Доклад за преструктурирането на стоманодобивната индустрия в България и Румъния въведениеДата26.09.2018
Размер88 Kb.
#82669
ТипДоклад


BGКОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Брюксел, 1.4.2009

COM(2009) 146 окончателен

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Втори мониторингов доклад за преструктурирането на стоманодобивната индустрия в България и Румъния

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад описва процеса на преструктуриране, извършено през 2007 г. от български и румънски стоманодобивни дружества, които подлежат на изискванията, определени съответно в конкретните глави от Европейското споразумение и Договора за присъединяване.  • Протокол 2 към Европейското споразумение1, който се отнася до преструктурирането на българската стоманодобивна индустрия, и Решение 3/2006 на Съвета за асоцииране ЕС—България от 29 декември 2006 г.2 за изменение на Протокол 2 към Европейското споразумение (за удължаване на периода за преструктуриране до края на 2008 г.), и

  • Приложение VII към Договора за присъединяване3, което се отнася до преструктурирането на румънската стоманодобивна индустрия.

Въпреки че държавната помощ за преструктуриране на стоманодобивната индустрия е изрично забранена съгласно правото на ЕС, Европейският съюз се съгласи на преходни споразумения за отпускане на определени помощи, които да позволят на тези нови държави-членки да изпълнят тази задача при минимални социални и пазарни смущения.

Споменатите по-горе протокол и приложение очертават условията на преходния (до края на 2008 г.) режим за държавната помощ, дадена за преструктуриране на стоманодобива. Тези разпоредби определят също подробни задължения на Комисията за мониторинг и докладване.

На 12 август 2008 г. Комисията прие първия си мониторингов доклад, който се отнася за 2006 г4. В настоящия нов доклад са отразени резултатите, постигнати през 2007 г., и по целесъобразност — важните промени в развитието, настъпили през 2008 г. Докладът се основава на данните, предоставени от съответните органи, а също и на оценката, изготвена от независим консултант. Той ще бъде последван от последен доклад през 2009 г., обхващащ развитието през 2008 г.

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ МОНИТОРИНГОВИТЕ ПРОГРАМИ В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ

2.1. България

Единственото дружество, включено в Национална програма за преструктуриране (НПП) и схемата за мониторинг, е Кремиковци.

а) Положение през 2007 г.

2.1.1. Мониторинг на ключовите критерии за преструктуриране

Държавна помощ

По-голямата част от отпуснатата сума е изплатена през 1999 г., а остатъкът беше отпуснат на компанията през 2004 г. под формата на разсрочен дълг към националните доставчици на газ и електричество. През 2007 г. Кремиковци изплащаше редовно тези задължения.

Съгласно информацията, предоставена на разположение на Комисията, не е давана държавна помощ на други стоманодобивни дружества освен Кремиковци.

Намаляване на капацитета

Очакванията бяха, че цехът за валцуване на блуми/за сляби ще бъде закрит през юли 2007 г., но съгласно информацията, предоставена от българските органи, дейностите в него са били спрени през февруари 2008 г. и цехът е в процес на демонтаж. Цехът за валцуване на пръти беше спрян през 2007 г. и също е в процес на демонтаж. Очаква се и двата цеха да бъдат окончателно разрушени съгласно съответното законодателство на ЕС5 до края на периода за преструктуриране.Жизнеспособност

Комисията срещна трудности по отношение получаването на подходящи и непротиворечиви финансови данни във връзка с дружеството. Въпреки нееднократно отправените искания дружеството не предостави на българските органи и на Комисията окончателна пълна информация за цялата 2007 г., както и относно развитието на дейностите през първата половина на 2008 г. Непълните финансови декларации обаче показаха, че финансовите резултати за 2007 г. са отрицателни, което представлява неизпълнение на ангажиментите за жизнеспособност6, поети в индивидуалния бизнес план (ИБП). Резултатите: –11,1 % EBITDA (печалба преди олихвяване, данъци, обезценяване и амортизация) и –20, 7 % EBIT (печалба преди олихвяване и данъци), са дори по-лоши от резултатите за 2006 г.Производителност

Нивото на производителността не се повиши много в сравнение с 2006 г. и достигна само 30 % от това на сравнимите европейски стоманодобивни заводи. Това има отрицателно въздействие върху продуктивността и ефективността на бизнеса на дружеството.Намаляване на разходите

Макар фактическите изкупни цени на суровини през 2007 г. да съответстваха на развитието на пазара, те бяха отрицателно засегнати от липсата на финансови ресурси и произтичащите от това по-стриктни условия, налагани от доставчиците на суровини. Фактическите стойности бяха средно 32 % над предвидените в ИБП цени.

Вследствие на ниското ниво на използване на капацитета през 2007 г. (средно 50 %) Кремиковци не съумя да намали потреблението на суровини за произведена единица. В някои области като потреблението на енергия и материали необходимото намаление на разходите може да се постигне само в по-дълъг срок чрез инвестиции в модернизация. Поради липсата на капитал инвестираните суми са под очакваните стойности. През 2007 г. в Кремиковци инвестициите в технология представляват 38 % от заложеното в ИБП за годината. В същото време инвестициите за околната среда възлизат само на 10 % от заложеното в ИБП.

б) Развитие през 2008 г.

През август 2008 г. Комисията беше информирана от българските органи относно обявяването в неплатежоспособност на Кремиковци.

2.1.1. Защита на околната среда

България кандидатства за преходен период за прилагане на Директивата за КПКЗ (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)7. По изключение Кремиковци трябваше да получи напълно координирано разрешение до 30 октомври 2007 г., съдържащо задължителен график за постигане на пълно съответствие до 31 декември 2011 г. През април 2007 г. ПУДОС представи своето решение да не издаде координирано разрешение на Кремиковци. Дружеството подаде отново заявление през май 2007 г. Официалният краен срок за издаване на разрешение е до 21.10.2008 г.2.2. Румъния

2.2.1. Мониторинг на ключовите критерии за преструктуриране

Държавна помощ

Съгласно информацията, предоставена на разположение на Комисията, не е давана държавна помощ на други стоманодобивни дружества освен изброените в приложение VІІ към Договора за присъединяване8.Намаляване на капацитета

От информацията, която е на разположение на Комисията, е видно, че закриването на производствени мощности, планирано за 2007 г. — цеха за полуфабрикатна стомана на Arcelor Mittal Hunedoara — е изпълнено по график. Прекратяването на производството на цеха за леки профили и валцуване на пръти и тел на Hunedoara се извърши в началото на 2008 г. поради промяна на промишлената стратегия. След като горните инсталации бъдат окончателно разрушени9, Румъния ще бъде изпълнила задълженията си за закриване на производствени мощности, произтичащи от Договора за присъединяване.

В допълнение в TMK Resita беше извършено закриването на остарели производствени мощности, което не беше предвидено в Договора за присъединяване, а именно цеха за валцуване на блуми, който беше затворен в края на 2007 г.

Жизнеспособност

Основната цел на процеса на преструктуриране и на всички мерки, предвидени в НПП, е да се постигне жизнеспособност на дружествата бенефициери, за да могат да действат при нормални пазарни условия. Засега мониторингът показа, че някои от мерките, предвидени за постигане на жизнеспособност на дружествата бенефициери, са инициирани, като например закриването на неефективни производствени мощности, промяна на стратегията за заетост (извеждане на помощните дейности, външни изпълнители на неосновните дейности) и организационна и управленска модернизация.

Две от дружествата — ArcelorMittal Hunedoara и Mechel Campia Turzii — регистрираха значителни загуби през 2007 г., по-лоши от резултатите им през 2006 г. Останалите четири дружества увеличиха оперативните се приходи в сравнение с 2006 г. Печалбата на всичките шест дружества преди EBITDA се вмества в интервала между – 2,2 % и 12,8 %, като целта е 10 %, а печалбата преди EBIT е между – 6,0 % и 7,3 %, като целта е 1,5 %. Независимо от това, за всички дружества нивото на съответствие с критериите за жизнеспособност изостава от ангажиментите, поети в съответните ИБП.

Производителност

Действителните и предвидените нива на заетост в стоманодобивната промишленост бяха достигнати по график. През 2007 г. заетостта в стоманодобивната промишленост (38 186) представляваше 85 % от предвиденото в НПП ниво, като се вземе предвид средната годишна численост на персонала. Съгласно информацията, предоставена от дружествата, подложени на мониторинг, през 2008 г. нивото на работната сила би отговаряло на 78 % от целта за годината. Средната производителност на дружествата бенефициери обаче все още е само 50 % от международните стандарти10. Постигнатата от дружествата производителност варира значително. Единствено Tenaris Donasid е на път да изпълни ангажиментите си и почти е достигнало международните стандарти. Основната причина производителността да не се развива в съответствие с нивата на заетост са по-ниските нива на производство в сравнение с 2006 г.

За всички дружества трябва да се увеличат усилията, за да се постигне необходимото нарастване на производителността, както се изисква по протокола. С изключение на TMK Resita и Tenaris Donasid изглежда, че има място за допълнително подобрение на нивата на заетост.

Намаляване на разходите

В някои области като потреблението на енергия и материали необходимото намаление на разходите може да се постигне само в по-дълъг срок чрез инвестиции в модернизация. През 2007 г. инвестициите в технология представляват между 110 % и 1500 % (в случая на TMK Resita) от заложеното за годината. В същото време инвестициите за околната среда възлизат на между 75 % и 2500 % (в случая на Tenaris Donasid) от заложеното. Макар Mittal Steel Hunedoara почти да достигна своята цел за 2007 г., екологичните инвестиции на дружеството за периода 2004—2007 г. се равняваха на едва 54 % от предвидените в ИБП.

Макар дружествата бенефициери да въведоха и да изпълниха своите инвестиционни програми, повечето от тях продължиха да докладват стойности на разходите, които не показват оперативни подобрения, произтичащи от инвестиционните програми. В повечето заводи потреблението на суровини за производство, делът на цената на труда в общата цена и потреблението на енергия са много по-високи отколкото международните стандарти. Оперативната неефективност на дадени заводи се компенсира посредством продажните цени.

2.2.2. Защита на околната среда

Договорът за присъединяване определя преходен режим и установява списък на инсталациите, за които се прави изключение от съблюдаването на Директивата за КПКЗ (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) до декември 2014 г. Изброените стоманодобивни дружества — Mittal Steel Galati, Mittal Steel Hunedoara, Mechel Targoviste и Mechel Campia Turzii, вече получиха преходни интегрирани разрешителни съгласно Директивата за КПКЗ през 2007 г. или през 2006 г. (Mittal Steel Hunedoara). Тези преходни разрешителни са валидни до 31 декември 2014 г. (2012 г. за Mechel Targoviste) и включват инвестиционна програма за околната среда, която да бъде осъществена през периода на валидност на разрешителното.

Другите дружества, които не са включени в списъка на дружествата, ползващи се от такъв преходен период, трябваше да отговарят на това законодателство към датата на присъединяването.

3. ОСНОВНИ ИЗВОДИ

3.1. България

През 2007 г. положението в Кремиковци не показа подобрение спрямо незадоволителното още през 2006 г. развитие. Резултатите за 2007 г. показаха допълнително неизпълнение на целите на преструктурирането, изброени в протокола, по отношение на жизнеспособността, инвестициите в технология и околна среда, продажби, намаляване на разходите и производителност. Положението беше потвърдено от българските органи, които информираха Комисията, че изпълнението на ИБП за Кремиковци е прекратено на 6 август 2008 г. след обявяването в неплатежоспособност и откриването на процедурата за обявяване в несъстоятелност, образувана от Софийския градски съд.

Решението на Съвета за асоцииране ЕС-България от 29 декември 2006 г. за изменение на член 3 от допълнителния протокол 2 към Европейското споразумение предвижда, че: „В случай че мониторингът на изпълнението на програмата и плановете за преструктуриране покаже, че съответните условия от протокол 2 към Европейското споразумение и ключовите мерки за преструктуриране, включително всички направени инвестиции, не са изпълнени […], България ще възстанови от бенефициера всяка помощ, дадена в разрез с тези условия, преди или след присъединяването към Европейския съюз.“

Според решението на Съвета за асоцииране ЕС-България, споменато по-горе, България ще бъде задължена да изиска възстановяването на помощта, ако съответните условия от протокол 2 към Европейското споразумение и ключовите мерки за преструктуриране, включително всички направени инвестиции, не са изпълнени. Обявяването в неплатежоспособност е доказателство, че дружеството не е възстановило своята жизнеспособност и вероятно не може да направи това преди края на 2008 г. В това отношение Комисията следва да бъде информирана относно развитието на процедурата по неплатежоспособност и по-специално искането за възстановяване на държавната помощ.3.2. Румъния

Финансовите резултати, постигнати през 2007 г., не удовлетворяват напълно заложеното в различните ИБП, тъй като четири от шестте дружества не достигнаха процента на EBITDA, установен за съответните заложени цели за тази година.

Резултатите за 2007 г. и предвижданията за 2008 г., предложени от дружествата, показват увеличен растеж на приходите и подобрения в рентабилността на всичките шест бенефициери. Основните промени в рентабилността (от загуба към печалба), очаквани в ArcelorMittal Hunedoara и Mechel Campia Turzii, представляват особено предизвикателство. По отношение на теста за жизнеспособност на ЕО очакванията на всички дружества са, че през 2008 г. ще спазят критерия за EBIT, но само две от тях, ArcelorMittal Galati и TMK Resita, предвиждат да достигнат стандарта за EBITDA. Ето защо 2008 година изисква увеличени усилия за устойчиво подобрение на продуктивността, за да се преодолее наскоро възникналата несигурна ситуация, която се наблюдава на пазара.

Въпреки потенциалните подобрения, очаквани от бенефициерите през първата половина на 2008 г., устойчивата жизнеспособност може да бъде постигната единствено с по-интензивни усилия на всички дружества, особено по отношение на изпълнението на стратегии за намаляване на разходите и развитието на съгласувани стратегии за бъдещето.Комисията напомня, че разпоредбите от протокола към Договора за присъединяване на Румъния ясно постановяват, че няма да бъде отпускана допълнителна държавна помощ за преструктуриране. Следователно всяка допълнителна помощ за преструктуриране е несъвместима със съответните разпоредби. В случай на неспазване на условията, приложими за вече отпусната държавна помощ, а именно несъответствие с критериите на ЕС за жизнеспособност, Комисията ще вземе необходимите мерки за възстановяване на тази помощ.

1OВ L 358, 31.12.1994 г., стp. 3–222.

2ЕС—България 1909/06 — Решение за приемане 3/2006.

3OВ L 157, 21.6.2005 г., стp. 3-393.

4COM/2008/511

5Решение 3010/91/ЕОВС, ОВ L 286, 16.10.1991 г., стр. 20.

6Жизнеспособност означава, че дружествата се връщат към устойчива печалба в края на периода на преструктуриране. Според отдавна установената практика Комисията счита, че дружествата трябва да постигнат:
— брутен оперативен резултат: т.е. % EBITDA (печалба преди олихвяване, данъци, обезценяване и амортизация ) върху оборот от най-малко 10 % за неинтегрирани стоманодобивни дружества и 13,5 % за интегрирани заводи;
— минимална възвръщаемост: т.е. % EBIT (печалба преди олихвяване и данъци) върху оборот от най-малко 1,5 %.

7Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 септември 1996 г., OВ l257, 10.10.1996 г., стp. 26.

8OВ L 157, 21.6.2005 г., стp. 3—393.

9Решение 3010/91/ЕОВС, ОВ L 286, 16.10.1991 г., стр. 20.

10Над 600 горещо валцувани Tm/на човек/годишно за интегрираните цехове, над 800 горещо валцувани Tm/на човек/годишно за неинтегрираните стоманени цехове.

BG BG

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница