Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актовеДата22.07.2016
Размер236.85 Kb.
#844
ТОЧКИ ЗА ОТКРИТО ОБСЪЖДАНЕ1

Страница

ОБСЪЖДАНИЯ НА ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ

ТОЧКИ „A“ (док. 7294/14 PTS A 20)

1. Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета за Европейския фонд за рибарство по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за някои държави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения с финансовата стабилност [първо четене] (ЗА) 4

2. Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно насоки за трансевропейските мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО [първо четене] (ЗА + И) 4

3. Решение на Съвета за изменение на Решение 2009/831/ЕО по отношение на неговия срок на прилагане (ЗА) 5

4. Решение на Съвета за изменение на Решение 2004/162/ЕО във връзка с прилагането му по отношение на Майот, считано от януари 2014 г. (ЗА) 5

5. Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) [първо четене] (ЗА + И) 5

6. Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски инструмент за съседство [първо четене] (ЗА + И) 7

7. Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие за периода 2014 —2020 г. [първо четене] (ЗА + И) 9

8. Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави [първо четене] (ЗА + И) 11

9. Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за демокрация и права на човека по света [първо четене] (ЗА + И) 12

10. Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент, допринасящ за стабилността и мира [първо четене] (ЗА + И) 13

11. Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за финансиране на външната дейност [първо четене] (ЗА + И) 14

12. Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“) и за отмяна на Решения 2001/923/EО, 2001/924/EО, 2006/75/EО, 2006/76/EО, 2006/849/EО и 2006/850/ЕО на Съвета

[първо четене] (ЗА) 15

13. Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014 — 2020 г.) и за отмяна на Решение № 1350/2007/EО [първо четене] (ЗА + И) 16

ТОЧКИ „Б“ (док. 7292/14 OJ CONS 15 ECOFIN 221)

7. Данъчно облагане на доходи от спестявания 17

8. Други въпроси 17

9. Единен механизъм за преструктуриране [първо четене] 17

*

* *


ОБСЪЖДАНИЯ НА ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ

(открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за Европейския съюз)

ТОЧКИ „А“

1. Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета за Европейския фонд за рибарство по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за някои държави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения с финансовата стабилност [първо четене] (ЗА)

PE-CONS 28/14 PECHE 49 CADREFIN 20 CODEC 292Съветът одобри измененията, съдържащи се в позицията на първо четене на Европейския парламент, и прие така измененото предложение за акт съгласно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз. (Правно основание: член 43, параграф 2 от ДФЕС)

2. Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно насоки за трансевропейските мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО [първо четене] (ЗА + И)

PE-CONS 116/13 TELECOM 311 AUDIO 115 CODEC 2614Съветът одобри изменението, съдържащо се в позицията на първо четене на Европейския парламент, и прие така измененото предложение за акт съгласно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз. (Правно основание: член 172 от ДФЕС)

Изявление от Комисията

„Комисията взема предвид постигнатото от съзаконодателите споразумение по отношение на член 8, параграф 2, буква д) от регламента. Комисията все пак счита, че посочената разпоредба по никакъв начин не засяга нейните прерогативи и осъществяването на нейните изпълнителни правомощия в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.“3. Решение на Съвета за изменение на Решение 2009/831/ЕО по отношение на неговия срок на прилагане (ЗА)

6940/14 POSEIMA 2 REGIO 22 UD 51Съветът прие посоченото по-горе решение. (Правно основание: член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз)

4. Решение на Съвета за изменение на Решение 2004/162/ЕО във връзка с прилагането му по отношение на Майот, считано от януари 2014 г. (ЗА)

6965/14 POSEIDOM 6 REGIO 23

+ COR 1 (sv)

Съветът прие посоченото по-горе решение. (Правно основание: член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз)

5. Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) [първо четене] (ЗА + И)

PE-CONS 123/13 ELARG 159 PESC 1483 RELEX 1125 FIN 909

CADREFIN 350 COWEB 180 CODEC 2851

+ REV 2 (da,el,et,fr,lv,pl)Съветът одобри изменението, изложено в позицията на Европейския парламент на първо четене, и прие така измененото предложение за акт в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, като делегацията на Обединеното кралство гласува „против“. (Правно основание: член 221, параграф 2 от ДФЕС)

Изявление на Европейската комисия

относно стратегическия диалог с Европейския парламент1

„Въз основа на член 14 от Договора за ЕС Европейската комисия ще проведе стратегически диалог с Европейския парламент преди програмирането на Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II)+ и след първоначалната консултация със съответните му бенефициери, когато това е целесъобразно. Европейската комисия ще представи на Европейския парламент съответните налични документи относно програмирането с индикативно разпределение на средствата, предвидени по държави/региони, а за всяка отделна държава/регион — приоритетите, възможните резултати и индикативното разпределение на средствата, предвидени за отделните приоритети по географските програми, както и избора на реда и условията за предоставяне на помощта*. Европейската комисия ще представи на Европейския парламент съответните налични документи относно програмирането с тематичните приоритети, възможните резултати, избора на реда и условията за предоставяне на помощта* и отпуснатите финансови средства за тези приоритети, предвидени в тематичните програми. Европейската комисия ще вземе под внимание позицията, изразена от Европейския парламент по този въпрос.

Европейската комисия ще проведе стратегически диалог с Европейския парламент при подготвянето на средносрочния преглед и преди всяко съществено преразглеждане на документите за програмиране през срока на действие на този регламент.

При искане от страна на Европейския парламент Европейската комисия ще разясни как забележките на Европейския парламент са били взети под внимание в документите за програмиране и при всяко друго последващо действие в отговор на стратегическия диалог.“Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия

относно финансирането на хоризонтални програми за малцинствата

„Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия постигат съгласие, че член 2, параграф 1, буква а), точка ii) от Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II)+ следва да се тълкува в смисъл, че позволява финансирането на програми, насочени към подобряване на зачитането и защитата на малцинствата в съответствие с критериите от Копенхаген, какъвто беше случаят при Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП).“Изявление на Европейската комисия

относно използването на актове за изпълнение за определянето на разпоредби за прилагането на някои правила в Регламент (ЕС) № 232/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за установяване на Европейски инструмент за съседство и в Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II)

„Европейската комисия счита, че правилата за изпълнение на програмите за трансгранично сътрудничество, посочени в Регламент (ЕС) № 236/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за определяне на общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за външна дейност, и други конкретни, по-подробни правила за изпълнение в Регламент (ЕС) № 232/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за установяване на Европейски инструмент за съседство и в Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) имат за цел да допълнят основния акт и поради това следва да бъдат делегирани актове, които да бъдат приети въз основа на член 290 от ДФЕС. Комисията няма да повдига възражения срещу приемането на текста, договорен от съзаконодателите. Независимо от това Европейската комисия припомня, че въпросът за разграничаването между членове 290 и 291 от ДФЕС понастоящем се разглежда от Съда на Европейския съюз в рамките на делото за „биоцидите“.“6. Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски инструмент за съседство [първо четене] (ЗА + И)

PE-CONS 126/13 COEST 391 COMAG 124 PESC 1487 RELEX 1131 FIN 913

CADREFIN 353 DEVGEN 321 CODEC 2867

+ COR 1 (bg,de,fi,fr,lv,pl,pt,sv)

+ REV 2 (el)

Съветът одобри изменението, изложено в позицията на Европейския парламент на първо четене, и прие така измененото предложение за акт в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, като делегацията на Обединеното кралство гласува „против“. (Правно основание: член 209, параграф 1 и член 212, параграф 2 от ДФЕС)

Изявление на Европейската комисия

относно стратегическия диалог с Европейския парламент1

„Въз основа на член 14 от Договора за ЕС Европейската комисия ще проведе стратегически диалог с Европейския парламент преди програмирането на Регламент (ЕС) № 232/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за установяване на Европейски инструмент за съседство и след първоначалната консултация със съответните му бенефициери, когато това е целесъобразно. Европейската комисия ще представи на Европейския парламент съответните налични документи относно програмирането с индикативно разпределение на средствата, предвидени по държави/региони, а за всяка отделна държава/регион — приоритетите, възможните резултати и индикативното разпределение на средствата, предвидени за отделните приоритети по географските програми, както и избора на реда и условията за предоставяне на помощта*. Европейската комисия ще представи на Европейския парламент съответните налични документи относно програмирането с тематичните приоритети, възможните резултати, избора на реда и условията за предоставяне на помощта* и отпуснатите финансови средства за тези приоритети, предвидени в тематичните програми. Европейската комисия ще вземе под внимание позицията, изразена от Европейския парламент по този въпрос.

Европейската комисия ще проведе стратегически диалог с Европейския парламент при подготвянето на средносрочния преглед и преди всяко съществено преразглеждане на документите за програмиране през срока на действие на този регламент.

При искане от страна на Европейския парламент Европейската комисия ще разясни как забележките на Европейския парламент са били взети под внимание в документите за програмиране и при всяко друго последващо действие в отговор на стратегическия диалог.“Изявление на Европейската комисия

относно използването на актове за изпълнение за определянето на разпоредби за прилагането на някои правила в Регламент (ЕС) № 232/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за установяване на Европейски инструмент за съседство и в Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II)

„Европейската комисия счита, че правилата за изпълнение на програмите за трансгранично сътрудничество, посочени в Регламент (ЕС) № 236/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за определяне на общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за външна дейност, и други конкретни, по-подробни правила за изпълнение в Регламент (ЕС) № 232/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за установяване на Европейски инструмент за съседство и в Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) имат за цел да допълнят основния акт и поради това следва да бъдат делегирани актове, които да бъдат приети въз основа на член 290 от ДФЕС. Комисията няма да повдига възражения срещу приемането на текста, договорен от съзаконодателите. Независимо от това Европейската комисия припомня, че въпросът за разграничаването между членове 290 и 291 от ДФЕС понастоящем се разглежда от Съда на Европейския съюз в рамките на делото за „биоцидите“.“7. Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие за периода 2014—2020 г. [първо четене] (ЗА + И)

PE-CONS 127/13 DEVGEN 322 ACP 198 RELEX 1133 FIN 915 NIS 79

PESC 1489 CADREFIN 354 COHOM 275 CODEC 2868

+ COR 1 (et)Съветът одобри изменението, изложено в позицията на Европейския парламент на първо четене, и прие така измененото предложение за акт в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, като делегацията на Обединеното кралство гласува „против“. (Правно основание: член 209, параграф 1 и член 212, параграф 2 от ДФЕС)

Изявление на Европейската комисия

относно стратегическия диалог с Европейския парламент1

„Въз основа на член 14 от Договора за ЕС Европейската комисия ще проведе стратегически диалог с Европейския парламент преди програмирането на Регламент (ЕС) № 233/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие за периода 2014 — 2020 г. и след първоначалната консултация със съответните му бенефициери, когато това е целесъобразно. Европейската комисия ще представи на Европейския парламент съответните налични документи относно програмирането с индикативно разпределение на средствата, предвидени по държави/региони, а за всяка отделна държава/регион — приоритетите, възможните резултати и индикативното разпределение на средствата, предвидени за отделните приоритети по географските програми, както и избора на реда и условията за предоставяне на помощта*. Европейската комисия ще представи на Европейския парламент съответните налични документи относно програмирането с тематичните приоритети, възможните резултати, избора на реда и условията за предоставяне на помощта* и отпуснатите финансови средства за тези приоритети, предвидени в тематичните програми. Европейската комисия ще вземе под внимание позицията, изразена от Европейския парламент по този въпрос.

Европейската комисия ще проведе стратегически диалог с Европейския парламент при подготвянето на средносрочния преглед и преди всяко съществено преразглеждане на документите за програмиране през срока на действие на този регламент.

При искане от страна на Европейския парламент Европейската комисия ще разясни как забележките на Европейския парламент са били взети под внимание в документите за програмиране и при всяко друго последващо действие в отговор на стратегическия диалог.“Изявление на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия

относно член 5, параграф 2, буква б) точка ii)

„Що се отнася до прилагането на член 5, параграф 2, буква б), точка ii) от Регламент (ЕС) № 233/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на инструмент за сътрудничество за развитие за периода 2014 — 2020 г., към момента на влизане в сила на този регламент за следните държави се счита, че отговарят на условията за двустранно сътрудничество по изключение, включително с оглед на постепенното премахване на безвъзмездната помощ за развитие: Куба, Колумбия, Еквадор, Перу и Южна Африка.“Изявление на Европейската комисия

относно член 5, параграф 2, буква б) точка ii)

„Европейската комисия ще търси мнението на Европейския парламент преди да променя прилагането на член 5, параграф 2, буква б), точка ii) от Регламент (ЕС) № 233/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на инструмент за сътрудничество за развитие за периода 2014 — 2020 г.“Изявление на Европейската комисия

относно предоставянето на средства за основни услуги

„Регламент (ЕС) № 233/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на инструмент за сътрудничество за развитие за периода 2014 — 2020 г. следва да позволи на Съюза да допринася за осъществяването на общия за Съюза ангажимент за осигуряване на продължаваща подкрепа за човешко развитие с цел да се подобри животът на хората в съответствие с Целите на хилядолетието за развитие. Най-малко 20 % от помощта, предоставяна по силата на този регламент, ще бъде разпределена за основни социални услуги, с акцент върху здравеопазването и образованието, както и за средното образование, като се отчита необходимостта от известна степен на гъвкавост, например в случаите, свързани с извънредна помощ. В годишния доклад по член 13 от Регламент (ЕС) № 236/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за определяне на общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за външна дейност ще бъде включена информация относно спазването на тази декларация.“Изявление на Малта

„Малта разглежда инструмента за сътрудничество за развитие като важен инструмент, който има съществена роля за подобряването на ефективността на политиката на ЕС за сътрудничество за развитие. Наложително е политиката на ЕС за развитие да вземе предвид променящия се свят, възникването на нови донори и на нови предизвикателства при разработването на помощта си. Утвърждаването на правата на човека, демокрацията и доброто управление следва да продължава да бъде неизменно в ядрото на тази политика, заедно с приобщаващия и устойчив растеж.

В този контекст Малта отново изтъква позицията си, че отправените от страна на Европейския съюз препоръки и поетите от него ангажименти, свързани с помощта за развитие, не следва по никакъв начин да задължават която и да е от страните да счита аборта като законна форма на репродуктивното здраве или произтичащите от това права или продукти.“

8. Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави [първо четене] (ЗА + И)

PE-CONS 128/13 COASI 178 ASIE 55 DEVGEN 326 RELEX 1134

COMEM 277 COLAC 29 COEST 392 CADREFIN 355

CODEC 2869Съветът одобри изменението, изложено в позицията на Европейския парламент на първо четене, и прие така измененото предложение за акт в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, като делегацията на Обединеното кралство гласува „против“. (Правно основание: член 207, параграф 2, член 209, параграф 2 и член 212, параграф 2 от ДФЕС)

Изявление на Европейската комисия

относно стратегическия диалог с Европейския парламент1

„Въз основа на член 14 от Договора за ЕС Европейската комисия ще проведе стратегически диалог с Европейския парламент преди програмирането на Регламент (ЕС) № 234/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави и след първоначалната консултация със съответните му бенефициери, когато това е целесъобразно. Европейската комисия ще представи на Европейския парламент съответните налични документи относно програмирането с индикативно разпределение на средствата, предвидени по държави/региони, а за всяка отделна държава/регион — приоритетите, възможните резултати и индикативното разпределение на средствата, предвидени за отделните приоритети по географските програми, както и избора на реда и условията за предоставяне на помощта*. Европейската комисия ще представи на Европейския парламент съответните налични документи относно програмирането с тематичните приоритети, възможните резултати, избора на реда и условията за предоставяне на помощта* и отпуснатите финансови средства за тези приоритети, предвидени в тематичните програми. Европейската комисия ще вземе под внимание позицията, изразена от Европейския парламент по този въпрос.

Европейската комисия ще проведе стратегически диалог с Европейския парламент при подготвянето на средносрочния преглед и преди всяко съществено преразглеждане на документите за програмиране през срока на действие на този регламент.

При искане от страна на Европейския парламент Европейската комисия ще разясни как забележките на Европейския парламент са били взети под внимание в документите за програмиране и при всяко друго последващо действие в отговор на стратегическия диалог.“9. Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за демокрация и права на човека по света [първо четене] (ЗА + И)

PE-CONS 129/13 COHOM 276 DEVGEN 324 PESC 1497 ACP 199

RELEX 1136 FIN 924 NIS 80 CADREFIN 361 CODEC 2877

Съветът одобри изменението, изложено в позицията на Европейския парламент на първо четене, и прие така измененото предложение за акт в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, като делегацията на Обединеното кралство гласува „против“. (Правно основание: членове 209 и 212 от ДФЕС)

Изявление на Европейската комисия

относно стратегическия диалог с Европейския парламент1

„Въз основа на член 14 от Договора за ЕС Европейската комисия ще проведе стратегически диалог с Европейския парламент преди програмирането на Регламент (ЕС) № 235/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света и след първоначална консултация със съответните му бенефициери, когато това е целесъобразно. Европейската комисия ще представи на Европейския парламент съответните налични документи относно програмирането с индикативно разпределение на средствата, предвидени по държави/региони, а за всяка отделна държава/регион — приоритетите, възможните резултати и индикативното разпределение на средствата, предвидени за отделните приоритети по географските програми, както и избора на реда и условията за предоставяне на помощта*. Европейската комисия ще представи на Европейския парламент съответните налични документи относно програмирането с тематичните приоритети, възможните резултати, избора на реда и условията за предоставяне на помощта* и отпуснатите финансови средства за тези приоритети, предвидени в тематичните програми. Европейската комисия ще вземе под внимание позицията, изразена от Европейския парламент по този въпрос.

Европейската комисия ще проведе стратегически диалог с Европейския парламент при подготвянето на средносрочния преглед и преди всяко съществено преразглеждане на документите за програмиране през срока на действие на този регламент.

При искане от страна на Европейския парламент Европейската комисия ще разясни как забележките на Европейския парламент са били взети под внимание в документите за програмиране и при всяко друго последващо действие в отговор на стратегическия диалог.“Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия

относно мисиите за наблюдение на избори

„Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия подчертават важния принос на мисиите на Европейския съюз за наблюдение на избори към политиката на Съюза в областта на външните отношения в подкрепа на демокрацията в държавите партньори. Мисиите на ЕС за наблюдение на избори спомагат за увеличаване на прозрачността и доверието в изборния процес и предоставят информирана оценка на изборите, както и препоръки за по-нататъшното им подобряване в контекста на сътрудничеството и политическия диалог, осъществявани от Съюза с държави партньори. Във връзка с това Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия постигат съгласие, че до 25% от бюджета за периода 2014 — 2020г. по Регламент (ЕС) № 235/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света следва да се отделят за финансирането на мисии на ЕС за наблюдение на избори, в зависимост от изборните приоритети за съответната година.“10. Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент, допринасящ за стабилността и мира [първо четене] (ЗА + И)

PE-CONS 110/13 PESC 1291 RELEX 961 DEVGEN 269 FIN 680 ACP 164

CADREFIN 271 CODUN 54 CODEC 2382

Съветът одобри изменението, изложено в позицията на Европейския парламент на първо четене, и прие така измененото предложение за акт в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, като делегацията на Обединеното кралство гласува „против“. (Правно основание: член 209, параграф 1 и член 212 от ДФЕС)

Изявление на Европейската комисия

относно стратегическия диалог с Европейския парламент1

„Въз основа на член 14 от Договора за ЕС Европейската комисия ще проведе стратегически диалог с Европейския парламент преди програмирането на Регламент (ЕС) № 230/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира (ИСМ), и след първоначалната консултация със съответните му бенефициери, когато това е целесъобразно. Европейската комисия ще представи на Европейския парламент съответните налични документи относно програмирането с индикативно разпределение на средствата, предвидени по държави/региони, а за всяка отделна държава/регион — приоритетите, възможните резултати и индикативното разпределение на средствата, предвидени за отделните приоритети по географските програми, както и избора на реда и условията за предоставяне на помощта*. Европейската комисия ще представи на Европейския парламент съответните налични документи относно програмирането с тематичните приоритети, възможните резултати, избора на реда и условията за предоставяне на помощта* и отпуснатите финансови средства за тези приоритети, предвидени в тематичните програми. Европейската комисия ще вземе под внимание позицията, изразена от Европейския парламент по този въпрос.

Европейската комисия ще проведе стратегически диалог с Европейския парламент при подготвянето на средносрочния преглед и преди всяко съществено преразглеждане на документите за програмиране през срока на действие на този регламент.

При искане от страна на Европейския парламент Европейската комисия ще разясни как забележките на Европейския парламент са били взети под внимание в документите за програмиране и при всяко друго последващо действие в отговор на стратегическия диалог.“11. Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за финансиране на външната дейност [първо четене] (ЗА + И)

PE-CONS 130/13 RELEX 1137 FIN 925 DEVGEN 325 ACP 200

CADREFIN 362 COHOM 277 COEST 394 COLAC 30

COMEM 279 ASIE 56 COASI 179 WTO 332 CODEC 2878

+ COR 1 (sl)

Съветът одобри изменението, изложено в позицията на Европейския парламент на първо четене, и прие така измененото предложение за акт в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, като делегацията на Обединеното кралство гласува „против“. (Правно основание: член 209, параграф 1 и член 212, параграф 2 от ДФЕС)

Изявление на Европейската комисия

относно използването на актове за изпълнение за определянето на разпоредби за прилагането на някои правила в Регламент (ЕС) № 232/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за установяване на Европейски инструмент за съседство и в Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II)

„Европейската комисия счита, че правилата за изпълнение на програмите за трансгранично сътрудничество, посочени в Регламент (ЕС) № 236/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за определяне на общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за външна дейност, и други конкретни, по-подробни правила за изпълнение в Регламент (ЕС) № 232/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за установяване на Европейски инструмент за съседство и в Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) имат за цел да допълнят основния акт и поради това следва да бъдат делегирани актове, които да бъдат приети въз основа на член 290 от ДФЕС. Комисията няма да повдига възражения срещу приемането на текста, договорен от съзаконодателите. Независимо от това Европейската комисия припомня, че въпросът за разграничаването между членове 290 и 291 от ДФЕС понастоящем се разглежда от Съда на Европейския съюз в рамките на делото за „биоцидите“.“Изявление на Европейската комисия

относно „обратните постъпления“

„В съответствие със задълженията, посочени в член 21, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, Европейската комисия ще включи в проектобюджета ред за отразяване на вътрешните целеви приходи и, когато е възможно, ще посочва размера на тези приходи.

Бюджетният орган ще бъде уведомяван за размера на натрупаните средства всяка година в процеса на планиране на бюджета. Вътрешните целеви приходи ще се включват в проектобюджета само когато техният размер е сигурен.“

Изявление на Обединеното кралство, Германия, Ирландия, Швеция, Австрия, Дания, Финландия, Чешката република и Нидерландия

„Обединеното кралство, Германия, Ирландия, Швеция, Австрия, Дания, Финландия, Чешката република и Нидерландия считат, че член 4, параграф 6 от Общия регламент за изпълнение следва да се тълкува в пълно съответствие с член 140, параграф 6, втора и трета алинея от Финансовия регламент. Посочените по-горе държави членки считат, че приходите, в това число дивиденти, прираст на капитала, гаранционни такси и лихви по заеми и върху суми по доверителни сметки, изплащани на Комисията, и другите приходи, споменати в член 140, параграф 6, втора алинея, не са обхванати от дерогацията по алинея трета на този параграф и следователно трябва да се записват в общия бюджет на ЕС след приспадане на разноските за управление.  Освен това посочените по-горе държави членки не считат, че член 21, параграф 4 от Финансовия регламент предоставя основанието за такава дерогация.  Поради тези причини посочените по-горе държави членки очакват Комисията да прилага член 4, параграф 6 в този смисъл, като запазват правата си в това отношение.“12. Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“) и за отмяна на Решения 2001/923/EО, 2001/924/EО, 2006/75/EО, 2006/76/EО, 2006/849/EО и 2006/850/ЕО на Съвета [първо четене] (ЗА)

PE-CONS 28/13 GAF 23 FIN 297 CADREFIN 122 CODEC 1207Съветът одобри изменението, съдържащо се в позицията на първо четене на Европейския парламент, и прие така измененото предложение за акт съгласно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз. (Правно основание: член 133 от ДФЕС)

13. Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014 — 2020 г.) и за отмяна на Решение № 1350/2007/EО [първо четене] (ЗА + И)

PE-CONS 105/13 SAN 399 PHARM 58 MI 903 CADREFIN 266 CODEC 2329Съветът одобри изменението, изложено в позицията на Европейския парламент на първо четене, и прие така измененото предложение за акт в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, като делегацията на Унгария се въздържа. (Правно основание: член 168, параграф 5 от ДФЕС)

Изявление от Комисията

относно процедурата за приемане на актове за изпълнение

„Комисията подчертава, че системното позоваване на член 5, параграф 4, втора алинея, буква б) е в разрез с духа и буквата на Регламент (ЕС) № 182/2011 (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13). До тази разпоредба трябва да се прибягва в отговор на специална необходимост да се направи изключение от принципното правило, което гласи, че Комисията може да приеме проект на акт за изпълнение, когато не бъде дадено становище. Предвид на това, че представлява изключение от общото правило, определено в член 5, параграф 4, прибягването до втора алинея, буква б) не може да се разглежда просто като „дискреционно правомощие“ на законодателя, а трябва да се тълкува ограничително и, следователно, да бъде мотивирано. Комисията подчертава също така, че прибягването до тази разпоредба не следва да се счита за прецедент за останалите финансови инструменти по МФР 2014 — 2020 г.“

***

ТОЧКИ „Б“7. Данъчно облагане на доходи от спестявания

Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2003/48/ЕО относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

Приемане


7057/14 FISC 45

17162/13 FISC 244

+ COR 1

Министрите изразиха съгласие, че след като Европейският съвет одобри политически директивата за спестяванията, официалното приемане ще се състои на последващо заседание на Съвета преди края на март 2014 г.

8. Други въпроси

Текущи законодателни предложения

Информация от председателствотоСъветът взе под внимание актуалното състояние във връзка с ключови законодателни досиета в областта на финансовите услуги.

9. Единен механизъм за преструктуриране [първо четене]

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране на банки, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета

Разглеждане на измененията на Европейския парламент с оглед постигане на политическо споразумение

7188/14 EF 65 ECOFIN 213 CODEC 628

Съветът проведе обсъждане въз основа на доклада на председателството и постигна съгласие за окончателния мандат на председателството (с оглед приключване на преговорите по време на политическите тристранни срещи на 12 и 19 март). Беше постигнато съгласие, че председателството ще процедира в съответствие с така изменения си мандат. Председателят покани председателя на Еврогрупата да присъства на двете тристранни срещи.


1Обсъждания на законодателни актове на Съюза (член 16, параграф 8 от Договора за Европейския съюз), други обсъждания, открити за обществеността, и открити дебати (член 8 от Процедурния правилник на Съвета).

1Европейската комисия ще се представлява от отговорния комисар.

* Когато е приложимо.1Европейската комисия ще се представлява от отговорния комисар.

* Когато е приложимо.1Европейската комисия ще се представлява от отговорния комисар.

* Когато е приложимо.1Европейската комисия ще се представлява от отговорния комисар.

* Когато е приложимо.1Европейската комисия ще се представлява от отговорния комисар.

* Когато е приложимо.1Европейската комисия ще се представлява от отговорния комисар.

* Когато е приложимо.


7533/14 ADD 1
mgt/VB/ags


DPG
BG
Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница