Образец на пълномощноДата28.10.2018
Размер31.26 Kb.
#102588
ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО


ПЪЛНОМОЩНО
Подписаният/ата/ите …………………………., гражданин на ……………….., с ЕГН ……………………, с л.к./паспорт № ……………….., издаден/а на ……………… г. от ……………………, с адрес: …………………………….., в качеството си на …………………………… на ………………………………………….. (попълват се данни за представляваното физическо или юридическо лице) и (при повече от един представител) …………………………, гражданин на ……………….., с ЕГН ……………………, с л.к./паспорт № ………………, издаден/а на ……………… г. от ……………………, с адрес: …………………………….., в качеството си на …………………………… на ……………………………………………. (попълват се данни за представляваното физическо или юридическо лице), притежаващ/а/о ………… броя обикновени, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, необезпечени, поименни, неконвертируеми, корпоративни облигации с ISIN код BG2100014104, издадени от „Българска банка за развитие“ АД, вписани като емисия в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН с решение № 556 – Е/ 31.08.2011г. на КФН, на основание чл.100х от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото
УПЪЛНОМОЩАВАМ/E
……………………………………………..., гражданин на ……………….., с ЕГН ……………………, с л.к./паспорт № ……………….., издаден/а на ……………… г. от ……………………, с адрес: ……………………………..,
Да ме представлява/да представлява …………………………. на Общото събрание на облигационерите от емисия обикновени, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, необезпечени, поименни, неконвертируеми, корпоративни облигации с ISIN код BG2100014104, издадени от „Българска банка за развитие“ АД, вписана като емитент на емисията в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН с решение № 556 – Е/ 31.08.2011г. на КФН, което ще се проведе на което ще се проведе на [*] 2014г. в [*] часа на адрес: [*], а ри липса на кворум, на основание чл. 214, ал. 5 във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на облигационерите ще се проведе на [*] 2014г. в [*] часа на същия адрес и при същия дневен ред, независимо от броя на представените на Общото събрание облигации, и да гласува с всички притежавани от мен/ от …………………… облигации от гореописаната емисия по въпросите от дневния ред, съгласно публикувания дневен ред и указанията дадени по-долу, а именно:
ТОЧКА ПЪРВА:

Вземане на решение относно преобразуването чрез вливане на „Микрофинансираща институция ДЖОБС“ ЕАД, ЕИК 201390740 („преобразуващо се дружество“) в „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК 121856059 („приемащо дружество“), при условията и по реда на договора за преобразуване, сключен на [*] 2014г и обявен по търговските партиди на двете дружество съответно с № на вписване .......... по партидата на приемащото дружество и с № на вписване ...... по партидата на преобразуващото се дружество.
Проект на Решение: Общото събрание на облигационерите не възразява относно преобразуването чрез вливане на „Микрофинансираща институция ДЖОБС“ ЕАД, ЕИК 201390740 („преобразуващо се дружество“) в „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК 121856059 („приемащо дружество“), при условията и по реда на договора за преобразуване, сключен на [*] 2014г и обявен по търговските партиди на двете дружество съответно с № на вписване .......... по партидата на приемащото дружество и с № на вписване ...... по партидата на преобразуващото се дружество.
Указания за гласуване – Пълномощникът следва да гласува ………… (указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – “ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин) по т. 1 от дневния ред на Общото събрание на облигационерите.
ТОЧКА ВТОРА:

Разни
Указания за гласуване – Пълномощникът следва да гласува ………… (указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – “ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин) по т.2 от дневния ред на Общото събрание на облигационерите.


По всички останали предложения, които бъдат направени по точките от дневния ред на Общото събрание на облигационерите, пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.
Пълномощникът има право да се изказва на Общото събрание на облигационерите и да задава въпроси по точките от дневния ред.

Дата:


УПЪЛНОМОЩИТЕЛ/И:

..............................................
Каталог: web -> files -> public
files -> Д-р юр н. Иван Аладжов оскар лафонтен и новата немска левица
files -> В сила от 15. 04. 2010 Писмо Приспадане на Надвнесен Корпоративен Данък зкпо
files -> Закон за корпоративното подоходно облагане ( зкпо ) Закон за юридическите лица с нестопанска цел
public -> Икономически форум за Югоизточна Европа Предизвикателства пред икономическото възстановяване Хотел Маринела София, 18 19 Юни 2015
public -> До сдружение на собствениците гр
public -> Програма за развитие на селските райони Гаранция за участие в процедурата


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница