До сдружение на собствениците грДата18.06.2017
Размер31.28 Kb.
#23819
ДО

СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ................,

..................................,

ГР. ............................

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № ...

ВИД НА ГАРАНЦИЯТА: ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АВАНС
ГАРАНТ: ........................, със седалище и адрес на управление: .........................., ЕИК .......................
НОСИТЕЛ НА ГАРАНТИРАНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ: ....................., със седалище и адрес на управление: ......................., ЕИК ................, представлявано от .............................
БЕНЕФИЦИЕНТ: Сдружение на собствениците ........................., ЕИК .....................
ГАРАНТИРАНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ: договор за "............................................................ (наричан по-нататък в текста “Договор”). В съответствие с условията на Договора БЕНЕФИЦИЕНТЪТ следва да извърши авансово плащане в размер на BGN .............,00 /............................... лева/ в полза на ........................, чрез БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД, срещу банкова гаранция за авансово плащане, издадена в полза на Сдружение на собствениците ................, ......................... с ЕИК .................., в размер на BGN .......,00 /........................... лева/, представляваща ..% от сумата по Договора с включен ДДС
СУМА И ВАЛУТА НА ГАРАНЦИЯТА: BGN ............,00 /......................... лева /
МЯСТО ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: ................., адрес: ..........
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ГАРАНЦИЯТА: до .......... 2016.
Като гарант, с настоящата гаранция ние, ......................., със седалище и адрес на управление: ......................, ЕИК ..............., SWIFT ВIС: ............., неотменяемо и безусловно се задължаваме да платим на Бенефициента по сметка с IBAN BG ................................... при БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД всяка сума или суми до общ максимален размер от BGN ............,00 /...................... лева/, в рамките на 3 работни дни ,считано от датата на получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, съдържащо Вашата декларация, че .................., със седалище и адрес на управление: ............................, ЕИК ..............., не е изпълнило изцяло или частично своите задължения по горепосочения Договор, поради което Вие имате право да изискате връщане на авансовото плащане.
С оглед установяване автентичността на писменото искане за плащане по гаранцията, същото трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД и потвърдено с автентично SWIFT съобщение (до SWIFT BIC ....................), че положените върху него подписи принадлежат на лицата, имащи право да представляват Бенефициента. Искане за плащане, изпратено в пълен текст по електронен начин чрез автентично SWIFT съобщение МТ 799 от БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД, потвърждаващо, че оригиналното искане за плащане ни е изпратено с куриерска служба и че положените върху него подписи принадлежат на лицата, имащи право да представляват Бенефициента, също е приемливо, ако е редовно предявено, съобразно условията на гаранцията.
Нашият ангажимент по настоящата гаранция автоматично се намалява с размера на всяко плащане, извършено по нея от ...................банк.
Настоящата банкова гаранция влиза в сила от датата на постъпване на авансовото плащане в размер на BGN ...............,00 /................ лева/, по сметка на ............. IBAN ….. при .......... банк, BIC: ............, под референцията на настоящата гаранция. В случай че плащането не бъде извършено по посочената сметка, гаранцията няма да се счита за влязла в сила.
Настоящата банкова гаранция е валидна до ............. 2016 г. и изтича изцяло и автоматично, в случай че до 17:00 часа на ................ 2016 г. искането Ви, предявено при горепосочените условия, не е постъпило в ........................банк в горепосоченото място за предявяване. След тази дата и час ангажиментът на банката се обезсилва и се счита за окончателно приключен, независимо дали оригиналът на банковата гаранция е върнат в банката или не.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на посочения по-горе срок на валидност само след връщане на оригинала на гаранцията в ..............банк.
Приложимо право за тази банкова гаранция е правото на Република България и всички спорове, произтичащи от тази гаранция, се уреждат изключително от компетентния съд в България.

........................... БАНК АД


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница