I. mechanics. Mathematicsстраница1/3
Дата17.09.2016
Размер388.97 Kb.
#9971
  1   2   3
ACCEPTED ABSTRACTS

Ref. №

ЗАГЛАВИЕ НА ДОКЛАДА И АВТОР(И) / TITLE AND AUTHOR(S)

I. MECHANICS. MATHEMATICS.

I-01

NUMERICAL METHOD FOR THE HOMOGENIZATION OF MICROSTRUCTURAL MATERIALS

Anguel Baltov, Ana Yanakieva, Nikola NikolovI-02

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СЕЗОРНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В РАЙОНА НА БЪДЕЩА СУХОПЪТНА ВРЪЗКА АФРИКА-ЕВРОПА

Дончо Партов, Филип Филипов, Бойко Рангелов, Анастас Иванов, Галерида Райкова, Марио Мунес, Акбар Жавади, Михаил Татур, Валентин Чобанов, Огнян Ганчев, Филип МихайловI-03

ЧИСЛЕНИ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗЛСЕДВАНИЯ НА ДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ

Филип Филипов, Анастас Иванов, Галерида Райкова, Марио Мунес, Акбар Жавади, Михаил Татур, Валентин Чобанов, Огнян Ганчев, Филип МихайловI-04

THE INFLUENCE OF RIB AREA OF REINFORCEMENT ON BOND BEHAVIOR

Ana Ioana Petean, Traian Onet, Ioan Pop, Marian SabauI-05

THREE DIMENSIONAL MECHANICAL MODEL OF HUMAN SPINE AND ITS VERSATILITY OF USE

Sokol, M., Veliskova, P.I-06

DISCRETE LATTICE MODEL FOR MICRO-CRACK POPULATION AND DAMAGE EVOLUTION IN CONCRETE BASED ON EXPERIMENTAL PORE SPACE DATA

Andrey P. JivkovI-07

MICROSTRUCTURE-INFORMED MODELLING OF CLEAVAGE FRACTURE IN FERRITIC STEELS

Andrey P. JivkovI-08

MOMENT-ROTATION CHARACTERISTICS FOR FLEXIBLE BEAM-TO-COLUMN JOINT EXPOSED TO FIRE

Mariusz Maslak, Michal Pazdanowski, Malgorzata SnelaI-09

BEHAVIOR OF STEEL COLUMN BASE UNDER COMBINED AXIAL AND MOMENT LOADING

Silviu Cristian Melenciuc, Victoria Elena Rosca, Elena Axinte, Elena Carmen Teleman, Geta VasiesI-10

ANALYSIS OF PILE FOUNDATIONS

Norbert Jendzelovsky, Lubomir PrekopI-11

DETERMINISTIC AND PROBABILISTIC ANALYSIS OF THE FOUNDATION PLATE WITH UNILATERAL BONDS

Martin Stiglic, Jozef DickyI-12

FOUNDATION PLATE OPTIMIZATION WITH CONSIDERATION OF UNILATERAL BONDS

Martin Stiglic, Jozef DickyI-13

CREEP BEHAVIOUR MODELLING OF A COMPOSITE STEEL–CONCRETE COLUMNS

Nacer Rahal, Mohamed Tehami, Beghdad Houda, Abdelaziz SouiciI-14

pull-out behaviour of CNT CEMENT and polymer Reinforced Composites

Ana Yanakieva, Varbinka Valeva, Jordanka Nikolova, Zenon MrózI-15

ПОТЕНЦИАЛНА ЕНЕРГИЯ НА ДЕФОРМАЦИИТЕ ПРИ РАЗЛИЧНА СТОЙНОСТ НА ВИНКЛЕРОВАТА КОНСТАНТА В ГРЕДОВИ ХИПЕРБОЛО ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ФУНКЦИИ НА ФОРМАТА

Любен Любенов, Банко Банков, К. КазаковI-16

ПРИЛАГАНЕ НА НЯКОИ ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНСТРУКЦИИ ВЪРХУ ЕЛАСТИЧНА ОСНОВА

Любен ЛюбеновI-17

ИНТЕРАКЦИОННИ ДИАГРАМИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ, НАТОВАРЕНИ С ОСОВА СИЛА И ОГЪВАЩ МОМЕНТ

Радослав Донков, Тодор ЖелязовI-18

ИЗЧИСЛИТЕЛНИ МОДЕЛИ НА ПРАВОЪГЪЛНИ ПЛОЧИ, ИЗСЛЕДВАНИ НА УСТОЙЧИВОСТ СЪС SAP2000

Станислав ДоспевскиI-19

STABILITY OF STRUCTURES WITH SEMI-RIGID CONNECTIONS

Dragan Zlatkov, Slavko Zdravkovic, Biljana Mladenovic, Srdan Zivkovic, Marija Spasojevic - SurdilovicI-20

BENCHMARK EXAMPLE USING FINITE ELEMENT MODELLING FOR EVALUATION OF COLD – FORMED STEEL BACK-TO-BACK C SECTIONS BOLTED JOINTS IN PITCH ROOF PORTAL FRAMES

Robert Fodor, Zsolt NagyI-21

BENCHMARK EXAMPLE USING FINITE ELEMENT MODELLING FOR EVALUATION OF COLD – FORMED STEEL BACK-TO-BACK Σ SECTIONS BOLTED JOINTS IN PITCH ROOF PORTAL FRAMES

Robert Fodor, Zsolt NagyI-22

SIZE EFFECT IN LONGITUDINAL REINFORCED CONCRETE SHEAR BEAMS

Adriana Manoilova, Irina KerelezovaI-23

ДВЕ ТЕНДЕНЦИИ В МАТЕМАТИЧЕСКОТО МОДЕЛИРАНЕ НА ЗАДАЧИ ОТ МЕХАНИКА НА МУЛДАТА

М. ВълковI-24

ИЗБОР НА ОПТИМАЛЕН РАБОТЕН РЕЖИМ ЗА БАРАБАННА МЕЛНИЦА В РАЗМИТИ УСЛОВИЯ

М. Вълков, Л. КузевI-25

МЕХАНИКА НА ЧАСТИЦИТЕ В ЗАХРАНВАЩОТО УСТРОЙСТВО НА НОВА КОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРОБЕЖНО-РОЛКОВА МЕЛНИЦА

Симеон Сезонов, Михаил ВълковI-26

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ В НОВА КОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРОБЕЖНО-РОЛКОВА МЕЛНИЦА

С. СезоновI-27

ON ASYMPTOTIC BEHAVIOUR OF THIRD ORDER NEUTRAL DIFFERENTIAL EQUATIONS

Dafinka AngelovaI-28

ОТНОСНО ПЕРИОДИТЕ НА НЕЗАТИХВАЩИТЕ ТРЕПТЕНИЯ НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ: ПОЛУЧАВАНЕ, ДОКАЗАТЕЛСТВО, ПРИЛОЖЕНИЕ

Стефан ТасевI-29

ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТТА НАПРЕЖЕНИЕ-ДЕФОРМАЦИЯ ПО ДАННИ ОТ НАТУРНИ ДИНАМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Стефан ТасевI-30

ОПРЕДЕЛЯНЕ КРИТИЧНАТА СКОРОСТ НА ФЛУИД, ПРОТИЧАЩ ВЪВ ВИСКОЗОЕЛАСТИЧНА ПРАВА ТРЪБА МОДЕЛИРАНА ЧРЕЗ ОБОБЩЕНИЯ МОДЕЛ НА KELVIN-VOIGT

Д. Лолов


I-31

Динамична устойчивост на права тръба, провеждаща пулсиращ флуид и лежаща върху винклерова еластична основа

Димитър ЛоловI-32

МОДЕЛИРАНЕ НА ЕЛАСТИЧНИТЕ И ПЛАСТИЧНИ СВОЙСТВА НА МНОГОФАРЕН КОМПОЗИТ С НЕХОМОГЕННА МЕТАЛНА МАТРИЦА

Людмила Парашкевова, Николина БончеваI-33

COMPARISON BETWEEN EUROCODE 2, ACI 209 – R2 AND GARDNER&LOCKMAN MODELS IN CREEP ANALYSIS OF COMPOSITE STEEL-CONCRETE SECTIONS

D. N. Partov, V. K. KantchevI-34

МОДЕЛИРАНЕ НА НЕЛИНЕЙНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ЗИДАРИИ, ОБРАМЧЕНИ СЪС СТОМАНОБЕТОННИ РАМКИ

Велян Петков ПетковI-35

WIND EFFECTS ON CIRCULAR CYLINDERS

Olga Hubova, Ivana OleksakovaI-36

COMPARISON OF VARIOUS TURBULENCE MODELS

Ivana Oleksakova, Olga HubovaI-37

STABILITY ANALYSIS OF COMPOUND SHELL

Martin PsotnyI-38

TOTAL POTENTIAL ENERGY LEVELS IN THE POST-BUCKLING BEHAVIOUR

Martin PsotnyI-39

on the design of beam-to-beam hinge connectionS according to ec3

Milko Stoyanov Miloshev, Konstantin Savkov KazakovI-40

model of beam on elastic foundtaio based on the deformation properties of the winkler's foundation and the elastic half-sapce

Milko Stoyanov Miloshev, Konstantin Savkov KazakovI-41

SEISMIC ANALYSIS OF CONCRETE BULDING, STRENTHENING WITH STEEL FRAME

Doncho Partov, Ivan IvanchevI-42

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СВОЙСТВА НА ТЪНЪК СЛОЙ МУЛТИФЕРОИЧНИ ОКСИДИ ПЪРВА ЧАСТ - ТЕОРЕТИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ

Емил ВълковI-43

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СВОЙСТВА НА ТЪНЪК СЛОЙ МУЛТИФЕРОИЧНИ ОКСИДИ ВТОРА ЧАСТ - КОМПЮТЪРНИ СИМУЛАЦИИ И АНАЛИЗИ

Емил ВълковI-44

ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ДВУСТАВНО ПОДПРЯН ПРЪТ СЪС СКОКООБРАЗНО ИЗМЕНЯЩО СЕ НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ И ДИАФРАГМА

Ivan G. Vaisilov, Liliya B. PetrovaI-45

ВЪРХУ ФУНКЦИИТЕ НА ФОРМАТА НА ПРЪТОВИ ЕЛЕМЕНТИ С БЕЗКРАЙНО КОРАВИ ЗОНИ

Лилия Б. ПетроваI-46

Influence of the Mesh on the accuracy of Bending quadratic finite element

Анита Хандрулева, Ана Янакиева, Константин Казаков, Владимир МатускиI-47

Избор на ефективна куполна решетка. Оптимизация на теглото на прътови куполи чрез параметър за "линейна напрегнатост"

Анита Хандрулева, Банко Банков, Константин Казаков, Владимир МатускиI-48

АСПЕКТИ НА ПОТЕНЦИАЛА НА НЕФУНКЦИОНИРАЩИТЕ ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ КАТО УСТОЙЧИВ РЕСУРС ЗА УРБАНИСТИЧНО РАЗВИТИЕ

Иванка МариноваI-49

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОД НА КРАЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА СЪЕДИНИТЕЛНИ МУФИ ЗА ВЪЖЕНИ ЛИНИИ

Ивайло Василев, Румен ЯнковI-50

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРИСЛОЙНА ПРОСТА ГРЕДА ПО МКЕ

Милен Петков , Дончо ПартовI-51

SEISMIC ANALYSIS OF LIQUID –STORAGE TANK WITH FLOATING ROOF

Doncho Partov, Veselin Kantchev, Stanislav LilkovI-52

APPLICATION OF LAPLACE TRANSFORMATION IN DETERMINATION OF FREE TRANSVERSAL VIBRATIONS OF RECTANGULAR PLATES

Dragana Turnic, Milovan Stanojev, Slavko Zdravkovic, Zoran Bonic, Dragan ZlatkovI-53

SEISMIC RAY SPREADING THROUGH THE SOIL

Dragana Turnic, Slavko Zdravkovic, Marina Mijalkovic, Milovan Stanojev, Sandra SakovicI-54

ANALYSIS OF THE SYSTEMS WITH SEMI-RIGID CONNECTIONS

Slavko Zdravkovic, Tomislav Igic, Marina Mijalkovic, Dragan Zlatkov, Predrag SavicI-55

THE REAL AND COMPUTATIONALLY STIFFNESS OF RC WALLS

Predrag Petronijevic, Dragan Zlatkov, Slavko Zdravkovic, Biljana Mladenovic, Dragana TurnicI-56

EFFECTS OF ADDITIONAL FLOORS CONSTRUCTION ON VISUAL IDENTITY OF CITIES

Ana Momcilovic Petronijevic, Igor BjelicI-57

THE INFLUENCE OF NUMBER OF MESH ON FERROCEMENT BEHAVIOR

Letitia Nadasan, Traian OnetI-58

EXPLORING THE APPLICATION OF BIOLOGICAL PATTERNS IN STRUCTURAL ENGINEERING

Ioana Balea, Adina Popescu, Georgios E. StavroulakisI-59

COMPARISON MACRO AND MICRO NUMERICAL MODELS FOR THE ANALYSIS OF MASONRY STRUCTURES USING FEM

Ranko Okuka, Andela SuboticI-60

INFLUENCE OF SUBSOIL MODEL ON REINFORCED CONCRETE PLATE DIVIDED BY CONSTRUCTION JOINT

Zora Mistrikova, Eduard VyskocI-61

EXCENTRICALLY LOADED BEAM ON AN ELASTIC SUBSOIL WITH UNILATERAL COUPLING

Zora MistrikovaI-62

ANALYSIS OF THE BEAM WITH FLEXIBLE SUPPORT USING PROBABILISTIC APPROACHES (SBRA-ANTHILL SOFTWARE)

Tvrda, K.I-63

SOME PROBLEMS OF THE CIRCULAR PLATE RESTED ON WINKLER´S FOUNDATION

Tvrda, K.I-64

НЯКОИ ВЪПРОСИ ОТ ДВИЖЕНИЕТО НА ВАГОННА КОЛООС

Петър ГрековI-65

ВЪРХУ НЯКОИ ВЪПРОСИ ОТ ДВИЖЕНИЕТО НА ВАГОННА КОЛООС

Петър ГрековI-66

EFFECTS OF CORROSION ON DURABILITY OF REINFORCED CONCRETE BRIDGES – A CASE STUDY

Radomir Folic, Enis SadovicI-67

SNAP-TROUGH EFFECT IN SHALLOW ARCH

L. Snirc, J. RavingerI-68

VIBRATION OF THE REINFORCED CONCRETE BEAMS AND FRAMES

Ivana VeghovaI-69

СПЕКТРАЛЕН МЕТОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНСТРУКЦИИ, ПОДЛОЖЕНИ НА ВЗРИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ

И. Марков , Св. ДелийскиI-70

ОЦЕНКА НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА НАПРЕЖЕНИЯТА В ТЪНКИ ЕЛАСТИЧНИ ПЛОЧИ, ПОДПРЕНИ ВЪРХУ ЛИНЕЙНИ ОПОРИ

И. Марков , А. TаушановII. BUILDING STRUCTURES.

II-01

THE PORSCHE PAVILION IN THE AUTOSTADT WOLFSBURG, GERMANY

H. Pasternak, T. KrauscheII-02

ОПТИМАЛНО ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ПРАВОЪГЪЛНИ СТОМАНОБЕТОННИ СЕЧЕНИЯ С НЕСИМЕТРИЧНА АРМИРОВКА, ПОДЛОЖЕНИ НА ОГЪВАЩ МОМЕНТ И ОСОВА СИЛА ПО ЕвроКод 2 - ЧАСТ I

Владимир Янчев, Константин РусевII-03

ОПТИМАЛНО ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ПРАВОЪГЪЛНИ СТОМАНОБЕТОННИ СЕЧЕНИЯ С НЕСИМЕТРИЧНА АРМИРОВКА, ПОДЛОЖЕНИ НА ОГЪВАЩ МОМЕНТ И ОСОВА СИЛА ПО ЕвроКод 2 - ЧАСТ II

Владимир Янчев, Константин РусевII-04

THE REHABILITATION OF A FORMER ANIMAL SHELTER FROM TURENI FOR A NEW DESIGNATION

Carmen Alexandra Berindean, Adrian Dan BerindeanII-05

STUDIES REGARDING THE BEVAHIOUR OF GLUE-LAMINATED BEAMS REIFORCED WITH PERFORATED SHEET

Adrian Dan Berindean, Carmen Alexandra BerindeanII-06

ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА БЕТОННИ ФУНДАМЕНТИ по Еврокод 2

Константин Русев, Лена МиховаII-07

nomograms for DESIGN OF RECTANGULAR REINFORCED CONCRETE SECTIONS WITH asymmetric reinforcement, SUBMITTED TO BENDING MOMENT AND AXIAL FORCE, ACCORDING TO EUROCODE 2

Konstantin Rusev, Vladimir YanchevII-08

ОПРЕДЕЛЯНЕ ИЗКЪЛЧВАТЕЛНАТА ДЪЛЖИНА НА ОТМЕСТВАЕМИ СТ.Б. КОЛОНИ

Георги Дянков ГеоргиевII-09

ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРАКТОВКА ОТ ЕС-8 ОТНОСНО КОЕФИЦИЕНТИТЕ НА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СГЛОБЯЕМИ СТ.Б. КОНСТРУКЦИИ

Георги Дянков ГеоргиевII-10

ОБЩА УСТОЙЧИВОСТ НА СТОМАНЕНИ ГРЕДИ ПРИ ОГЪВАНЕ

Любомир A. ЗдравковII-11

СРАВНЕНИЕ НА УСИЛИЯТА В ГРЕДОСКАРОВА ПЪТНА КОНСТРУКЦИЯ НА Ж. П. МОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ АНАЛИТИЧНО И ЧИСЛЕНО

Любомир ЗдравковII-12

ВЛИЯНИЕ НА ЕСПЛОАТАЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ ВЪРХУ ДЪЛГОТРАЙНОСТТА НА СЪЩЕСТУВАЩА СКЕЛЕТНО-ГРЕДОВА СТОМАНОБЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ

Т. Чардакова, М. Трайкова, Д. ПаничковII-13

APPLICATION PROCEDURE OF THE LIRA SOFTWARE IN LONG SPAN OF CABLE-STAYED BRIDGE CALCULATING

V.M. Kartopoltsev, S.A. PurizovaII-14

ECONOMIC FEASIBILITY OF USE OF FALTUS-GIRDERS IN SPAN OF SMALL ROAD BRIDGES

Vladimir Kartopoltsev, Anastasija StyuartII-15

LATERAL BUCKLING OF CONTINUOUS COMPOSITE BRIDGE GIRDER

Filip Rehor, Jiri StudnickaII-16

A NEW FIXING SYSTEM FOR FACADE SCAFFOLDING

Jiri Ilcik, Jakub DolejsII-17

МОДУЛ ЗА ИЗЧЕРТАВАНЕ НА ГРЕДА НА ДВЕ ПОЛЕТА НА КОНСТРУКТИВНИ ПЛАНОВЕ В AutoCAD СРЕДА - РЕЗЮМЕ

Борислав Господинов КозаревII-18

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИСОКОЯКОСТНИ БЕТОНИ В КОМБИНИРАНИ СТОМАНО-СТОМАНОБЕТОННИ КОЛОНИ

Борянка Илиева Захариева-Георгиева, Цанко Николаев КолевII-19

ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ ФАКТОРИ ВЪРХУ ОГНЕУСТОЙЧИВОСТТА НА СТОМАНОБЕТОННИ КОЛОНИ СЪГЛАСНО ТАБЛИЧЕН МЕТОД „А” НА БДС EN 1992-1-2:2005

Борянка Илиева Захариева-Георгиева, Христиан Йорданов НешевII-20

ДЪЛЖИНА НА ЗАКОТВЯНЕ НА НОСЕЩАТА АРМИРОВКА ПРИ СТОМАНОБЕТОННИ ГРЕДИ

Станислав ЦВЕТКОВII-21

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОСЕЩАТА АРМИРОВКА В КРАЙНИТЕ УСИЛЕНИ ЗОНИ ПРИ СТОМАНОБЕТОННИ СТЕНИ

Станислав ЦВЕТКОВII-22

AN EXAMPLE FOR MODELLING OF HYSTERETIC SEISMIC PROTECTION USING THE SEISMOSTRUCT SOFTWARE

M. Kouteva, D. Stefanov, A.M.Mitu, A. KanevaII-23

DESIGN OF THE BACK ANCHOR OF THE TUNNEL BORING MACHINE, EXCAVATED THE TUNNELS OF SOFIA METRO UNDER BUL. MARIA LUIZA

Doncho Partov, Milen PetkovII-24

КРИТИКА НА ОПТИМИЗАЦИЯТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЕГНАТИТЕ ГРЕДИ” – В

Тодор ГеоргиевII-25

СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ КОНСТРУКТИВНИ ФОРМИ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЕГНАТИТЕ СТОМАНЕНИ ГРЕДИ БЕЗ ОБТЕГАЧИ

Тодор ГеоргиевII-26

ПРИЛОЖЕНИЯ НА КОНСТРУКТИВНИ ЧАСТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ ЗА СЕИЗМИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СГРАДИ

Велизар ГеоргиевII-27

on the design of beam-to-beam hinge connectionS according to ec3

Milko Stoyanov Miloshev, Konstantin Savkov KazakovII-28

ИНТЕГРАЛНИ МОСТОВЕ - ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМИ

Д. Кисов, К. ЙордановII-29

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В РАЗВИТИЕТО НА МОСТОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В БЪЛГАРИЯ.

Д. Кисов, М. РешковII-30

КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА УСИЛВАНЕ НА МОСТОВЕ

Иван Георгиев, Димо KисовII-31

ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ МОСТОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ

Д. Кисов М. Найденов

Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница