Министъра на околната среда и водите Комисия по околна среда към Народното събрание на р българияДата05.02.2017
Размер77.15 Kb.
Дo: Министъра на околната среда и водите

Комисия по околна среда

към Народното събрание на Р България

Европейската комисия

Молба
от Гражданска група „Да Спасим Иракли”
За издаване на заповед по чл. 19 на Закона за биологичното разнообразие за забрана и ограничаване на действия в предложена защитена зона Емине – Иракли BG0001004
Уважаеми господин министър,
Скоро ще изтече срока на заповедта за временни забрани на дейности по чл. 45 на ЗЗТ за предложената ЗМ Иракли. Междувременно стана ясно от направената прокурорска проверка, че без да се отчита статута на зоната като бъдещо НАТУРА 2000 място, инвентаризирано като такова преди 2004 година и без да се отчитат кумулативните ефекти от множество малки проекти за застрояване, от 2004 година насам в района са съгласувани за изграждане без ОВОС 35 и с ОВОС 7 други обекта или вероятно около 40 хектара територии. Междувременно инвеститорите с помощта на общината вече се готвят за бързо стартиране на този процес след изтичане на заповедта и вече в нейно нарушение извършват разрушаващи дейности – бетонира се речното легло на река Вая между крайбрежната ивица и моста за с. Емона (районът на парцела на “Суис пропъртис”), като са унищожени крайречните местообитания от кодове 91F0 и 91Е0, както и местообитания на Emys orbicularis и Lutra lutra. Тези нарушения се случват пред очите на охраната на района, наета от РИОСВ - Бургас.
Мотивите за издаване на заповед по чл. 19 на ЗБР са следните:

 1. Зоната Емине – Иракли е одобрена на заседание на НСБР от 21.11.2006 г. Териториите, попадащи в зоната, са предложени като НАТУРА 2000 места в края на 2003 година. През 2006 година е внесено прецизирано предложение, обединяващо 3 граничещи си зони, предложени през 2003 година.

 2. България има следните задължения съгласно Директива 92/43/ЕИО и Договора за присъединяване:

 • Да определи всички съществуващи в страната зони, отговарящи на критериите за опазване на природни местообитания (Приложение 1 на Директива 92/43/ЕИО) и видове растения и животни (Приложение 2 на Директива 92/43/ЕИО) до датата на своето членство, като към тази дата внесе в Европейската комисия пълен и изчерпателен списък от такива потенциални зони от Значение за общността (чл. 4.1. и Приложение 3 на Директива 92/43/ЕИО във връзка с договора за присъединяване). Това задължение не е изпълнено, защото към дадения момент предложената защитена зона Емине – Иракли не е внесена в Европейската комисия.

 • Да опази всички обявени или предстоящи да бъдат обявени зони от значителни увреждания като подлага на съответната предварителна оценка всички планове и програми, които могат да се отразят на природозащитните цели за защитената зона (Десети рецитал на преамбюла на Директива 92/43/ЕИО). След определянето на района на защитена зона Емине - Иракли в края на 2003 година като бъдещо НАТУРА 2000 място е следвало всички процедури по ОВОС (преценка необходимостта от ОВОС) или ЕО (съответната преценка за необходимост) да се съобразяват с научното предложение, а това не е направено по отношение на всичките 42 издадени съгласувателни решения по глава 6 на ЗООС.

 • Да осигури след датата на своето членство пълна защита на така предложените зони съгласно чл. 6.2, 6.3, 6.4 на Директива 92/43/ЕИО, съгласно съответните членове на Директивата във връзка с договорените задължения по глава Околна среда в предприсъединителния процес (виж Р България, Междуправителствена конференция за приемането на Р България в Европейския Съюз, Допълнение към Допълнителната информация CONF-BG-2/03). Това също не е направено, доколкото ЗБР не предвижда такава защита.

 • Налице е пълна липса на прилагане на изброените по-горе задължения, няма и пълна транспозиция на чл. 6 на Директива 92/43/ЕИО и поради липса на досегашни адекватни административни решения в рамките на процедурите по ОВОС/ЕО и в рамките на процедурата за одобряване на списък от зони от националната екологична мрежа. Единственият законов текст, позволяващ да бъдат защитени и постигнати целите на Директива 92/43/ЕИО и позволяващ да се предотврати - съгласно принципа на предпазливостта, залегнал като основа на екологичната политика на общността - всяко значително увреждане на природозащитните цели на зона Емине – Иракли, е член 19 на ЗБР. Това задължава Министъра на околната среда и водите да приложи този член незабавно.
 1. Следните природни местообитания и видове са застрашени от конкретни дейности на територията на предложената защитена зона Емине – Иракли:
  1. Следните видове от сухоземната фауна, включени в Приложение 2 на Директива 92/43/ЕИО: Vormela peregusna, Testudo hermanni, Testudo graeca, Elaphe sauromates (Elaphe quatorlienata sauromates), Elaphe situla

(последният разпространен само в района на комплекс Елените, останалите с по-широко разпространение).
Местообитания на тези видове са всички типове широколистни гори, пасища, ливади, храсталаци, земеделски земи, разположени между естествени местообитания (последните са важни като постоянно местообитание по екотона с естествените или полу-естествени екосистеми и като важни територии за миграция на индивиди между площите, заети с естествени местообитания. Ключови местообитания (такива с по-малки територии от общата площ на местообитанията, но особено важни за дадени стадии от живота) са: всички екотони между склопените храсталаци и гори и слабо склопените или открити местообитания; при херпетофауната всички места, подходящи за снасяне на яйца.
Местообитанията на тези видове са пряко застрашени от всяко едно застрояване, което причинява:

 • Пряко унищожение на местообитания;

 • Създаване на бариери за придвижване на индивидите и фрагментация на оставащите местообитания;

 • Интродукция на синантропни видове хищници (котки, кучета, плъхове) и повишена смъртност;

 • Пряко събиране или унищожаване на индивидите от хората.

Като цяло всички, с изключение на Vormela pergusna, не се влияят силно от безпокойство от хората.


Референтната площ за благоприятен статус на тези местообитания на видове за зоната е равна на площта им към 01.01.2007 г. (същите са както в момента на инвентаризация и предлагане на зоната, сегашната се приема за достатъчна за дългосрочното съществуване на местообитанието). Референтното състояние по отношение степента на фрагментация на местообитанията им също е към същата дата. Следователно на територията на защитената зона следва да не се допуска ново строителство, намаляващо тези референтни стойности.
Допустими дейности. Не следва да се допуска промяна в начина на трайно ползване на пасищата, ливадите, храсталаците и горите. По отношение на орните земи и трайните култури е допустимо използването на тези земи за туристически нужди при условие, че не се допуска тяхното трайно застрояване и ограждане с бариери, непреодолими за малките видове животни. Допустимо е например използването им за сезонни, съобразени с природозащитните цели сезонни къмпинги, голф игрища или подобни дейности, които са без трайно застрояване (с изключение на обслужващи съоръжения), без използване на пестициди, без интензивно торене, без напояване извън грийновете и с предвиждане на специални ландшафтни структури за подпомагане и опазване на целевите видове от фауната.

  1. Emys orbicularis:

видът се среща все още в занижени числености по река Вая и при нейния естуар въпреки силния антропогенен натиск. Видът използва подходящи места по брега за снасяне на яйца, които може да са отдалечени от водното тяло и следва да има нефрагментиран от прегради достъп до околните местообитания за размножаване. Пряко се повлиява от застрояване на околните на водното тяло местообитания – пряко унищожаване и фрагментация, хищничество от синантропни видове. Видът е уязвим при често безпокойство и насищане на територията с постоянно пребиваващи хора. Видът относително добре толерира еутрофикацията на водите, но може да бъде засегнат от токсични замърсявания – хербициди например. Следва да се предотврати унищожаването и/или фрагментирането на крайречните местообитания и на естуара на река Вая. В бъдеще следва да се предприемат мерки за осигуряване на спокойни от човешко присъствие участъци при естуара на Вая.


  1. Широколистни гори:

Обхваща редица местообитания, чийто кодове са посочени в НАТУРА 2000 базата данни. От тях най-разпространени са церово - благуновите чисти или смесени гори (код 91М0).

Както почти в цялата страна повечето от тези гори не са в добро природозащитно състояние – издънков характер, обеднен видов и възрастов състав, силно подмладени без достатъчно стари дървета. Тези действия са пряко свързани с неустойчивите практики за тяхното стопанисване. За тяхното опазване следва да се предотвратят: промяната в начина на трайно ползване; реконструкциите (освен че не са естествен път за възобновяване на местообитанията, те увреждат и повечето от типичните видове); извеждането на голи и постепенни сечи (без котловинно постепенните сечи при висок турнус), както и на санитарни сечи на големи площи; изсичането на придружаващите видове, неформиращи основният склоп; изсичането на стари дървета над 100 години.

Сегашната площ на местообитанията от този тип следва да се приеме за благоприятна в рамките на зоната и следователно референтната им площ е равна на площта им към 01.01.2007 г.


  1. Крайречни гори:

Включва 3 кода природни местообитания: 91F0 (ограничено разпространение на съвсем малки площи в най-долната част на река Вая), 91Е0 (галерии от покрай река Вая), 92А0 (мозаично разпространен в рамките на 91Е0).

Тези местообитания в зоната са ограничени само в рамките на течението на река Вая и са с малки площи.Следва да се опазват от всякакви отрицателни изменения като: изсичане и прочистване на крайречната растителност, корекции на речното корито, застрояване и други преки въздействия.


  1. Естуари:

В зоната има само един малък по площ естуар – този на река Вая. Повлиян е негативно от близостта на съществуващото застрояване и от интензивното присъствие на хора. Необходимо е да се предотврати всяко ново застрояване в района на естуара.


  1. Дюни (ембрионални и бели дюни):

Намират под силен антропогенен натиск поради постоянно утъпкване през туристическия сезон. Самите дюни са тясна ивица и са силно уязвими. Необходимо е спиране на практиката за бивакуване върху двата типа дюни. Използването за плаж следва да се ограничи до плажната ивица (ембрионални дюни), докато преминаването през белите дюни да става само по указани пътеки, като останалите части се оградят с ландшафтно приемливи и пропускливи за животни огради. Последната мярка, макар и спешно необходима, обаче е приложима само при прилагане на целенасочени управленски мерки.
Сегашната площ на местообитанията от този тип следва да се приеме за благоприятна в рамките на зоната и следователно референтната им площ е равна на площта им към 01.01.2007 г.
При така описаните мотиви настояваме за спешно издаване на заповед за спиране на дейности, свързани с:


 • трайната промяна на ползване на гори, пасища, ливади с референция актуалното им състояние на терен към 01.01.2007 г.;

 • застрояване на останалите земеделски земи извън пасища и ливади;

 • изсичането, прочистването на крайречната растителност и коригирането и застрояването на речните легла и брегове и естуара на река Вая;

 • реконструкциите на горите и храсталаците;

 • извеждането на голи и постепенни сечи (с изключение на котловинно постепенните сечи при висок турнус), както и на санитарни сечи на големи площи;

 • изсичането на неосновните (придружаващи) видове, неформиращи основния склоп на съответното горско насаждение;

 • изсичането на стари дървета над 100 години;

 • бивакуването на плажната ивица и дюните.

 • Плажуването върху бели дюни

София С уважение,

22-12-2005 г За гражданска група Да Спасим Иракли Надежда Максимова
Каталог: upload -> documents -> 2016
2016 -> До мррб мосв общ. Съвет царево дпп „странджа становище
2016 -> Държавна агенция по горите дирекция на природен парк „странджа” До мррб мосв
2016 -> Обяснителна записка
2016 -> Група за изследване и защита на прилепите национален природонаучен музей
2016 -> От д-р Николай Димитров Цанков херпетолог в Националния природонаучен музей към бан
2016 -> До мррб мосв общ. Съвет царево дпп „странджа” Становище
2016 -> На “Ресурс 1” ад за извършване на детайлно допроучване на волфрамово находище „Грънчарица”
2016 -> Българска Фондация Биоразнообразие (бфб) е приемник на Българо-Швейцарската програма
2016 -> Зелената фракция в европейския парламент


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница