Евгения вълкова началник на рио



Дата24.07.2016
Размер50.95 Kb.
#4741
ОБРАЗЕЦ!

…………………………………………………………………………………………………….



(учебно заведение, район, адрес, телефони, e-mail)


ОДОБРЯВАМ:..................................

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА

НАЧАЛНИК НА РИО

СОФИЯ-ГРАД

У Ч И Л И Щ Е Н У Ч Е Б Е Н П Л А Н



профил „…….................................………..…………….”


ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС/ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ОТ УЧЕБНАТА ………….............……. ГОДИНА


Профилиращи предмети


 1. ………………….....................................................………

 2. ………………………….....................................................

 3. ………………………….....................................................

 4. ………………………….....................................................


София, ………….година


І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.
VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас І срок – 18 учебни седмици
VІІІ, ІХ, Х клас ІІ срок – 18 учебни седмици
ХІ клас ІІ срок – 18 учебни седмици,

ХІІ клас ІІ срок – 13 учебни седмици,
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година график.

ІI. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНО ВРЕМЕ





ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН




СРЕДНА




ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Класове

VIII

IX

X

XI

XII

Общо

Учебни седмици

36

36

36

36

31

VIII-XII

А

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА /ЗП/




ОБЩО: ЗП



















Б

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА /ЗИП/



















Б1

Профилирана подготовка



















Б2

Задължителноизбираема подготовка






















ОБЩО: ЗП+ЗИП



















В

СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА /СИП/






















ОБЩО: ЗП+ЗИП+СИП




















Съгласувал: ................................................

..........................................................................................................

Старши експерт по организация на средното образование

Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебният предмет „Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на открито съгласно:



 • чл.16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП;

 • чл.21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;

 • заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката.

В изпълнение на заповед № РД 09-619/ 31.10.2000 г.на министъра на образованието и науката, учениците от VІІІ клас изучават в 6 (шест) часа на класа правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените учебни програми (зап. № РД 09-773/ 19.09.2003 г.).
ІІІ.ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ


 1. Училищният учебен план е в сила за приетите в VІІІ клас през учебната ............... година, които следва да завършат ХІІ през учебната ...................... година.

 2. …………………………………………………………………………………………………. .

 3. ……………………………………………………………………………………………………

 4. ……………………………………………………………………………………………………



 1. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол № ............ от ................

 2. Училищният учебен план е утвърден със заповед № ................. на директора на училището.


Директор: ………………

( име, фамилия, подпис и печат)



Съгласувал: ................................................

..........................................................................................................



Старши експерт по организация на средното образование
Каталог: web folders -> docs files
docs files -> Дв бр. 37 от 22 Април 2003г., попр дв б
web folders -> Списък на училищата-гнезда в софия-град
docs files -> Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище
docs files -> Министерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град
docs files -> Годишен план за дейността на регионален инспекторат по образованието – софия-град за учебната 2014/2015 година
web folders -> Утвърждавам: ваня кастрева началник на рио


Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница