До Директора на риосв б у р г а с ув е д о м л е н иеДата23.02.2017
Размер71.9 Kb.
#15562
До

Директора на

РИОСВ

Б У Р Г А С
УВ Е Д О М Л Е Н ИЕ

ОТНОСНО: Информация и уведомление чл.10, ал.1 (Приложение 1) от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони по отношение инвестиционно предложение " Изграждане на обект за производство на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници-от биомаса в УПИ XXI, кв.256, гр.Айтос, община Айтос.
І. Информация за възложителя

„МЕХАНИЗАЦИЯ И БОРБА С ЕРОЗИЯТА” ООД

Пълен пощенски адрес за кореспонденция: ГР.АЙТОС, УЛ.“ГАРОВА“ № 42
Уважаеми г-н Директор,

В съответствие с чл. 10, ал. 1, Приложение 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 11.01.2011 г.) Ви информираме за инвестиционното намерение на „ИНТЕР ФИТИНГС“ООД за " Изграждане на обект за производство на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници-от биомаса в УПИ XXI, кв.256, гр.Айтос, община Айтос ".


II. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение:
а) Местоположение на инвестиционното предложение - област и община, землище

(доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.)
Инвестиционното предложение " Изграждане на обект за производство на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници-от биомаса в УПИ XXI, кв.256, гр.Айтос, община Айтос " ще се реализира в имот с начин на трайно ползване-урбанизирана територия.

б) Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение;

Реализацията на инвестиционното предложение ще се извърши в рамките на около 6 месеца от датата на издаване на строително разрешение.в) Засегнати елементи на Националната екологична мрежа

(отм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.)

Територията на имот УПИ XXI, кв.256, гр.Айтос, община Айтос, върху която ще се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона според Закона за биологичното разнообразие.

В периметър от 5 кm от границите на имота няма ситуирани защитени природни обекти. Най-близко разположена е Защитена зона (ЗЗ) "Айтоска планина" BG 0000151.
Близост до защитени територии:

Защитени природни територии от националната екологична мрежа на мястото на обекта и в неговата непосредствена близост, няма. В Община Айтос се намират следните защитени територии:
 • ЗМ „Хисаря” – Обявена е като защитена местност със Заповед № РД1007 от 04.08.2003г. с цел: опазване на естествени местообитания на айтоски клин (Astragalus aitosensis). Площ от 82.50 ха;

 • ПЗ „Айтоска кория” - вековна дъбова гора в м. „Карапелит” в поземления фонд на Айтос с площ 15 ха, създадена по изкуствен начин през турско време. Обявена е като природна забелижителност със Заповед № 1799 от 30.06.1972г. на Министерството на горите и горската промишленост;

 • ПЗ „Бодливо сграбиче” – Естествено находище на бодливо сграбиче у нас. Площ от 267.10 ха. Обявена е като природна забелижителност със Заповед № 1799 от 30.06.1972г.;

 • ПЗ „Трите братя” – Скални феномени в землището на Айтос, м. „Казаните”, с площ 1 ха. Обявени са със Заповед №1799 на МГОПС.Имотът не попада в границите на защитена зона. Най-близко разположена е ЗЗ „Айтоска планина”
Общо описание на защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина”Предназначение • Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона;

 • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата;

 • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.


Обекти на опазване
В стандартния формуляр на защитената зона са посочени следните класове земно покритие:


ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА
Класове Земно покритие

% Покритие

Морски райони, заливи

1

Храстови съобщества

18

Сухи тревни съобщества, степи

17

Друга орна земя

40

Широколистни листопадни гори

11

Не - горски райони, култивирани с дървесна растителност (вкл. овошки, лозя, крайпътни дървета)

12

Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти)

1

Общо Покритие

100

Поради това, че ИП е извън границите на ЗЗ „Айтоска планина”, територията – предмет на ИП не би следвала да се разглежда като част от типовете клас земно покритие, характерни за ЗЗ.


Типове местообитания

от Приложение I на Директива 92/43/EEC
1530* Панонски солени степи и солени блата

Pannonic salt steppes and salt marshes

6110* Отворени калцифилни и базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albiRupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi

6220* Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-BrachypodieteaPseudo-steppe with grasses and annuals plants of the Thero-Brachypodietea class

62АО Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества

6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс

Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels

8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dilleniiSiliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the Sedo albi-Veronicion dillenii

91AA* Източни гори от космат дъбEastern white oak forests

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гориPannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests

БОЗАЙНИЦИ:

 • Европейски вълк Canis lupus

 • Видра Lutra lutra

 • Дългоух нощник Myotis bechsteini

 • Добружански (среден) хомяк Mesocricetus newton

 • Мишевиден сънливец Myomimus roachi

 • Лалугер Spermophilus citellus

 • Пъстър пор Vormela peregusna


ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ:

 • Червенокоремна бумка Bombina bombina

 • Ивичест смок Elaphe quatuorlineata

 • Обикновена блатна костенурка Emys orbicularis

 • Шипобедрена костенурка Testudo graeca

 • Шипоопашата костенурка Testudo hermanni

 • Голям гребенест тритон Triturus karelinii


РИБИ:

 • Обикновен щипок Cobitis taenia

 • Европейска горчивка Rhodeus sericeus amarus

БЕЗГРЪБНАЧНИ:

 • Бисерна мида Unio crassus

 • Вертиго Vertigo angustior

 • Ценагрион Coenagrion ornatum

 • Обикновен сечко Cerambyx cerdo

Целостта на Защитената зона не е застрашена от негативни въздействия, тъй като в процеса на реализацията на ИН няма да настъпят драстични промени в екологичните условия – загуба на местообитания, фрагментация, нарушаване на традиционния видов състав на Зоната. Не се очакват въздействия върху редки и застрашени видове растения и техните местообитания на територията на Защитената зона, тъй като локалитети на такива видове на мястото на обекта няма.
г) Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и друго строителство

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на биоцентралата.

Биоцентралата ще се състои от 4 модула:

Първи модул: Зареждане на горивото

Втори модул: Горивна камера

Трети модул: Топлообменници за подгряване

Четвърти модул: Инсталация за директно подаване на пара или ОЦР – инсталация.

Централата ще ползва като гориво следните материали: горска дървесина и кора, растителни отпадъци от селското стопанство, отпадъци от животновъдството. Биомасата ще се доставя предимно от региона: • дърва за горене;

 • зелени отпадъци от паркове и градини;

 • общински гори;

 • отпадъци от ферми (тор) – при наличност в региона.

Капацитетът на централата е използване на биомаса до 10 000 t/годишно.

Предвижданията на дружеството са, инвестиционното предложение да се осъществи в следната етапност:І етаппроектиране; съгласуване на проекти; получаване на Разрешение за строеж – до 2016 г.;

ІІ етап – строителство и въвеждане в експлоатация –2017 г.

д) Необходимост от нова инфраструктура - пътища, електроснабдяване, ВиК.
Имотът ще се отреди за производствени и складови дейности-зона Пп с цел изграждане на обект за производство на ел.енергия от възобновяеми източници /биомаса/ на основание чл.134 от Закона за устройство на територията.Подходът към имота е от съществуващ път.

УПИ XXI-3086, кв.256, гр.Айтос е с обща площ 6,725 дка при граници:на юг-улица

Електроснабдяването и водоснабдяването ще се извършват чрез отклонения от преминаващите през имота трасета от изградени собствени електропровод и водопровод.

3. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение.

На основание гореизложеното, след положително приключване на процедурата по глава VІ от ЗООС, и след изработване на подробен устройствен план и неговото съгласуване отговорен орган за съгласуване и одобряване на инвестиционното предложение ще бъде община айтос.


Уважаеми г-н Директор,

Във връзка с чл. 10, ал. 1 (Приложение 1. т. Б) Ви информираме, че имот УПИ XXI, кв.256, гр.Айтос, община Айтос, Област Бургас е отреден за предимно промишлено производство.19.03.2014г. Уведомител:.......................................
Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница