциев бороклюконат

фл х 100 мл,

Цестал плюс

оп. х 10 табл.

Калцио-калиев форте

фл х 100 мл,

Цефален табл. Х 1000мг.

бр.

Каниверм

табл.

Цефален табл. Х 500мг.

бр.

Канфор-салициликум

унгвент, 50 гр

Цикло – верф

прах, 100 гр.

Катозал

фл х 100 мл,

Цинк О спрей

бр.

Квинокол

туба по 1 л.,

Цинкоксид спрей

200 мл.

Кетофен 1%

фл х 20 мл,

Циперметрин

оп.х 10 мл.,Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница