Доклад за шумовото натоварване в наблюдаваните населени места на област Велико Търново през 2015 годинаДата04.01.2018
Размер109.67 Kb.
#41480
ТипДоклад


Доклад

за шумовото натоварване в наблюдаваните населени места на област Велико Търново през 2015 година
През 2015 година Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Велико Търново извърши мониторинг, анализ и оценка на шумовото натоварване, причинено от основния източник на шум в урбанизираната среда – автомобилният транспорт, в три населени места в областта – Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов.

Броят на пунктовете, тяхното разположение и разпределение са определени, съгласно Методиката за определяне на броя, разположението и разпределението на пунктовете за мониторинг на шума, както и периодичността на измерванията и/или изчисленията на шумовите нива, утвърдена от Министъра на здравеопазването, влязла в сила през 2007 година.

Броят, разположението и разпределението на пунктовете за наблюдение през 2015 година в трите наблюдавани града са същите, както и през предходната 2014 година:


 • За град Велико Търново пунктовете са 18 – осем от тях (44,44%) са разположени в райони с участъци от основни пътища, пет (27,78%) – в райони с промишлени източници на шум и пет (27,78%) – в райони с усилена шумозащита. В районите с усилена шумозащита, два от пунктовете са разположени в жилищни зони и територии с неутежнен акустичен режим, два – до училище и един – до лечебно заведение (Приложение 1А).

 • За град Горна Оряховица пунктовете са 15 – шест от тях (40,0%) са разположени в райони с участъци, включващи основни пътища и основни железопътни линии, четири (26,67%) – в райони с промишлени източници на шум и пет (33,33%) – в райони, подлежащи на усилена шумозащита. В районите с усилена шумозащита два от пунктовете са разположени в жилищни зони и територии с неутежнен акустичен режим, един – до училище и два – до лечебно заведение (Приложение 1Б).

 • За град Свищов пунктовете са 15 – шест от тях (40,0%) са разположени в райони с участъци, включващи основни пътища и основни железопътни линии, четири (26,67%) – в райони с промишлени източници на шум и пет (33,33%) – в райони, подлежащи на усилена шумозащита. В районите с усилена шумозащита три от пунктовете са разположени в жилищни зони и територии с неутежнен акустичен режим, един – до училище и един – до лечебно заведение (Приложение 1В).


І. Анализ и оценка на шумовото натоварване по населени места


 1. Град Велико Търново

Мониторингът на шума през 2015 година показва, че от проведените 90 измервания на уличен шум, 74 (82,22%) са със стойности над нормите (42 измервания в пунктове, разположени в райони с интензивен автомобилен трафик при еквивалентно ниво на шума 60 дБ(А), 8 измервания в пунктове с промишлени източници на шум при еквивалентно ниво на шума 70 дБ(А) и 24 измервания – в райони с усилена шумозащита при еквивалентно ниво на шума 45 дБ(А)).

Осредненото еквивалентно ниво на шума е 65,88 дБ(А), а броят на преминалите за един час автомобили е 712 (Приложение 2А).

Разпределението на пунктовете по шумови диапазони е следното (Приложение 3А): • В най-високите диапазони: 78 – 82 дБ(А) и над 82 дБ(А) не са измерени нива на шум.

 • В един пункт е измерен шум в диапазона 73 – 77 дБ(А).

 • В шест от пунктовете (както и през 2014 г.) измереният шум е в диапазона 68 – 72 дБ(А).

 • Нива на шума в диапазона 63 – 67 дБ(А) са регистрирани в шест пункта (с един по-малко спрямо предходната година).

През 2015 година най-високи еквивалентни нива на шума са установени в следните пунктове: №10 (ул. “Магистрална”, срещу МЗ “Победа”) – 73,38 дБ(А); №14 (ул. “Иван Вазов”, до ЦДГ “Пролет”) – 70,40 дБ(А); №3 (ул. “Васил Левски”, до магазин СБА) – 70,40 дБ(А); №13 (ул. “Краков”, в района на ДКС “Васил Левски”) – 70,19 дБ(А); №4 (ул. “Стефан Стамболов”, срещу старата поща) – 69,77 дБ(А); №5 (ул. “Христо Ботев“ №32, в района на старото военно училище) – 68,75 дБ(А) и №1 (кв. “Бузлуджа”, до магазин “Била”) – 68,16 дБ(А).

В четири от пунктовете са измерени най-ниски еквивалентни нива на шума – в пункт №17 (ул. “Митрополска” – в района на ПУ “Теодосий Търновски”) – 58,40 дБ(А); в пункт №11 (ул. “Йоновка” №7, пред автомивка) – 59,82 дБ(А); в пункт №9 (ул. “Симеон Велики” №9, над МОЛ) – 60,90 дБ(А) и в пункт №16 (ул. “Освобождение”, до ЦДГ “Евгения Кисимова”) – 61,00 дБ(А).

В сравнение с 2014 година се наблюдава: намаление на нивото на шума в 3 пункта – пунктове с №№7, 11 и 18, съответно с 1,43 дБ(А), 0,68 дБ(А) и 2,16 дБ(А); задържане – в пунктове с №№1, 4, 9, 10, 12, 13, 14 и 15; увеличение – в пунктове с №№2, 3, 5, 6, 8, 16 и 17, съответно с 1,47 дБ(А), 4,28 дБ(А), 1,80 дБ(А), 1,85 дБ(А), 1,58 дБ(А), 0,58 дБ(А) и 2,00 дБ(А).

В районите с интензивен автомобилен трафик (натоварени с МПС улици) са разположени 8 от пунктовете за наблюдение в града (с №№ от 1 до 8). В един от тях е регистрирано намаление на нивото на шума – в пункт №7 с 1,43 дБ(А), в пет – увеличение (пункт №№2, 3, 5, 6 и 8, съответно с 1,47 дБ(А), 4,28 дБ(А), 1,80 дБ(А), 1,85 дБ(А) и 1,58 дБ(А), в останалите два пункта (с №№1 и 4) има задържане на нивата на шум. Измерените средногодишни нива на шума в районите с утежнена акустична обстановка са над нормата (60 дБ(А)) и се движат в диапазона от 64,87 дБ(А) до 70,40 дБ(А).

В зоните с промишлени източници на шум се наблюдават 5 пункта (27,78% от пунктовете за наблюдение в града) – пунктове от №9 до №13. Задържане на нивото на шума е регистрирано в пунктове №9, 10, 12 и 13, в пункт №11 е измерено намаление на шума съответно с 0,68 дБ(А). Измерените еквивалентни нива на шума варират от 59,82 дБ(А) до 73,38 дБ(А), като в два от пунктовете надвишават нормата от 70 дБ(А) – в пунктове №10 и №13.

Нивата на шума край обектите за усилена шумозащита (детски, учебно-възпитателни и лечебни заведения) се измерват в 5 пункта (27,78% от пунктовете за наблюдение в града) – пунктове от №14 до №18. Спрямо предходната година има задържане на шумовото натоварване в два от пунктовете (с №№14 и 15), увеличение – в пунктове №16 и №17 (съответно с 0,58 дБ(А) и 2,00 дБ(А)) и намаление – в пункт №18 (с 2,16 дБ(А)). Измерените еквивалентни нива на шума във всички наблюдавани пунктове надвишават нормата от 45 дБ(А) и варират от 58,40 дБ(А) до 70,40 дБ(А).

В сравнение с предходната 2014 година, обобщеният анализ на резултатите от измерванията на шума през 2015 година, показва следната динамика:


 • Запазва се приблизително еднакво осредненото еквивалентно ниво на шума – 65,88 дБ(А) за 2015 година и 65,16 дБ(А) за 2014 година;

 • Запазват се наднормените стойности на измерените еквивалентни шумови нива в районите с интензивен автомобилен трафик и край обектите за усилена шумозащита (детски, учебно-възпитателни и лечебни заведения);

 • Снижават се еквивалентните нива на шума само в 3 пункта (16,67% от наблюдаваните);

 • Задържат се измерените шумови нива в 8 пункта (44,44% от наблюдаваните);

 • Намалява интензивността на автомобилното движение – от 733 МПС/час за 2014 г. на 712 МПС/час за 2015 г.


2. Град Горна Оряховица
Мониторингът на шума в град Горна Оряховица показва, че от проведените 81 измервания на уличен шум, 60 (74,07%) са със стойности над нормите – 28 измервания в пунктове, разположени в райони с интензивен автомобилен и железопътен трафик при еквивалентно ниво на шума 60 дБ(А); 27 измервания – в райони с усилена шумозащита при еквивалентно ниво на шума 45 дБ(А) и 5 – в райони с промишлени източници на шум при еквивалентно ниво на шума 70 дБ(А).

Осредненото еквивалентно ниво на шума е 65,88 дБ(А), а броят на преминалите за един час автомобили е 489 (Приложение 2Б).Разпределението на пунктовете по шумови диапазони е подобно на това от предходната година, като се запазва групирането на пунктовете в по-високите интервали (Приложение 3Б):

 • Във високите диапазони (73 – 77 дБ(А), 78 – 82 дБ(А) и над 82 дБ(А) не са измерени шумови нива в нито един от наблюдаваните пунктове.

 • В диапазона 68 – 72 дБ(А) са регистрирани шумови нива в 4 от наблюдаваните пунктове, с един по-малко от предходната година.

 • В диапазона 63 – 67 дБ(А) са установени нива в 8 от наблюдаваните пунктове (с един повече от предходната година).

 • В диапазона 58 – 62 дБ(А) са измерени шумови нива в 3 от наблюдаваните пунктове (с един повече от предходната година).

 • В диапазона под 58 дБ(А) не са измерени шумови нива в нито един от наблюдаваните пунктове.

През 2015 година най-високи еквивалентни нива на шума са установени в следните пунктове: №7 (ул. “Св. Княз Борис І”, до шивашки цехове) – 72,33 дБ(А), №11 (ул. “Отец Паисий”, пред МБАЛ – 69,97 дБ(А), №2 (ул. „Цар Освободител” №72) – 69,73 дБ(А) и №6 (ул. “Младост” №15) – 68,52 дБ(А).

Най-ниско еквивалентно ниво на шума – 58,22 дБ(А) е измерено в пункт №1 (ул. “Цар Освободител” №111), като нивото на шума е снижено в сравнение с предходната година, съответно с 1,28 дБ(А).

Увеличение на еквивалентните нива на шума е регистрирано в 6 пункта – №№2, 3, 4, 7, 8, 15 (40,00% от наблюдаваните пунктове), с 4 пункта повече от предходната година. Увеличението на шума е най-съществено в пункт №15 (ул. “Ангел Кънчев” №8) – с 3,43 дБ(А).

Задържане на шумовите нива се наблюдава в 3 от пунктовете, с 1 по-малко от 2014 година (20,00% от наблюдаваните пунктове) – пунктове с №№10, 11 и 12.

Снижение на еквивалентните нива на шума е регистрирано в 6 пункта (40,00% от наблюдаваните пунктове) – с 3 по-малко от предходната година. Това са пунктове с №1, 5, 6, 9, 13 и 14. Снижението на шума в тези пунктове варира от 0,57 дБ(А) до 1,85 дБ(А).

В районите с участъци, включващи основни пътища и основни железопътни линии са разположени 40% от пунктовете за наблюдение в града (от №1 до №6). В пунктовете с №№1, 5 и 6 нивото на шума намалява, съответно с 1,28 дБ(А), 0,57 дБ(А) и 0,82 дБ(А), а в пунктовете с №№2, 3 и 4 нивото на шума се увеличава, съответно с 2,58 дБ(А), 1,37 дБ(А) и 1,95 дБ(А). Измерените еквивалентните нива на шума в районите с утежнена акустична обстановка варират от 58,22 дБ(А) до 69,73 дБ(А) при норма 60 дБ(А).

В зоните с промишлени източници на шум се наблюдават общо 4 пункта (26,67% от пунктовете за наблюдение в града) – пунктове от №7 до №10. В пункт №9 се установява снижение на нивото на шума с 1,85 дБ(А), в пунктове №7 и №8 –увеличение, съответно с 3,12 дБ(А) и 1,32 дБ(А), а в пункт №10 – задържане. Измерените еквивалентни нива на шума варират от 65,43 дБ(А) до 72,33 дБ(А) при норма 70 дБ(А).

Нивата на шума край обектите за усилена шумозащита (детски, учебно-възпитателни и лечебни заведения) се регистрират в 5 пункта (33,33% от пунктовете за наблюдение в града) – пунктове от №11 до №15. Задържане на нивото на шума се установява в пунктове №11 и №12, увеличение – в пункт №15 (съответно с 3,43 дБ(А)), а снижение – в два от пунктовете (№13 и №14, съответно с 0,91 дБ(А) и 0,65 дБ(А)). Измерените еквивалентни нива на шума варират от 59,92 дБ(А) до 69,97 дБ(А) и са над нормата – 45 дБ(А).

В сравнение с предходната 2014 година, обобщеният анализ на резултатите от измерванията на шума през 2015 година, показва следната динамика: • Запазва се осредненото еквивалентно ниво на шума – 65,88 дБ(А) за 2015 година и 65,35 дБ(А) за 2014 година;

 • Запазват се наднормените стойности на измерените шумови нива в районите с интензивен автомобилен и жп трафик и край обектите за усилена шумозащита (детски, учебно-възпитателни и лечебни заведения);

 • Снижават се еквивалентните нива на шума в 6 пункта, нарастват - в 6 пункта и се задържат - в 3 пункта;

 • Запазва се почти същата интензивност на автомобилното движение – 489 МПС/час за 2015 г. и 485 МПС/час за 2014 г.


3. Град Свищов
Мониторингът на шума в град Свищов показва, че от проведените 81 измервания на уличен шум, 56 (69,14%) са със стойности над нормите (29 измервания в пунктове, разположени в райони с интензивен автомобилен трафик при еквивалентно ниво на шума 60 дБ(А); 27 измервания – в райони с усилена шумозащита при еквивалентно ниво на шума 45 дБ(А)).

Осредненото еквивалентно ниво на шума е 63,75 дБ(А), а броят на преминалите за един час автомобили е 374 (Приложение 2В).

Разпределението на пунктовете по шумови диапазони е, както следва (Приложение 3В):


 • Във високите диапазони (68 – 72 дБ(А), 73 – 77 дБ(А), 78 – 82 дБ(А) и над 82 дБ(А) не са установени шумови нива в нито един от наблюдаваните пунктове;

 • В диапазона 63 – 67 дБ(А) са измерени нива в 7 от наблюдаваните пунктове (с 4 пункта по-малко от 2014 г.);

 • В интервала 58 – 62 дБ(А) са регистрирани шумови нива в 8 пункта (с 4 повече спрямо предходната година);

 • В диапазона под 58 дБ(А) не са измерени нива в нито един от пунктовете.

В девет (9) от наблюдаваните пунктове е регистрирано задържане на шумовите нива (пунктове с №№1,2, 4, 6, 7, 8, 12, 13 и 14), в два (2) – увеличение (пунктове с №№3 и 9), а в три (3) – снижение (пунктове с №№5, 10 и 11).

Най-ниското измерено еквивалентно ниво на шума – 60,18 дБ(А) е регистрирано в пункт №8 (ул. “Хаджи Димитър”, до тапицерски цех), а най-високото (66,62 дБ(А) – в пункт №3 (ул. “Дунав”, в района на автогарата).

В районите с интензивен автомобилен и жп трафик (натоварени с моторни превозни средства улици) са разположени 6 от пунктовете за наблюдение в града – от №1 до №6. Спрямо 2014 г. в пункт №3 нивото на шума се увеличава, съответно с 0,68 дБ(А), в пункт № 5 – намалява, съответно с 1,35 дБ(А), а в пунктове с №№1, 2, 4 и 6 – се задържа. Измерените еквивалентните нива на шума в районите с интензивен автомобилен и жп трафик са над нормата (60 дБ(А)) и варират от 60,89 дБ(А) до 66,62 дБ(А).В зоните с промишлени източници на шум се наблюдават общо 4 пункта (от №7 до №10), в които измерените еквивалентни нива на шума са под нормата от 70 дБ(А) и варират от 60,18 дБ(А) до 66,58 дБ(А).

Нивата на шума край обектите за усилена шумозащита (детски, учебно-възпитателни и лечебни заведения) се отчитат в 5 пункта – от №11 до №15. В два от пунктовете (№11 и №15) се наблюдава снижение на шумовите нива, съответно с 0,81 дБ(А) и 2,70 дБ(А), а в три (№12, 13 и 14) – задържане. Измерените еквивалентни нива на шума надвишават нормата от 45 дБ(А) и варират от 61,72 дБ(А) до 66,24 дБ(А).

В сравнение с предходната 2014 г., обобщеният анализ на резултатите от измерванията на шума през 2015 г., показва следната динамика: • Запазва се, почти същото, осредненото еквивалентно ниво на шума – 63,75 дБ(А) за 2015 г. и 64,19 дБ(А) за 2014 г.

 • Запазват се наднормените стойности на измерените еквивалентни нива на шума в районите с интензивен автомобилен и жп трафик и край обектите за усилена шумозащита (детски, учебно-възпитателни и лечебни заведения);

 • Снижават се еквивалентните нива на шума в 4 пункта, нарастват – в 2 пункта, и се задържат – в 9;

 • Намалява интензивността на автомобилното движение – от 443 МПС/час за 2014 г. на 374 МПС/час за 2015 г.


ІІ. Реализирани шумозащитни мерки
През 2015 г. общините Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов предоставиха на РЗИ – Велико Търново информации за реализираните дейности за оптимизиране на акустичната обстановка през 2014 г., включени в общински програми, по-важните от които са следните:

1. Община Велико Търново (Програма за опазване на околната среда на територията на община Велико Търново)

 • Извършен е текущ и основен ремонт на пътната настилка в гр. Велико Търново – изкърпени и преасфалтирани са, съответно 17 320 м2 и 9 490 м2 от уличната мрежа на Велико Търново.

 • Увеличено е уличното озеленяване и площите с компактна дървесна растителност засадени са 142 броя широколистни, иглолистни фиданки и туи; 43 броя японска вишна и 10 броя кълбест шестил; 580 броя декоративни храсти; затревени са 1,6 дка с тревно семе.


2. Община Горна Оряховица (Общинска програма за опазване на околната среда 2012 – 2017)

  • Извършена е рехабилитация на уличната мрежа в град Горна Оряховица – изкърпени са участъци с обща площ 24 143 м2; изкърпени са участъци от общински път 4 264 м2; извършен е ремонт и положен асфалт 1 551,21 м2.

  • Осъществено е залесяване на общински терени (площади и улици) – засадени са общо 115 броя дървета от видовете: бреза, ясен, амброво дърво и червен америконски дъб; озеленени и облагородени са междублокови пространства с обща площ 2000 м2.


3. Община Свищов (Програма за опазване на околната среда на община Свищов)

 • Усъвършенствана е системата за управление на градския трафик – изградени са обходни маршрути за извеждане на транзитните транспортни потоци от град Свищов.

 • Извършена е основна реконструкция на улици и модернизация на пътната инфраструктура – осъществен е текущ ремонт на улици в град Свищов (1 473 м2) и основен ремонт на общинска пътна мрежа (общо 7 895 м2).

 • Осъществени са озеленителни мероприятия – засадени са 80 броя дървета, и 300 броя храсти и са проведени озеленителни мероприятия върху ерозирали и пустеещи терени в промишлените и градските зони.

Общините Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов са изпълнили заложените за 2014 г. мерки за оптимизиране на акустичната обстановка в съответните градове. Но и в трите наблюдавани населени места продължава неблагоприятната тенденция на измерени високи еквивалентни нива на шума край обектите за усилена шумозащита и в районите с интензивен автомобилен и железопътен трафик. В градовете Велико Търново и Горна Оряховица са установени наднормени еквивалентни нива на шума и в зоните с промишлени източници на шум.


РЗИ – Велико Търново изпрати до кметовете на трите общини доклади с анализ и оценка на шумовото натоварване в съответните градове, с цел планиране и реализиране на адекватни мерки за намаляване на шумовото натоварване и оптимизиране на акустичната обстановка.

Изготвил:

инж. Галина Славчева, старши инспектор

в отдел “Държавен здравен контрол”, дирекция “Обществено здраве”

Каталог: kartinki -> otcheti%202015
kartinki -> О т ч е т за дейността на отдел дзк на дирекция „Обществено здраве” през първото тримесечие на 2016 г
otcheti%202015 -> О т ч е т за дейността на дирекция „Обществено здраве” през второто тримесечие на 2015 г
otcheti%202015 -> О т ч е т за дейността на отдел„държавен здравен контрол“ – дирекция „обществено здраве” през четвърто тримесечие на 2015 г
otcheti%202015 -> Отчет за дейността на дирекция „профилактика на болестите и промоция на здравето” за второто тримесечие на 2015 година
otcheti%202015 -> Доклад за ео. През периода не са реализирани участия в заседания на експертния екологичен съвет към риосв


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница