ЕТ"сиенви-арх. Светлана Николаева"



Дата15.08.2018
Размер104 Kb.
ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева"

гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.В, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. “Добруджа” №1



арх.Светлана Николаева Виденова

Тел. 02/825 00 71, 02 / 988 28 88, sienvi@abv.bg, GSM 089/8 411 266, 088/5 318 029

_____________________________________________________________________________
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА за САНИРАНЕ и ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ на СГРAДНИЯ ФОНД в гр.СОФИЯ

УПРАВИТЕЛ на ЕТ“СИЕНВИ”:

............................................................... /арх.Светлана Николаева Виденова/
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СО НАПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО

ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ: ЕТ “СИЕНВИ – арх.Светлана Николаева”


ТИПОВ ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И САНИРАНЕ НА ЕДРОПАНЕЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ (ЕПЖС)
ОБЕКТ: НОМЕНКЛАТУРА на НипроИТИС /2 - 44 - 61/ "Ал.Толстой" 1
ТИПОВ ПРОЕКТ НА СЕКЦИЯ Т1 33 - 23 - 33
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ








СЪГЛАСУВАЛИ:



КОНСТРУКЦИЯ

Доц. инж. Атанас Николов




ВиК

Инж. Гинка Димова




ЕЛЕКТРО

Инж. Татяна Никова




ОВК

Инж. Диляна Вачковска




ЕНЕРГИЙНА

Инж. Диляна Вачковска




ПБЗ

Инж. Изолина Ботева




ПОЖАРНА

Инж. Владимир Георгиев



София, април. 2013г.

Обяснителна записка

Обект: Типов проект за рехабилитация и саниране на ЕПЖС - номенклатура /2-44-61/ на НипроИТИС

"Ал. Толстой" 1,2,3.

Подобект: "Ал. Толстой" 1 - секция 33-23-33


I. Обща част:

Проектът е направен по възлагане на Столична община, Направление Архитектура и Градоустройство след проведена тръжна процедура.

Целта на възложителя е да се подпомогнат собствениците на панелни апартаменти при обновяване и саниране на едропанелните сгради чрез предоставяне на унифицирана документация, съобразена с конкретните типови секции и съвременните изисквания към инвестиционните проекти.

Устойчивото строителство е система от практики и технологии в строителството, при което се оптимизира потреблението на материали, енергия и суровини (вода, въздух), с цел намаляване отпечатъка на човека върху околната среда. Този подход набляга на технологични решения и малко на цялостно преразглеждане на мястото и ролята на човека в природните процеси.

Основните аспекти на устойчивото градско развитие са социални, икономически, екологични, както и приноса на интелигентния град за справяне със съвременните проблеми. Чрез изграждане на устойчива среда и създаване на здравословни и природосъобразни обитаеми пространства ще се повиши качеството на живот в България.

Типовият проект обхваща в максимална степен общите за секциите изисквания и проекти. Към разработката ще се добави списък с изискваните допълнителни дейности и проекти, необходими за конкретната реализация на инвестиционните намерения.


II. Описание на съществуващото положение:

Блок-секциите по номенклатура /2-44-61/ са четириетажни, без асансьор.

Те са проектирани през 1958-59г от НипроИТИС като експериментални и са първите панелни сгради строени по български проекти. Първите сгради са изпълнени в “Красна поляна” на ул “Нишка“ , а по-късно и в комплекса “Ал. Толстой’’ , от където е дошло и името Толстой. След експеримента по препоръки на Технически съвет на Министерство на строителството са направени промени в разпределенията и така се получава номенклатурата “Ал. Толстой’’- 2, има и още една номенклатура с 4 етажни в каталога тя е означена “Ал. Толстой’’-3. По тези номенклатури са строени жилищни сгради през 1960-1964 година в гр.София и гр.Пловдив

Общо от трите номенклатури са построени 142 сгради, 35 от Т1, 22 - Т2, 85 - Т3

Те са разположени главно в ж.к. "Надежда", ж.к. "Красна поляна" и "Сухата река"

Жилищните сгради са ориентирани предимно с изложение север-юг и калканни стени на изток и запад.

При външния оглед на част от сградите установихме, че те са в не много добро състояние, изпълнени са доста остъклявания на балкони, отделни жилища са топлоизолирани, както и са монтирани немалко климатици.

Стълбищните клетки и входните пространства са занемарени. В някои от сградите са сменени входните врати и са монтирани домофонни уредби.

При експлоатацията на самите апартаменти вероятно има доста намеси в архитектурното разпределение, а понякога и в конструкцията, без необходимите узаконени проекти.

На първо място са преустройствата на партерните етажи в търговски помещения последните години. За тях понякога има проекти и те са узаконени. Но не е правено общо решение на фасадите и те не изглеждат добре.

На второ място са преустройствата на балконите Те в повечето случаи се приобщават към помещението, иззиждат се допълнителни стенички, остъкляват се. Изнасят се кухните там, разширяват се дневните. Тази намесата при балконите е опасна. Балконите са изпълнени с отделен подов панел на заварка пред основния на съответното помещение. Често при присъединяването на балконите и лоджиите към помещението е премахнат подпрозоречния панел към балконите.

Други намеси в планировката на апартаментите касаят вътрешните преградни неносещи стени.

За конкретния апартамент всеки собственик се грижи, според финансовите си възможности. Последните години се наблюдава по-интензивно саниране на ЕПЖС. Но в момента това саниране в повечето случаи не отговаря на параметрите, изискуеми от Закона за енергийната ефективност, в сила от 14.11.2008 г.. Така извършеното саниране е полвинчато. Но въпреки това има някакъв ефект, например разходите за отопление намаляват още първата зима с една трета. Шумоизолацията се подобрява многократно.

Съществуващите видими дефекти по сградите са описани конкретно в част Конструктивна.


Номенклатура "Толстой 1"

Съществуват три вида секции по тази номенклатура:

- 32-22-22-23 - три входа с общо 2 трист. и 6 двуст. апартамента.

- 33-23-33 - три входа с общо 5 трист. и 1 двуст. апартамента.

- 33-33 - два входа с по 2 тристайни апартамента/
В разпределението на апартаментите има голяма повтаряемост.

Тристайните апартаменти се състоят от дневна, 2 спални, кухнeнски бокс с трапезария, два санитарни възела: тоалетна и отделно - баня без wc, входно антре. Дневната е проходна, през нея се влиза в едната спалня.

Двустайните апартаменти се състоят от дневна, спалня, кухнeнски бокс с трапезария , два санитарни възела: тоалетна и отделно - баня без wc, входно антре. Дневната е проходна, през нея се влиза в спалнята.

Двете санитарни помещения и кухненския бокс във всички апартаменти са на общ вертикален ВК блок.

Всички жилища са двустранно ориентирани. На север са разположени трапезариите с кухненския бокс и едната им спалня при тристайните, а на юг-дневните и останалите спални. На север нямат тераси, а на юг имат полулоджия пред дневната.

Конструктивната система на блоковете е безскелетна, панелна. В напречна посока на оси 2х4.80м, а в надлъжна - на оси 3.60 и 4.80м. Вътрешните стени са сгуробетон , с дебелина 18см. Преградните стени са от 8 см. бетон. Фасадните елементи са носещи ,от сгуробетон , с дебелина 26см., с допълнителна топлоизолация от хераклит - 4см. Подовите панели са от тежък бетон, без кухини , с дебелини 11см. и са подпрени по целия си контур .

Основите и сутеренната част са изпълнени монолитно.

Покривът е топъл, с минимален въздушен слой, двускатен, с наклон 3%. Изпълнен е с хоризонтални тавански панели над помещенията, топлоизолация, втори ред панели - покривни, и бетон за наклон над тях. Хидроизолационното покритие е рулонна битумна мушама.

Сградите са изчислени на земетръс съгласно действащите тогава норми.

Липсва запазена проектна документация.


III. Описание на проекта и архитектурно-инженерните мероприятия, предложени от колектива
1. Функционално решение
Общите части на блоковете са много икономично проектирани. Липсват общи помещения, за колички, събрания, портиерно и др. такива. Единственото общо помещение е абонатната станция в сутерена.

За съжаление на този етап няма как да се предвидят такива помещения.

Биха могли да се използват алтернативни решения като учредяване право на строеж от СО за изграждане /поставяне/ на беседки, барбекюта и др.такива. Опитът показва, че това на някои места е доста успешно направено.

Апартаментите и помещенията в тях са с добри функционални качества, а обслужващите площи са доста богато решени.

Проектът не предлага намеса във функционалните разпределения, но са предложени фасадни решения за остъкляване на балкони, основно пред кухните., тъй като желанието на собствениците е видно от изпълнените на място решения.

2. Мероприятия по саниране:
2.1. Цялостна подмяна на дограмата с подходящ коефициент на топлопреминаване, съгласно част "Енергийна ефективност"

- жилища - PVC прозорци, входни метални врати.

- сутерен - метални прозорци с решетки отвън

- входно пространство и стълбище - входни врати от стоманени или алуминиеви профили /или PVC/, с вградени пощенски кутии. Метална врата - решетка към сутерена. По етажите - PVC дограма. На последен етаж- метален капак и моряшка стълба за изход към покрива, отговарящи на Наредба № Із-1971 за строително техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.


2.2. Монтиране на външна топлоизолация по стени, еркери и всички външни бетонови елементи с подходящ коефициент на топлопреминаване, съгласно част "Енергийна ефективност" .
2.3. Ремонт на покрива с цялостна подмяна на топлоизолация, хидроизолация, ремонт и оформяне на бордове, ламаринени поли, обшивки по комини, маии, стрехи. Подмяна на олуци и водосточни тръби.

Стълбищата няма да се отопляват. Предвидена е топлоизолация по стените им, за да се предпазят разположените непосредствено до тях жилищни помещения.
2.4. Ремонт и възстановяване на козирки пред входовете и тяхната конструкция и покритие.
2.5. Конструкцията на покрива не позволява решението с монтаж на фотоволтаични системи да бъде предложено.
2.5. Фасадно оформление

- вариантни цветови решения със съвременни материали - мазилки, вентилируеми фасадни решения и др.

- подмяна на балконски парапети , отговарящи на съвременните изисквания като нормативна уредба и материали. Укрепване на балкони и осигуряване възможност за остъкляването им на места.

- решение за постоянни и подходящо решени в цветово отношение и като материали цветарници по балконските парапети.

- решение за монтаж на слънцезащитни елементи /тенти на метална конструкция/ на последния етаж, където балконите не са покрити със стреха.

- оформяне на околопрозоречни рамки

- оформяне на цокли

- решения за разполагане на климатици по фасадата и детайли за тяхното укрепване.

- предложение за монтиране на слънчеви колектори по балконски парапети.

3. Пинципи и цели на архитектурния проект:

- Да се изследва съответствието на сградите със съвременната нормативна база и да се приведе в съответствие с тях;

- Да се предложат архитектурни мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградата;

- Да се предложат архитектурно-инженерни решения за подобряване икономичността и екологосъобразността на сградата;

- Да се предложат решения за подобряване на пожароустойчивостта на сградата - изследване на сградата с изискванията на актуалната нормативна уредба и предвиждане на мероприятия за подобряване на пожарната безопасност и пожароустойчивост:

- Да не се влошава нормативната осветеност на помещенията;

- Изисквания към материалите - предвидените материали да са доброкачествени, отговарящи на стандартите за качество и опазване на околната среда, на хигиенните и противопожарни изисквания, да се дадат вариантни решения, които позволяват икономичност, целесъобразност и предвидимост на разходите;

- Да се подобри естетичният вид на сградата;


4. Инсталационно саниране:

Проектът предвижда цялостна подмяна на вътрешните инсталации по всички части.

Предложените решения са представени в съответните части на проекта.
5. Секция 33-23-33 / 3 входа/

Технически параметри:
Застроена Площ - 560.21 м2
Разгъната Застроена Площ - 2240.83 м2, в която

етажи 1,2,3,4 - 4 х 560.21 м2/


Бруто Площ - 2783.54 м2, в която

сутерен - 542.71 м2

надземни етажи - 2240.83 м2
Застроен Обем - 7898.60 м3

/надз. 6498.41 м3, сутерен - 1400.19 м3/


Видове обекти:
Етажи 1,2,3,4 :

Ап. 1 - 3ст. /изток/ - 88.67 м2 - 4бр.

Ап. 2 - 3ст. / сев.-юг/ - 86.75 м2 - 4бр.
Ап. 3 - 3ст. /сев.-юг/ - 86.75 м2 - 4бр.

Ап. 4 - 2ст. / сев.-юг/ - 68.72 м2 - 4бр.


Ап. 5 - 3ст. / сев.-юг/ - 86.75 м2 - 4бр.

Ап. 6 - 3ст. /запад/ - 88.67 м2 - 4бр.

27.03.2013г. Съставил:

СЪГЛАСУВАЛИ:



КОНСТРУКЦИЯ

Доц. инж. Атанас Николов




ВиК

Инж. Гинка Димова




ЕЛЕКТРО

Инж. Татяна Никова




ОВК

Инж. Диляна Вачковска




ЕНЕРГИЙНА

Инж. Диляна Вачковска




ПБЗ

Инж. Изолина Ботева




ПОЖАРНА

Инж. Владимир Георгиев






ЕТ"СИЕНВИ- арх. Светлана Николаева



Каталог: FileBrowser -> File?path=esoft -> obshtinski tipovi proekti -> SANIRANE Tolstoy P-4 -> Tolstoy 1
Tolstoy 1 -> ЕТ"сиенви-арх. Светлана Николаева"
Tolstoy 1 -> ЕТ"сиенви-арх. Светлана Николаева"
Tolstoy 1 -> ЕТ"сиенви-арх. Светлана Николаева"
Tolstoy 1 -> "Ал. Толстой" 1 типов проект на секция т1 32 – 22 – 22 23
SANIRANE Tolstoy P-4 -> ЕТ"сиенви-арх. Светлана Николаева"
SANIRANE Tolstoy P-4 -> ЕТ"сиенви-арх. Светлана Николаева"
SANIRANE Tolstoy P-4 -> I. обяснителна записка 2
SANIRANE Tolstoy P-4 -> ЕТ"сиенви-арх. Светлана Николаева"
obshtinski tipovi proekti -> Програма саниране и енергийно обновяване на сградния фонд в гр. София строителната система за едропанелни сглобяеми студентски общежития номенклатура ос-гл-68


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница