I. общи положения основания за разработване на планаДата09.09.2017
Размер317.62 Kb.
#29791ОБЩИНА град ДОБРИЧ

ПЛАН

ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ
2014 годинаI.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Основания за разработване на плана.

“Плана за действие при промишлена авария” е разработен на основание на чл. 9, ал.1 и ал.2 от Закона за защита при бедствия, обн. ДВ. бр.102 от 19 декември 2006 г, изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г., изм. доп. ДВ.бр. 53 от 27.06.2014 г.


2. Цел на плана.

С разработването на план за действие при промишлени аварии в община град Добрич се цели:

- създаване на необходимата организация за вземане на мерки за защита на живота и здравето на хората, на околната среда и за действия на органите за управление и силите за реагиране при производствена авария.

- поддържане на непрекъснато оперативно дежурство в общинската администрация и формированията на търговските дружества и фирми.

- осигуряване и поддържане в постоянна готовност на комуникационно информационната система, както и наблюдение, анализ, ранно предупреждение и оповестяване.

- разработване на варианти за временна организация на движението в общината при тежка производствена авария с избягване на блокиране на уличното движение.

- създаване на организация за транспортиране на нуждаещите се от хемодиализа пациенти и родилки и евентуалното им хоспитализиране.

- определяне на задълженията и отговорностите на всеки от участниците в спасителните дейности, в ликвидирането на последствията от аварията до възстановяване на нормалния ритъм на живот.


3.Основни задачи.

- анализиране на възможните промишлени аварии и прогнозиране на последиците от тях;

- планиране на мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от промишлени аварии;

- разпределение на задълженията и отговорностите между отговорните длъжностни лица в общината за изпълнение на планираните мерки;

- осигуряване на средствата и ресурсите, предвидени за ликвидиране на последиците от промишлени аварии;

- определяне на начина на взаимодействие между органите на изпълнителната власт;

- определяне на реда за навременното уведомяване на органите на изпълнителната власт и населението при заплаха или възникване на промишлени аварии.

II. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ, КОИТО БИХА ЗАСЕГНАЛИ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА:
1.Анализ на възможните промишлени аварии, които биха засегнали територията на общината:

Промишлените аварии са свързани с отделянето промишлени отровни вещества. Такива аварии са възможни във фирми, осъществяващи дейности в обекти представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, използващи или съхраняващи промишлени отровни вещества /ПОВ/ и леснозапалими течности /ЛЗТ/.

В община град Добрич източник на аварии и разпространение на промишлени отровни вещества са:

- предприятията от хранително-вкусовата промишленост, които имат хладилни инсталации с амоняк - “Месокомбинат Диск” ЕООД, пожароопасни и взривоопасни като газопреносната мрежа на ЧТК Варна АД, бензиностанции, газостанции, Акумпласт” АД производство на пластмасови изделия, Складово стопанство за пропан – на „Топливо“ АД-София, „Тедива“ ООД–за производство на мека мебел, Ксела „България” ЕООД- алуминиева паста използвана за производството на газобетонни блокчета, търговски дружества използващи за технологични нужди киселини и основи – АЗ „Старт” АД.

Най-сложна обстановка би се създала при замърсявания в :

- водопроводните и очистителните съоръжения на “В и К” ЕООД, което използва като дезинфекциращо средство хлор;

- железопътният и автомобилният превоз на опасни товари;

- складове на фирми с препарати за растителна защита.2. Оценка на риска от промишлени аварии

В процеса на експлоатация на газопреносната мрежа са възможни следните аварийни ситуации:

- умишлено вредителство, удар със земекопна машина или друг механизъм;

- природно бедствие;

- некомпетентно действие от страна на персонала;

- дефект в материала от който е изработена тръбата или заварка, корозия;

Като следствие на аварийната ситуация последствията могат да бъдат:

- изпускане на газ;

- възникване на пожар;

- възникване на взрив.

- разлив на агресивни течности /солна киселина /

При изпускане на газ в малки количества опасността е в обгазяване на шахти на сгради, което крие опасност от взрив при достигане на взривоопасни концентрации. При взрив се очакват значителни разрушения с пострадали хора, намиращи се в сградата или в района на взрива.

При изпускане на газ в големи количества е възможно да се получи взрив не само в затворени помещения, но и в атмосферата / при достатъчна концентрация и определени атмосферни условия /. При горене на природен газ е възможно запалване на околните сгради.

При безветрие в обгазената зона може да обхване терен с диаметър няколкостотин метра от точката на изтичане. В тази зона е възможен взрив с последващ пожар и взривна вълна, а преди това – спазмалогично въздействие върху организма на хората.

При изпускане на газ метан - Природен газ метан по свойства и специфично тегло е по-лек от въздуха и в случай на авария се разнася в атмосферата. По тази причина при авария не се очаква обгазяване на населеното място.

При изпускане на газ пропан – бутан - Газ пропан-бутан по свойства и специфично тегло е по-тежък от въздуха и в случай на авария се натаява в приземните слоеве. За разнасянето му са необходими специфични метеорологични условия – вятър.

Промишлени аварии са възможни и при възникване на пожари с отделянето на отровни газове. Единични пожари могат да възникнат в предприятия от текстилната промишленост /”Албена Стил” АД, и други шивашки фирми разположени на територията на общината, от дървообработващата промишленост „Бряст –Д “ АД, “Мебел Стил” ЕООД и др./

Много органични химически суровини и продукти като лекарства, текстилни материали, масла и други не са токсични, но при горене изгарят непълно, в резултат на което се получават силно токсични газове, които замърсяват околната среда и предизвикват поражения на живия организъм Приложение № 38

За намаляване на риска от възникване на пожар е необходимо в обектите да се спазват противопожарните и строителнотехническите норми свързани със строителството и експлоатацията на сгради, материали, производства и осигуряване на пожарна безопасност.

3.Прогноза за последствията от промишлена авария за населението, националното стопанство и околната среда.

Основни причини за възникване на промишлени аварии са неспазване на технологичните изисквания за експлоатация на машини и съоръжения, както и условията на безопасност на труда.

Парите на повечето от промишлените отровни вещества /ПОВ/, смесвайки се със въздуха, образуват експлозивни смеси. Експлозивни смеси могат да се създадат в инсталации, изпразнени или полупразни съдове с ПОВ, в тунели, не вентилирани помещения и други. Взривоопасните смеси експлодират при контакт с електрическа искра, пламък или натрупано статично електричество. Експлозиите са съпроводени с отделяне на голямо количество топлина и повишаване на налягането, в резултат на което се получават разрушения, загуби на материални ценности и човешки жертви.

В зависимост от степента на замърсяване на въздуха, авариите в промишлеността са локални, местни и тежки аварии.Локални аварии са тези, които ще засегнат само отделен участък от производството и заразяват ограничено въздуха с ПОВ. Тези аварии са съпроводени с изтичане на малки количества ПОВ от тръбопроводи, апаратура, съдове и отстраняването им не изисква спирането на производството. От такъв тип аварии могат да бъдат поразени само отделни хора в близост до мястото на аварията.

При местните аварии изтича по-голямо количество ПОВ и се получава висока степен на замърсяване. Разпространението на ПОВ на площадката на предприятието не води до опасност от замърсяване извън обекта. Производството се спира частично или временно.Тежките производствени аварии предизвикват внезапно спиране на производството и са свързани с големи материални щети и поражение на хора. Замърсяването на въздуха се разпространява и извън територията на завода. Такива аварии са съпроводени често с експлозии, пожари и разпръскване на големи количества ПОВ. Създават се големи огнища на химическо замърсяване, образуват се отровни облаци, които представляват опасност, тъй като предизвикват масови поражения на хора, селскостопански животни и растения и замърсяват околната среда.

4.Категоризация на потенциално опасните обекти по степени на уязвимост.

Потенциално опасните обекти в Община град Добрич с изключение на складово стопанство за пропан-бутан на „Топливо“ АД- с висока степен на опасност, са категория на опасност ниска и са свързани с отделянето на промишлено отровни вещества в резултат на промишлена авария възникнала в резултат на земетресение или технологична повреда на територията на общината.

Промишлените аварии са свързани с отделянето промишлени отровни вещества. Такива аварии са възможни във фирми, осъществяващи дейности в обекти представляващи строежи първа , втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, която представлява опасност за възникване на бедствие /използващи или съхраняващи промишлени отровни вещества /ПОВ/ и леснозапалими течности /ЛЗТ/.

В Община град Добрич източник на аварии и разпространение на промишлени отровни вещества са:

- предприятията от хранително-вкусовата промишленост, които имат хладилни инсталации с амоняк - “Месокомбинат Диск” ЕООД с налични количества 8 тона – пожароопасен и взривоопасен.

- пожароопасна и взривоопасна е и газопреносната мрежа на ЧТК Варна АД с работно налягане 0.6 Мра или 0.4 Мра. Внезапната повреда на съоръжения или агрегати по газопреносната мрежа може да предизвика образуване на взрив и пожар.

- „Тедива“ ООД – търговско дружество за производство и съхранение на дунапренови блокове за производство на мека мебел - пожароопасно.

- бензиностанции и газостанции разположени в различни краища на общината – пожароопасни и взривоопасни.

- Акумпласт” АД - пожароопасен, произвеждащ и съхраняващ пластмасови изделия.

- „Ксела България” ЕООД произвеждащ газобетонни блокчета и използващи като материал /алуминиева паста – взривоопасно/ и поддържа наличности от 50-100 т. Алуминиевата паста реагира с вода и образува силно запалим газ, който е пожароопасен и взривоопасен. В дружеството се съхраняват и поддържат около 40т. кофражно масло, около 10 т. дизелово гориво и около 10 т. солна киселина, които също носят риска за пожароопасност и взривоопасност.

- търговски дружества използващи за технологични цели киселини и основи – акумулаторен завод „Старт” АД с наличности около 20 т сярна киселина.

- складово стопанство за пропан – бутан на „Топливо“ АД - 3 бр. цистерни х 2603 = 7803 при 85% вместимост, максимално количество - 377.9 т. втечнен газ пропан - бутан.

- водопроводните и очистителните съоръжения на “В и К” ЕООД, което използва като дезинфекциращо средство хлор;

- железопътният и автомобилният превоз на опасни товари;

- складове на фирми с препарати за растителна защита.
IІI. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ.

1. Възстановяване /изграждане на съоръжения – общинска собственост.

1.1. Критерии за определяне на съоръжения за възстановяване или изграждане. • данни за случили се промишлени аварии с материални щети и/или човешки жертви;

 • визуално състояние на съоръженията;

 • местоположение предполагащо опасност;

 • оценка на риска – вероятност от възникване на промишлена авария с изтичане на РОВ и тежестта на последствията от протичането на аварията;

 • в случай на висока предварителна оценка съгласно Наръчник “За оценката на риска и съществените изисквания към обема и съдържанието на експертизите на ПОО”;

 • изготвена експертиза.1.2. Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане.

 • Вътрешнозаводски пътища, битови помещения за работници и служители.

 • Производствени помещения, административни сгради, подземни комуникации;

 • Съоръжения, инсталации, поточни линии, съдове за съхранение на агресивни течности и горива.

 • Колективни средства за защита.

1.3. Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската администрация за осъществяване на дейността.

- Зам. кмет “Устройство на територията”

- Директор Дирекция “УТИОС”

- ОБП “Устойчиви дейности и проекти” – сили и средства на предприятието;

- придадени сили и средства от Областна администрация – Добрич (от Плана за защита при бедствия на област Добрич);

- сили и средства на търговски дружества и фирми на територията на общината – след допълнително договаряне;

- граждани с доброволен труд.


2. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на органите за управление, силите за реагиране и населението.

2.1.Определяне на необходимостта от изграждане/модернизация на съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване /СНРПО/.

Като компоненти на СНРПО на територията на общината могат да се посочат:


 • за наблюдение - на метеорологични процеси от Национален институт по

метеорология и хидрология при БАН филиал Варна, Хидрометеорологична обсерватория - Добрич, тел. 058 / 604 289;

 • за ранно предупреждение – по линия на държавното оповестяване за кризи от

военен и невоенен характер, чрез оперативния дежурен в общината; - по линия на ГД “ПБЗН” – МВР за зараждане и развитие на метеорологични явления, развитие на бедствие, вследствие на човешка дейност, разпространяващо се на територията на няколко общини или области, чрез факс и чрез оперативни дежурни в областна администрация;

 • за оповестяване – чрез оперативния дежурен в общината за администрацията и

населението на общината.

Налице е реална необходимост от модернизация на системата за връзка и обмен на данни от оперативния дежурен в общината към всички сили и средства, имащи отношение при управлението при кризи и ликвидирането на последствия от производствена авария.


2.2.Набелязване на конкретни системи за изграждане или модернизация.

Изграждане на дублираща и независима система за връзка между Председателя на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия,, оперативен дежурен в общината, подвижен пункт за управление в района на бедствието (автомобил ВАЗ 2131 рег. № ТХ 2332 РХ) и ръководителя на място в района на бедствието.
2.3. Длъжностни лица от общинската администрация отговорни за осъществяване на дейността.

- Главен експерт “ОМПСИ” – за планиране и разходване на финансови средства за дейността;

- Старши експерт “ЗАБ и ЗРКИ ” – за методическото ръководство при изграждане на системата, приоритети и ред за използване.
3. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението.

3.1. Отговорни длъжностни лица от областната администрация за организиране и провеждане на обучението.

Обучението на населението за начините на поведение и действие в изпълнение на необходимите защитни мерки при производствена авария се организира от кмета на общината като обучение по желание.

Обучението на учащите се e съгласно утвърдена програма от министъра на образованието и науката в часа на класния ръководител от директорите на училища и целодневни детски градини.

Обучението на органите за управление и общинската администрация е задължително и се ръководи от кмета чрез секретаря на общината и Директори на дирекции в общината.

Планирането на финансови средства, организацията, методическа помощ, координация и провеждането на обучението се осъществява от Старши експерт “ЗАБ и ЗРКИ” в общината.


3.2. Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите за управление, съставните части на единната спасителна система и населението при промишлена авария.

- общинско учение

- обектови учения

3.3.Източници на финансиране.

- за ликвидиране на последствията от производствена авария – планирани средства от общинския бюджет;

- за обучение на населението – планирани средства от общинския бюджет;

- за информации по регионалните средства за масово осведомяване – планирани средства от общинския бюджет.
4. Дейности за намаляване на риска.

- планиране и осигуряване на индивидуални средства за защита на населението;

- контрол по поддържането в експлоатационна годност на колективните средства за защита (ПРУ) в жилищните блокове;

- превантивен контрол по спазване на технологичните производствени процеси на търговски дружества и фирми, работещи с ПОВ;

- превантивен контрол по съхранението на ПОВ и хербициди;

- актуализация на телефоните за връзка на ОбСС;

- проверка на протичането на информация между кмета на общината, дежурния по ОбСС в общината, формированията от Единната спасителна система;

- координация на аварийните планове на търговските дружества и фирми с плана на общината за превенция и мерки за защита в прилежащите на фирмата райони;- изготвяне на указания-правила за гражданите за действия при промишлена авария с цел излъчването и по средствата за масово осведомяване Приложение №35
IV. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПРОМИШЛЕНА АВАРИЯ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ; СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ;
1.Оперативна защита при промишлена авария

Органите на изпълнителната власт планират и провеждат мерки за защита на населението при промишлена авария, като организират и координират:

- анализа, оценката и прогнозата за характера и последствията от промишлената авария;

- разработването и актуализирането на общинския план за защита при бедствия в частта „План за действие при промишлена авария”;

- провеждането на мероприятия за усвояване на плана;

- тренировки на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия

- учения – обектови и общински

- поддържането на непрекъснато денонощно дежурство и наблюдение чрез Оперативния дежурен по Общински съвет за сигурност;

- формирането и поддържането на сили и средства за провеждане на СНАВР след възникване на промишлена авария;

- създаването на организация за действие и взаимодействие между органите за управление и силите за провеждане на мероприятия по защитата на населението и извършване на СНАВР;

- осигуряване на обучение и поддръжка в постоянна готовност на органите за управление и силите за реагиране при промишлена авария;

- дейностите по осигуряване производството и доставката на основни строителни материали за нуждите на неотложните аварийно- възстановителни работи;

- участието на дружества със строително-монтажна и пътно-строителна дейност във аварийно-възстановителните работи.

- организирането на експертни и проектантски екипи за участие в работата по планиране на защитата и инженерното осигуряване на спасителните и аварийните дейности;

- информирането на населението за възможните бедствия на територията на общината, както и за правилата за действие и поведение при възникването им, чрез местните средства за масово осведомяване.


 1. Временни ограничения и мерки за защита на населението.

 • ограничаване на свободно движение и пребиваване в определена част на територията на общината, недостъпна и потенциално опасна вследствие на разрушения, пожари, обгазяване и рискови събития, настъпили вследствие на промишлената авария;

 • ограничаване на правото на извършване на дейност, която би затруднила или

възпрепятствала осъществяването на спасителни дейности;

 • забрана за движение на лични и фирмени МПС в района на аварията;

 • излъчване на информация за моментното състояние на пребиваването в отделни райони на общината засегнати от промишлената авария, проходимостта на уличната мрежа;

- определяне на мерки за незабавно изпълнение от гражданите за намаляване на риска от придвижване;

 • приоритетни грижи за деца и възрастни хора в социални домове;

 • приоритетно снабдяване с хляб, храни и медикаменти на детски, социални, лечебни и здравни заведения и спасителни екипи. (според обстановката).


3. Временно извеждане на населението от общината при промишлена авария.

3.1.Длъжностно лице, което разпорежда и координира временно извеждане.

- кмета на общината

3.2. Случаи в които се разпорежда временно извеждане.

- когато създалите се условия се овладяват с изключителен риск за спасителните екипи и големи разходи на материални средства.

3.3. Маршрути за извеждане – според обстановката и района на възникналата промишлена авария

2.4. Дейности извършвани след промишлената авария

2.4.1. Отстраняване на авариите по КЕМ;

2.4.2. Осъществяване на мониторинг;

2.4.3. Събиране и охрана на материални ценности;

2.4.4. Разпознаване, отчет и организиране погребването на загиналите;

2.4.5. Разкриване и спасяване на животни и организиране погребването на загиналите.4. Места за временно настаняване на населението при възникване на промишлена авария.

4.1. Определяне на подходящи места за временно настаняване

Целесъобразно е използването на здрави обществени сгради, с условия за санитарно обслужване на хора (тоалет и вода) или устройване на палатков лагери от помощи (според обстановката).

Място за устройване на палатков лагер – градски стадион (компактност на бедстващите, липса на потенциално рушащи се сгради, дървета, електропроводи, наличие на санитарни помещения, облекчено раздаване на помощи и оказване на медицинска помощ)

Комендант на палатковия лагер

– длъжностно лице от общинската администрация (според обстановката)

4.2. Длъжностни лица, управляващи местата за временното настаняване – общинска собственост.

-Зам. Кмет „Устройство на територията”

- Зам. Кмет „Бюджет и общинска собственост” – според обстановката

5. Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други от първа необходимост и последваща, при повече от една бедстващи общини.

5.1.Отговорни длъжностни лица от общинската администрация, координиращи

нуждите от храни, вода, медикаменти и други.


 • Заместник кмет “Икономическо развитие и европейски фондове”;

 • Директор на дирекция ”Икономическо развитие и европейски фондове”;

 • Началник на отдел “Здравеопазване и социална политика”

5.2. Длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни, вода, медикаменти и други и разпределяща постъпили помощи.

- Комисия назначена със заповед на кмета на общината, в която да бъдат включени представители на РЗИ, ОДБХ, БЧК, Директорите на здравните заведения, Директор Дирекция “ИРЕФ” в общината и Главен експерт “Отбранително мобилизационна подготовка и сигурност на информацията”


5.3. Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медикаменти и други

Приложение №3
6. Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост.

6.1. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация за дейностите и координацията на силите и средствата по разчистването

- Заместник кмет “Устройство на територията”

6.2. Регистър на наличната техника и местонахождението и:

инженерна и специална техника по Приложение №7

6.3. Ред за осигуряване на силите и средствата за осигуряване на проходимост – по

искане на длъжностното лице по разчистването (ръководителя на място) по чл.37 от ЗЗБ,

с акт за възлагане

7. Организация на комуникациите в общината.

7.1. Технически възможности: • Технически комплекс за оповестяване (ТКО) за връзка по команден ред с областен оперативен дежурен по линия на държавното оповестяване за кризи от военен и невоенен характер;

 • Сиренна оповестителна система (СОС) Приложение № 39

 • Стационарен телефон за връзка с номер 058 / 602 724 – при Оперативния дежурен;

 • Телефон/факс 058/605 624 - при Оперативния дежурен ОбСС; 058/600 166 – при кмета на общината;

 • Списък с телефони за връзка (мобилни и стационарни) на ОбСС, щаба за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия, състава на общинската администрация, органи на изпълнителната власт, търговски дружества и фирми, организации с нестопанска цел на територията на общината;

 • Местните радио- и телевизионни станции;

7.2. Телефонен указател, e-mail, адреси на отговорни институции и

длъжностни лица Приложение №4,

7.3. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация,

координиращо комуникациите по време на бедствие: • Главен експерт “ОМПСИ” ” – контролира реда за работа на средствата за свръзка, техническата осигуреност на длъжностните лица, съвместимостта на средствата за свръзка с формированията на ЕСС


8. Законност и ред в общината.

8.1 Длъжностно лице, отговарящо за реда и законността в общината. • Кмет на община

 • Началник на Първо РУП на МВР град Добрич.

8.2. Основни задачи:

- поддържане на проходи в най-критичните райони с цел осигуряване на маршрути и условия за въвеждане на специализирана техника, формирования на РД “ПБЗН“-Добрич - МВР за провеждане на спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи;

- контрол по спазване на безопасността на движение в района на аварията, на основни булеварди и улици и при движение на автомобили със специален режим;

- осигуряване на ред и безопасност при необходимост от евакуация на населението, спешно извозване до здравно заведение на родилки, болни на хемодиализа и други нуждаещи се и разсредоточаване на материални ценности (при необходимост)

- охрана на обществена и частна собственост, въвеждане на ред и сигурност.

8.3. Координация/ съгласуване на дейността на специализираните

изпълнителни органи и длъжностно лице от общинската администрация,

отговарящо за реда и законността.

Координацията и съгласуването на дейността на специализираните органи се

извършва в съответствие с плана за действие при кризисни ситуации на Първо РУП на МВР град Добрич и “Плана за защита при бедствия на общината”.

Отговорни длъжностни лица:


 • от общината – Секретар на общината.

 • от Първо РУП на МВР град Добрич – началник на Първо РУП на МВР град Добрич;
 1. Логистика.

9.1. Задачи:

 • планиране на потребностите от храни, стоки, медикаменти и услуги от първа необходимост при кризисна ситуация;

 • определяне на източници (доставчици);

 • осигуряване на транспорт – доставчик / пункт за раздаване;

 • планиране и управление на финансови средства за разплащане на стоки и услуги от първа необходимост;

 • разработване на единна план-схема с транспортни маршрути и схема на раздаване на материални средства.

9.2.Отговорни длъжностни лица, участващи в логистиката:

 • Заместник кмет “Финанси и общинска собственост”;

 • Заместник кмет “ИРЕФ”;

 • Управители на фирми по Приложения № 4, 7

9.3.Ред за взаимодействие и осигуряване – по искане на длъжностните лица по

т.9.2 и “ръководителя на място” по чл.37 от ЗЗБ с акт за възлагане и разплащане по реда на чл.17, т.2 от Правилник за организацията и дейността на МКВП към МС.

9.4.Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо изпълнението на дейностите – Заместник кмет “ИРЕФ”
10. Видове осигурявания


  1. Транспорт

10.1.1 Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо осигуряването на транспорта – Старши експерт „ Икономическо развитие и транспорт” в дирекция “ИРЕФ”

10.1.2. Налични общински МПС за действие при бедствие и местонахождението им

- лек автомобил с висока проходимост ВАЗ 2131, рег.№ ТХ 2332 НХ, с водач Николай Ангелов Вълчев, тел. 0897/272110, местодомуване – община град Добрич
10.2. Здравеопазване

10.2.1 Длъжностно лице, отговорно за координацията на действията за оказване на първа помощ

– Заместник кмет “Хуманитарни дейности“;10.2.2. Здравни заведения с възможност за оказване на специализирана медицинска помощ, специализирано оборудване и екипи. Приложение №5
11. Възстановяване на услугите и инфраструктурата на общината.

11.1. Ръководство на дейността по възстановяване на услугите и

инфраструктурата след промишлена авария –

- кмета на общината,

- зам.кмет по “Устройство на територията“

11.2. Ред за възстановяване – по реда на Раздел ІІ, т.1.2.

11.3. Длъжностно лице от общинската администрация, контролиращо законосъобразността на изразходването на отпуснатите финансови

средства

– директор на дирекция “Бюджет и финанси”


12. Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население.
12.1. Вътрешно подпомагане за общината.

12.1.1.Длъжностни лица от общинската администрация, отговорни за

подпомагане на засегнатото население


 • За пострадали, нуждаещи се от медико-социални грижи – заместник кмет “Хуманитарни дейности”;

 • За пострадали, нуждаещи се от временно настаняване – заместник кмет “Устройство на територията”.

12.1.2. Дейности за осигуряване на подслон, храна вода и други от първа

необходимост на пострадали и нуждаещи се.


 • определяне на длъжностни лица от ресорните зам. кметове за работа в “мястото за намеса”;

 • осигуряване с транспорт с висока проходимост;

 • изготвяне на списък на лицата, нуждаещи се от помощ (на кой адрес са, от каква помощ се нуждаят);

 • даване на указания (разяснения) къде ще бъдат насочени;

 • необходимост от транспорт за евакуация (от определен адрес);

 • други мероприятия (според обстановката)

12.1.3.Ред за извършване на спешни доставки след промишлена авария.

Реда за извършване на спешни доставки се определя от кмета на общината след:


 • получаване на актуална информация от “Ръководителя на място” за

обстановката в общината или най-засегнатите райони;

 • анализ на информацията в щаба за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия;

 • набелязване на мероприятия за незабавно изпълнение;

 • вземане на решение от кмета на общината;

 • даване на указания на длъжностните лица по видовете осигурявания за

приоритетни доставки в определени обекти на общината – социални домове, училища и детски градини, големи квартални магазини.
12.2. Външно подпомагане за общината.

12.2.1.Ред за изготвяне на заявките/исканията.

Исканията за външно за общината подпомагане се изпращат до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС


 • Разплащане на непредвидени разходи за СНАВР при ликвидиране на последствията от промишлена авария на включените чрез ОЦ на РД”ПБЗН” Добрич - МВР

 • сили и средства на ЕСС

Исканията са внасят от кмета на общината за включените сили и средства на единната спасителна система (търговски дружества, еднолични търговци, юридически лица с нестопанска цел, лечебни заведения извън структурите на Министерството на здравеопазването и др.).

Към искането се прилагат:

1. акт за възлагане провеждането на спасителни и неотложни аварийни работи на привлечените сили и средства на единната спасителна система;

2. разходооправдателни документи. • Средства за неотложни възстановителни работи

Исканията се внасят от кмета на общината с цел предоставяне на средства за

извършване на неотложни възстановителни работи за трайно възстановяване на имоти - държавна или общинска собственост, читалища и молитвени домове на религиозни институции, засегнати от аварията. Искането се изпраща в 14-дневен срок от възникване на бедствието по форма за всеки отделен обект.

Копие от информационната форма се изпраща до областния управител за сведение.

Към искането се прилагат:

1. копие от акт за собственост и концесионен договор (ако има такъв);

2. декларация за наличие на други източници за финансиране, включително застрахователно обезщетение;

3. експертиза и заключение (по форма);

4. проект с описание на видовете дейности, вид и обем на неотложните възстановителни работи, заверена скица за местоположението на обекта, техническа спецификация с подробна количествена и стойностна сметка и становище от компетентен орган - ако такова се изисква за извършването на дейността.
 • Предоставяне на възстановителна помощ

Право на възстановителна помощ имат собствениците за законно построените си и единствени жилища или лица, които имат учредено право на ползване на тези жилища.

В срок до 14 дни от бедствието кмета на общината изпраща в комисията за възстановяване и подпомагане към МС и на областния управител информационна форма за всеки засегнат обект.

Кмета на общината издава заповед за сформиране на общинска комисия за установяване и оценка на вредите от промишлената авария. В комисията се включва и представител на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” –Добрич - МВР и един експерт оценител.

В едномесечен срок от сформирането си комисията изготвя протокол за оценка на вредите и предложения за начина на подпомагане. Към протокола се прилага и снимков материал.

В срок до 3 месеца след изпращане на информационната форма кмета на общината внасят в комисията искане за възстановителна помощ.

Към искането за възстановителна помощ за всеки отделен обект се прилагат:

1. копие от акт за собственост или за учредено вещно право на ползване на имота;

2. удостоверение за данъчната оценка на имота;

3. декларация от лицето, че засегнатото жилище е единствено и законно построено;

4. протокол от общинската комисия .


Възстановителната помощ се предоставя чрез кмета на общината за закупуване на строителни материали, извършване на строителни услуги или за подпомагане по предложен от общинската комисия начин.

Предоставената за всеки обект помощ се определя в зависимост от претърпените вреди в размер, осигуряващ минимално необходимите битови условия на пострадалите.


Кмета на общината:

1. оповестяват решенията на комисията, като ги поставят на видно място в сградата на общината;

2. уведомяват лицата, на които е предоставена възстановителна помощ;

3. организират изпълнението на решенията на комисията.


11.2.2. Длъжностно лице от общинската администрация, отговорно за

изготвяне на заявките/исканията (подготвя се типова форма на заявката/искането).

Методическото ръководство и контрола по изготвяне на заявките/исканията се осъществява от заместник кмет по “Устройство на територията”.

Техническото изготвяне на заявките/исканията се осъществява от директорите на дирекции, касаещи ликвидирането на последствията от обилен снеговалеж и обледеняване.


12.2.3. Място за получаване на помощите.

По указания на кмета на общината ( според обстановката ).
   1. Отговорни длъжностни лица от общинската администрация,

координиращо външното и вътрешното подпомагане.

Ресорни заместник кметове, според вида на помощта и конкретната обстановка.13. Прилагане, преглед и актуализация на плана на общината.

13.1. Начин за проиграване на плана.

“Плана за действия при промишлена авария” се проиграва чрез щабна тренировка.

На щабната тренировка се отработват елементите: • оповестяване на членовете на щаба за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия, на общината, дежурните длъжностни лица от формированията на Единната спасителна система, дежурен в ОЦ на РД ПБЗН“ Добрич -МВР, управители и длъжностни лица от фирми, работещи с промишлено отровни вещества;

 • явяване на членовете на щаба за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия, в указаното място за работа;

 • доклади на длъжностните лица за готовността им за работа;

 • практическо проиграване на обявяване на бедствено положение (задача) и елементите от вземане на решение от кмета на общината за ликвидиране на последствия при промишлена авария.

13.2. Длъжностни лица, отговорни за преглед на плана.

“Плана за действия при промишлена авария” е отворен документ с възможност за постоянно внасяне на актуализации с цел осигуряване на “работещ режим” на плана.

Отговорна длъжност за актуализацията на плана е:


 • Старши експерт „ЗАБ и ЗРКИ” в общината

13.3. Ред за актуализация на плана.

Плана се актуализира чрез искане на периодични справки от ръководни и експертни лица в общинската администрация и организационни единици, имащи отношение към ликвидиране на последствия от промишлена авария и мероприятия по СНАВР.

При промени в организации, сили и средства за ликвидиране на последствията, изготвените актуализации се залагат координирано във всички екземпляри на плана – в общината, в РД “ПБЗН”-Добрич и Областна администрация

14. Финансово осигуряване на плана

„План за действие при Промишлена авария“ в общината се осигурява, чрез заделени средства в общинския бюджет за всяка календарна година

По дейност 283 “Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии” – 6064 лева и „Резерв за неотложни и непредвидени разходи свързани със защитата на населението при бедствия“ в размер на 10 000 лева за 2014 г.
V. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА

1.Организация на действията на органите за защита при наводнение в общината. Начин на взаимодействие между органите на изпълнителната власт и връзки с областните и национални структури за справяне с промишлената авария .

1.1.Ръководство на организацията на действията на органите за защита при промишлена авария.

Координацията между органите на изпълнителната власт, група за аварийно-спасителни дейности на РД "ПБЗН" Добрич- МВР и другите екипи от Единната спасителна система при наводнение се осъществява чрез оперативния център (ОЦ) на РД «Пожарна безопасност и защита на населението» Добрич - МВР.

Взаимодействието между формированията на ЕСС, участващи в СНАВР при промишлена авария се извършва от “ръководител на място”.

1.2. Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.

Със Заповед № 26/13.01.2014 година е създаден щаб за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия. В заповедта са определени основните задачи, начините за оповестяване, работното място, време за явяване след оповестяване на членовете на щаба. Дейността на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия се заключава в следното:

- създаване на организация по своевременно набиране, анализиране и обобщаване на информация за създалата се обстановка при възникване на бедствия и аварии.

- проследяване и анализиране на възникналата бедствена ситуация.

- изработване на необходимите разчети и вземане на решения

- довеждане до знанието на подчинените структури на приетото решение.

- отдаване на необходимите разпореждания за изпълнението на решението на щаба.


VI. РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ОПАСНОСТ ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНА АВАРИЯ.

1. Система за оповестяване/предупреждение в общината.

1.1.Система за оповестяване /предупреждение в общината чрез оперативния дежурен при Общински съвет за сигурност.

Системата за оповестяване/предупреждение на ОбСС, на общинската администрация и населението на общината включва комплекс от мероприятия, осигуряващи приемане на сигнали по линия на Оперативния дежурен в Общината за кризисни състояния – природно бедствие, производствена авария, пожар, екологична катастрофа, епизоотична криза и други. Оперативния дежурен е в състояние да предава информация за възникнали бедствия към ОЦ на РД„ПБЗН” Добрич – МВР и дежурен по ОСС в областна администрация, да оповестяват състава на общинската администрация, да подават информация до търговските дружества, организации със стопанска и нестопанска цел и фирми на територията на Общината.

Оповестяването на органите за управление и силите за реагиране се извършва със сигнал “БЕДСТВИЕ”, а на населението – чрез местните радиа и телевизионни оператори – съгласно таблицата за сигналите за защита на населението и средствата за предаването им. Приложение №1

1.2.Отговорни длъжностни лица в областта и функциите им /Оперативния център/.

- приемат и оценяват информацията за възникнало наводнение;

- уведомяват компетентните съставни части на единната спасителна система и координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартни процедури;

- извършват ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, съставните части на единната спасителна система и населението при промишлена авария.

- по искане на ръководителя на място, на кмета на общината или на областния управител организира включване на предвидените в плановете за защита при бедствия съставни части на единната спасителна система, както и на допълнителните сили и средства.

1.2.1. При получено предупреждение.

1.2.2.3а оповестяване на:

А.Органите за управление / кмет на община и др./

Б. Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия,

Б.1. Оповестяването се извършва от: Оперативния център чрез речеви сигнал и указващ текст за действие съгласно създадената ситуация.

Б.2. Оповестяване се извършва и от: Оперативния дежурен при Общински съвет за сигурност по разпореждане на кмета на общината.

В.Частите на единната спасителна система се оповестяват чрез Оперативния център на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич –МВР при въвеждане в действие на плана за защита при бедствия в частта „Действие при промишлена авария”.

Г. Населението

Г.1. До въвеждането в действие на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението.

Населението се предупреждава за възникналата опасност чрез местните средства за масово осведомяване съгласно таблицата със сигналите за видовете опасности.

Г.2. След въвеждане на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението при възникване на промишлена авария.
VII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА

1. Регистър на силите и средствата на общината за реагиране и ликвидиране на последиците при бедствия.

1.1. Силите и средствата на държавните и общински структури, разположени на територията на общината .

- формирования на РД ”Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич - МВР

- сили и средства на ЦСМП

- сили и средства на ДКЦ-1, ДКЦ-2 и МБАЛ-Добрич АД

- сили и средства на ОБП „Устойчиви дейности и проекти”

1.2. Сили и средства на юридически лица, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел/;

- сили и средства на ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД РОЦ Добрич - Силистра

- сили и средства на „В и К” ЕООД район Добрич

- сили и средства на ЧТК АД оператор Добрич

- сили и средства на БТК АД регион изток офис Добрич

1.3. Доброволни формирования – до този момент на територията на общината няма изградено доброволно формирование.

1.4. Силите и средствата от общинска администрация;VIII. ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА

Основните съставни части на единната спасителна система осигуряват непрекъсната готовност за приемане на съобщения при възникване на бедствия, тяхната оценка и незабавни действия.

Другите съставни части на единната спасителна система предоставят помощ при поискване съгласно плановете за защита при бедствия.

Приложения:

1. Заповед № 26/13.01.2014 година на кмета на Община град Добрич за създаване на щаб за изпълнение на общинския плана за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2, чл.64, ал.1 т.10 от Закона за защита при бедствия.

2. Списък указател на щаба за изпълнение на общинския плана за защита при бедствия.

3. Схема на газопреносната мрежа в Община град Добрич4. Работна карта на Община град Добрич М: 1:5000
Каталог: files -> upload -> Plan za bedstviq
upload -> Конкурс за детска рисунка в цдг №9 "Арабела"- гр. Видин. 10 септември 10. 00 часа Провеждане на конкурс за детска рисунка в цдг„Иглика" гр. Белоградчик
upload -> Властелинът на ефира“ в лабиринта на подмятанията
upload -> Община балчик т е Х н и ч е с к о
upload -> Програма европейска нощ на музеите- 21 май 2016 г. Национален литературен музей
Plan za bedstviq -> План за действия при радиационна авария, трансгранично радиоактивно замърсяване и инциденти с източници на йонизиращо лъчение
Plan za bedstviq -> Община град добрич план за действия при наводнение


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница