Бизнес план на фирма, занимаваща се с предлагане на услуги в областта на фризьорството Въведение – описание на идеятаДата10.04.2018
Размер101.02 Kb.
#66141
ТипБизнес-план
Бизнес план на фирма, занимаваща се с предлагане на услуги в областта на фризьорството

1. Въведение – описание на идеята

Фирмата, към чиято дейност е насочен бизнес план планира предлагане на услуги в областта на фризьорството и стилистиката.

Целеви пазар са дами, във възрастова граница 18 – 50 години, с доходи около и над средните, с изисквания към първокласно обслужване.

Фирмата ще цели висока степен на организираност и оптимална възможност за разширяване на бизнеса.

Предприятието ще работи в силно конкурентна среда. Ето защо, предвижданията са към засилена маркетингова и рекламна политика. Предвижда се също и създаване на интернет страница, където да може да се прави онлайн резервация за час в салона. Предвижда се да бъдат поръчани:

- Диплянки със снимки на залата

- Визитни картички с телефони за информация, резервация и предложения. - Запалки и салфетки с фирмения знак.

Услугата на фирмата ще се продава със собствена резервационна система и предлагане на директен маркетинг, т.е. фирмата няма да се нуждае от индиректни канали на дистрибуцията.

Ще бъде поръчано да се щампира фирменото име върху работното облекло на персонала.

Предприятието планира предлагането на следните услуги / с първоначално определени цени по метода на конкурентните разходи/:Таблица 1 . Услуги и ценоразпис:

Сешоар (измиване, третиране, стилизиране)

15лв

Подстригване и сешоар

20лв

Боя и сешоар

30лв - 50лв

Боя подстригване и сешоар

35лв - 55лв

Кичури с шапка и сешоар

25лв

Декоративни кичури и сешоар

30лв - 45лв

Кичури, подстригване и сешоар

30лв - 50лв

Боя, кичури, подстригване и сешоар

50лв - 70лв

Матиране на кичури

5лв

Обезцветяване (1%)

15лв

Къдрене подстригване и сешоар

35лв

Официална фризура

35лв - 50лв

Лечение на жени с обилен косопад с TRIPHASIC

20лв

Лечение на жени с обилен косопад с TRIPHASIC + сешоар

25лв

Лечение на дамски косопад с RF 80

15лв

Лечение на пърхот

10лв

Лечение на пърхот + сешоар

20лв

Маслена баня

10лв

Маслена баня + сешоар

20лв

Маслена баня + Комплекс 5

15лв

Маслена баня + сешоар + Комплекс 5

25лв

Лечение на мазен корен

10лв

Лечение на мазен корен + сешоар

20лв

Комплекс 5 за безжизнена коса – тонизира почиства и регенерира

10лв

Комплекс 5 + сешоар

20лв

За да се осъществи ефективно дейността обаче са необходими проучвания. Съществуват редица начини за ефективни анализи, така например чрез SWOT- анализа се идентифицира вътрешната (силни и слаби страни на организацията) и външната (възможности и заплахи за организацията) среда. Чрез Пистеп анализа се дава глобален поглед върху външната среда. Той позволява по-пълно изясняване на влиянието на факторите на външния контекст върху дейността на организацията. Този анализ представя спецификите на външното обкръжение в четири аспекта: политически, икономически, социален и технологичен.1. Резултати от проучването

Правно - политическите фактори, които могат да повлияят на дейността на предприятието са следните:

- по отношение на регламентациите: регламентираният от нормативната уредба път за получаване на санитарно разрешение за подобно заведение е следния: Първо се получава Становище относно държавното приемане от ХЕИ, което се представя в съответната регионална дирекция за строителен контрол. Второ – възоснова на него /и на други документи/ регионалната дирекция за строителен контрол издава разрешение за ползване на този обект. Трето –  разрешението за ползване на обекта се представя отново в ХЕИ и въз основа на него ХЕИ издават хигиенно заключение. Четвърто – хигиенното заключение се представя в Районния център по здравеопазване, където се извършва регистрацията на самото заведение. Пето – след извършване на регистрацията се издава санитарно разрешение за обекта. Санитарното разрешение се издава след разрешението за ползване на обекта.

Освен това, необходимо е да се получи и категоризация, което също може да затрудни бизнеса.

- по отношение на данъчното облагане: предприятието ще заплаща патентен данък за извършваната дейност. Облагането с патентен данък има редица особености, като преди всичко то обхваща голяма част от действащите малки и средни предприятия у нас. Лицата, подлежащи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък са задължени да водят счетоводство (едностранно или двустранно) при спазване на разпоредбите на Закона за счетоводство. В случаите, когато упражняването на дейността е свързано с използване на постоянно място, лицето следва задължително да използва електронни касови апарати с фискална памет. Съгласно разпоредбата на чл.43, ал.2 от ЗОДФЛ размерът на дължимия окончателен годишен /патентен/ данък се намалява само при преустановяване на дейността, причинено от непреодолима сила.

Социалните фактори са от особено значение за позициите и финансовото състояние на фирмата. Предприятието продава услуги, насочени към младите хора, съобразена с начините на прекарване на тяхното свободно време, насочени към измененията в културен аспект и пр. От съществено значение са културните фактори. Услугата на фирмата е изцяло съобразена със съвременните модни тенденции, като се влияе изключително от вкусовете на потребителите. Ето защо, и най – малката промяна в културен аспект ще оказва съществено влияние върху услугата.

Технологични фактори. Предприятието не се влияе от съществени технологични изменения. Като цяло, активите /пособия и съоръжения/, които ще използва предприятието ще бъдат наети под формата на лизинг, като ще се сключи подходящ договор с лизингодателя за възможно подмяна на тези активи при тяхното морално овехтяване.

Икономическите фактори ще оказват съществено значение, тъй като предприятието е зависимо от разполагаемите доходи на населението, при това, цените на услугите на предприятието ще се колебаят и от цените на доставчиците / на електроенергия, отопление, вода и пр/.

Възоснова на описаните фактори, влиянието на отделните фактори, разгледани в анализа може да се оцени, като се ранжира по скала от 1 до 9. С 9 се оценяват факторите, които ще оказват най – съществено влияние върху дейността на предприятието. Резултатите от влиянието на отделните фактори са посочени на Графика 1:

Графика 1.

2. Анализи и резултати

За да се извърши анализ на вътрешната среда, е необходимо да се разгледат и анализират някои специфични черти от дейността на дружеството.

Дружеството ще оказва услуги. Услугите се отличават с:

-еластичност по отношение на цена;

- уязвимост към промени на външната среда – мода, стил, демографски фактори;

- уязвимост към нормативни и други категориални промени

За дейността във фирмата ще има изграден график или правилник за дейността, като се посочат определени правила, например:


 • салона да се посещава само с чисти дрехи и обувки;

 • да се спазват условията по безопасност, свързани с оборудването и техниката;

 • всеки посетител при желание може да използва безплатни консултации от страна на персонала

 • пушенето в фризьорския център е забранено.

 • клиенти със здравословни проблеми не е препоръчително да бъдат обслужвани, също така и клиенти с открити рани по главата и пр.

 • в салона не се допускат деца под 3 год възраст.

 • персоналът не носи отговорност за загубени и забравени вещи от клиентите на салона.

Счетоводните и юридическите услуги, които са необходими за предприятието ще се изпълняват от външни лица.

В предприятието ще бъдат наети следните лица - управител, фризьори, хигиенист. Изискванията към персонала са: • опит на подобна длъжност;

 • задължително непушачи;

 • с предимство –завършили курсове или специализирано училище, с подобна специалност;

 • работа в престижен салон в гр София.

Ще се изгради собствена стратегия за обучение на персонала и за държанието му към посетителите.

Активите на предприятието ще бъдат, както вече бе споменато наети под формата на лизинг и ще включват: • сешоари, маши, пособия;

 • професионални ножици;

 • обработени срещу влага огледала;

 • влагоустойчиви мебели и пр.

Качеството в предприятието ще се осигурява чрез НАССР и GMP /добра производствена практика/. Какво представлява НАССР системата:

- система за контрол и осигуряване на безвредност/безопасност на работата;

- откриване на биологичните, химичните и физичните опасности или рискове при оказване на услугата и използване на различни препарати;

- разработване на предпазни/превантивни мерки с цел отстраняване на опасностите, преди тяхното възникване;

- документиране и съхраняване на информацията по контрола на критичните точки.

Добрата производствена практика в предприятието ще бъде изградена на модули.

Mодул 1 - Въведение в GMP. Въведението обхваща основните принципи на GMP:

1. Какво значи GMP и ключовата му роля за качествени услуги;

2. Основни изисквания към чистотата и хигиената на персонала;

3. Защо документирането е съществено;

4. Важността на контролиране на процесите по обслужване на клиенти в предприятието

Модул 2 - Качество на услугата. Тук предприятието ще обхване следните елементи- чистота, идентификация, ефикасност и безопасност като ключови понятия в GMP в осигуряване на качеството на услугата

Модул 3- Чистота и саниране

Персоналът, зает в предприятието трябва да разбере важността на чистотата и санирането и своята отговорност за осигуряването им като част от професионалните им задължения им на работното място.

Модул 4 - Съхраняване на записите и документите

Този модул ще описва съхранението на документите, основно по закупуване на препарати, на химически средства за обработка на косата на клиентите и пр.

Модул 5 - Контрол

Контролът ще се провежда от органите на ХЕИ и ръководителя на предприятието. Персоналът трябва: • Да идентифицира общи повреди по електро уреди и оборудване

 • Да описва ефекта от повредите

 • Да определя възможни източници на повреди,

 • Да описва методи за намаляване на риска от повреди.

Въз основа на описаните характеристики на дейността на предприятието може да се изгради следния SWOT -анализ:

Таблица 2

Силни страни

 1. Обезпеченост с необходимите активи за работа

 2. Насоченост към мащабен по размери целеви пазар

 3. Изработване на ясна политика по качество

 4. Обезпеченост с персонал

Възможности

 1. Възможност за подмяна на активите и елиминиране на влиянието не технологичните фактори

 2. Разширяване на пазара

 3. Осъвременяване на политиката възоснова на изискванията на ЕС

 4. Обучение и развитие на персонала

 5. Изработване на ясна рекламна и маркетингова политика

 6. Анализ и синтез на модните и културни фактори сред целевия пазар

Слаби страни

 1. Силна конкуренция

 2. Зависимост от социални фактори

 3. Ниска гъвкавост на продукта

 4. Въвеждане на нови изисквания по отношение на дейността на фирмата

Заплахи

 1. Навлизане на нови конкуренти в бранша

 2. Промяна на нормативните изисквания към дейността на предприятието


3. Обобщение
Може да се обобщи:

Както икономическите, така и правните фактори ще оказват силно влияние върху дейността на фирмата. Основните направления на влияние се откриват в:

- в областта на общото законодателство /условията, при които се разрешава извършването на тази дейност/;

-в областта на екологичните норми /начините на изхвърляне на отпадъци, възможни замърсители на средата, използване на различни химикали и др./

-в областта на митническото законодателство – при вноса и при износа на материали за работата на салона;

-в областта на данъчното законодателство / размер и ставки на облагане на данъчната печалба, размер на ДДС и др./

Фирмата ще работи в условията на сериозна конкурентна среда.

Основна цел на управителя на фирмата при стартиране на бизнеса трябва да бъде максимизиране продажбите на услугата, което изисква високо качество на обслужване и активни рекламни действия за популяризиране на търговската марка. По този начин организацията ще може да се конкурира с всички, навлизащи след нея на този пазар, и е възможно създаването на бариери за навлизане на нови конкуренти.Препоръките, които могат да се отправят към фирмата са следните:

 • да се реализира мащабна комуникационна програма, с цел преодоляване на натиска на конкуренцията;

 • да се помисли за наемането на допълнителен персонал или извикването на такъв на хонорар – например козметик или диетолог, който да предоставя професионална консултация при изготвянето на програми и диети на желаещите посетители.Каталог: 2010
2010 -> Ноември, 2010 Г. Зад Кое е неизвестното число в равенството: (420 Х): 3=310 а) 55 б) 66 в) 85 г) 504 За
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> Януари – 2010 тест зад Резултатът от пресмятане на израза А. В, където
2010 -> Библиографски опис на публикациите, свързани със славянските литератури в списание „Панорама” /1980 – 2011
2010 -> Специалисти от отдел кнос, Дирекция „Здравен Контрол при риокоз русе, извършиха проверки в обектите за съхранение и продажба на лекарствени продукти за хуманната медицина на територията на град Русе
2010 -> 7 клас отговори на теста
2010 -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
2010 -> Код на училище Име на училище


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница