Програма за развитие на сектор „Рибарство на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 2013 гстраница1/2
Дата23.07.2016
Размер384.59 Kb.
ТипПрограма
  1   2
Наредба № 18 от 17 октомври 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.6. „Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕНАРЕДБА № 18 от 17 октомври 2012 г.

за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.6.„Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.6. „Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова“ на Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (2007 – 2013) на Република България (ОПРСР), финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС.

Чл.2. Подпомагат се проекти, които доп­ринасят за постигане целта на мярката: приспособяване (модификация) на риболовни кораби, заличени от Регистъра на риболовните кораби на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), който е част от Регистъра на риболовните кораби на Европейския съюз, към други дейности, свързани със сектор „Рибарство“ извън риболова, свързани с научноизследователски цели или обучение.

Чл. 3. (1) Безвъзмездната финансова помощ по тази наредба се предоставя при спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 387/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 19 април 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета за Европейския фонд за рибарство по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения (OB L 129, 16.5.2012 г.) и на Регламент (ЕС) № 1249/2010 г. на Комисията от 22 декември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 498/2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1198/2006 г. на Съвета относно Европейския фонд за рибарство (OB, L 341, 23.12.2010 г.).

(2) Бенефициенти, които се явяват възложители по чл. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), провеждат съответните процедури при избор на изпълнител за дейности по проекта при спазване условията и реда на приложимото законодателство.Чл. 4. (1) За всяка мярка от Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ се кандидатства с отделен проект.

(2) Кандидатите за финансово подпомагане могат да кандидатстватпо повече от една мярка от ОПРСР с отделни проекти съгласно условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по съответните наредби за прилагане на ОПРСР.

(3)Кандидатите за финансово подпомагане могат да кандидатстват с повече от един проект по реда и при условията на тази наредба.

(4) За финансово подпомагане по реда на тази наредба с нов проект се кандидатства след извършване на окончателно плащане по предходен проект.

Глава втора

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I

Обхват на дейностите и допустими сектори

Чл. 5. Безвъзмездна финансова помощ сe предоставя за проекти по сектор 01 „Пренасочване на риболовни кораби за целите на обучение“ и сектор 02 „Пренасочване на риболовни кораби за извършване на научни изследвания в областта на рибарството“, посочени в заявлението за кандидатстване съгласно приложение № 1.

Раздел IIФинансови условия

Чл. 6. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет въз основа на финансовото разпределение, посочено в глава 7 на ОПРСР.

Чл. 7. (1) Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 на сто от размера на одобрените и реално извършени разходи на проекта, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто – от държавния бюджет на Република България.

(2) Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект за целия програмен период не трябва да надвишава левовата равностойност на 300 000 евро.

(3) Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект за целия програмен период не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро.

(4) Разходите по чл. 17, ал. 2, т. 2 и 4 са в размер до 5 на сто от размера на одобрените и реално извършените разходи, но не повече от левовата равностойност на 15 000 евро.

(5) Максималният и минималният размер на безвъзмездната финансова помощ, изразена в проценти, се определя на база критериите за определяне размера на финансовата помощ съгласно приложение № 2:

1. при кандидатстване с проект, който е от колективен интерес, размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100 % от одобрените и реално извършени разходи;

2. при кандидатстване с проект, който е от индивидуален интерес, размерът на безвъзмездната финансова помощ е 60 % от одобрените и реално извършени разходи.

(6) За кандидатите по чл. 10 всяка печалба, получена като резултат от реализацията на проект/и в обществена полза по реда на тази наредба, се приспада от размера на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проекта.Чл. 8. (1) Плащането по проект може да бъде авансово, междинно и окончателно.

(2) Авансово плащане се допуска при условията и по реда на чл. 27 и 28.

(3) Междинни плащания се допускат при условията и по реда по чл. 29 и 30.

(4) Всички плащания от страна на бенефициентите към доставчици на продукти и/или услуги в процеса на изпълнение на одобрения проект се извършват по банков път.Чл. 9. Кандидатът не се подпомага по реда на тази наредба, в случай че за същия проект е одобрен за подпомагане и/или е получил безвъзмездна финансова помощ от националния бюджет и/или от друга/и програма/и на Европейския съюз.

Раздел IIIИзисквания към кандидатите

Чл. 10. (1) За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват публичноправни или учебни и научни организации.

 (2) Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:

1. нямат изискуеми публични задължения към държавата;

2. да не са вписани в централната база данни за отстраняванията съгласно Регламент (ЕO, Евратом) № 1302/2008 г. на Комисията от 17 декември 2008 г. относно централната база данни за отстраняванията (ОВ, L 344, 20.12.2008 г.);

3. членовете на управителните органи на юридическите лица не са осъждани с вляз­ла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани, и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност;

4. да не са обявени в несъстоятелност или да не са в открито производство по несъстоятелност в случаите, когато е приложимо;

5. да не са в производство по ликвидация в случаите, когато е приложимо;

6. да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията в случаите, когато е приложимо.

(3) Кандидатите по ал. 1, подлежащи на акредитация, следва да бъдат акредитирани съгласно изискванията на действащото законодателство.

(4) Кандидатите по ал. 1, за които е необходимо издаване на лицензия за осъществяване на професионално обучение, трябва да притежават лицензия съгласно изискванията на действащото законодателство.Чл. 11. (1) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ, в случай че кандидатът или негов законен или упълномощен представител са нарушили изискванията на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (ОВ, L 248, 16.09.2002 г.).

(2) Не са допустими за подпомагане кандидати, които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(3) Липсата на обстоятелствата по ал. 2се доказва от кандидата:

1. с декларация към момента на кандидатстване;

2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация за всички останали обстоятелства, включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър, в срок 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от ИАРА за представянето им.

(4) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ от ЕФР на кандидати, които:

1. се намират в процедура по възстановяване на отпусната безвъзмездна финансова помощ по предходен проект;

2. са представили документи с невярно съдържание, неистински или подправени документи при осигуряване на информация, поискана от ИАРА и/или Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), или не предоставят тази информация.

Раздел IV

Изисквания към проектите

Чл. 12. (1) Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане целта на мярката по чл. 2 и съответстват на целите на Общата политика по рибарство на ЕС.

(2) Проектите по реда на тази наредба трябва да се реализират на територията на Република България.Чл. 13. Проектите трябва да бъдат от общ интерес за лицата и организациите в сектор „Рибарство“.

Чл. 14. Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за приспособяване (модификация) на риболовните кораби с цел пренасочването им за обучение или извършване на научни изследвания, свързани с рибарството.

Чл.15. (1) Риболовният кораб трябва предварително да бъде заличен от Регистъра на риболовните кораби на ИАРА, който е част от Регистъра на риболовните кораби на Евро­пейския съюз.

(2) Безвъзмездна финансова помощ може да бъде отпускана за риболовен кораб, за който собственикът е получил премия по сектор 02, дейност 3 от мярка 1.1. „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности“ по Приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот“ от ОПРСР.

(3) В случай на пренасочване на риболовен кораб по мярка 1.1. „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности“ от ОПРСР за целите на обучение премията за този кораб се определя при условията и по реда на наредбата по мярка 1.1, като за постоянното прекратяване на риболовна дейност се изплаща премия по мярка 1.1 на собственика на риболовния кораб след одобрен проект по реда на тази наредба.

(4) С изключение на случаите по ал. 2 кандидатите по чл. 10, ал. 1 трябва да са закупили или да са получили като дарение риболовния кораб.Чл. 16. (1) Кандидатите за финансово под­помагане подават заявление за кандидатстване (по образец) с приложена проектна обосновка, доказваща целесъобразността на проекта, съгласно приложение № 1, като при кандидатстването за дейности, съответстващи на дейностите, допустими за финансиране по Приоритетна ос № 1 от ОПРСР, кандидатите подават и заявление за кандидатстване по съответната/съответните мярка/мерки по Приоритетна ос № 1.

(2) При подаване на заявлението за кандидатстване кандидатите по чл. 10 са длъжни да предоставят анализ приходи – разходи по образец, публикуван на интернет страницата на ОПРСР.

(3)За всеки проект бенефициентите по тази наредба подават заявка/и за плащане (по образец), като при одобрени дейности, съответстващи на дейностите по Приоритетна ос № 1, бенефициентите подават и заявка/и за плащане (по образец) по съответната мярка по Приоритетна ос № 1.

Раздел V


Допустимост на дейностите и разходите

Чл. 17. (1) Допустими за финансиране са дейностите по сектори, посочени в заявлението за кандидатстване, съгласно приложение № 1.

(2) Допустими за финансиране са следните разходи, предназначени за постигане на целта по чл. 2:

1. закупуване на корабно оборудване и съоръжения, ремонт, подмяна на основен двигател, ремонт или подмяна на спомагателни системи, пряко свързани с целите на мярката, включително разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудване и съоръжения;

2. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта;

3. закупуване на оборудване и софтуер с научноизследователска цел, включително разходите за доставка, инсталиране, тестване и въвеждането им в експлоатация, пряко свързани с дейностите по проекта и в изпълнение функциите на кораба за обучение и/или изследвания;

4. разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и изпълнението на проекта, проучвания, оценки ианализи, които са на стойност до 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта, но не повече от левовата равностойност на 15 000 евро;

5.разходи за изработка, доставка и монтаж на табела по чл. 40, т. 4 и 5.

(3) Допустими са разходите, за които са спазени следните изисквания за предоставяне на оферти:

1. за разходи, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, или са част от разходите на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, кандидатът предоставя най-малко две независими и съпоставими оферти в оригинал с цел определяне основателността на предложените разходи;

2. за разходи, чиято стойност възлиза на сума, равна или по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро, се изисква предоставяне на една независима оферта в оригинал с цел определяне основателността на предложените разходи;

3. в случаите по т. 1 и 2 с цел определяне на основателността на предложените разходи изпълнителният директор на ИАРА може със заповед да определи оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността на разходите; при кандидатстване за разходи за оборудване, изготвено по индивидуално технологично задание или за патентовани активи, основателността на предложените разходи се определя от оценяваща комисия; в състава на комисията се включват лица, притежаващи квалификация и опит в съответната област;

4. необходимостта от свикване на оценителна комисия по т. 3 възниква при наличие на заявления за кандидатстване, за които е необходима оценка на дейности, свързани със специфични активи/дейности в сектор „Рибарство“;

5. оферентите по т. 1 и 2 в случаите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите – чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство;

6. в случай че кандидатът за финансово подпомагане по ОПРСР предоставя оферта, чиито оференти са чуждестранни лица, следва да прилага към заявлението за кандидатстване декларации по образец от оферентите – чуждестранни лица, че същите не се намират в свързаност помежду си, както и че не се намират в свързаност с кандидата по оценяваното проектно предложение;

7. оферти не се изискват за разходи по ал. 2, т. 2 и 4;

8. за разходите по ал. 2, т. 2 и 4, в случай че са извършени преди подаване на заявление за кандидатстване, кандидатът предоставя и подписан договор с избрания доставчик или изпълнител с разбивка на разходите по дейности, както и разходооправдателен документ за извършения разход;

 9. в случаите по т. 1, когато кандидатът не е избрал офертата с най-ниска цена, направеният избор се обосновава писмено;

 10. кандидатът предоставя една оферта, когато възлагането на договора за доставка или услуга на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт; към офертата кандидатът предоставя документи, доказващи съществуването на тези права;

11. за разходи, които ще бъдат извършени след подаване на заявлението за кандидатстване и извършена проверка на място, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП, описват в проектната обосновка детайлно начина за определяне на прогнозните стойности на всеки разход.

(4) Разходите по ал. 2, т. 2 и 4 са допустими, ако са извършени през периода 01.01.2007 г. – 31.12.2015 г.

(5) Допустимо е извършването на всички разходи, за които се кандидатства, след подаване на заявление за кандидатстване с изключение наразходите по ал. 2, т. 2 и 4, които могат да бъдат предварително извършени. При получаване на отказ от страна на ИАРА на заявлението за кандидатстване или на даден актив извършените разходи остават за сметка на кандидата.

Чл. 18. (1) Кандидатите, с изключение на тези, които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП, предоставят оферти към заявлението за кандидатстване, които съдържат следните реквизити:

1. единен идентификационен код (ЕИК) на оферента;

2. описаниe на предлагания продукт и/или услуга, съдържащо модел, технически/технологически характеристики и параметри на продукта (там, където е приложимо), количество, единични цени;

3. цената на офертата трябва да бъде определена в левове или евро с описан ДДС;

4. срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 5 месеца считано от датата на подаване на заявлението за кандидатстване;

5. дата на офертата и подпис на оферента; оферентите – чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство;

6. офертите се предоставят в оригинал, приложени към заявлението за кандидатстване;

7. офертата трябва да бъде адресирана до кандидата.

(2) Офертите се прилагат към заявлението за кандидатстване в оригинал. Същите трябва да бъдат адресирани до кандидата, да са независими и съпоставими.

Чл. 19. Не се предоставя безвъзмездна финан­сова помощ за:

1. разход за закупуване на риболовния кораб;

2. данък добавена стойност (ДДС), който подлежи на възстановяване, съгласно чл. 55, т. 5, буква „а“ от Регламент (ЕO) № 1198/2006 г. на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейски фонд за рибарство;

3. финансови задължения, включително лихви по заеми и лихви по лизинг;

4. прехвърляне на участия в търговски дружества;

5. банкови такси и разходи, свързани с гаранции и други подобни на тях;

6. други разходи, които не са пряко свързани с дейностите по изпълнение на проекта;

7. частта от разходите по чл. 17, ал. 2, т. 2 и 4, които са на стойност над 5 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта;

8. закупуването на техника и оборудване втора употреба;

9. плащане в натура;

10. разходи, извършени преди датата на подписване на договора по чл. 24, ал. 2, с изключение на предвидените в чл. 17, ал. 2, т. 2 и 4;

11. данъци, мита и вносни такси;

12. разходи за доставки и/или услуги, за които кандидатът не е спазил реда и условията на ЗОП, където е приложим;

13. прехвърляне на собствеността върху предприятие;

14. разходи, които не отговарят на изискванията на чл. 17, ал. 5;

15. доставка и/или услуга, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, за която кандидатът не е получил най-малко две независими и съпоставими оферти от доставчици, оригиналите от които са приложени към заявлението за кандидатстване, с изключение на разходите по чл. 17, ал. 2, т. 2 и 4; за недопустими се считат оферти, които не съдържат следните реквизити: Единен идентификационен код (ЕИК) на оферента, срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 5 месеца считано от датата на подаване на заявлението за кандидатстване, дата на офертата, подпис на оферента; оферентите чуждестранни лица следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство; тази точка не се прилага, в случай че кандидатът се явява възложител по чл. 7 ЗОП.

Глава трета

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I

Ред за кандидатстване и процедура за одобряване на проектите

Чл. 20. (1) Започването и приключването на приема на заявления за кандидатстване се определят със заповеди на изпълнителния директор на ИАРА.

(2) Заповедта по ал. 1 се обявява 15 работни дни преди датата на започване и 20 работни дни преди датата на приключване на приема на заявления за кандидатстване на електронната страница на ИАРА, на ОПРСР и на общодостъпно място в ИАРА и в секторите на регионалните центрове на ИАРА.Чл. 21. (1) Кандидатите подават заявление за кандидатстване по образец съгласно приложение № 1 в най-близкото до мястото на извършване на проекта териториално звено (ТЗ) на ИАРА.

(2) Заявлението за кандидатстване се подава лично от кандидата, от законния представител на кандидата и/или от упълномощено от него лице, което представя изрично нотариално заверено пълномощно за кандидатстване пред ИАРА за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ЕФР.

(3) Заявлението за кандидатстване и всички придружаващи го документи трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от законния представител на кандидата, подредени по реда съгласно приложение № 1; в случай на представяне на заверени от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице копия на документи техните оригинали се представят за преглед от служител на ИАРА;

2. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализации­те, заверките и преводите на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.) и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г.(ратифицирана със закон, приет от XXXVIII Народно събрание на 25 май 2000 г. – ДВ, бр. 47 от 2000 г., в сила от 30 април 2001 г.) (ДВ, бр. 45 от 2001 г.).

(4) При подаване на документите в териториалните структури на ИАРА в присъствието на кандидата се извършва опис на приложените към заявлението за кандидатстване документи.

(5) В случай на липса или нередовност на документите съгласно приложение № 1 от заявлението за кандидатстване ТЗ на ИАРА ги връща на кандидата за отстраняване на липсите и нередовностите заедно с копие от контролен лист с отбелязаните липси и нередовности.

(6) В случаите по ал. 5 ТЗ на ИАРА приема заявлението за подпомагане, при условие че липсата или нередовността се отнася за документи, издавани от други държавни и/или общински органи или институции, за които кандидатът представи писмено доказателство, с което е заявено искане към държавен и/или общински орган или институция за издаване на липсващия или нередовния документ. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите, както и със задължението си да представи документите най-късно в срока по чл. 22, ал. 2, като отбелязва мотивите и забележките си.

(7) При приемане и регистриране на заявлението за кандидатстване ТЗ на ИАРА издава входящ номер и комплектът документи се изпраща в ИАРА – София.

(8) Заявлението за кандидатстване се представя на хартиен и електронен носител, като таблиците, включени в него, са във формат „xls“.Чл. 22. (1) В срок до 3 месеца от регистриране на заявлението за кандидатстване ИАРА:

1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за кандидатстване;

2. извършва проверка на място;

3. одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване на база съответствието на заявлението със:

а) целите, дейностите и изискванията по тази наредба;

б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6;

в) критериите за приоритизация и оценка на проектите в условия на ограничен бюджет, приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР.

(2) В случай на нередовност на документите, непълнота и/или неяснота на заявените данни и посочените факти ИАРА писмено уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението може да отстрани посочените нередовности и/или непълноти, и/или неясноти, включително чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, както и документи извън посочените съгласно приложение № 1, свързани с одобрението на заявлението за кандидатстване.

(3) Срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на отговор, когато:

1. е изпратено писмо за отстраняване на нередовност по ал. 2;

2. по даден проект е необходимо експертно становище на друг орган или институция или е назначена оценяваща комисия по чл. 17, ал. 3, т. 4, като срокът по чл. 22, ал. 1 се удължава със срока на работата на тази комисия, който се удостоверява с акта за нейното създаване, и до датата на вземане на решение за оценка;

3. в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност или измама, до изясняване на случая от компетентните органи.

(4) При установяване на недопустимост на кандидата или проекта изпълнителният директор на ИАРА изпраща на кандидата мотивирана писмена заповед за отказ на проект.

(5) Проектите, по които в резултат на извършените проверки се установи допустимост на кандидата и проекта, се разглеждат от Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на ИАРА.

(6) При необходимост в състава на ЕКОП могат да бъдат включвани и външни за ИАРА експерти, специалисти в съответната област. Външните експерти имат право на глас в заседанията на ЕКОП и се назначават от изпълнителния директор на ИАРА, който отправя писмени покани към специализираните научни институти/организации, юридически лица, неправителствени организации и др., които да определят експертни лица за участие в ЕКОП.

(7) В случаите, когато са привлечени външни за ИАРА членове за участие в ЕКОП, избраните лица се проверяват за свързаност със съответния бенефициент и оферентите по проектите, представени на съответната комисия от ИАРА.

 (8) Член на ЕКОП не може да вземе участие при обсъждане на конкретно заявление за кандидатстване, в случай че:

1. има интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от отпускането на безвъзмездна финансова помощ на кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;

2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;

3. е участвал в подготовката и разработването на заявлението за кандидатстване или е консултирал кандидата;

4. е в йерархическа зависимост от кандидат, който е подал заявлението.

(9) За всяко заседание на ЕКОП членовете й подписват декларация за конфиденциалност и липса на обстоятелствата по ал. 8, т. 1 – 4.

(10) Експертната комисия за осигуряване на прозрачност изразява писмено решение пред изпълнителния директор на ИАРА за одобрение или отхвърляне на проекта.

Чл. 23. (1) Заявлението за кандидатстване получава отказ за финансиране в случай на:

1. нередовност на документите, непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при проверките по чл. 22, ал. 1, т. 1;

2. несъответствие с целта на мярката по чл. 2;

3. несъответствие с условията на чл. 17, ал. 2;

4. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 22, ал. 2;

5. недостатъчен бюджет по мярката;

6. одобрените разходи по проекта са на стойност под определения минимален размер по чл. 7, ал. 3 или надвишават максималния размер съгласно чл. 7, ал. 2;

7. установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 11, ал. 1 и 2;

8. установен опит за измама.

(2) В случай на отказ по ал. 1, т. 1 – 7 кандидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.Чл. 24. (1) Изпълнителният директор на ИАРА одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване с мотивирана писмена заповед, подлежаща на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Заповедта на изпълнителния директор на ИАРА се съобщава на кандидата по реда на АПК.

(2) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление за одобрение на проекта кандидатът лично, чрез законния си представител или упълномощено от кандидата лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При подписването на договора кандидатът или законният му представител, или упълномощено от него лице предоставя актуално удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), и свидетелство за съдимост на кандидата или законния му представител, както и на член/ове на управителния му орган, както и на временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, от което да става видно, че не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани, и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност, издадени не по-рано от 1 месец преди предоставянето им, и документ, удостоверяващ актуална банкова сметка на името на кандидата.

(3) Договорът се подписва от изпълнителния директор на ИАРА и от кандидата в три еднообразни екземпляра.

(4) При неявяване, непредставяне на документите по ал. 2 или неподписване на договора в определения срок кандидатът губи право на получаване на безвъзмездна финансова помощ по одобрения проект и може да кандидатства отново за същия проект по реда на тази наредба.

Раздел II

Възлагане на одобрените дейности

Чл. 25. (1) Бенефициентите, които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП, провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и за дейностите по проекта след сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Процедурите се провеждат в съответствие със ЗОП и приложимото законодателство.

(2) Бенефициентите са пряко отговорни за подготовката, провеждането и изпълнението на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.

(3) Предварителният контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, се осъществява съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 2, т. 22, чл. 20а ЗОП и чл. 49а от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

(4) Заверени копия от всеки договор с избраните изпълнители по съответната процедура, както и от решението, обявлението, документацията за обществената поръчка, протоколите за работа на комисията и решението за обявяването на класирането на участниците се предоставят от бенефициента на ИАРА в срок до 10 работни дни от сключване на договора с изпълнителя.

(5) Контролът за спазването на процедурите по ал. 1 се осъществява от ИАРА.

(6) В срок до 20 работни дни ИАРА извършва преглед на представените документи по ал. 5 и писмено уведомява бенефициента за подписване на анекс към договора по чл. 23, ал. 2. При открито нарушение, съставляващо нарушение на разпоредбите на националното законодателство и правото на Европейския съюз в областта на обществените поръчки по проекта, ИАРА има право да наложи финансови корекции на бенефициента съгласно ПМС № 134 от 2010 г., изм. с ПМС № 339 от 2010 г., и Вътрешните правила на дирекция „Европейски фонд за рибарство“ за налагане на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на договорите/заповедите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР) за периода 2007 – 2013 г.

(7) След приключване на проверките по ал. 6 ИАРА писмено уведомява бенефициента за резултата и отправя покана за подписване на анекс към договора по чл. 24, ал. 2.

(8) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление по ал. 6 бенефициентът лично, чрез законния си представител или упълномощено от бенефициента лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява в ИАРА за подписване на анекс към договор по чл. 24, ал. 2. В анекса се определя окончателният размер на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.

(9) За разходите по чл. 17, ал. 2, т. 2 и 4, извършени преди датата на подаване на заявлението за кандидатстване, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП, при подаване на заявлението за кандидатстване представят всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и.

(10) Бенефициентите по ал. 1 представят количествено-стойностната си сметка на хартиен и електронен носител, като таблиците, включени в тях, са във формат „xls“.

Глава четвърта

ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩЧл. 26. (1) Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след изпълнение на всички дейности в договора по чл. 24, ал. 2.

(2) Плащане преди изпълнение на всички дейности по договора по чл. 24, ал. 2 е допустимо при спазване на разпоредбите на чл. 27, 28, 29 и 30. В случаите на одобрено авансово плащане на проект, който предвижда възлагане на процедура по ЗОП, авансовото плащане се извършва след подписване на анекса по чл. 25, ал. 8.Чл. 27. (1) Авансово плащане се извършва, при условие че е предвидено в договора по чл. 24, ал. 2.

(2) Авансовото плащане е в размер до 50 на сто от стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ.

(3) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.

(4) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от четири месеца от датата на подписване на договора по чл. 24, ал. 2. Авансово плащане на проект, който предвижда възлагане на процедура по ЗОП, може да бъде заявено не по-късно от четири месеца от датата на подписване на анекса по чл. 25, ал. 8.

(5) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), в размер 110 % от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора ДФЗ – РА, да отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника – бенефициента, в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.

(6) Поръчителите по ал. 5 трябва да отговарят на следните условия:

1. да са юридически лица – търговци по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон, и да са вписани в търговския регистър;

2. да са регистрирани и да извършват търговска дейност най-малко 3 години преди датата на подаване на заявката за авансово плащане;

3. да нямат изискуеми публични задължения към държавата;

4. да не са в открито производство по несъстоятелност и да не са обявени в несъстоятелност;

5. да не са в производство по ликвидация;

6. 25 % от размера на собствения им капитал, отразен във финансовите отчети от последната приключена финансова година и/или последното приключило тримесечие преди подаване на заявката за авансово плащане, да е равен или по-голям от 110 % от стойността на искания аванс;

7. 20 % от размера на приходите им от продажби за последната финансова година да е по-голям или равен на 110 % от стойността на искания аванс.

(7) При изчисляването на размера на собствения капитал по ал. 6, т. 7 ДФЗ – РА, изключва поетите задбалансови и условни задължения на поръчителя, като в тях не се включват обезпечения по кредити и по други задължения, които са отразени в баланса.

(8) В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един бенефициент по ОПРСР, поръчителят трябва да отговаря на условията по ал. 6 и 7 за всеки договор за поръчителство.

(9) Разплащателната агенция не сключва договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението по авансовото плащане на длъжника – бенефициент, в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.

(10) Срокът на валидност на гаранцията по ал. 5 или срокът на задължението по договора за поръчителство по ал. 5 трябва да покрива срока на договора за отпускане на финансова помощ, удължен с 6 месеца.

(11) Банковата гаранция по ал. 5 се освобождава или договорът за поръчителство по ал. 5 се прекратява, когато ДФЗ – РА, установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.Чл. 28. (1) При кандидатстване за авансово плащане бенефициентът подава заявка за авансово плащане в регионалните разплащателни агенции на РА (РРА – РА) по място на извършване на инвестицията съгласно приложение № 3.

(2) Заявката за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни от подписване на договора по чл. 24, ал. 2.

(3) Регионалната разплащателна агенция на РА извършва преглед на документите в присъствието на бенефициента.

(4) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1 РРА – РА, връща документите на бенефициента заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.

(5) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 бенефициентът има право в рамките на срока по чл. 27, ал. 4 отново да подаде заявка за авансово плащане.

(6) След приемане на документите за плащане бенефициентът получава номер на заявката за авансово плащане.

(7) В срок до 25 работни дни от регистриране на заявката за авансово плащане ДФЗ – РА изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ – РА, която се съобщава на бенефициента по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 29. (1) Междинно плащане е допустимо не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта.

(2) Всяко междинно плащане може да бъде отпускано само след завършване на обособена част от инвестицията, заложена като такава в договора по чл. 24, ал. 2.

(3) Междинно плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 3000 евро.

(4) Последното междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията в договора по чл. 24, ал. 2.Чл. 30. (1) При кандидатстване за междинни или окончателно плащане бенефициентът подава заявка за плащане в регионалната разплащателна агенция на РА (РРА – РА) по място на извършване на инвестицията по проект и прилага документите съгласно заявка за плащане (приложение № 4).

(2) Заявка за окончателно плащане се подава след извършване на инвестицията, но не по-късно от 15 работни дни от изтичане на срока, посочен в договора по чл. 24, ал. 2.

(3) Документите по ал. 1 трябва да бъдат представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от бенефициента. В случай на представяне на заверени от бенефициента копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служителите на РА.

(4) Регионалната разплащателна агенция на РА извършва преглед на документите по ал. 1 в присъствието на бенефициента или упълномощено от него лице.

(5) Документите по ал. 1 се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ратифицирана със закон, приет от XXXVIII Народно събрание на 25 май 2000 г. – ДВ, бр. 47 от 2000 г., в сила от 30 април 2001 г.).

(6) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1 РРА – РА, връща документите на бенефициента заедно с копие от контролен лист за извършена проверка, от който са видни липсите и нередовностите.

(7) След отстраняване на нередовностите бенефициентът има право в рамките на срока по ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.

(8) След приемане на документите за изплащане на безвъзмездната финансова помощ бенефициентът получава номер на заявката за плащане.Чл. 31. (1) В срок до три месеца от регистриране на заявката за плащане заедно с всички необходими документи, доказващи извършената инвестиция, ДФЗ – РА:

1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;

2. назначава извършването на проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;

3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ – РА изплащането на безвъзмездната финансова помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрените и реално извършените разходи по проекта, която се съобщава на бенефициента по реда на Административнопроцесуалния кодекс;

4. изплаща безвъзмездната финансова помощ на бенефициента;

5. изпраща уведомително писмо на бенефициента за извършеното плащане.

(2) В случай на нередовност на документите по ал. 1, т. 1 или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти ДФЗ – РА уведомява писмено бенефициента, който в срок до 10 работни дни от деня на уведомлението може да отстрани констатираните нередовности, непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи извън посочените съгласно приложение № 4.

(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:

1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности, този срок се удължава със срока за получаване на отговор по ал. 2;

2. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ – РА, в случай че по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, както и в случаите, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.Чл. 32. (1) Изпълнителният директор на ДФЗ – РА, отказва изплащането на част или на цялата безвъзмездна финансова помощ, когато:

1. установи при проверките по чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2 нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти;

2. установи несъответствие между одобрените и фактически извършените инвестиции;

3. бенефициентът не отстрани нередовностите, непълнотите и пропуските в срока по чл. 31, ал. 2;

4. установи, че са извършени недопустими разходи.

(2) Отказът за плащане подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.Чл. 33. В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансова помощ, бенефициентът не може да подаде друга заявка за плащане по същия проект.

Глава пета

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ

Чл. 34. (1) Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца.

 (2) Срокът за изпълнение на проекта започва да тече от датата на подписване на договора по чл. 24, ал. 2 или от датата на подписване на анекс в случаите по чл. 25, ал. 8, когато е приложимо.

 Чл. 35. Бенефициентът е отговорен за изпълнението на одобрения проект съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, заявлението за кандидатстване и приложенията към тях, условията на тази наредба, както и приложимото национално законодателство и правото на ЕС.

Чл. 36. Бенефициентът е отговорен за изпълнението на одобрения проект съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, условията на тази наредба, както и приложимото национално законодателство и правото на Европейския съюз.

Чл. 37. Бенефициентът е длъжен да изпълни проекта съобразно описанието на проекта, съдържащо се в проектната обосновка, и с оглед изпълнение на предвидените в него цели.

Чл. 38. Най-късно до края на изпълнението на проекта бенефициентът е длъжен да отговаря на всички нормативно установени изисквания, свързани с одобрения проект.

Чл. 39. (1) В случай на необходимост от извършване на промени в изпълнението на проекта бенефициентът представя в ИАРА искане за изменение и/или допълнение на договора по чл. 24, ал. 2 с приложени документи, обосноваващи искането.

(2) Исканията се разглеждат по реда на постъпването им в ИАРА. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури може да поиска допълнителни уточняващи документи, както и да извърши проверка на място при необходимост.

(3) Не се приемат искания за изменение и допълнение на договора по чл. 24, ал. 2, които водят до увеличаване на одобрената безвъзмездна финансова помощ, до промяна предназначението на одобрения проект или до увеличение на срока за изпълнение на проекта, надхвърлящ максималния срок, определен в чл. 34, ал. 1.

(4) В срок до един месец от регистриране на искането по ал. 1 изпълнителният директор на ИАРА одобрява или отказва с мотивирана заповед изменението и допълнението на договора по чл. 24, ал. 2, за което писмено уведомява бенефициента.

(5) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление бенефициентът лично, чрез законния си представител или упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява в ИАРА – София, за подписване на анекс към договора по чл. 24, ал. 2.

(6) Анексът по ал. 5 се подписва по реда на чл. 24.Чл. 40. За период 5 години от датата на сключване на договора по чл. 24, ал. 2 бенефициентът е длъжен:

1. да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;

2. да не продава, дарява, да не прехвърля правото на собственост и/или преотстъпва правото на ползване върху активите, предмет на подпомагане, под каквато и да е форма, с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;

3. да съхранява всички оригинални документи, свързани с инвестицията, които не се изискват в оригинал при подаване на заявлението за кандидатстване или на заявката за плащане;

4. за проекти, надвишаващи левовата равностойност на 50 000 евро, в шестмесечен срок след окончателното изплащане на безвъзмездната финансова помощ да постави на видно място на риболовния кораб табела, указваща, че инвестициите на борда на риболовния кораб са реализирани с безвъзмездната финансова помощ по ОПРСР и ЕФР;

5. за проекти под 50 000 евро да прилага една или повече от мерките за информираност и публичност съгласно Указанията за изпълнение на дейности за информираност и публичност по ОПРСР (публикувани на интернет страницата на ОПРСР);

6. да не прехвърля собственост върху предприятието по смисъла наТърговския закон.

Чл. 41. В срок до 2020 г. включително бенефициентът е длъжен да съхранява всички документи, свързани с одобрения проект.

Чл. 42. (1) За срока по чл. 40, ал. 1 ИАРА осъществява последващ контрол върху целевото използване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ.

(2) Лицата, които участват в одобрението, финансирането и контрола на проекта, са длъжни да не разпространяват информацията, станала им известна при осъществяването на тези дейности.Чл. 43. (1) Бенефициентът е длъжен да предоставя всяка поискана информация, свързана с предмета на проекта по тази наредба, на упълномощени представители на ИАРА, Министерството на земеделието и храните, ДФЗ, Министерството на финансите, Сметната палата на Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор, на когото е разрешено да упражнява своето право на контрол върху документите и договорните условия на бенефициента и неговите подизпълнители и доставчици, свързани с осъществяването на проекта.

(2) Контролът по ал. 1 се извършва в срока по чл. 40.

(3) В случаите, когато ИАРА или Европейската комисия извършва оценка или наблюдение на ОПРСР, бенефициентът е длъжен да осигури както преди започване, така и в хода на изпълнение на проверката на място целия набор от изискана документация и информация, свързани с проекта, изискана преди започването или в процеса на извършване на проверката.

(4) Бенефициентът трябва да оказва пълно съдействие на експертите от институциите, посочени в ал. 1, както и да осигури достъп до местата, където се изпълнява проектът.Чл. 44. Бенефициентът е длъжен да води счетоводство по реда на Закона за счетоводството, като поддържа отделна аналитична счетоводна сметка за проектите, за които е получил безвъзмездна финансова помощ от ЕФР, за период 5 години считано от датата на подписване на договора по чл. 24, ал. 2.

Чл. 45. (1) Бенефициентите са длъжни да сключат и да поддържат валидна застраховка на имуществото – предмет на подпомагане, в полза на ДФЗ – РА, срещу рисковете съгласно приложение № 5 за срока от подаване на заявката за окончателно плащане до изтичането на срока по чл. 40, ал. 1, като са длъжни всяка година да подновяват застрахователните полици.

(2) Застраховка по ал. 1 се сключва при следните условия:

1. при пълна щета на застрахованото имущество в резултат на събитие, покрито по условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на ДФЗ – РА, до размера на получената безвъзмездна финансова помощ;

2. при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща на бенефициента.

(3) Със сумата на застрахователното обезщетение, когато се изплаща на ДФЗ – РА, се намалява размерът на задължението на бенефициента към ДФЗ – РА.

(4) При настъпване на частична щета бенефициентът е длъжен да възстанови подпомогнатия актив.Чл. 46. ДФЗ – РА, осъществява последващ контрол върху изпълнение на разпоредбите по чл. 45.

Чл. 47. При неспазване на условията по чл. 40 – 45 включително получената по реда на тази наредба безвъзмездна финансова помощ се обявява за изискуема от изпълнителния директор на ИАРА или от изпълнителния директор на ДФЗ – РА, и се открива процедура по възстановяване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ.

Чл. 48. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на „непреодолима сила“ (форсмажор).

(2) Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си поради настъпило форсмажорно обстоятелство, е длъжна в 10-дневен срок да уведоми писмено другата страна за възникването му, както и за предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.

(3) Удостоверяването на възникнала „непреодолима сила“ се извършва със сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.

Глава шеста

ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

Чл. 49. С цел осигуряване на публичност и прозрачност ИАРА публикува на електронната страница на ОПРСР следната информация за всеки проект:

1. име на бенефициента и наименование на проекта;

2. приоритетна ос, мярка и сектор;

3. общ размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта;

4. общ размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ по проекта;

5. общ размер на финансовия принос от ЕФР.Чл. 50. (1) Бенефициентът е длъжен да включи в табелите по чл. 40, т. 4 и 5 следните елементи:

1. емблемата на ЕС в съответствие с графичните стандарти, посочени в приложение II на Регламент (ЕO) № 498/2007 г. на Комисията от 26 март 2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕO) № 1198/2006 г. на Съвета относно Европейския фонд за рибарство (ОВ, L 120, 10.05.2007 г.), изменен с Регламент (ЕС) № 1249/2010 г. на Комисията от 22 декември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 498/2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1198/2006 г. на Съвета относно Европейския фонд за рибарство;

2. позоваване на ЕФР: „Европейски фонд за рибарство“;

3. изречение, което подчертава положителния аспект от намесата на ЕС, с текст: „Инвестиране в устойчиво рибарство“.

(2) Информацията по ал. 1 трябва да заема най-малко 25 % от табелата.

(3) Табелата следва да указва вида и наименованието на проекта.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


Каталог: wp-content -> uploads -> 2009
2009 -> Католически Литургичен Календар 2010
2009 -> Смб – Секция “Изток” Великденско математическо състезание 22. 04. 2007 г
2009 -> 1. Числото, което се получава от числото 194 973, като се разменят цифрите на десетиците и хилядите, е
2009 -> Програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 2013 г
2009 -> Програма за развитие на сектор "рибарство" (опрср) на република българия, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 2013 Г.
2009 -> Програма за развитие на сектор "рибарство" на република българия, финансирана от европейския фонд по рибарство за програмен период 2007 2013 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница