Афитек ек продукт за контрол на широк спектър от растителноядни насекоми и акари, които се хранят с културитеДата24.10.2018
Размер134.5 Kb.
#96216

ПРОЕКТ НА ЕТИКЕТАФИТЕК ЕК

Продукт за контрол на широк спектър от растителноядни насекоми и акари, които се хранят с културите.

Иновативен, ФИЗИЧЕН начин на действие срещу вредители.

Концентрираната формулация се разрежда с вода и се прилага чрез листно приложение.

Афитек ЕК се препоръчва за контрол на широк спектър от растителноядни насекоми и акари, които се хранят със следните култури: овощни дървета и ягодоплодни овощни култури, зеленчукови култури, декоративни растения, зърнено-житни култури.

Афитек ЕК се използва за контрол на: тетранихови акари, листни въшки, ларви на щитоносни въшки, листни бълхи, белокрилки, трипси и складови неприятели (Ephestia spp, Plodia spp).Прочетете внимателно етикета преди употреба!

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

Начинът на действие включва напълно иновативен, физичен механизъм. Продуктът съдържа комбинация от различни силиконови полимери. След приложение тези съединения се разпространяват добре върху хранещите се вредители и създават специфична структура - триизмерна полимерна мрежа върху телата им. Структурата задържа (имобилизира) вредителите, а именно, блокира физическите им телесни функции на много нива. В резултат на това се стига до бързо елиминиране на насекомите и акарите, които се хранят с растенията.Афитек ЕК не съдържа активни съставки на конвенционалните продукти за растителна защита.

Той премахва вредители само по физически начин.

Култури, контролирани вредители и препоръчителни дози на приложение

Овощни дървета и ягодоплодни овощни култури

Контрол на листни въшки, тетранихови акари, ериофидни акари, ларви на щитоносни въшки, листни бълхи
ДОЗА НА РАЗРЕЖДАНЕ:

Овощни дървета и ягодоплодни овощни култури:

0,12% - 0.15 % (120 - 150 мл продукт на 100 л вода)

Използвайте около 50-75 л вода на декар.


ЗАБЕЛЕЖКА:

Ябълки - при формирани плодове, круши – пръскайте само когато климатичните условия позволяват много бързо изсъхване на разтвора за пръскане (през деня или рано вечер - когато времето е сухо)

Да не се пръска по време на цъфтеж на културите поради риск от увреждане на венчелистчетата.


Ръмеж или лек дъжд в рамките на 8-10 часа след пръскане или бавно изсъхване на работния разтвор може да увеличи риска от фитотоксичност, особено за крушови и ябълкови плодове.
Зеленчуци, Декоративни растения

Контрол на тетранихови акари, листни въшки, белокрилки

Редуциране на броя на трипсите.
ДОЗА НА РАЗРЕЖДАНЕ:

Зеленчуци : 0.12 % - 0.15 % (120 – 150 мл продукт на 100 л вода).

Краставици: 0,1%

Домати, пипер: 0,07%

Декоративни дървета и храсти: 0,1% - 0.15 % (100 – 150 мл продукт на 100 л вода)

Рози: 0,1 % (100 мл продукт на 100 л вода)

Други декоративни растение: 0,05% (50 мл продукт на 100 л вода)
Ограничения на употреба:

Домати, краставици, марули/салати, пипер – може да повреди листата на някои чувствителни сортове.

Препоръчва се да се направи предварителен тест с няколко растения, за да се провери възможната фитотоксичност.За декоративни растения: препоръчва се опит върху няколко растения с цел изключване на проява на фитотоксичност преди третиране на цялото поле.

Да не се пръска по време на цъфтежа на културите поради риск от увреждане на венчелистчетата.


Зърнено- житни култури

Контрол на листни въшки

Доза на разреждане: 0.15 % (150 мл продукт на 100 л вода)
Празни складове за хранителни продукти

Контрол на складови неприятели (Ephestia spp, Plodia spp).

Доза на разреждане 1% и разходна норма 1-10 мл/м³ от обема на помещението. Обработката се извършва с генератори за ултра-малообемно пръскане (УЛВ).
Общи насоки за правилна употреба на Афитек ЕК

 • Прилагайте с подходящ обем на работен разтвор, за да осигурите цялостно покритие на целевите части на растението .

 • Афитек ЕК трябва да се прилага при поява на първите вредители по растенията. При необходимост да се третира повторно след около 7 дни или по- късно.

 • Поради специфичния начин на действие, пръскането трябва да се извърши внимателно, покривайки всички места, където вредителите се хранят.

 • Афитек ЕК действа само чрез директен контакт с контролираните вредители. Той няма превантивно или профилактично действие (няма биологично действие при изсъхване върху третираната растителна повърхност).


Други забележки и някои ограничения за употреба

 1. ПРИ ЧУВСТВИТЕЛНИ РАСТЕНИЯ, С ЦЕЛ ДА СЕ ИЗБЕГНЕ РИСКА ОТ ФИТОТОКСИЧНОСТ, СЕ ПРЕПОРЪЧВА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА КОГАТО УСЛОВИЯТА ПОЗВОЛЯВАТ ЛЕСНО И БЪРЗО ИЗСЪХВАНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР ВЪРХУ ЛИСТАТА.

 2. Формулацията е тествана по отношение на безопасността само при някои видове култури. Поради това, при употреба за първи път при нови условия, при нови видове и сортове, тествайте продукта върху няколко растения (малки площи) за оценка на възможни повреди по растенията. Това е силно препоръчително при приложение при декоративни растения.

 3. При зеленчукови култури и декоративни растения – продуктът ДА НЕ СЕ прилага при млади растения (например разсад) поради висок риск от увреждане на растенията.

 4. При често приложение трябва да се спазва интервал между приложенията най-малко 2 седмици между третото и четвъртото приложение на Афитек ЕК.

 5. Не използвайте продукта, ако в рамките на 10 часа след прилагането му се очакват дъждове.

 6. Не смесвайте продукта с никакви овлажняващи вещества, адюванти и др.

 7. Използвайте стриктно в съответствие с инструкциите за употреба.

ДА НЕ СЕ НАДВИШАВАТ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ.

ДА НЕ СЕ ПРЕДОЗИРА РАБОТНИЯ РАЗТВОР.


Смесимост на Афитек ЕК с продукти за растителна защита.

Афитек ЕК може да се използват в комбинация с конвенционални инсектициди и акарициди, за да се увеличи ефикасността на приложението. Особено се препоръчва в случай на големи популации на вредители, които обикновено са трудни за контрол по конвенционален начин (например листни бълхи). Не добавяйте никакви овлажняващи средства към такива смеси. Афитек ЕК осигурява дълбоко проникване на течността по растителната повърхност и вредителите, а освен това повишава и адхезията.

Въпреки че Афитек ЕК обикновено е съвместим с други продукти, препоръчително е да следвате указанията по-долу:


 • Преди приложение на продукт за растителна защита в резервоарна смес със Афитек ЕК, е препоръчително сместа да се нанесе първо върху няколко растения, за да се провери възможната фитотоксичност

 • Внимавайте в подготвената смес да не се появи физическа промяна на работия разтвор.

ИНСТРУКЦИИ ПРИ СМЕСВАНЕ

 • Измерете правилното количество Афитек ЕК. Изсипете го директно в резервоара за пръскане, предварително напълнен с вода, след което го разбъркайте добре.

 • При приложение с продукти за растителна защита, първо пригответе работния разтвор на продукта за растителна защита, след което добавете необходимото количество Афитек ЕК.

 • Работния разтвор трябва да бъде използван в рамките на 24 часа след приготвянето му.

Карантинен срок (минимален интервал между последното третиране и прибирането на реколтата): не е посочен, тъй като Афитек ЕК не съдържа никакви активни вещества, които се съдържат в конвенционалните продукти за растителна защита.
БЕЗОПАСНОСТ ЗА ПЧЕЛИ

Афитек ЕК не създава неприемлив риск за медоносните пчели - съгласно проучванията за токсичност при пчели. Въпреки това, не се препоръчва прилагане на продукта по време на храненето на медоносните пчели.

Съставки : смес, съдържаща полимерни, силиконови и силоксанови съединения.

Дасе съхранява при температури между 0˚C - 35˚C.

Да се предпази от влага.
Всички мономери, включени в състава на силиконови кополимери отговарят на изискванията за регистрация, представени в Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета.
Дата на производство:

Номер на партида:

Срок на годност: 4 години от датата на производство


ВНИМАНИЕ

Съдържа Полиалкиленоксид модифициран хептаметилтрисилоксан.


Предупреждения за опасност:

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H332 Вреден при вдишване.

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.Препоръки за безопасност:

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P261 Избягвайте вдишване на дим/изпарения/аерозоли.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила.

P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.


РАЗРЕЖДАНЕТО ПРИ ПРЪСКАНЕ НЕ Е КЛАСИФИЦИРАНО КАТО ОПАСНО.

Производител: ICB Pharma, ul. Stanisława Lema 10, 43-603 Jaworzno, Poland, e-mail: siltac@icbpharma.com, tel.: +48 32 74 54 700, www.icbpharma.com
Дистрибутор: “Пест Контрол Продукти” ЕООД, ул. „Бесарабия“ № 52, офис 4, 1517 София, телефон: (02) 945 14 95, www.pcp-bg.com, е-мейл: office@pcp-bg.com
Съдържание: 1 л
Формулата на Афитек ЕК е защитена с патентно право. Афитек е регистрирана търговска марка на Пест Контрол Продукти ЕООД.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница