Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 годинаДата22.07.2016
Размер61.56 Kb.
#1220
ТипОтчет
П О К А Н А

Във връзка с чл. 22, ал.1 и 2 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и на основание чл.100, ал.1 от ПОДОбС

Кметът на Община Годеч и Общинският съвет
К А Н Я Т ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
на 21.02.2013 год. от 1500 часа в Заседателната зала на Община Годеч за обществено обсъждане на:


 • Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година.

 • Проект на бюджета на община Годеч за 2013 година.К М Е Т: Андрей Андреев

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от

Андрей Неделчев Андреев- Кмет на Община Годеч
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на бюджета на община Годеч

и извънбюджетните фондове за 2012 година и проект за бюджет 2013

година и извънбюджетните сметки и фондове.
Уважаеми дами и господа общински съветници,

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52 ал.1 от ЗМСМА и чл.30 от Закона за Общинските бюджети, съгласно чл. 36 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Ви представям отчет на изпълнението на бюджет 2012 г. и предложение за приемане на бюджет за 2013г.


Отчет за изпълнение на бюджета на Община Годеч за 2012 година
През 2012 г. при осъществяването на дейността си Община Годеч не допусна просрочени задължения в общинския бюджет, своевременно разплащаше задълженията си към доставчици на стоки и услуги.
Общият размер на усвоените държавни субсидии за 2012 г. е 1 668 133 лв

В това число: • Обща субсидия – 1 364 358 лв, в т.ч.

- Извършени служебни актуализации в бюджета на община Годеч, съгласно писма от МФ в размер на 44 123 лв.

 • Получени целеви трансфери – 301 721 лв, в т.ч.

- Субсидии за междуселищни пътнически превози – 68 335 лв.

- Средства по решение № 4/ 2012 г на МКВП – 159 366 лв.

- Средства за заплати /ПВТЗ/ – 74 020 лв.


 • Възстановени средства за лекарства на ветераните от войните – 9 443 лв.

 • Възстановени трансфери – / -7 389 /лв

Размера на усвоените субсидии за местна дейност за 2012 г. е 741 510 лв.

В това число:


 • От Агенция „Пътна инфраструктура” /по споразумение/ – 15 174 лв

 • Обща изравнителна субсидия – 463 100 лв, в т.ч.

 • Зимно поддържане и снегопочистване – 48 500 лв

 • Трансфери за капиталови разходи – 263 236 лв, в т.ч.

 • капиталови разходи – 73 794 лв.

 • основен ремонт и поддържане на общинските пътища – 189 442 лв.

Временни заеми между бюджетни и извънбюджетни с/ки – Проект „Трансгранично сътрудничество” – / - 108 000/ лв
Общото изпълнение за 2012 година в Приходната част в частта собствени приходи в бюджета на Общината /данъчни и неданъчни приходи/ възлиза на 866 792 лева /112 на сто спрямо годишния план от 770 200 лева/

Изпълнението в данъчните приходи за периода възлиза на 279 027 лева, което представлява 107 на сто спрямо годишния план от 260 200 лв.

Анализът на неданъчните приходи показва изпълнение от 587 765 лева, което представлява около 115 на сто спрямо годишния план от 510 000 лева.

Проект за бюджета на Община Годеч за 2013 година
Предложеният проект за бюджета на Община Годеч е разработен и ще се изпълнява в период на продължаваща финансово-икономическа нестабилност.

Отправна точка при съставянето на бюджет 2013 г. на Община Годеч са заложените параметри в Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., ПМС № 1/ 09.01.13г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България и прогнозния размер на местните приходи.

В условията на финансова и икономическа криза ще се стремим към запазване нивото на предоставяните публични услуги и повишаване на качеството им, чрез добро финансово управление.
Проектът за бюджета на общината за 2013 г. има следните параметри:
Планираните приходи общо за 2013 г са в размер на 386 088 лева.

/ Приложение 1 /
Собствени приходи в размер на 695 000 лева, от тях:


 • Данъчни 204 500 лева

 • Неданъчни 490 500 лева

Размера на собствените приходи е определен на база проследяване отчетните тенденции през последните три отчетни години, взети са в предвид Наредба № 1, Наредба № 2 на общински съвет, администрирането на местните данъци и такси, степента на събираемост и несъбрани вземания.


Взаимоотношенията на централния бюджет с бюджета на Община Годеч определени съгласно ЗДБРБ за 2013 г са в размер на 2 196 845 лева.

По отделни елементи тези взаимоотношения имат следните параметри : • Обща субсидия за делегирана от държавата дейности- 1 355 045 лв

 • Обща изравнителна субсидия - 414 600 лв

 • Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване

на общинските пътища - 65 600 лв

 • Целева субсидия за капиталови разходи - 361 600 лв

 • за изграждане и осн. ремонт на общински пътища - 223 000 лв

 • капиталови разходи - 138 600 лв


Бюджетен остатък – 549 243 лева, разпределен по дейности

 • За държавна дейност – 158 424 лв

 • Функция „Общо държавни служби” 8 682 лв

 • Функция „Отбрана и сигурност” 59 702 лв

 • Функция „Образование” 83 100 лв

 • Функция „Здравеопазване” 6 940 лв

 • За местна дейност – 391 001 лв

 • Функция „Общо държавни служби” 35 966 лв

 • Функция „Образование” 3 670 лв

 • Функция „ ДСП” 3 182 лв

 • Функция „Жил. стр- во и бл- во 213 246 лв , в т.ч.

ТБО 167 057 лв

- Функция „Почивно дело и култура” 6 648 лв

- Функция „Икономически дейности” 6 932 лв

Получените средства за делегираните от държавата дейности на база единни разходни стандарти в частта за общообразователните училища – НУ „Христо Ботев” и СОУ „Асен Златаров”, се разпределят между тях въз основа на следната формула:


СФ = 99% х ЕРС х БУ + 1% РНР

Където:

СФ – средства по формулата;

ЕРС – единен разходен стандарт;

БУ – брой ученици;

1% РНР- резерв за нерегулярни разходи
Средствата от резерва ще бъдат разпределени между училищата:
НУ „Христо Ботев” и СОУ „Проф. д-р Асен Златаров” до 15 ноември 2013г.


Планираните разходи общо за 2013 г. са в размер на 3 386 088 лв

Разпределени по Функции, както следва: /Приложение 2/
 • Функция „Общо държавни служби” 554 782 лв.

 • държавна дейност 368 482 лв

 • местна дейност 186 300 лв

 • Функция „Отбрана и сигурност” 122 428 лв.

 • Функция „Образование” 1 050 124 лв

 • държавна дейност 932 124 лв

 • местна дейност 118 000 лв

 • Функция „Здравеопазване” 70 538 лв.

 • държавна дейност 46 538 лв

 • местна дейност 24 000 лв

 • Функция „Домашен социален патронаж” 46 350 лв.

 • Функция „Жилищно строителство и благоустройство”

1 144 883 лв

 • Функция „Почивно дело и култура” 103 733 лв

 • държавна дейност 43 887 лв

 • местна дейност 59 836 лв

 • Функция „Икономически дейности” 288 600 лв

 • Дофинансиране на държавна дейност 4 650 лв

През 2013г Община Годеч планира да извърши инвестиционни разходи в размер на 822 800 лева, от който:
 • 457 000 лева са от собствени приходи

 • 365 800 лева са от Р.Б.

Средствата от собствените приходи се планира да бъдат изразходвани за: • Изграждане и основен ремонт на улици;

 • Изграждане на улично осветление;

 • Подмяна на водопроводни тръби;

 • Закупуване специализиран камион за извозване на БО

 • Съфинансиране проект по договор с „Национален Доверителен Екофонд”

Средствата от Републиканския бюджет се планира да бъдат изразходвани за основен ремонт на пътища.


Планът на разходите е разработен, като са отчетени следните по- важни изисквания:

 • осигуряване на собствен ресурс за подготовката, изпълнението и съфинансирането на общинските проекти по Оперативни програми;

 • осигуряване на необходимите средства за изпълнението на поетите договорни задължения;

 • преходните остатъци с целеви характер;

 • финансово осигуряване на основните приоритети и задачи за 2013г.;

 • определяне на резерв за непредвидени и неотложни разходи.

Управлението и изпълнението на бюджет 2013г на Община Годеч ще бъде основано на принципите: законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност.
Изготвил: КМЕТ:

/Л.Панайотов / /Андрей Андреев/
Каталог: attachments -> article -> 394
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година
article -> Въпросник за изпит по програмиране, специалност „Бизнес информационни технологии“, редовно, I курс


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница