П р о г р а м а за организиране и провеждане инструктаж на работното мястоДата14.03.2018
Размер32.07 Kb.


Формулирайте въпросите от съдържанието, съобразно конкретните условия в предприятието!

ВЪВЕДИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ФИРМАТА

(седалище и адрес на управление)

Утвърждавам,

Управител: ..............................П Р О Г Р А М А
за организиране и провеждане инструктаж на работното място
I. Организиране на инструктажа.

 1. Инструктажът на работното място се провежда индивидуално. По изключение и при условие, че обучаваните работници, служители и учащи се работят на общо работно място и ще извършват еднаква работа, инструктажът се провежда групово до 10 души.

 2. Инструктажът на работното място се ръководи (провежда) от прекия ръководител, определен със заповед и лице (опитен работник), определено от ръководещия инструктажа.

 3. Инструктажа се провежда на работното място преди на работещият да му бъде възложена самостоятелна работа, като се запознава практически с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност.

IІ. Изисквания, с които основно се запознава работникът или служителят.

Работещият се запознава с утвърдените вътрешни правила и инструкции за безопасна работа на работното място, като тематиката им се съобразява и с всички други изисквания, регламентирани в специфичните за дадена дейност или вид работа нормативни актове. 1. Провеждащият инструктажа запознава инструктирания(ните) с:

 • Производствените задължения.

 • Работното място и проходите към него.

 • Основното и спомагателното обзавеждане.

 • Производствените процеси и реда, който трябва да се спазва на работнотомясто.

 • Правилата за безопасна работа и начините на обслужване на работното оборудване, с които се работи, и предпазните устройства.

 • Инструментите и приспособленията, които се използват при работа, безопасното им използване и опазване.

 • Санитарно-техническите съоръжения и начини за тяхното използване.

 • Средствата за индивидуална защита, в т. ч. специалното работно облекло и правилата за тяхното използване, опазване и съхраняване.

 • Опасните моменти и места в работата, усложненията и повредите, които могат да се появят, причините за това, мерки за предотвратяването им.

 • Места, където има вредности (физични и химични).

 1. Опитният работник, определен от ръководещия инструктажа:

 • Предава своите знания и умения за безопасните и здравословни начини на работа.

 • По време на инструктажа дава указания и разрешава извършването на производствени операции от инструктирания като го наблюдава.

 • Носи отговорност заедно с инструктирания за неспазване на правилата по безопасността на труда по време на инструктажа.

IIІ. Приключване на инструктажа.

  1. Инструктажът на работното място се счита за завършен, след като ръководителят, разрешаващ самостоятелна работа, се убеди, че работещият познава правилата за безопасна и здравословна работа за извършваната от него дейност.

Инструктираният се подписва в Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж (Приложение № 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г.).

  1. На работниците и служителите, които ще работят на определени със заповед сложни и опасни машини, съоръжения, механизми, уреди, работни места и производствени процеси или заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота се провежда изпит за проверка на знанията по безопасност и здраве при работата, която ще изпълняват.

Изпитът се провежда от комисия в състав: прекият ръководител, длъжностното лице по безопасност и здраве при работа, лице от ръководния персонал.

Комисията изготвя протокол за резултатите от изпита.

Показалите слаб успех се подлагат повторно на изпит след допълнително обучение.

За издържалите изпита обучението на работното място приключва, след като ръководителят, разрешаващ самостоятелна работа, лично се убеди, че лицето познава правилата за безопасен и здравословен труд за извършваната от него дейност.


Изготвил:

Длъжностиме и фамилия


Каталог: documents -> documenti -> vhod -> vsi4ki
vsi4ki -> I. общи положения за организацията на работната заплата
vsi4ki -> Първа предмет и обхват
vsi4ki -> Наредба за медицинската експертиза
vsi4ki -> П л а н за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии и евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица
vsi4ki -> Инструкция за безопасна работа с товароподемен кран
vsi4ki -> Н о м е н к л а т у р а №2 на лични предпазни средства
vsi4ki -> А н а л и з на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд в
vsi4ki -> Етиологичен фактор


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница