Дата на съставянестраница1/11
Дата26.05.2017
Размер1.57 Mb.
#22049
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11N

Дата на съставяне

Вид акт

Адрес и Кадастър

Вид имот

22 

2016-11-22 

ПУБЛИЧНА ОС Акт за поправка 

област Софийска, община Своге, село Свидня, кв.7, ЕКНМ 65663 

УПИ ХІ - "Озеленяване" с площ от 1319 (хиляда триста и деветнадесет) кв.м., кв.7 по подробния устройствен план на село Свидня. Помпена станция - първи подем, със застроена площ от 14,57 кв.м. и обем - 15,13 куб.м., попадаща в УПИ ХІ - "Озеленяване", кв.7 по подробния устройствен план на село Свидня. 

25 

2017-02-10 

ЧАСТНА ОС Акт за поправка 

с. Завидовци, м. "Градище", община Своге, Софийска област, ЕКАТТЕ 30082 

Имот №014104 (нула,едно, четири,едно, нула, четири) от общинския поземлен фонд с площ от 4.959 (четири цяло, деветстотин петдесет и девет хилядни) дка, находящ се в с. Завидовци, м."Градище", община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: ливада. 

551 

2016-01-15 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

Област Софийска, община Своге, с. Церово, местност "Крехчица", ЕКАТТЕ 78481. 

Имот № 000187 с площ от 2,854 /две цяло осемстотин петдесет и четири хилядни/ дка., десета категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване: пасище, мера. 

552 

2016-01-15 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

Област Софийска, община Своге, с. Церово, местност "Крехчица", ЕКАТТЕ 78481. 

Имот № 000184 с площ от 5,261 /пет цяло двеста шестдесет и една хилядни/ дка., десета категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване: пасище, мера. 

553 

2016-01-15 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

Област Софийска, община Своге, с. Церово, местност "Крехчица", ЕКАТТЕ 78481. 

Имот № 000186 с площ от 4,472 /четири цяло четиристотин седемдесет и две хилядни/дка., десета категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване: пасище, мера. 

554 

2016-03-08 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

Област Софийска, община Своге, с. Манастирище, местност "Езеро", ЕКАТТЕ 47024. 

Имот № 008001 с площ от 18,777 /осемнадесет цяло седемстотин седемдесет и седем хилядни/ дка, десета категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване: пасище, мера. 

555 

2016-03-08 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

с. Манастирище, м. "Клисура", община Своге, Софийска област ЕКАТТЕ 47024 

Имот №007002 (нула, нула, седем, нула, нула, две) от общинския поземлен фонд с площ от 18,167 (осемнадесет цяло сто шестдесет и седем хилядни) дка., находящ се в с. Манастиррище, м. "Клисура", община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни условия: девета. Начин на трайно ползване: пасище, мера. 

556 

2016-03-08 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

Област Софийска, община Своге, с. Брезе, местност "Песа могила", ЕКАТТЕ 06272. 

Имот № 058001 с площ от 11,744 /единадесет цяло седемстотин четиридесет и четири хилядни/ дка, девета категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване: пасище, мера. 

557 

2016-03-08 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

Област Софийска, община Своге, с. Брезе, местност "Главурски валог", ЕКАТТЕ 06272. 

Имот № 000102 с площ от 196,038 /сто деветдесет и шест цяло тридесет и осем хилядни/ дка, десета категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване: пасище, мера. 

558 

2016-03-08 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

с.Луково, м. "Шуманска чукла", община Своге, Софийска област, ЕКАТТЕ 44330. 

Имот №023003 (нула, две, три, нула, нула, три) от общинския поземлен фонд с площ от 1,797 (едно цяло и седемстотин деветдесет и седем хилядни) дка., находящ се в с. Луково, м. "Шуманска чукла", община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: пасище, мера. 

560 

2016-03-08 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

с.Луково, м. "Гола глава", община Своге, Софийска област ЕКАТТЕ 44330 

Имот №031015 (нула, три, едно, нула, едно, пет) от общинския поземлен фонд с площ от 3,148 (три цяло, сто четиридесет и осем хилядни) дка., находящ се в с.Луково, м. "Гола глава", община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни условия: десета Начин на трайно ползване: пасище, мера. 

561 

2016-03-08 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

Област Софийска, община Своге, с. Брезе, местност "Бъзие", ЕКАТТЕ 06272. 

Имот № 000092 с площ от 71,962 /седемдесет и едно цяло деветстотин шестдесет и две хилядни/ дка, десета категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване: пасище, мера. 

562 

2016-03-08 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

с.Луково, м. "Чуклите", община Своге, Софийска област ЕКАТТЕ 44330 

Имот №031018 (нула, три, едно, нула, едно, осем) от общинския поземлен фонд с площ от 3,108 (три цяло, сто и осем хилядни) дка., находящ се в с.Луково, м. "Чуклите", община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни условия: десета Начин на трайно ползване: пасище, мера. 

563 

2016-03-08 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

Област Софийска, община Своге, с. Брезе, местност "Студена вода", ЕКАТТЕ 06272. 

Имот № 000094 с площ от 147,074 /сто четиридесет и седем цяло седемдесет и четири хилядни/ дка, десета категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване: пасище, мера. 

564 

2016-03-08 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

Област Софийска, община Своге, с. Брезе, местност "Бъзие", ЕКАТТЕ 06272. 

Имот № 029002 с площ от 114,808 /сто и четиринадесет цяло осемстотин и осем хилядни/ дка, десета категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване: пасище, мера. 

565 

2016-03-08 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

с.Луково, м. "Заногата", община Своге, Софийска област ЕКАТТЕ 44330. 

Имот №033006 (нула, три, три, нула, нула, шест) от общинския поземлен фонд с площ от 7,063 (седем цяло, шестдесет и три хилядни) дка., находящ се в с.Луково, м. "Заногата", община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: пасище, мера. 

566 

2016-03-08 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

Област Софийска, община Своге, с. Брезе, местност "Трапове", ЕКАТТЕ 06272. 

Имот № 000062 с площ от 451,890 /четиристотин петдесет и едно цяло осемстотин и деветдесет хилядни/ дка, десета категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване: пасище, мера. 

567 

2016-03-08 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

с.Церецел, м. "Хайдушка падина", община Своге, Софийска област, ЕКАТТЕ 78402. 

Имот №009006 (нула, нула, девет, нула, нула, шест) от общинския поземлен фонд с площ от 12,529 (дванадесет цяло, петстотин двадесет и девет хилядни) дка., находящ се в с.Церецел, м. "Хайдушка падина", община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни условия: осма. Начин на трайно ползване: пасище, мера. 

568 

2016-03-08 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

Област Софийска, община Своге, с. Брезе, местност "Главурски валог", ЕКАТТЕ 06272. 

Имот № 000097 с площ от 974,930 /деветстотин седемдесет и четири цяло деветстотин и тридесет хилядни/ дка, десета категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване: пасище, мера. 

569 

2016-03-08 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

с.Церецел, м. "Осене", община Своге, Софийска област, ЕКАТТЕ 78402. 

Имот №056011 (нула, пет, шест, нула, едно, едно) от общинския поземлен фонд с площ от 21,900 (дванадесет и едно цяло и деветстотин хилядни) дка., находящ се в с.Церецел, м. "Осене", община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни условия: осма. Начин на трайно ползване: пасище, мера. 

570 

2016-03-08 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

Област Софийска, община Своге, с. Буковец, местност "Мала търтрива", ЕКАТТЕ 06985. 

Имот № 019006 с площ от 4,341 /четири цяло триста четиридесет и една хилядни/ дка, десета категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване: пасище, мера. 

571 

2016-03-08 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

с.Церецел, м."Хайдушка падина", община Своге, Софийска област, ЕКАТТЕ 78402. 

Имот №009002 (нула, нула, девет, нула, нула, две) от общинския поземлен фонд с площ от 1,793 (едно цяло, седемстотин деветдесет и три хилядни) дка., находящ се в с.Церецел, м."Хайдушка падина", община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни условия: осма. Начин на трайно ползване: пасище, мера. 

572 

2016-03-08 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

Област Софийска, община Своге, с. Буковец, местност "Ограге", ЕКАТТЕ 06985. 

Имот № 001080 с площ от 25,574 /двадесет и пет цяло петстотин седемдесет и четири хилядни/ дка, десета категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване: пасище, мера. 

573 

2016-03-08 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

с.Буковец, м."Султар", община Своге, Софийска област, ЕКАТТЕ 06985. 

Имот №000272 (нула, нула, нула, две, седем, две) от общинския поземлен фонд с площ от 7,215 (седем цяло, двеста и петнадесет хилядни) дка., находящ се в с.Буковец, м."Султар", община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: пасище, мера. 

574 

2016-03-08 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

Област Софийска, община Своге, гр. Своге, ЕКАТТЕ 65869. 

Имот № 000311 с площ от 7,859 /седем цяло осемстотин петдесет и девет хилядни/ дка, седма категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване: пасище, мера. 

575 

2016-03-08 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

с.Заноге, м."Преслап", община Своге, Софийска област, ЕКАТТЕ 30329. 

Имот №059004 (нула, пет, девет, нула, нула, четири) от общинския поземлен фонд с площ от 154,312 (сто петдесет и четири цяло, триста и дванадесет хилядни) дка., находящ се в с.Заноге, м."Преслап", община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: пасище, мера. 

576 

2016-03-08 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

Област Софийска, община Своге, гр. Своге, ЕКАТТЕ 65869. 

Имот № 000355 с площ от 47,188 /четиридесет и седем цяло сто осемдесет и осем хилядни/ дка, десета категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване: пасище, мера. 

577 

2016-03-08 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

Област Софийска, община Своге, с. Добравица, местност "Езеро", ЕКАТТЕ 21316. 

Имот № 000160 с площ от 0,508 /нула цяло петстотин и осем хилядни/ дка, десета категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване: пасище, мера. 

578 

2016-03-08 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

с.Зимевица, м."Пали лула", община Своге, Софийска област, ЕКАТТЕ 30847. 

Имот №000762 (нула, нула, нула, седем, шест, две) от общинския поземлен фонд с площ от 149,152 (сто четиридесет и девет цяло, сто петдесет и две хилядни) дка., находящ се в с.Зимевица, м."Пали лула", община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни условия: десета - 27,802 (двадесет и седем цяло, осемстотин и две хилядни) дка. и шеста - 121,349 (сто двадесет и едно цяло, триста четиридесет и девет хилядни) дка. Начин на трайно ползване: пасище, мера. 

579 

2016-03-08 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

Област Софийска, община Своге, с. Добравица, местност "Езеро", ЕКАТТЕ 21316. 

Имот № 000159 с площ от 6,366 /шест цяло триста шестдесет и шест хилядни/ дка, десета категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване: пасище, мера. 

580 

2016-03-08 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

с.Завидовци, м."Габер", община Своге, Софийска област, ЕКАТТЕ 30082. 

Имот №016029 (нула, едно, шест, нула, две, девет) от общинския поземлен фонд с площ от 615,888 (шестотин и петнадесет цяло и осемстотин осемдесет и осем хилядни) дка., находящ се в с.Завидовци, м."Габер", община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: пасище, мера. 

581 

2016-03-08 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

Област Софийска, община Своге, с. Добравица, местност "Рапина", ЕКАТТЕ 21316. 

Имот № 000165 с площ от 81,117 /осемдесет и едно цяло сто и седемнадесет хилядни/ дка, десета категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване: пасище, мера. 

582 

2016-03-08 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

Област Софийска, община Своге, с. Добравица, местност "Девети долци", ЕКАТТЕ 21316. 

Имот № 013032 с площ от 1,844 /едно цяло осемстотин четиридесет и четири хилядни/ дка, девета категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване: пасище, мера. 

583 

2016-03-08 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

Област Софийска, община Своге, с. Добравица, местност "Девети долци", ЕКАТТЕ 21316. 

Имот № 013031 с площ от 1,296 /едно цяло двеста деветдесет и шест хилядни/ дка, девета категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване: пасище, мера. 

584 

2016-03-08 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

с.Церецел, м."Лажов ръд", община Своге, Софийска област, ЕКАТТЕ 78402. 

Имот №008005 (нула, нула, осем, нула, нула, пет) от общинския поземлен фонд с площ от 10,422 (десет цяло, четиристотин двадесет и две хилядни) дка., находящ се в с.Церецел, м."Лажов ръд", община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни условия: десета - 2,766 (две цяло, седемстотин шестдесет и шест хилядни) дка. и осма - 7,656 (седем цяло, шестотин петдесет и шест хилядни) дка. Начин на трайно ползване: пасище, мера. 

585 

2016-03-09 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

с.Осеновлаг, м."Ръплина", община Своге, Софийска област, ЕКАТТЕ 54122. 

Имот №016004 (нула, едно, шест, нула, нула, четири) от общинския поземлен фонд с площ от 68,971 (шестдесет и осем цяло, деветстотинн седемдесет и една хилядни) дка., находящ се в с.Осеновлаг, м."Ръплина", община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: пасище, мера. 

586 

2016-03-09 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

Област Софийска, община Своге, с. Дружево, местност "Крушите", ЕКАТТЕ 23798. 

Имот № 031008 с площ от 69,074 /шестдесет и девет цяло седемдесет и четири хилядни/ дка, десета категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване: пасище, мера. 

587 

2016-03-09 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

Област Софийска, община Своге, с. Осеновлаг, местност "Репето Щадимо", ЕКАТТЕ 54122. 

Имот № 028029 с площ от 2,770 /две цяло седемстотин и седемдесет хилядни/ дка, девета категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване: пасище, мера. 

588 

2016-03-09 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

Област Софийска, община Своге, с. Брезе, местност "Райовица", ЕКАТТЕ 06272. 

Имот № 000051 с площ от 78,633 /седемдесет и осем цяло шестстотин тридесет и три хилядни/ дка, десета категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване: пасище, мера. 

589 

2016-03-09 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

с.Заноге, м."Чучоверката", община Своге, Софийска област, ЕКАТТЕ 30329. 

Имот №058001 (нула, пет, осем, нула, нула, едно) от общинския поземлен фонд с площ от 510,498 (петстотин и десет цяло, четиристотин деветдесет и осем хилядни) дка., находящ се в с.Заноге, м."Чучоверката", община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: пасище, мера. 

590 

2016-03-09 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

Област Софийска, община Своге, с. Заноге, местност "Преслап", ЕКАТТЕ 30329. 

Имот № 059003 с площ от 15,360 /петнадесет цяло триста и шестдесет хилядни/ дка, десета категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване: пасище, мера. 

591 

2016-03-09 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

Област Софийска, община Своге, с. Брезе, местност "Бъзов дол", ЕКАТТЕ 06272 

Имот № 000255 с площ от 59,918 /петдесет и девет цяло деветстотин и осемнадесет хилядни/ дка, десета категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване: пасище, мера. 

592 

2016-03-09 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

Област Софийска, община Своге, с. Брезе, местност "Кривульо", ЕКАТТЕ 06272. 

Имот № 000112 с площ от 151,867 /сто петдесет и едно цяло осемстотин шестдесет и седем хилядни/ дка, десета категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване: пасище, мера. 

593 

2016-03-10 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

Област Софийска, община Своге, с. Брезе, местност "Кривульо", ЕКАТТЕ 06272. 

Имот № 038007 с площ от 66,900 /шестдесет и шест цяло деветстотин хилядни/ дка, десета категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване: пасище, мера. 

594 

2016-03-10 

ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8 

Област Софийска, община Своге, с. Брезе, местност "Пролука", ЕКАТТЕ 06272. 

Имот № 055031 с площ от 69,858 /шестдесет и девет цяло осемстотин петдесет и осем хилядни/ дка, десета категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване: пасище, мера. 

Каталог: dataset
dataset -> Приложение 3 Предложения за участия на национални туристически форуми, събития и изложения
dataset -> Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2016год
dataset -> Регистър на издадени разрешения за строеж от дирекция сабосхдеп към община перущица 2016год
dataset -> Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и нов Закон за обществените поръчки
dataset -> Решение на ОбС/11. 06. 1997 г./ 4 700 000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на търг от 10. 12. 1997 г с Ет „Георгиев 13 на ст/ст 4 700 000 лева
dataset -> Р е г и с т ъ р на търговските обекти в Община „Тунджа
dataset -> Регистър на търговските обекти на територията на Община Ардино
dataset -> Община Вх номер
dataset -> На спортните клубове в община Ардино


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница