Данни за химическа безопасност идентификация на веществотоДата10.02.2018
Размер63 Kb.
ДАННИ ЗА ХИМИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ


1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО
Име на продукта АЦЕТОН
2. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Синоними Диметил кетон

2-Пропанон

Диметил кетал

EC № 200-662-2

EC-Index-№ 606-001-00-8

Маркировка съгласно F Силно запалимо

директивите на ЕС Xi Дразнещо

R 11-36-66-67

S 9-16-26

Химическа формула СН3СОСН3

Молекулна маса 58,08 g/mol
3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПАСНОСТТА
Силно запалим. Дразни очите. Повтаряща се експозиция може да причини сухота и

напукване на кожата. Изпаренията могат да причинят замайване и сънливост.


4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ
След вдишване Чист въздух. Ако е необходимо направете изкуствено

дишане. Ako дишането е затруднено дайте кислород

Повикайте лекар

След контакт с кожата Отмиване с обилно количество вода.

Незабавно свалете замърсените дрехи.

След контакт с очите Изплакнете с обилно количество вода поне 10 минути,

като държите клепачите широко отворени.

Незабавно потърсете очен специалист.

След поглъщане Дайте на пострадалия да пие обилно количество вода,

(ако е необходимо няколко литра).

Последващо дайте активен въглен.

Да не се предизвиква повръщане:Риск от аспирация!

Незабавно повикайте лекар.

Съвет към лекарите Лаксативно средство:

Натриев сулфат (1 чаена лъжица в 250 мл вода)

При поглъщане на голямо количество:

Стомашна промивка
5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ
Подходящи средства за гасене Прахови гасители, пяна.

Особени рискове Силно възпламеним. Изпаренията са по-тежки от въздуха.

Образува експлозивни смеси с въздуха от околната

температура. Образуването на опасни експлозивни

газове е възможно в случай на пожар.
Специално защитно оборудване Не стойте в опасната зона без подходящо химически

защитно облекло и независима дихателна апаратура.


Друга информация Пазете далеч от източници на горене.

Не позволявайте използваната за борба с огъня вода

да навлезе в повърхностно течащи или подпочвени води.

Охлаждайте контейнерите като ги обливате с вода

от безопасно разстояние. Абсорбирайте отделените

газове с вода.


6. МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЙНО ИЗПУСКАНЕ
Мерки, касаещи хора Избягвайте контакт с продукта. осигурете достъп

на чист въздух в затворени помещения.


Предпазни мерки за опазване Не позволявайте да попадне в канализацията.

на околната среда Риск от експлозии.


Методи за почистване Попива се с абсорбиращи материали.

Препратете за изхвърляне. Почистете засегнатите

площи.
7. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
Използване Вземете мерки срещу статичното електричество.

Пазете далеч от източници на горене. Не вдишвайте

изпаренията. Не допускайте образуване на

изпарения/аерозоли.

Съхранение Плътно затворен. В добре вентилирани помещения,

далеч от източници на горене

Температура за съхранение от +15°С до 25°С
8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА
Специфични контролни параметри

ЕС норми Пределно допустима концентрация (ПДК)

Наименование Ацетон

ПДК 500 мл/м3

1210 мг/м3
Лична защитна екипировка Специфично за работното място защитно работно

облекло трябва да бъде избрано в зависимост от

концентрацията и количеството на разглежданото

опасно вещество. Устойчивостта на защитното

облекло към химикалите трябва да бъде установена от

съответния доставчик.

Респираторна защита Необходима, когато се образуват пари/аерозоли

филтър АХ(EN 371)

Защита на очите Необходима

Защита на ръцете Необходима


9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА
Физическо състояние Течност

Цвят Безцветен

Мирис Плодов

рН стойност в 395 г/л Н2О 5-6

Вискозитет Динамичен

Температура на кипене около 56,2°С

Температура топене около -94,5°С

Експлозивни граници:

долна 2,6 Vol%

горна 13 Vol%

Парно налягане 233 hРa @ 20°С

Плътност 0,79 g/сm3 @ 20°С

Разтворимост във вода разтворим

Разтворимост в етанол разтворим

Разтворимост в етер разтворим
10. СТАБИЛНОСТ / РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

Условия които трябва да се избягват Нагряване

Материали, които трябва Смеси на концентрирана азотна и сярна киселина,

да се избягват окислителни материали, хлороформ, алкални, хлорни

съединения, киселини,

Опасни продукти при декомпозиция При нагряване до декомпозиция могат да се образуват

въглероден двуокис и въглероден окис.

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Остра токсичност LD50 (орално, плъх) 5800 mg/kg

LC50 (инхалиране, плъх) 76 mg/l/1 h

LD50 (кожно, заек) 20000 mg/kg
Специфични симптоми при Кожно раздразнение (заек): Раздразнение

опити с животни Очно раздразнение (заек): Раздразнение


Слаба до хронична Няма потвърждения за влияние върху репродуктивната

токсичност способност при експерименти с животни.

Некарциногенен при експерименти с животни
Бактериална мутагенност Salmonella typhimurium: отрицателна

Bacilus subtilis: отрицателна

Escherichia coli: отрицателна

Ames-Test: отрицателна


Друга токсикологична информация След вдишване на парите: Раздразнение на лигавиците,

замайване. При високи дози: главоболие, слюноотделяне,

гадене, повръщане, замайване, наркоза.

След контакт с кожата: Раздразнение на кожата, сухота и

напукване.

След контакт с очите: Раздразнение. Риск от перде.

След поглъщане: Стомашни оплаквания, главоболие,

повишено слюноотделяне, гадене, повръщане, замайване


12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Екотоксични ефекти При изливане върху почвата се очаква, че този материал

биологически ще се разгражда лесно, може да изтече към

подпочвените води, може и да се изпари. Продуктът има

биологичен коефициент на разграждане октанол-вода под 3,00

Очаква се продукта да не се биоакумулира.

При изливане във въздуха същият може да бъда умерено

деструктиран с фотохимически получени хидроксилни

радикали. Може да бъде умерено деструктиран чрез

фотолиза. Очаква се продуктът да бъде отстранен от

атмосферата чрез кондензация.

Токсичност към околната среда Очаква се, че продуктът няма да е токсичен към живота във

водата. Стойностите LC50/96 часа за риби са 100 mg/l


13. РАЗПОРЕДБИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Унищожаване на продукта Няма единни ЕС регулации за унищожаване на химикали и

остатъци. Химическите остатъци обикновено се смятат

за специални отпадъци. Унищожаването на последните се регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и

правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните

власти, така и с компаниите, които се занимават

с унищожаването им и които са в състояние да Ви

посъветват как да унищожите специалните отпадъци.
Унищожаване на опаковките Унищожаването се извършва в съгласие с официалните

правила. Замърсените опаковки се третират като самия

продукт.

Ако не е упоменато нещо друго, незамърсените опаковки

могат да се използват като домакински или да се

рециклират.


14 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕТО
Наземен транспорт D.O.T.

Клас на риска 3.1

Наименование ACETONE
15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ
Етикет с ЕО-име АЦЕТОН

Маркировка съгласно директивите на ЕС F+ Силно запалимXi Дразнещ

ЕО фрази относно опасността R11 Силно запалим

R36 Дразни очите.

R66 Повтаряща се експозиция може да причини сухота

и напукване на кожата.

R67 Аерозолите могат да предизвикат замайване

и сънливост.
ЕO фрази за безопасност S9 Пазете опаковката в добре вентилирани помещения

S16 Пазете далеч от източници на горене-Не пушете

S26 В случай на попадане в очите незабавно да се измият

с обилно количество вода и да се потърси медицинска помощ.6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията в този документ трябва за бъдедостъпна за всички, на които може да се наложи да

работят с продукта.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница