Доклад за периода юли септември 2010 година Резултати от собствените непрекъснати измервания на шумаДата15.06.2017
Размер175.43 Kb.
ТипДоклад

Тримесечен доклад за

периода юли – септември 2010 година
Резултати

от собствените непрекъснати измервания на шума,

даващи представа за акустичното състояние

на райони, разположени в близост до летище София

Настоящата информация е изготвена в съответствие с чл. 25, ал. 1 от Наредба №2 от 05.04.2006 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда.


1. Собственик или ползвател, име и адрес на летището – източник на шум:

Ползвател: „Летище София” ЕАД, публична държавна собственост

Адрес: София 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1
2. Лице за контакти – телефон, факс и др.:

Асен Михайлов Танчев, Изпълнителен директор на „Летище София” ЕАД

Тел. 937 2001, факс: 937 2010, e-mail: public@sofia-airport.bg

3. Типове въздухоплавателни средства, опериращи на летище София

В Таблица 1 към настоящия доклад „Справка за броя на изпълнените самолетодвижения от/до летище София по редовни линии и сезонни чартърни вериги за периода юли – септември 2010 год.” са дадени типа и модификацията на въздухоплавателните средства (ВС), изпълняващи редовни полети по разписание и сезонни чартърни вериги от/до летище София.


Таблица 1

С п р а в к а
за броя на изпълнените самолетодвижения от/до летище София
по редовни линии и сезонни чартърни вериги
за периода юли – септември 2010 г.
Тип ВС

Модификация

Самолетодвижения /бр./

Общо

 

 

юли

август

септември

за трим.

A318

Airbus Industrie A318

114

122

104

340

A319

Airbus Industrie A319

794

661

750

2205

A320

Airbus Industrie A320-100/200

914

971

816

2701

A321

Airbus Industrie A321

4

12

26

42

B733

Boeing 737-300

94

191

158

443

B734

Boeing 737-400

 

2

10

12

B735

Boeing 737-500

221

192

174

587

B736

Boeing 737-600

90

84

68

242

B73G

Boeing 737-700

48

76

48

172

B738

Boeing 737-800

50

44

58

152

B752

Boeing 757-200

4

25

8

37

B762

Boeing 767 -200

 

2

6

8

B763

Boeing 767 -300

2

 

2

4

B772

Boeing 777 -200

 

1

1

2

B75F

Boeing 757 Freighter

46

42

38

126

B73Y

Boeing 737 -300 Freighter

 

 

2

2

M82

McDonnell Dougles MD82

1

2

9

12

M83

McDonnell Dougles MD83

 

 

1

1

M90

McDonnell Dougles MD90

2

 

 

2

CR2

Canadair Regional Jet 200

 

2

 

2

CR7

Canadair Regional Jet 700

4

 

6

10

CR9

Canadair Regional Jet 900

48

54

46

148

E170

Embraer 170

38

36

32

106

E75

Embraer 175

42

44

32

118

E90

Embraer 190

42

44

48

134

E95

Embraer 195

76

76

58

210

SF3

Saab 340

8

22

35

65

DH4

De Havillaпd Canada DH8-Dash 8-400

118

108

134

360

ER4

Embraer RJ145

30

40

26

96

F70

Fokker 70

4

6

2

12

F100

Fokker 100

95

106

106

307

L4T

LET 410

137

137

121

395

S20

Saab 2000

 

 

2

2

AR1

Avro RJ100

44

40

50

134

AR7

Avro RJ70

7

7

 

14

Тип ВС

Модификация

Самолетодвижения /бр./

Общо

 

 

юли

август

септември

за трим.

AT4

Aerospatiale/Alenia ATR 42

52

57

74

183

AT7

Aerospatiale/Alenia ATR 72

60

58

58

176

BA142

Britih Aerospace 146-200

289

246

229

764

BA143

Britih Aerospace 146-300

296

297

304

897

14Y

Britih Aerospace 146-200 Freighter

30

28

40

98

14Z

Britih Aerospace 146-300 Freighter

14

14

 

28

Общо ВС по редовни и сезонни чартърни линии

3818

3849

3682

11349

Други:

535

509

546

1590

Всички ВС за месеца:

4353

4358

4228

12939


* Самолетодвиженията включват излитания и кацания на ВС на летище София.

4. Денонощни нива на шума, разпределени по дни от месеците
Системата за мониторинг на шума бе въведена в експлоатация в края на 2004 г. Тя се състои от шест стационарни и един мобилен терминал, чието разположение е съобразено с прогнозния шумов контур LАeq 60 dB (A) на летище София за 2007/2008 г. Системата работи на принципа на разпределеното управление, като всеки един от терминалите функционира самостоятелно, а централен компютър-сървър събира и обработва допълнително данните от всички терминали.

Терминалите на системата са инсталирани на местата за мониторинг на шума, определени от „Проект на система за мониторинг на авиационния шум”, възложен и приет от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” към Министерство на транспорта. Местоположенията на терминалите са както следва:

Терминал W1 – западен край на летище София на около 920 m западно от праг 09 на пистата за излитане и кацане (ПИК);

Терминал W2 – кв. В. Левски, ул. „Гр. Цамблак” №18, покрив на 106 ОУ “Гр. Цамблак”;

Терминал W3 – кв. Подуяне, ул. „Плакалница” №51, покрив на сградата на общината;

Терминал W4 – кв. Подуяне, ул. „Ст. Чумаков” №1, покрив на 74 ОДЗ;

Терминал E1 – източен край на летище София на около 960 m източно от праг 27 на пистата за излитане и кацане;

Терминал E2 – „Далечна приводна станция – Изток”, територия на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД), с. Кривина;

Мобилен терминал Е3 – терминалът е предвиден за краткосрочни контролни измервания.
Регистрирането на шума в западно направление на хигиенно-защитната зона (ХЗЗ), което обхваща гъсто населена градска част, се осъществява посредством терминалите W1, W2, W3 и W4, а в източно направление от терминалите Е1 и Е2.


Акустично състояние на райони,

разположени в близост до летище София
Акустичното състояние за третото тримесечие на 2010 г. за районите, разположени в близост до летище София, където са инсталирани и стационарните терминали за мониторинг на шума е представено в графичен и табличен вид.

Групите графики дават разпределението на еквивалентните денонощни нива на шума за 24 часов непрекъснат период на измерване за разглежданите три месеца. Направена е връзката между регистрираните еквивалентни нива на шум при наличието на шумови събития (регистриран полет) и регистрираните еквивалентни нива на шум без наличието на авиационен шум (фонов шум, т.е. какво би било състоянието на околната среда без прелитащи въздухоплавателни средства над наблюдавания район). Допълнително е представен и дневния брой на регистрираните шумови събития от всеки един терминал за съответния период.

В Приложения № № 1, 2 и 3 в табличен вид са представени денонощните еквивалентните нива на шума, денонощните фонови нива, дневните, вечерните и нощните еквивалентни нива, разпределени по дни от месеците на разглеждания период.

4.1. Състояние на околната среда – район летище София:
Западно направление, терминал W1

Терминалът за мониторинг на шума, обслужващ западния район на летище София е разположен в охраняемата територия на летището, приблизително на около километър от западния край на пистата за излитане и кацане.Фиг. 4.1.АЛипсата на шумова информация от терминал W1 в периода от 24.07.2010 г. до 31.07.2010 г. се дължи на дефектирал модем за трансфер на данни.
Фиг. 4.1.БЛипсата на шумова информация от терминал W1 в периода от 01.08.2010 г. до 08.08.2010 г. се дължи на дефектирал модем за трансфер на данни.
Фиг. 4.1.В4.2. Състояние на околната среда – кв. Левски, терминал W2


Терминалът за мониторинг на шума, обслужващ кв. „Левски” е разположен върху покрива на 106 ОУ „Гр. Цамблак”, намиращо се на ул. „Гр. Цамблак” №18.
Фиг. 4.2.АФиг. 4.2.Б
Фиг. 4.2.В
4.3. Състояние на околната среда – кв. Подуяне, терминал W3


Терминалът за мониторинг на шума, обслужващ кв. „Подуяне” е разположен върху покрива на сградата на общината на район „Подуяне”, намираща се на ул. „Плакалница” №51.
Фиг. 4.3.АФиг. 4.3.БФиг. 4.3.В
4.4. Състояние на околната среда – кв. Подуяне, терминал W4

Терминалът за мониторинг на шума W4, обслужващ кв. „Подуяне”, е разположен върху покрива на 74 ОДЗ, намиращо се на ул. „Ст. Чумаков” №1.


Фиг. 4.4.А
Фиг. 4.4.БФиг. 4.4.В


4.5. Състояние на околната среда – район летище София:
Западно направление, терминал Е1

Терминал Е1 е разположен в източния край на летище София на около 960 m източно от праг 27 на пистата за излитане и кацане и е в непосредствена близост до околовръстното шосе на гр. София. Терминалът регистрира едновременно автомобилен и самолетен шум. Поради липсата на комуникационна линия за трансфер на данни между терминала и сървера на системата, регистрираните данни от терминал Е1 за периода юли - август 2010 г. не са представени в настоящия доклад. Те ще бъдат приложени в следващия тримесечен доклад.4.6. Състояние на околната среда – с. Кривина, терминал Е2

Терминалът за мониторинг на шума Е2 e разположен в обект на ДП „РВД” „Далечна прививодна станция – Изток”, с. Кривина.Фиг. 4.6.АЛипсата на данни от терминал Е2 в периода 02.07.10 г. – 04.07.10 г. се дължи на комуникационни проблеми и настройка на GSM модема за трансфер на данни между терминала и сървера на системата.


Фиг. 4.6.БФиг. 4.6.Б

В таблица 2 са дадени разпределени по терминали месечните средноденонощни еквивалентни нива на шума (LDEN общ) и нивата на фоновия шум (LDEN фон) за третото тримесечие на 2010 година.Таблица 2

Терминал за мониторинг на шума

Еквивалентно ниво на шума LDEN, dB(A)

юли 2010 г.

август 2010 г.

септември 2010 г.

LDEN общ

LDEN фон

LDEN общ

LDEN фон

LDEN общ

LDEN фон

W1

64.4

59.8

65.7

60.2

65.5

60.3

W2

63.2

60.1

64.2

60.4

64.3

60.1

W3

64.1

61.3

62.4

59.6

62.7

60.1

W4

62.0

59.0

62.4

58.5

62.9

59.3

Е2

60.7

58.3

61.2

58.5

61.6

57.6


5. Брой въздухоплавателни средства по направления за отлитане и долитане над пунктовете за мониторинг

Месечният брой на всички шумови събития, основно предизвикани от отлитащи и долитащи въздухоплавателни средства, регистрирани от стационарните терминали за мониторинг на шума е даден в таблица 3.Таблица 3

Терминал за
мониторинг на шума


Брой регистрирани шумови събития

юли

2010 г.

август

2010 г.

септември

2010 г.

W1

992 не пълен месец

907 не пълен месец

1283

W2

1358

1342

1285

W3

1549

1209

1096

W4

968

1127

1089

Е2

780

885

904


6. Брой превишения на граничните стойности на показателите за шум и тип на въздухоплавателното средство, предизвикало превишението

В Приложения 4, 5 и 6 са показани най-шумните 25 корелирани шумови събития, регистрирани от терминали W1, W2, W3 ,W4 и Е2 за месеците юли, август и септември. За всяко едно събитие са дадени датата и часа на регистрацията му, отчетеното ниво на максималния шум Lmax в dB(A) и типа на въздухоплавателното средство, причинило този шум. Всяка една от месечните графики включва първите 25 най-шумни събития, за които може да се идентифицира съответния им причинител.


Изготвил:

Ел. Лакова

отдел „ОВОС”,

дирекция „ЛОП”
Каталог: output -> threemonth
threemonth -> Доклад за периода януари март 2010 година Резултати от собствените непрекъснати измервания на шума
threemonth -> Доклад за периода януари-март 2008 година Резултати от собствените непрекъснати измервания на шума
threemonth -> Доклад за периода октомври декември 2013 година Резултати от собствените непрекъснати измервания на шума
threemonth -> Корелирани шумови събития Aircraft – Lmax Терминал за мониторинг на шума W1
threemonth -> Доклад за периода октомври декември 2010 година Резултати от собствените непрекъснати измервания на шума
threemonth -> Специфични атмосферни замърсители за второ тримесечие на 2013 год
threemonth -> Код на пвт име на пвт № на пункт
threemonth -> № пвт име на пвт
threemonth -> Състояние на качеството на подземните води


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница