Оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смесиДата26.09.2018
Размер134.5 Kb.
#83240
Пример!
ОЦЕНКА НА БЕЗОПАСНОСТТА НА СЪХРАНЕНИЕТО НА ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ  1. Проверка на категорийте/класовете на опасност на съхраняваните опасни вещества и смеси.
  1. 0. Инвентарен списък на съхраняваните вещества и смеси.

Име на веществото/сместа

Опасно (да/не/няма информация)

Физична форма(течност, твърдо блок, твърдо насипно, газ под налягане, втечнен газ)

Наличен ИЛБ (да/не/не се изисква)

Налично количество / т.

Вещество/смес

1

2

3

4

5

6

7

1

Пропан

да

газ

да

0,5

вещество

2

Натриева основа

да

твърдо насипно

да

1

вещество

3

Солна киселина

да

течност

да

1

вещество

4

Фуран

да

течност

да

0,1

вещество

1. 1. Опасни вещества.Наименование на веществото

CAS номер

ЕС номер

Идентификационен номер съгласно част 3 от приложение VІ от Регламент (ЕО) №1272/2008

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност съгласно част 3 от приложение VІ от Регламент (ЕО) №1272/2008

Рискови фрази и съвети за безопасност съгласно Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикиране на химични вещества и смеси

1

2

3

4

5

6

7

1

Пропан/

propan


74-98-6

200-827-9

601-003-005

H220

R11

2

Натриева основа/sodiumhydroxide

131-073-2

215-185-5

011-002-006

H314

R35

3

Солна киселина/hydrogen chloride

764-701-0

231-595-7

017-002-002

H331

H314


R35; R36/37/38; R43

4

Фуран/furan

110-00-9

203-727-3

603-105-00-5

H224; H350;H341; H332; H302; H373;H315; H412

F+; T


R12;R19; R68; R20; R22  1. 2. Опасни смеси.


Наименование на сместа

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)

Рискови фрази и съвети за безопасност съгласно Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси

1

2

3

4


2. Оценка на съвместимостта на категориите/класовете на опасност на съхраняваните химични вещества и смеси:
2.1. Определяне на категориите/класовете на опасност на съхраняваните опасни химични вещества и смеси съгласно Приложението към чл. 8, ал. 1 на Наредбата

Категория/клас на опасностВещество/смес

Експлозивни

Запалими

Оксидиращи

Токсични

Корозивни

Аерозолни опаковки/втечнени или сгъстени газове

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Пропан/

propan

x

2

Натриева основа/sodiumhydroxide

x
3

Солна киселина/hydrogen chloridex


4

Фуран/furan

x

2.2. Определяне на съвместимостта на категориите на опасност на съхраняваните опасни химични вещества и смеси


Категория/клас на опасност съгласно Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси и/или Регламент (ЕО) 1272/2008 CLP

Експлозивни

Изключително запалими,

Лесно запалими, Запалими

Оксидиращи

Токсични

Корозивни

Аерозолни опаковки и втечнени или сгъстени газове

Приоритет на опасност съгласно т. 7 от Приложението към НаредбатаЕксплозивни

4

Х

Х


Х

Х

Х

Изключително запалими, Лесно запалими, Запалими

Х

Х

3

Х

2

Х

Оксидиращи

Х

1

Х

Х

Х

Х

Токсични

Х

Х

Х
2
Корозивни

Х

Х

3
2
Аерозолни опаковки/втечнени или сгъстени газове

Х

3. Оценка на съответствието с общите изисквания към складовете за съхранение на опасни химични вещества и смеси
Изискване

Съответствие (да/не/неприложимо)

Информация, доказваща съответствие (обосновко, ако дадено изискване е неприложимо)

Мерки за осигуряване на съответствие

1

2

3

4

5

1

Осигуряване на транспортна инфраструктура, която да отговаря на предвидените по вид и количества опасни вещества и смеси и на техниката, използвана за тяхното товарене и разтоварване;

да

Склад за съхранение с няколко изхода и рампи за разтоварване.

Достатъчно широки маршрути за движение на транспортните средства.

Заповед № 213 за организация на транспорта в предприятието при товарене и разтоварване.
План на предприятието и транспортните връзки.

2

Отделяне на складовете за опасни химични вещества и смеси от битови и производствени помещения и от складове за храни, лекарства, ветеринарни и козметични продукти;

да

Склада за съхранение е отделна сграда.

План на предприятието.

3

Осигуряване на адекватна вентилация и осветление, съобразени с вида и количествата на опасните вещества и смеси, които се съхраняват;

да

Вентилационна инсталация в склада, поради съхранение на летливи и токсични вещества.

Осветление отговарящо на изискваният.

Документи за ефективността на вентилационната инсталация.

Протоколи от измервания на осветлението в склада.

4

Осигуряване и поддържане в изправност на технически средства за контрол и поддържане на температурата в складовите помещения за вещества, които се съхраняват в рамките

на определени температурни граници;да

Климатик. Нужна е температура от 15 до 25 градуса.

Технически документи за изправността на климатика.

5

Инсталиране на пожароизвестителни и пожарогасителни системи съгласно приложимото законодателство в съответствие с пожароопасните и взривоопасните свойства на съхраняваните вещества и смеси;

да

Съгласно Наредба № Із-1971 и № Із-2377.

/Дават се пожарните категории съгласно Наредба № Із-2377

План за предотвратяване на аварии на територията на предприятието.

6

Обособяване на отделни зони/участъци за съхранение на опасните вещества с несъвместими категории на опасност;

да

Експлозивните вещества се съхраняват в отделно помещение, както и горимите.

Фуран-експлозивни пари, трябва да се съхранява отделно от останалите-в специален шкаф или спомещение.

Пропан-запалимо, отделно.

Солна киселина и натриева основа могат да се съхраняват в едно помещение, но добре опаковани и отделени в различни шкафове.

План-скица на склада.

Заповед №... за отделно съхранение на несъвместимите опаснивещества

7

Предотвратяване изпускането на опасни химични вещества и смеси в почвите, водите и въздуха вследствие на разливи, разсипване или разпрашаване, включително чрез използване на съдове и/или съоръжения за съхранение, съобразени с опасните свойства на съхраняваните опасни химични вещества или смеси;

да

Наличие на събирателни вани, филтри, съоръжения за улавяния на разсипвания /пречиствателни съоръжения.

Описва се къде се намират тези съоръжения в околността на склада или вътре.

8

Осигуряване и поддържане на технически средства за улавяне на евентуални разливи, включително подходящи адсорбенти, които да гарантират пълното улавяне и последващото събиране и/или третиране на изтеклите вещества и смеси за складовете, в които се съхраняват течности;

да

Списък на евентуални адсорбенти. Описва се посоченото от ИЛБ.

Наличие на необходимите адсорбенти и средства за предотвартяване на разпространение на разливите.

9

Ограничаване достъпа на външни лица до складове за опасни химични вещества и смеси;

да

Забранява се достъпа на външни лица до помещенията на склада, наличие на денонощна охрана.

Табели и инструкции забраняващи достъпа на външни лица.

10

Съхранение на веществата, класифицирани като силнотоксични или като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, категории 1 и 2, в заключени помещения или шкафове, с достъп до тях само на оторизиран персонал.

да

Фуран-специално помещение. Достъп до него има точно определен човек от персонала.

Заповед за достъп до таксичните вещества на представителите от персотала.


4. Оценка на съответствието с изискванията за организацията за съхранението на опасни химични вещества и смеси
Изискване

Съответствие (да/не)

Документи и информация, доказващи съответствие

Мерки за осигуряване на съответствие

1

2

3

4

5

1

Определяне на лица, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси, и лица, имащи право на достъп до складовете с опасни химични вещества и смеси;

да

Заповеди, инструкции, разпоредби

Ако може да се допълнят предприетите вече мерки

2

Разработване и прилагане на инструкции за безопасно съхранение на опасните химични вещества и смеси в съответствие с наличната информация за техните опасни свойства по чл. 4, т. 1 на Наредбата;

да

Инструкции

Ако може да се допълнят предприетите вече мерки

3

Разработване и прилагане на инструкции за осъществяване на собствен контрол по изпълнението на правилата по чл. 4, т. 8 на Наредбата (т. 2 от Таблицата);

да

Инструкции

Ако може да се допълнят предприетите вече мерки

4

Разработване и прилагане на инструкции и програми за обучение на лицата, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси, относно мерките за контрол на рисковете, свързани със съхранението им;


да

Инструкции

План за обучение

Удостоверения доказващи преминало обучение


Ако може да се допълнят предприетите вече мерки

5

Разработване и прилагане на инструкции за обезвреждане на отпадъци от опасни химични вещества и

смеси, образувани при разлив и разпиляване, и на почви, абсорбенти и други материали, замърсени с отпадъци от опасни химични вещества и смеси, в съответствие със законодателството за управление на отпадъците;да

Инструкции

Ако може да се допълнят предприетите вече мерки

6

Планиране и осъществяване на необходимите мерки за защита на работещите в обектите и прилежащите им площи при възникване на аварии в съответствие с изискванията на законодателството за защита при бедствия.

да

План за действие при аварий на територията на предприятието

Ако може да се допълнят предприетите вече мерки


5. Проверка на съответствието с условията на съхранение на опасните химични вещества и смеси, посочени в информационните листове за безопасност или в друга налична информация за опасните вещества и смеси
Наименование на вещество/смес

Изискване към условията за съхранение

Съответствие (да/не)

(ако е налице несъответствие, се обяснява)

Информация доказваща съответствие (ако са налични)

Мерки за осигуряване на съответствие

1

2

3

4

5

6

1

Пропан/

propan


При температура под 50 0С на хладно и проветриво място. Да не се съхранява с окислители.

/преписва се от ИЛБ, Раздел 7, т. 7.2/да

План на складовото помещение; Схема на предприятието

При необходимост се попълва

2

Натриева основа/sodiumhydroxide

Складови помещения и контейнери. Температура от +15 0С до +25 0С

да

План на складовото помещение; Схема на предприятието

При необходимост се попълва

3

Солна киселина/hydrogen chloride

Складови помещения и контейнери

да

План на складовото помещение; Схема на предприятието

При необходимост се попълва

4

Фуран/furan

В заключени помещения, достъпни само за лица с право на достъп. Температура от +15 0С до +25 0С. Да се пази от загряване и източници на възпламеняване.

да

План на складовото помещение; Схема на предприятието;

Заповед за лицата с право на достъп до помещението за съхранение на Фуран.При необходимост се попълва


6. Идентифициране и оценка на съответствието с други приложими нормативни актове и правила в областта на пожарната безопасност, опазването на околната среда и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд

6.1. Списък на приложимите нормативни актове с обосновка за тяхната приложимост по отношение на съхранението на опасни химични вещества и смеси

- НАРЕДБА № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Обн. ДВ. бр.81 от 2011г.

- НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

/И всички други нормативни актове, свързани със съхранение на химични вещества, ако е приложимо за предприятието/6.2. Оценка на съответствието с актовете по т. 6.1 по отношение на съхранението на опасни химични вещества и смесиНормативна област/нормативен акт

Изискване свързано със съхранението на опасни химични вещества и смеси

Съответствие (да/не)

Административни актове и документи, изисквани от законодателството и/или доказващи съответствието с него

(описват се всяко изискване)

Мерки за осигуряване на съответствие


1

2

3

4

5

6

1

НАРЕДБА № Із-2377 от 15.09.2011 г.

Изисквания към пожарната безопасност при експлоатация на обектите

да

Противопожарно досие

При необходимост се попълва

2

НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009г.

/Изисквания към вида и броя на пожарогасителите в зависимост от вида и категорията на обекта-ОПИСВАТ СЕ ТОЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВАШИЯ ОБЕКТ предвидени в наредбата/

да

Описват се наличните противопожарни средства

При необходимост се попълва7. Име, длъжност и подпис на длъжностното лице, утвърдило оценката

………………………………………………………………............................................................


8. Дата на изготвяне на оценката .....................................
9. История на документа

Версия №

Изготвил

Причина за преразглеждането и актуализацията /Коментари

Утвърдил

Дата

1

2

3

4

510. План за коригиращи действия
Констатирано несъответствие

Коригиращи мерки

Срок за осъществяване

Отговорен за изпълнението

Дата на потвърждаване на изпълнението

Статут на мярката

(приключила, в процес на изпълнение, не е стартирала)

1

2

3

4

5

6

7


Каталог: documents -> obuchenia
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”
obuchenia -> Тест пдп за проверка на придобитите знания


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница