Екологични проблеми свързани с дейността наДата25.02.2018
Размер163.46 Kb.
ТипРеферат
И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т - В А Р Н А

Финансово-Счетоводен Факултет”Специалност „Счетоводство и контрол”
РЕФЕРАТ
По Екология
На тема:


Екологични проблеми свързани с дейността на

Балканфарма-Разград” – АДРАЗРАБОТИЛИ : РЪКОВОДИТЕЛ :

1.Полина Антонова Гл.ас.Д-р Севдалина Христова

ф. №3489

2.Стефани Георгиева

ф. №3518


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 1. Въведение.................................................................................................................3

 2. „Балканфарма-Разград” – АД .Фирмена политика за опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа....................................................................3

 3. Условия за образуване на отпадъчни води……………………………................6

 4. Образуване на отпадъчни води в технологичните процеси при производството на антибиотични субстанции…………………………..........................................8

 5. Основни методи за пречистване на промишлени отпадъчни води от фармацевтичната промишленост………………………………………..............10

 6. Влиянието на отпадъчните води от фирма „ Балканфарма - Разград”- АД върху водоприемниците и градската пречиствателна станция.....................................11

 7. Изводи......................................................................................................................13

 8. Използвани източници.....................................................................................14


В Ъ В Е Д Е Н И Е

От началото на Индустриалната революция фабриките изхвърлят непотребните продукти от своята дейност в реките,езерата и моретата.Това вреди не само на местната флора и фауна,но и на растенията и животните на стотици километри разстояние.Съвременната цивилизация поставя пред природата проблем от изключителна важност- намаляването на водните ресурси и тяхното замърсяване

Замърсяването на водите от промишлеността се дължи преди всичко на химичните вещества,които се използват или получават в производството. По-голямата част от тези химични вещества са токсични и опасни за здравето на човека /цианиди,арсен/. Бързите темпове на промишленото развитие , не смогването на достатъчен брой пречиствателни съоръжения, лошата експлоатация на съществуващите такива, честите аварии в тях, липсата на обратни цикли за използването на промишлените води това са главните причини, които усилват замърсяването на водите.

Балканфарма-Разград” – АД .Фирмена политика за опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа

“Актавис България“ е най-голямата фармацевтична компания в България. Тя държи 30% от вътрешния пазар на лекарства и е сред основните доставчици на медикаменти.

Производствената част на компанията е съставена от три завода – в Разград, Дупница и Троян. Заводът в Дупница се специализира в производството на твърди лекарствени форми – таблети, капсули и дражета. Капацитетът на завода е 3,5 милиарда таблети годишно. От приватизирането му през 1999 г. до настоящия момент в завода са инвестирани над 35 милиона евро.

Производствена листа на „Балканфарма – Троян“ АД включва инфузионни разтвори, антиацидни суспенсии, унгвенти и сиропи. Годишният капацитет на завода е 47,6 милиона опаковки лекарства. Най-голям е делът на кремовете и унгвентите - 24 милиона опаковки. 75% от продукцията на завода е предназначена за износ.

Заводът в Разград е водещ производител в страната на антибиотици за хуманна медицина. Произвеждат се сухи и течни стерилни инжекции, капсули и таблети, капки за очи, мази и унгвенти. През 2004 и 2005 г. в завода се извършва цялостна реконструкция на корпуса за производство на готови форми, като цеховете за таблети и капсули, сухи и течни инжекционни форми, лиофилизация, кремове и унгвенти са напълно обновени. Наново са изградени микробиологична лаборатория, аналитични лаборатории и складови площи, климатични инсталации и инсталации за пречистена вода.

Фирмата “Балканфарма-Разград”-АД притежава едни от най-големите в Европа производствени мощности за получаване на антибиотици. Тук непрекъснато се променя структурата на продукцията, в зависимост от конюнктурата на международния пазар.

Производството на антибиотични субстанции по пътя на биосинтеза има няколко общи черти. То винаги се състои от следните основни етапи: ферментация, филтрация, изолиране и пречистване на антибиотика и приготвяне на готовата (лекарствена) форма.

Проблемът с отпадъчните води на фирма ”Балканфарма-Разград”-АД е сложен, тъй като водите трябва да бъдат пречистени до степен отговаряща на качеството на речни води II категория, поради липса на разреждаща способност на приемника на р.Бели Лом. Изследване съдържанието на най-силно замърсените отпадъчни води от различните производства „Балканфарма –Разград” АД е важна предпоставка за създаване на по- ефективни технологични процеси за тяхното пречистване.

Обект на нашите изследвания са: • Формиране на промишлено замърсените отпадъчни води от фирма

„ Балканфарма-Разград”- АД;

 • Данни за състава на отпадащите води от фирмата

 • Данни за степента на пречистване на водите на вход и изход от пречиствателната станция на фирмата.

Проблемът за опазване на околната среда придобива първостепенно значение в наше време. Неговата актуалност нараства постоянно с непрекъснато интензифициране на индустриализацията и урбанизацията.

Производството на антибиотици е свързано с използуването на различни по състав органични и неорганични суровини и голям разход на вода, поради което се изхвърлят значителни количества замърсени води. В зависимост от характера на съдържащите се в тях вещества(включително и остатъчни количества антибиотици), те трудно се подлагат на биологично пречистване.

Спецификата на това производство не позволява строго да се регламентират количеството и състава на формираните отпадъчни води приведени за единица готов продукт.Това се обяснява с чести изменения в процеса на производството, номенклатурата на суровините и полуфабрикатите използувани в различни етапи, а също така и изключително многообразното оформление на технологичните схеми и технически подходи.

Във връзка с това непрекъснато се изменя количеството на изразходваната вода и съответно отделяните отпадъчни води, разходните норми за суровините и материалите. На някой препарати в зависимост от конкретните условия могат да съответстват различни по количество и състав отпадащи води. Ето защо в производството на химико - фармацевтичните препарати е сложно да се разработят единни норми на водоотвеждане, които биха позволили да се установи лимит на отпадъчните води за всяко предприятие.

Фирмената политика на „Балканфарма-Разград”- АД определя отговорността за опазване на околната среда и за здравето и безопасността на работещите, външните изпълнители, посетители и клиенти. Затова фирмата се ангажира да управлява всички аспекти на своя бизнес по отговорен и безопасен начин, като опазва околната среда и допринася за здравето и благото на хората.
В подкрепа на този ангажимент те си поставят амбициозни цели и задачи за предотвратяване на нараняванията и заболяванията, замърсяването на околната среда и контрол върху тяхното изпълнение. Управляват проактивно рисковете за околната среда и здравето и безопасността при работа, за да осигурит съответствие с всички приложими нормативни и други изисквания. Работят ефективно за прилагане на принципите на опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа в процесите на планиране и взимане на решения. Стремят се към непрекъснато подобряване на представянето си по ООСЗБР. Представят открито своите цели и постижения пред всички акционери, инвеститори, служители и клиенти. Работят заедно като един отбор, за да изградят позитивна култура и лична отговорност по отношение на ООСЗБР във всеки един от служителите.

За успешното прилагане на политиката по ООСЗБР се осигурява от фирмата: • Ангажиране на висшето ръководство и всеки член на персонала;

 •  Възприемане на принципите и духа на тази политика чрез мотивация, обучение и квалификация на персонала;

 •  Финансови ресурси за изпълнение на програмите за управление на ООСЗБР;

 • Управление на тези процеси чрез интегрирана система за управление на околната среда, здраве и безопасност при работа, базирана на международно признати стандарти като ISO 14001 и OHSAS 18001

Условия за образуване на отпадъчни води

Водата в промишлените предприятия се използва за питейни, хигиенни и технологични нужди. Отпадъчните води, използването на които по технологични и технико-стопански показатели по-нататък е нецелесъобразно, се отвеждат по територията на промишлените предприятия посредством канализационни системи. Според начина на образуването им и техния състав биват три вида: атмосферни,битови и производствени.Атмосферните отпадъчни води се образуват при дъжд и топене на снега. Количеството им се определя в зависимост от местните условия- географски, климатични, топографски, степен на благоустроеност на територията и други.

Битовите отпадъчни води постъпват от санитарните възли на административно-битовите и производствен сгради, от столовете, баните и пералните, разположени на територията на промишленото предприятие. Те представляват смес от разтворени и суспендирани органични и неорганични субстанции и микроорганизми в преобладаващата водна среда. Съставът им е еднообразен, предимно от органични замърсители, които се разлагат много бързо.

Производствените отпадъчни води се получават при използването на водата, както непосредствено за производствени нужди в самия технологичен процес, така и за различните спомагателни нужди: транспортиране на суровините и отстраняване на отпадъците, охлаждането на производствената апаратура и продукцията и др.

Производствените отпадъчни води, получени от охлаждането на машините и продукцията, и водите от компресорни и топлообменни апарати практически не са замърсени.Те имат само повишена температура и се третират като условно чисти. За някой отрасли те са твърде голям процент 90% от общото водно количество. Водите, използвани за транспортиране на суровините и отстраняване на отпадъците са с разнообразен състав и различна степен на замърсеност.

Производствените отпадъчни води, получени в резултат на непосредствено участие на водата в технологичните процеси са силно замърсени главно с отпадъци от производството и полупродукти, образувани в самия процес и извличането на нужните компоненти от суровините.Съставът им при един и същ вид на продукцията е различен – едни са замърсени главно с минерални вещества, други- само с органични, а трети- с органични и минерални вещества, като тези вещества се намират в суспендирано, колоидно и разтворено състояние. Производствените отпадъчни води от много отрасли на промишлеността съдържат специфични токсични вещества.

Използваната в технологичния процес вода обикновено променя своите химични, физични, бактериологични и други качества, които се изразяват преди всичко с увеличаване на съдържанието на разтворените и суспендираните вещества, изменението на цвета, температурата и pH. Значително влияние върху състава и количеството на отпадъчните води оказва и системата за водоснабдяване на всяко предприятие. Колкото повече водата се използва в оборотния цикъл, толкова по-малко е количеството на отпадъчни води.

Количеството на промишлените отпадъчни води зависи от вида на изработваната продукция, големината на предприятието, технологията на производство, вида на оборудването, системата на водоснабдяването, дебита на водоизточника и други.

Схема №1


Образуване на отпадъчни води в технологичните процеси при производството на антибиотични субстанции

Всички основни процеси при получаването на антибиотиците, които са свързани с използването на вода, са източници на замърсяване.

Такива стадии са: подготовката на суровините, в процеси на филтрация и екстракция, при химическите синтези, от газови отделения. Тъй като производството на химико-фармацевтични препарати представлява многостадиен процес, в който постъпват различни по състав суровини: минерални соли, свободни киселини и основи, а също така голяма група от органични продукти и полуфабрикати образувани в процеси на химичен и биохимичен синтез.

Основните отпадъци се образуват в етапите следващи химическото пречистване: водни луги, промивни води, водни разтвори на киселини и соли след регенерация на йонообменните смоли, отработен активен въглен, кубови остатъци след регенерация на разтворителите. Значителна част от отпадъците е практически безвредна. Премахването на отпадъците от изходните потоци е достатъчно сложно.

Към вредните отпадъци, които подлежат на обезвреждане и унищожаване се отнасят мицелните отпадъци, органичните разтворители, антибиотици и разпадните им продукти, газови отпадъци при ферментациите и вентилационни изхвърляния.

Тъй като съвременната технология за получаване на лекарствени препарати е основана на периодични процеси и само малко производства работят при непрекъснат режим, количеството на отделните отпадъчни води съдържащи замърсявания, силно варира по време. Производствения цикъл може да включва няколко химични процеса, произтичащи в различни технологични апарати, при това във всеки от тези процеси участват различни суровини. В отпадъчните води постъпват десетки видове различни изходни или поучавани в процеса на производство химични съединения. За това отпадъчните води от химико - фармацевтичната промишленост могат да се разделят на две групи: 1. Отпадъчни води формирани в технологичния процес при производството на лекарствени препарати (биосинтеза, почистване на оборудване, промиване на продукти или подготовка на суровини, филтрационна среда или луги след химически синтези);

 2. Отпадъчни води образувани от различни енергийни обекти инсталации за опазване на околната среда, складов комплекс, от лаборатории, а също така и води от битовата канализация.

Отпадъчните води от първа група са най –замърсени. Промишлените отпадъчни води, които съдържат суспендирани вещества, груби примеси, мазнини, киселини и основи, могат да окажат отрицателно въздействие както върху канализационната мрежа, така и върху различните пречиствателни съоръжения.Грубите механични примеси бързо се утаяват и могат да доведат до затлачване на канализационни колектори.Ето защо е необходимо да се следи физико-химичния състав и количеството на отпадъчните води от производството на антибиотици. Съществуват нормативи за отделни показатели, характеризиращи водата във водоема след изхвърлянето в него на отпадъчни води. Тези нормативи не характеризират отпадъчните води, а показателите за вредност в самия водоем след вливането на отпадъчните води в него.

Във водоема трябва да се спазват такива нормативни показатели, които ще осигурят нормалното му състояние. Нормативните изисквания към водата на водоемите, след смесване с отпадъчни води, включват редица показатели в зависимост от категорията водоприемник. Водата не трябва да има мирис и вкус; pH на водата трябва да бъде в граници 6.0 – 8.5; върху повърхността на водата не трябва да се откриват плаващи примеси(петна от минерални масла, мазнини, нефт); не се допуска съдържание на отровни вещества в концентрации, оказващи вредно влияние върху хора и животни. За водоеми, използвани за живеене и развъждане на риба, изискванията са по-високи. Тук напълно се забранява изхвърлянето на отпадъчни води, Във всички водоеми категорично се забранява изхвърлянето на радиоактивни отпадъчни води. Изпълнението на тези изисквания е задължително за проектантски строителни и експлоатационни работи, за тяхното спазване е установен контрол.

Съществуват три вида показатели за вредност, определящи съдържанието на вредни вещества във водата на водоема:


 • санитарно-токсилогичен показател – определя се от токсичното действие на дадено вещество върху хората и животните;

 • общо санитарен показател – нормира влиянието на дадено вещество върху природните свойства;

 • органолептичен показател – характеризира вкуса, мириса и цвета на водата във водоема след смесване с отпадъчни води.Основни методи за пречистване на промишлени отпадъчни води от фармацевтичната промишленост

Отпадъчните води от различни отрасли на промишлеността се различават по състав и свойства. За тяхното пречистване се прилагат както методите за пречистване на битови отпадъчни води, така и много други, значително по-сложни методи. Най- общо методите за пречистване могат да се разделят на две основни групи – регенеративни и деструктивни.

Регенеративните методи се прилагат с цел пречистване и извличане на ценни вещества, съдържащи се във водите, които могат да се използват повторно.

Деструктивните методи обуславят разрушаването на замърсяващите вещества и превръщането им в безвредни за водата съединения. В зависимост от замърсяването на промишлените отпадъчни води се прилагат механични, химични, физико-химични и биологични методи. Механичното пречистване на водите е предназначено за отделяне на неразтворени примеси.

Химичното пречистване се прилага в случаите, когато отделянето на замърсяващи вещества е възможно само при протичане на химични реакции между замърсителите и добавените в отпадъчните води реагенти.

Физико-химичното пречистване на отпадъчните води включва методи, които се основават на физико-химични процеси, произтичащи между водата и примесите в нея.

Биологичното пречистване при естествени и изкуствени условия намира широко приложение за пречистване на промишлени отпадъчни води. Прилагат се биологично пречистване на отпадъчните води при естествени и при изкуствено създадени условия.

Пречистването на отпадъчните води в химико-фармацевтичната промишленост най-често се осъществява на два етапа: предварително пречистване и биологично до пречистване. • Предварително пречистване

На този вид пречистване се подлагат водите получени от обработването на суровините и от получаването на крайния продукт – различни лекарствени препарати, а също и води, отпадащи главно при промиването на апаратурата и производствените съоръжения. В много случаи те са близки по характера на замърсяването до битовите отпадъчни води.

 • Биологично пречистване

Предварително пречистените води от синтетичните химико-фармацевтични производства се до пречистват биохимически.

Влиянието на отпадъчните води от фирма „ Балканфарма - Разград”- АД върху водоприемниците и градската пречиствателна станция

Изпускането на непречистени или недостатъчно пречистени промишлено отпадъчни води от „Балканфрама- Разград”- АД предизвикват влошаване на качеството на водата на водоприемника ( река Бели Лом ) на по-голямо или на по-малко разстояние от мястото на изпускането им. Замърсяването на водоприемника се определя главно от следните компоненти: • разтворени органични вещества;

 • суспендирани вещества;

 • масла с относително тегло по-малко от това на водата;

 • неорганични соли;

 • киселини и основи;

 • органични разтворители;

 • токсични вещества;

 • антибиотици;

 • оцветяващи вещества;

 • бактериални замърсявания;

 • пянообразуваши вещества.

Органичните вещества при попадането им във водоприемниците вследствие микробиологични трансформации се разграждат като при това изразходват кислорода разтворен във водата, създават анаеробни условия, придават неприятен вкус и мирис. Рибите и повечето от останaлите водни организми живеят сами при наличието на определено количество разтворен кислород във водата. Намаляването на разтворения кислород е едно от най-неблагоприятните влияния на отпадните води върху водоприемника.

Някой замърсяващи вещества като разтворители, придават на речната вода силен специфичен мирис, който се отстранява много трудно. Използваните понастоящем методи за пречистване на такива води за питейни цели обикновено не могат да отстранят напълно специфичния мирис.

Неорганичните соли, които се съдържат в повечето промишлено отпадъчни води повишават твърдостта на водата, като я правят неподходяща за различни промишлени нужди. Киселините или основите правят водата неподходяща за битови нужди и за организмите намиращи се във водоприемника. Наличието на токсични вещества от минерален и органичен произход даже и при извънредно ниски концентрации може да бъде фатално за състоянието на микроогранизмите.

Специфичен и същевременно най - опасен замърсител на отпадъчни води се явява „Балканфарма-Разград” АД. В отделените от него отпадъчни води наред с антибиотици и продукти от метаболизма на микроорганизмите-продуценти има и органични разтворители. Това са често биологично трудно разтворими вещества, които лимитират и цветността на водата.

От „Балканфарма-Разград” АД в градската пречиствателна станция постъпват 8000 м3/ден отпадъчни води, от които 660 м3/ден са фекално-битови и 650 м3/ден са условно чисти.

Биобасейните не могат изцяло да елиминират специфичните замърсяващи вещества, постъпващи от „Балканфарма-Разград” АД. В отпадъчните води след излизането им от пречиствателната станция и преди заустването им в р.Бели Лом се забелязват различните замърсители изразени в мг/л както следва: аценот от 1,1 до 5,85, средно 4,03; алкохоли от 60 до 84, средно 69,25; тилузин от 3,2 до 6, средно 4,17; и др. Те имат остатъчна антибиотична активност между 1 и 3 единици на милиметър, средно 2,4 единици.ИЗВОДИ:

 1. Наблюдава се високо съдържание на суспендирани вещества(СВ), а също така и на разтворени вещества(РВ).Това се дължи на изпускане в канализацията на културна течност от нестерилни операции, прекипели ферментатори, пестерилизация на междинни ферментатори. Причината за повишаване на суспендирани вещества е и несвоевременното почистване на ваните от перлит. Това води до огромно органично натоварване на отпадъчните води и затрудняване експлoатацията на пречиствателните съоръжения на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ).

 2. На базата на високите стойности на разтворените и суспендираните вещества от органичен произход и на почти пълната липса на кислород се наблюдават високи стойности на химична потребност от кислород (ХПК) и БПК5. Във всички случаи частично пречистените от усреднителя-утаител води постъпват в градската пречиствателна станция многократно, превишаващи пределно допустимите концентрации. Общият резултат на пречистените води не трябва да се оценява само по БПК-5, ХПК и перманганатна окисляемост, а и по-специфични показатели, наличие на антибиотици и на мутагенност като се има предвид, че за по - голямата част от антибиотиците няма норми за пределно допустими концентарии (ПДК).

 3. Желателно е в бъдеще да се завърши и пусне незавършена пречиствателна станция с локално разграждане на антибиотиците в отделните производствени потоци по химичен начин,в която станция има секция за денитрификация- постига се в съд с разбъркване, където бактерии могат да се хранят с кислорода в нитрата(и фосфата) и да намалят концентрацията им, в отсъствие на въздух.

 4. Може да се използва и анаеробно третиране както за шлама от ПС, така и за отпадния мицел. По този начин ще се третират отпадните води на завода без да се прибягва до общинската пречиствателна станция (ПС) ,като така се спестяват и разходи за обработка.

В заключение на всичко казано дотук можем да обобщим,че водата има изключително важно послание за нас – трябва много внимателно да се вгледаме в самите себе си. Онова, което тя ни показва, прави посланието й изумително, кристално ясно.

Знаем, че човешкият живот е пряко свързан с качествата на водата – както на заобикалящата ни, така и на онази, в телата ни. Водата, която представлява повече от седемдесет процента от организма на зрял човек и покрива точно същото количество от повърхността на нашата Земя. Като цяло, водата е най-важният източник на живот на планетата ни, количеството и качеството й са от жизнено значение за всички форми на живот.Използвани източници:

 1. Работни журнали от лабораторни анализи „Балканфарма- Разград ”- АД

 2. Опазване и управление на околната среда” – Владимир Томов и Кръстьо Папазов

 3. Събеседване и консултиране със служители-специалисти от „Балканфарма- Разград ”- АД

 4. http://bg.wikipedia.org/wiki/actavis

 5. http://www.europe.bg/upload/docs/OPR_Razgrad.pdf

 6. http://www.antibiotic.bg/bg/policy
гр.Варна,2013 година


Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница