attachments/article/22
  Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
attachments/article/796
  Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
attachments/article/861
  Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
files/attachments/2015/07/31
  10 ноември демократичното начало тогава и сега
attachments
  Община пирдоп – софийска област 2070 град Пирдоп, площад „Тодор Влайков”
  Община пирдоп софийска област
  Община пирдоп – софийска област 2070 град Пирдоп, площад „Тодор Влайков”
attachments/article/1236
  Н а р е д б а за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
aebtri/attachments
  Как се прилагат разпоредбите за работното време и по-специално при краткосрочни командировки?
attachments/article/1298
  С п р а в к а за очакваните постъпления от такса ”битови отпадъци”
upload/attachments
  Програма за трансгранично сътрудничество между България Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ
attachments/article/108
  Техническо задание за изпълнение на услуга с предмет: „Изработка и монтаж на светлинни инсталации на открито и закрито за фестивал на светлината lummix“
attachments
  Образец №3 д е к л а р а ц и я1 по чл. 47, ал. 9 от зоп
attachments/article/2
  Програма "Регионално развитие"
attachments/article/478
  Техническа спецификация на компютърни консумативи за нуждите на Община Белово
attachments/article/757
  О б щ и н а б е л о в о, о б л а с т п а з а р д ж и к
attachments/всичко-за-климатиците
  Цена, лв с ддс =
media/kunena/attachments/778
  Та. Различаваме два вида мускули на главата; мимически и дъвкателни
attachments/общ-хардуер
  Power Management Advanced Power Management (apm)
sites/default/files/attachments
  Название: Индикатори за качество на градската среда
event/42100/contribution/35/attachments/881543/1238143
  Обобщение на анкетите и прeдложенията в тях
attachments/article/29
  Автобиография Собствено име, Презиме, Фамилия лична информация
2013/assets/projects/attachments/2014/01/09
  Първата в Европа плажна библиотека (Албена) Мониторинг на социалните медии / Facebook / 10-17 юли 2013 г
attachments/мултимедийни-плейъри
  Свържете lan кабела към Diva Fullhd media Center
attachments/article/2050
  Изготвил: / п / /Стоян Динев – ве -740/ техническа спецификация
  Наименование на Участника
attachments/article/62
  Доцент “ д-р диана крумова трендафилова-лазарова
sites/default/files/public/attachments/programme
  Разказвач: Документално студио представя Летище София, анонс на полет, музика, ефекти, вътре в самолет, анонс на пилота на английски Разказвач
attachments/windows
  Как се хаква поща?
aebtri/attachments/VAT
  Д е к л а р а ц и я declaratio n
attachments/article/55
  Вяра регионален месечник
attachments
  Решение за откриване на процедурата; Обявление за откриване на процедурата
attachments/article/377
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място с. Сестримо кметство: секция №012
attachments/article/49
  Вяра регионален месечник за живота и проблемите на хората с увреждания плевен юни 2005 Хора, компютри и още нещо…
files/attachments/2017/02/27
  44 нс – Листи „бсп за България”
attachments/panasonic-телевизори
  Регистрационна карта viera full hd телевизори с 5 години пълна гаранция
files/attachments/2015/07/31
  Оценка на едногодишната работа на правителството на герб
  Политическо обръщение
uploads/attachments
  Реглед на стопанската политика
gorna/attachments/article/235
  Министерство на земеделието и храните
attachments/article/551
  Образец №11 Проект договор
attachments/article/5216
  Позиция: Селскостопански работник – бране на малини Месторабота
files/attachments/2015/07/31
  Доклад за дейността към 31 декември 2013 година българска социалистическа партия годишен доклад за дейността
attachments
  Приложение №10 към чл. 195 Зсв типова длъжностна характеристика
attachments/article/22
  Част първа общи положения ч
etropole/attachments/article/2082
  За произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г
attachments
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на околната среда и водите
files/attachments/2015/07/31
  Позиция на нс на бсп относно усвояването на средствата от европейските фондове
attachments/article/50
  За Агенцията за хората с увреждания
attachments/article/4298
  Позиция: Селскостопански работник – бране на малини Местоположение
attachments
  Програма на ХLІIІ национална младежка конференция по астрономия 31 март 1 април 2017 г., Варна 31 март 2017 г., петък, зала "Сутерен"
  За провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г
etropole/attachments/article/2080
  За гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г
files/attachments/2015/07/31
  Състав на работните групи за подпомагане на опо и обС на бсп при подготовката и провеждането на отчетно-изборните събрания благоевград
attachments/article/699
  Област пазарджик, община белово, населено място гр белово, кметство секция №001
attachments/article/3537
  Приложение №1 към Заповед №499/01. 09. 2015 г на Кмета на Община Пещера относно утвърждаване на номерацията и адреса на избирателните секции в община Пещера списък на избирателните секции в община пещера, номерация и адрес гр. П е щ е р а
attachments
  Превиен енерджи био
  Програма цплр-наоп „николай коперник варна, 2016/2017 уч год
attachments/article/50
  Весела Коледа и щастлива Новата 2007 година Мрежа за социално включване на хората с увреждания
  24 май ден на българската просвета, култура и на славянската писменост
attachments/article/2746
  Проект „Подкрепа за достоен живот" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: bg 051PO001 0 9 „ Алтернативи"
gorna/attachments/article/235
  Министерство на земеделието и храните областна дирекция "земеделие "-велико търново
attachments/article/182
  Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисия по чл. 401, ал. 1 От закона за съдебната власт за 2017 г
attachments/article/3738
  Проект № bg05М9OP001 002 0119-С001 „ Заедно" Схема за безвъзмездна финансова помощ "
attachments/article/1612
  Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги
attachments/article/3074
  Лекоатлетически шосеен пробег ”мемориал димитър велиславов димитров – мики”
gorna/attachments/article/3398
  С п и с ъ к на класираните кандидати за домашни помощници по проект „осигуряване на независим живот в община горна оряховица”
attachments/f5
  Sleeve (ръкавна) антена
files/attachments/2016/03/17
  Съвременници на бъдещето 125 години бсп
files/attachments/2015/07/31
  Позиция на националния съвет на бсп
attachments
  До Общинска администрация Пирдоп пл. "Т. Влайков " №2 Пирдоп –2070 ц е н о в а о ф е р т а
pics/deals/attachments
  Предложения за hовогодишна вечеря в барселона
sites/default/files/attachments
  Докладна записка от д-р юксел ахмед кмет на община гр. Дулово
  Общински съвет
attachments/article/10
  З а п о в е д №163 гр. Горна Оряховица, 16. 03. 2015 г
files/attachments/2016/02/05
  Социалните и икономически аспекти на развитието на планинските региони в българия и ес” (резюме) София, 2016 г. Агенция „медиана” характеристики на изследването
sites/default/files/attachments
  Публичен регистър на издадените разрешения за строеж от 01. 01. 2017 год до 30. 09. 2017 год.
files/attachments/2015/10/16
  Българска социалистическа партия н а ц и о н а л е н с ъ в е т
attachments/article/52
  Вокална формация „Дружба”
files/attachments/2015/09/07
  Структурата на бсп в Габрово остро разкритикува позицията на герб по отношение на назначението на Али Алиев
attachments/article/3371
  Община пещера с п и с ъ к на класираните кандидат – потребители и определения индивидуален месечен бюджет (в часове)
attachments
  Конкурс за рисунка и литературно произведение на тема „изкуството и науката за космоса 2017/2018 учебна година І. Общи изисквания
  Първо съобщение 43 -та Национална младежка астрономическа конференция
  Второ съобщение 43 Национална младежка астрономическа конференция
attachments/article/840
  О б щ и н а б е л о в о, о б л а с т п а з а р д ж и к
attachments/article/493
  Уважаеми господин варев
files/attachments/2016/03/23
  Съвместна декларация по повод терористичните атаки в Брюксел
gorna/attachments/article/235
  Министерство на земеделието и храните областна дирекция "земеделие "-велико търново
attachments/article/1812
  Дойранска епопея
attachments/article/1610
  За ученическото здравеопазване в общинските учебни заведения за учебната 2009/2010 година
attachments/article/1175
  За ученическото здравеопазване в общинските учебни заведения за учебната 2007/2008 година
attachments/article/18
  Проф дпн. Йордан Калайков Специализирано пособие
files/attachments/2015/07/31
  Позиция на националния съвет на българската социалистическа партия
sites/default/files/attachments
  Мандат 2015-2019 пк „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”
static/media/ups/articles/attachments
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценка
attachments/article/49
  Вяра регионален месечник
attachments/article/3458
  Декларация долуподписаният
pics/deals/attachments
  Искаш ли да заживееш дизайна си на твоето уникално истинско „Аз
sites/default/files/attachments
  Община дулово, област силистра
files/attachments/2017/10/28
  Проект! Повече социална европа в интерес на хората политическа визия на бсп
files/attachments/2015/07/31
  Местни избори 2015
attachments/article/661
  Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от зоп с предмет
attachments/article/1241
  Техническа спецификация І. Обща информация: Предмет на поръчката
attachments/article/887
  О б щ и н а б е л о в о, о б л а с т п а з а р д ж и к
attachments/article/285
  Община белово, област пазарджик
attachments/article/870
  Iv образци на приложения приложение №1
attachments/article/748
  Програма за развитие на селските райони 2014-2020г и включва следните обособени позиции
attachments/article/107
  Период на плащането Размер на плащането
files/attachments/2015/07/31
  За дейността на делегацията на българските социалисти в европейския парламент
attachments
  1. община пирдоп, с адрес: гр. Пирдоп, пл.„Тодор Влайков”
attachments/article/1551
  Доклад за работата в Читалище „Развитие” – Пещера
gorna/attachments/article/5705
  София Филм Фест гостува на Горна Оряховица за пета поредна година
attachments/article/377
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място гр. Белово кметство: секция №004
attachments/article/50
  40 души дневно ще могат да ползват услугите
attachments
  Отчет за дейностите през 2009 година
  Образец №4 Наименование на Участника
sites/default/files/attachments
  Община дулово, област силистра
gorna/attachments/article/235
  Министерство на земеделието и храните областна дирекция "земеделие "-велико търново
attachments
  За работата на административен съд – кърджали през 2007 год
attachments/article/377
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място с. Момина клисура кметство: секция №010
files/attachments/2016/05/17
  Дарения за 2016 г. – Бсп-софия
attachments/article/56
  За живота и проблемите на хората с увреждания година VII плевен декември 2011
attachments
  2007 – 2013 г гр. Пирдоп с ъ д ъ р ж а н и е
attachments/article/2275
  Дойранска епопея
files/attachments/2015/07/31
  Декларация на Националния съвет на Българската социалистическа партия
  На националния съвет на бсп по проблемите, свързани с бежанците
attachments/article/18
  Проф. Йордан калайков, дн мениджмънт на спорта
attachments/article/54
  За живота и проблемите на хората с увреждания година V плевен ноември 2009
attachments/article/50
  Втори тролей за хора с двигателни увреждания пуснаха в Плевен
files/attachments/2015/07/31
  Управленски проект на бсп „Гори” Състояние на горското стопанство
files/attachments/2018/04/13
  Българска социалистическа партия
  Правилник за трудовите правоотношения в българската социалистическа партия
files/attachments/2017/04/12
  Българска социалистическа партия н а ц и о н а л е н с ъ в е т
attachments
  Задължения на изпълнителя за осигуряване на информация и публичност I. Обща информация
sites/default/files/attachments
  Приложение практически препоръки
attachments/article/1335
  С ъ д ъ р ж а н и е обяснителна записка 2 стр
files/attachments/2015/07/31
  За реда и начина на изграждане на областните съвети на бсп
attachments/article/377
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място с. Аканджиево кметство: секция №016
website/attachments/article/7
  "инфрастрой" еоод брацигово
attachments/article/66
  Отчетно събрание на ро на сгб-плевен
attachments/article/3254
  Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспзз
sites/default/files/attachments
  Председателя на общински съвет гр. Дулово
  Председателя на Общински съвет гр. Дулово
attachments
  Община пирдоп област софийска
attachments/article/377
  Изборен район №13 пазарджишки община: белово населено място с. Габровица кметство: секция №014
attachments/article/50
  Социалното подпомагане през призмата на присъединяването на България към Европейския съюз
attachments/article/4389
  Програма за храни и/или основно материално подпомагане
attachments/article/66
  Семинар на диабетиците от Плевен
attachments/article/661
  Относно: Съобщение до средствата за масово осведомяване за обществена поръчка, чрез Публична покана, с предмет: „Извършване на специализиран транспорт
attachments/article/546
  О б щ и н а б е л о в о, о б л а с т п а з а р д ж и к
files/attachments/2015/07/31
  Позиция на националния съвет на бсп
pics/deals/attachments
  А. Сърдечно-съдови и мозъчно-съдови функции
  А. Сърдечно-съдови и мозъчно-съдови функции
files/attachments/2015/07/31
  П о з и ц и я на националния съвет на бсп
attachments/article/1049
  Отчет за управлението на кмета на Община Горна Оряховица инж. Добромир Добрев и на ръководния екип на Общината за периода 11. 2011 г 12. 2012 г
gorna/attachments/article/4965
  О б щ и н а г о р н а о р я Х о в и ц а заповед
attachments/article/55
  За живота и проблемите на хората с увреждания година VI плевен май 2010
attachments/article/1570
  Програма Околна среда 2007-2013 г
sites/default/files/attachments
  Решение № / Дата Населено място Поземлен имот № / Урегулиран поземлен имот, квартал
attachments/article/53
  Семинар дискусия на тема "Умения за независим живот "
attachments
  З а п о в е д № рд. 11-114 / 17. 04. 2014 г
sites/default/files/attachments
  Община дулово, област силистра
  План за защита при бедствие в община
files/attachments/2016/06/26
  Държавните и правителствени ръководители от семейството на пес лидерите на партии и организации от пес групата на социалистите и демократите в еп
gorna/attachments/article/4396
  О б щ и н а г о р н а о р я Х о в и ц а з а п о в е д
files/attachments/2015/09/01
  Декларация общинският съвет на бсп – Кърджали
sites/default/files/attachments
  Направление: Руйно – Дулово Превозвач: „Автобусни превози”
files/attachments/2015/07/31
  На Националния съвет на бсп
attachments/article/673
  Описание на предмета на поръчката I. Предмет на обществената поръчка
attachments/article/436
  Доклад за напредъка по изпълнението на „Стратегия за устойчиво енергийно развитие 2012 2020 г на Община Варна
attachments/article/93
  За обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал
attachments/article/2520
  Община пещера
gorna/attachments/article/235
  Министерство на земеделието и храните областна дирекция "земеделие "-велико търново
  Министерство на земеделието и храните областна дирекция "земеделие "-велико търново
attachments/article/1698
  Календарен план за културните събития в община пещера през 2011 год
files/attachments/2015/07/31
  Проект! Съвременната криза и българия утре – отговорът на социалистите българия нова социална държава!
  Доклад на Сергей Станишев на заседанието на нс на бсп на 14 януари 2012 г
  Позиция на Националния съвет на бсп
files/attachments/2016/10/03
  На Изпълнителното бюро на нс на бсп във връзка с предстоящия национален референдум
attachments/article/42
  Техническа спецификация-количествена сметка за изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура
attachments/article/4695
  Списък на лицата, които ще получат ваучер на стойност 20. 00 лв от Националната кампания „Великден за всеки”
attachments/article/49
  Регионален месечник за живота и проблемите на хората с увреждания плевен септември 2005
sites/default/files/attachments
  Програма за енергийна ефективност на община дулово 2013 2015 м юни, 2012 Проект! Съдържание
pics/deals/attachments
  Бульон подправки мая бирена
attachments/article/58
  За живота и проблемите на хората с увреждания година IX плевен май 2013
attachments/article/2162
  Съобщение във връзка с писмо от Областна дирекция по безопасност на храните, за констатирано масово излюпване на гъсеници от първо поколение на Бялата американска пеперуда, Община Пещера съобщава следното
attachments/article/3635
  Годишен план за паша за стопанската 2015г. 2016г за землищата на община Пещера
sites/default/files/attachments
  Състав на постоянни комисии общински съвет-дулово
pics/deals/attachments
  Презентация : спа хотел Орфей
directory attachments  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница