Документация по ред за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от зоп


Списък №3 Списък МПС, собственост на УМБАЛ Русе АД, подлежащи на задължителна застраховка „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ на автомобилистите”страница4/4
Дата10.02.2018
Размер0.85 Mb.
1   2   3   4

Списък №3

Списък МПС, собственост на УМБАЛ Русе АД, подлежащи на задължителна застраховка „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ на автомобилистите”
Вид

Марка, Модел

ДКН

Кубатура

Места

Година

Начална дата:

Премия

1

лин.

Рено Трафик

Р4668ВХ

2464

1+1

2009

8.11.20172

лек

Опел Зафира

P5139BK

2000

1+6

2001

11.12.20173

лин.

Фолксваген Т5

P5600BK

2500

1+3

2007

15.12.20174

лек

Фолксваген ЛТ

Р1827АН

2500

1+8

2001

16.12.20175

лин.

Опел Зафира

Р2917ВН

2000

1+6

2003

19.12.20176

лек

Форд Транзит

Р2734АН

2000

1+8

2006

23.12.20177

лек

Тойота Авенсис

Р2100РР

1600

1+4

2002

1.1.20188

лек

Ауди 80 В4

Р5025РР

2000

1+4

1993

1.1.20189

лин.

Мерседес 124 Т

Р1854АХ

2500

1+3

1987

1.1.201810

лек

Форд Транзит

Р3900АН

2000

1+8

2005

1.1.201811

лек

Форд Транзит

Р3901АН

2000

1+8

2005

1.1.201812

лек

Форд Транзит

Р5039АН

2000

1+8

2006

1.1.201813

лек

Фолксваген Т4

Р2869АН

2500

1+7

1998

1.1.201814

лин.

Мерцедес 508 Д

Р8306ВА

3800

1+4

1986

1.1.201815

лин.

УАЗ 452

Р8307ВА

2500

1+1

1990

1.1.201816

лин.

Фиат Дукато

Р0622ВТ

2800

1+5

2010

7.2.201817

лек

Опел Зафира

Р3174AТ

2200

1+6

2002

24.3.201818

лек

Пежо Боксер

Р6531РВ

2200

1+8

2005

29.3.201819

лек

Фолксваген Каравел

Р0625РХ

2400

1+8

1997

2.5.201820

лин.

Фолксваген LT

Р7393АТ

2500

1+3

2002

23.6.201821

лек

Шевролет Авео

Р1708РК

1400

1+4

2008

14.9.201822

лек

Фолксваген Т4

Р6803РМ

2400

1+8

1991

24.10.2018
Списък №4
Списък МПС, собственост на УМБАЛ Русе АД, подлежащи на застраховка „Каско на МПС”
Вид

Марка, Модел

ДКН

Кубатура

Места

Година

kW

Гориво

Група

В сила от

ЗС /лв./

Тарифно число /%/

Премия /лв./

1

лин.

Рено Трафик

Р4668ВХ

2464

2

2009

 

дизел

1

14.11.2017

11 0002

лин.

Фолксваген Т5

P5600BK

2500

4

2007

-

-

1

1.2.2017

12 0003

лек

Фолксваген LT

Р1827АН

2500

9

2001

80

дизел

2

1.2.2017

6 0004

лин

Опел Зафира

Р2917ВН

2000

7

2003

 

-

2

1.2.2017

4 9005

лек

Форд Транзит

Р2734АН

2000

9

2006

-

-

1

1.2.2017

6 9006

лек

Тойота Авенсис

Р2100РР

1600

5

2002

80

бензин

2

1.2.2017

4 2007

лек

Ауди 80 Б 4

Р5025РР

2000

5

1993

-

-

2

1.2.2017

1 3008

лек

Опел Зафира

P5139BK

2000

7

2001

-

-

2

1.2.2017

3 2009

лин.

Мерцедес 124 Т

Р1854АХ

2500

5

1987

-

-

2

1.2.2017

1 40010

лек

Форд Транзит 300

Р3900АН

1998

9

2005

74

дизел

2

1.2.2017

6 00011

лек

Форд Транзит 300

Р3901АН

1998

9

2005

74

дизел

2

1.2.2017

6 00012

лек

Форд Транзит 300

Р5039АН

1998

9

2006

74

дизел

1

1.2.2017

6 90013

лек

Фолксваген T4

Р2869АН

2500

8

1998

75

дизел

2

1.2.2017

2 80014

лек

Опел-Зафира

Р3174AТ

2200

7

2002

 

 

2

1.2.2017

4 00015

лек

Пежо Боксер 2,2 Д

Р6531РВ

2200

9

2005

74

дизел

2

1.2.2017

10 50016

лек

Фолксваген Каравел

Р0625РХ

2400

9

1997

 

 

2

1.2.2017

5 50017

лин.

Фиат Дукато

Р0622ВТ

2800

6

2010

 

 

1

1.2.2017

18 00018

лин.

Фолксваген LT

Р7393АТ

2500

4

2002

-

-

2

1.2.2017

7 00019

лек

Шевролет Авео

Р1708РК

1400

5

2008

-

бензин

1

1.2.2017

6 50020

лек

Фолксваген Т4

Р6803РМ

2400

9

1991

 

-

2

1.2.2017

1 300
Списък №5
Списък МПС, собственост на УМБАЛ Русе АД, подлежащи на задължителна застраховка

Злополука на местата/лицата в МПС"


Вид

Марка, Модел

ДКН

Места

Премия

1

лин.

Фолксваген Т5

P5600BK

4
2

лек

Фолксваген ЛТ

Р1827АН

9
3

лин.

Опел Зафира

Р2917ВН

7
4

лек

Форд Транзит

Р2734АН

9
5

лек

Тойота Авенсис

Р2100РР

5
6

лек

Ауди 80 В4

Р5025РР

5
7

лек

Опел Зафира

P5139BK

7
8

лин.

Мерседес 124 Т

Р1854АХ

4
9

лек

Форд Транзит

Р3900АН

9
10

лек

Форд Транзит

Р3901АН

9
11

лек

Форд Транзит

Р5039АН

9
12

лек

Фолксваген Т4

Р2869АН

8
13

лин.

Мерцедес 508 Д

Р8306ВА

5
14

лин.

УАЗ 452

Р8307ВА

2
15

лек

Опел Зафира

Р3174AТ

7
16

лек

Пежо Боксер

Р6531РВ

9
17

лек

Фолксваген Каравел

Р0625РХ

9
18

лин.

Фиат Дукато

Р0622ВТ

6
19

лин.

Фолксваген LT

Р7393АТ

4
20

лек

Шевролет Авео

Р1708РК

5
21

лек

Фолксваген Т4

Р6803РМ

9
22

лин.

Рено Трафик

Р4668ВХ

2

Общо

143

2. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.
За всяка подадена оферта, която отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация, назначената Комисия извършва оценка и класиране по критерия „Оптимално съотношение качество/цена“.
Отговарящите на техническите параметри оферти, ще бъдат оценявани по следната методика и показатели:
Показатели за обособена позиция 1 – Застраховка „Всички рискове на имуществото” на УМБАЛ-Русе АД:

Показател А – Изключени рискове – до 20 точки

Оценката по показател А се определя по следната формула:
А1

А = ------------------ х 20

А предл.
където:

А1брой - най-малко предложени изключени рискове от участник (Цяло число, минимум 1)– Броят се посочва в предложението за изпълнение на поръчката – Приложение № 4 от настоящата документация.

А предл.- предложения брой изключени рискове от конкретния участник (Цяло число, минимум 1)- Броят се посочва в предложението за изпълнение на поръчката – Приложение № 4 от настоящата документация.

Показател В – предлагана застрахователна премия – до 80 точки

Оценката по показател В се определя по следната формула:
В мин

В = ------------------ х 80

В предл.

където:

В мин – най-ниска предложена застрахователна премия за обособената позиция от всички участници

В предл. - Предложената застрахователна премия от съответния участник (Съгласно „Приложение № 8 от настоящата документация).
Комплексната оценка (КО) се изчислява по следната формула:

КО = А + В


За икономически най-изгодна оферта се класира офертата, получила най-голям брой точки по направената комплексна оценка (КО) съгласно тази методика.

Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100 точки.

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата. Ако определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни, на основание чл. 58, ал. 2, т. 1 от ППЗОП за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

На основание чл. 58, ал. 3, от ППЗОП комисията, назначена от възложителя за разглеждане и класиране на офертите, провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти – ако участниците не могат да бъдат класирани съгласно чл. 58 ал. 2 от ППЗОП.

При оценка на офертите комисията ще изчислява резултатите с точност до втория знак след десетичната запетая.
Показатели за обособена позиция 2Застраховка „Живот” на персонала на УМБАЛ Русе АД;

Показател А – Изключени рискове – до 20 точки

Оценката по показател А се определя по следната формула:
А1

А = ------------------ х 20

А предл.
където:

А1брой - най-малко предложени изключени рискове от участник (Цяло число, минимум 1)– Броят се посочва в предложението за изпълнение на поръчката – Приложение № 4 от настоящата документация.

А предл.- предложения брой изключени рискове от конкретния участник (Цяло число, минимум 1)- Броят се посочва в предложението за изпълнение на поръчката – Приложение № 4 от настоящата документация.
Показател В – предлагана застрахователна премия – до 80 точки

Оценката по показател В се определя по следната формула:
В мин

В = ------------------ х 80

В предл.

където:

В мин – най-ниска предложена застрахователна премия за обособената позиция от всички участници

В предл. - Предложената застрахователна премия от съответния участник (Съгласно „Приложение № 8 от настоящата документация).
Комплексната оценка (КО) се изчислява по следната формула:

КО = А + В


За икономически най-изгодна оферта се класира офертата, получила най-голям брой точки по направената комплексна оценка (КО) съгласно тази методика.

Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100 точки.

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата. Ако определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни, на основание чл. 58, ал. 2, т. 1 от ППЗОП за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

На основание чл. 58, ал. 3, от ППЗОП комисията, назначена от възложителя за разглеждане и класиране на офертите, провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти – ако участниците не могат да бъдат класирани съгласно чл. 58 ал. 2 от ППЗОП.

При оценка на офертите комисията ще изчислява резултатите с точност до втория знак след десетичната запетая.
Показатели за обособена позиция 3 – Застраховка на „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал" на УМБАЛ-Русе АД:
Показател А – Изключени рискове – до 20 точки

Оценката по показател А се определя по следната формула:
А1

А = ------------------ х 20

А предл.
където:

А1брой - най-малко предложени изключени рискове от участник (Цяло число, минимум 1)– Броят се посочва в предложението за изпълнение на поръчката – Приложение № 4 от настоящата документация.

А предл.- предложения брой изключени рискове от конкретния участник (Цяло число, минимум 1)- Броят се посочва в предложението за изпълнение на поръчката – Приложение № 4 от настоящата документация.

Показател В – предлагана застрахователна премия – до 80 точки

Оценката по показател В се определя по следната формула:
В мин

В = ------------------ х 80

В предл.

където:

В мин – най-ниска предложена застрахователна премия за обособената позиция от всички участници

В предл. - Предложената застрахователна премия от съответния участник (Съгласно „Приложение № 8 от настоящата документация).
Комплексната оценка (КО) се изчислява по следната формула:

КО = А + В


За икономически най-изгодна оферта се класира офертата, получила най-голям брой точки по направената комплексна оценка (КО) съгласно тази методика.

Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100 точки.

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата. Ако определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни, на основание чл. 58, ал. 2, т. 1 от ППЗОП за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

На основание чл. 58, ал. 3, от ППЗОП комисията, назначена от възложителя за разглеждане и класиране на офертите, провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти – ако участниците не могат да бъдат класирани съгласно чл. 58 ал. 2 от ППЗОП.

При оценка на офертите комисията ще изчислява резултатите с точност до втория знак след десетичната запетая.
Оценка на офертите по обособена позиция 4 Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” на МПС собственост на УМБАЛ Русе АД;
Икономически най-изгодната оферта по обособена позиция № 4 се определя въз основа на критерия „най-ниска цена”.

На основание чл. 58, ал. 3, от ППЗОП комисията, назначена от възложителя за разглеждане и класиране на офертите, провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти – ако „най-ниската” цена се предлага в две или повече оферти.Оценка на офертите по обособена позиция 5 Задължителна застраховка „Каско на МПС” -собственост на УМБАЛ Русе АД;
Икономически най-изгодната оферта по обособена позиция № 5 се определя въз основа на критерия „най-ниска цена”.

На основание чл. 58, ал. 3, от ППЗОП комисията, назначена от възложителя за разглеждане и класиране на офертите, провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти – ако „най-ниската” цена се предлага в две или повече оферти


Оценка на офертите по обособена позиция 6 – Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" за МПС собственост на УМБАЛ Русе АД;

Икономически най-изгодната оферта по обособена позиция № 6 се определя въз основа на критерия „най-ниска цена”.

На основание чл. 58, ал. 3, от ППЗОП комисията, назначена от възложителя за разглеждане и класиране на офертите, провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти – ако „най-ниската” цена се предлага в две или повече оферти.

3. УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.

Кандидатът за изпълнение на поръчката може да участва за една, за няколко или за всички обособени позиции.


При изготвяне на офертите, участниците се съобразяват с условията, посочени в документацията за участие, ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП и приложимата нормативна уредба.

Участниците имат право да представят само една оферта с предлагани ценови параметри към нея – за една, няколко или всички обособени позиции. Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:  • наименование на участника;

  • адрес за кореспонденция, телефон (факс), електронен адрес;

  • наименование на процедурата: Сключване на договори за застраховка „Всички рискове на имущество”, застраховка „Живот”, застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал", задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, застраховка „Каско на МПС” и застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" на УМБАЛ Русе АД - в шест обособени позиции

Всеки участник следва да приложи следните документи:

1. Представяне на участника – по образец, включващо посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ или друга идентифицираща информация – съгласно законодателството на държавата, в която участикът е установен, както и адрес и електронна поща – за кореспонденция във връзка с процедурата;

1.1 при участници обединения – към представянето на участника се добавя и копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от Закона за обществените поръчки (оригинал, по приложен образец).

3. Декларация за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите /оригинал, по приложен образец/.

4. Издадени от компетентен орган и валидни към датата на  провеждане на процедурата:• лиценз / разрешение  за  извършване  на  застрахователна  дейност;

лиценз / разрешение за съответния вид застраховкаДокументът се представя в заверено от участника копие.

5. Пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата (когато е приложимо) - прилага се нотариално заверено пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата, ако е различно от лицето, което представлява участника по закон.

6. Предложение за изпълнение на поръчката - изготвя се по образец от настоящата документация и се представя в оригинал.

7. Ценово предложение (Предлагани ценови параметри) - изготвя се по образец от настоящата документация и се представя в оригинал.Приложение 1

ДО

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – РУСЕ АД

УЛ.”НЕЗАВИСИМОСТ” № 2

ГР. РУСЕ
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява - с предмет „Сключване на договори за застраховка „Всички рискове на имущество”, застраховка „Живот”, застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал", задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, застраховка „Каско на МПС” и застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" на УМБАЛ Русе АД в шест обособени позиции”.

Административни сведения

Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)


Седалище:
– пощенски код, населено място:
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Адрес за кореспонденция:
– пощенски код, населено място:
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Телефон:
Факс:
E-mail адрес:
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)
Лица, представляващи участника по учредителен акт: (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес
Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:

1. ……...................................................
2. ……...................................................

Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:……………………

IBAN..........................................................

BIC.............................................................

Титуляр на сметката:............................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява - с предмет „Сключване на договори за застраховка „Всички рискове на имущество”, застраховка „Живот”, застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал", задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, застраховка „Каско на МПС” и застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" на УМБАЛ Русе АД в шест обособени позиции”, като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.Дата


......................../................................/................

Име и фамилия

..........................................................................

Подпис на лицето (и печат)

..........................................................................


Приложение № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т.7 от Закона за обществените поръчки
Подписаният/-ната/: ……………………………………………………....................................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

………………………………………………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………(длъжност)

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет „Сключване на договори за застраховка „Всички рискове на имущество”, застраховка „Живот”, застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал", задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, застраховка „Каско на МПС” и застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" на УМБАЛ Русе АД в шест обособени позицииД Е К Л А Р И Р А М:

  1. Не съм осъден с влязла в сила присъда по чл.108а, чл.159а-159г, чл.172, чл.192а, чл.194- 217, чл.219-252, чл.253-260, чл.301-307, чл.321 и 321а, чл.352-353е от Наказателния кодекс;

  2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за аналогично на т.1 престъпление в друга държава-членка или трета страна;

  3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

4. Представляваният от мен участник няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен.;

5. Нямам задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен;

6. За представляваният от мен участник не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

7. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

8. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията зафинансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.
.......................... ДЕКЛАРАТОР: …………………….

(дата)

(подпис и печат)
Приложение № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Подписаният: ……………………………………………………....................................(три имена)

Лична карта№ ............................., изд. от ..............., на ........г.,


На длъжност …………………………………………………………………………

(посочете длъжността)

на участника: „…………………………………………..……………………………………” в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява - с предмет „Сключване на договори за застраховка „Всички рискове на имущество”, застраховка „Живот”, застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал", задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, застраховка „Каско на МПС” и застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" на УМБАЛ Русе АД в шест обособени позиции”,


ДЕКЛАРИРАМ:

Срокът на валидност на представената оферта е 30 /словом: Тридесет/ календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите

……………..2017 г. Декларатор:

(дата на подписване) (подпис и печат)

Приложение № 4

ДО

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – РУСЕ АД

УЛ.”НЕЗАВИСИМОСТ” № 2

ГР. РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ №.........
в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

Сключване на договори за застраховка „Всички рискове на имущество”, застраховка „Живот”, застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал", задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, застраховка „Каско на МПС и застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" на УМБАЛ Русе АД в шест обособени позиции”


Административни данни на участника:
1.Наименование или име на участника .......................................................................ЕИК ................................
2.Представлявано от……………….. ....................................................................................
3.Седалище и адрес на управление ..............................................................................
Телефон...........................Факс................................ Е-mail.........................................
4. Лице за контакти ......................................................................................................

Длъжност ........................................................Телефон/факс .....................................УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в процедура с предмет сключване на договори за застраховка „Всички рискове на имущество”, застраховка „Живот”, застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал", задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, застраховка „Каско на МПС” и застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" на УМБАЛ Русе АД в шест обособени позиции.


ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № ........................
1. Запознахме се с условията за участие и посочените в нея изисквания за участие, изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка, които заявяваме, че приемаме.
2. Поемаме ангажимента да изпълним обществената поръчката за срок от една година, с начало 1 ден след изтичане на предходния застрахователен период.
3. Декларираме, че ........................................................../попълва се наименованието или името на участника/ като участник в процедурата отговаря/м на всички изисквания, посочени в ЗОП и в предварително обявените условия от Възложителя.
4. Представяме документите, посочени в ЗОП и в документацията за участие, удостоверяващи, че ........................................... /попълва се наименованието или името на участника/ отговаря/м на условията за участие. Същите са неразделна част от настоящата оферта.
5. Представяме ценовото предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя, което е неразделна част от настоящата оферта.
6. В случай, че ............................................................/попълва се наименованието или името на участника/ бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим всички необходими и изискуеми от ЗОП документи от съответните компетентни органи.
7. Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срок от 30 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.
8. В сключения между нас договор ще бъдат спазени и изпълнени всички изисквания на Възложителя, посочени от него в обявата и документацията към нея като минимални и / или като задължителни.
9. Предлагаме :

за обособена позиция 1 – Застраховка „Всички рискове на имуществото” на УМБАЛ-Русе АД:

- Брой изключени рискове - …... (……………....) броя.

или

за обособена позиция 2 – Застраховка „Живот” на персонала на УМБАЛ Русе АД:

- Брой изключени рискове - …... (……………....) броя.

или

за обособена позиция 3 – Застраховка на „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал" на УМБАЛ-Русе АД:

- Брой изключени рискове - …... (……………....) броя.

или
Представям Общи условия за застраховката, обект на поръчката.

................. 2017 г. Подпис: /............................/(дата на подписване) (подпис и печат)
Приложение № 5


ДО

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – РУСЕ АД

УЛ.”НЕЗАВИСИМОСТ” № 2

ГР. РУСЕПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ”

По обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява - с предмет „Сключване на договори за застраховка „Всички рискове на имущество”, застраховка „Живот”, застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал", задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, застраховка „Каско на МПС” и застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" на УМБАЛ Русе АД - в шест обособени позиции
от

.....................................................................................................

(пълно наименование и адрес на управление)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


След проучване и запознаване с условията за участие в процедура за възлагане на обществената поръчка чрез обява за събиране на оферти, правим следното ценово предложение
по обособена позиция № ………………………….
размер на застрахователната премия - ................ (..........................................................) лева без ДДС.
Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката.
В случай, че в хода на изпълнение на договора се промени данъчното третиране на доставката на застрахователни услуги по смисъла на Закона за данъка върху добавената стойност или Закона за данък върху застрахователните премии, то предложената от нас застрахователна премия/цена в настоящата оферта ще остане непроменена.

.................. 2017 г. Подпис: /............................/(дата на подписване) (подпис и печат)

Каталог: attachments -> article -> 386
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница