І. пълно описание на обекта на поръчкатастраница1/3
Дата20.02.2017
Размер0.65 Mb.
#15371
  1   2   3
Раздел І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

Целта на обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за сервизно обслужване и ремонти (при необходимост) на автомобилна, градинска, специализирана (снегорини) и друга техника, включително агрегати (генератори) на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции.


1. Предмет на обществена поръчка: Сервизно обслужване и ремонти (при необходимост) на автомобилна, градинска, специализирана (снегорини) и друга техника, включително агрегати (генератори) на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции: І-ва обособена позиция: отдел “Югозападен”; ІІ-ра обособена позиция: отдел “Централен”; III–та обособена позиция: отдел “Югоизточен”; IV-та обособена позиция: отдел “Североизточен”, V-та обособена позиция: отдел “Северозападен”, VI-та обособена позиция: Централно управление.
*Участниците могат да кандидатстват за една или повече обособени позиции. Възложителят не приема варианти на офертите.
2. Срок за изпълнение на поръчката: 12 / дванадесет/ месеца от датата на сключване на договора.
3. Място за изпълнение на обществената поръчка по обособени позиции, както следва:

І-ва обособена позиция: отдел “Югозападен” – гр. София;

ІІ-ра обособена позиция: отдел “Централен” – гр. Пловдив и гр. Смолян;

III–та обособена позиция: отдел “Югоизточен” – гр. Бургас;

IV-та обособена позиция: отдел “Североизточен” – гр. Варна;

V-та обособена позиция: отдел “Северозападен” – гр. Плевен;

VI-та обособена позиция: Централно управление – гр. София.
4. Срок на валидност на предложенията: Срокът на валидност на предложенията следва да бъде не по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата за получаване на офертите.
5. Прогнозна стойност на обществената поръчка е 66 000 лв. без ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва:

І-ва обособена позиция: отдел “Югозападен” – до 5 000 (пет хиляди) лв. без ДДС;

ІІ-ра обособена позиция: отдел “Централен” – до 5 000 (пет хиляди) лв. без ДДС;

III–та обособена позиция: отдел “Югоизточен” – до 8 000 (осем хиляди) лв. без ДДС;

IV-та обособена позиция: отдел “Североизточен” – до 8 000 (осем хиляди) лв. без ДДС;

V-та обособена позиция: отдел “Северозападен” – до 5 000 (пет хиляди) лв. без ДДС;

VI-та обособена позиция: Централно управление – до 35 000 (тридесет и пет хиляди) лв. без ДДС.

Забележка: Участникът следва да има предвид, че всички плащания за извършени ремонтни дейности, включително вложените резервни части за целия срок за изпълнение на услугата, не може да надвишават определения финансов лимит за целия срок на договора за съответната обособена позиция.

Раздел IІ. Техническо задание

Предмет на настоящата поръчка е извършване за срок до 12 (дванадесет) месеца на сервизно обслужване и ремонти (при необходимост) на автомобилна, градинска, специализирана (снегорини) и друга техника, включително агрегати (генератори) на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, които включват: • сервизно обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна техника;

 • ремонти (при необходимост);

 • тенекеджийско-бояджийски дейности (при необходимост);

 • репатриране на повреден автомобил (при необходимост);

 • сезонна смяна на автомобилните гуми и при необходимост доставка на гуми от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 • монтаж, демонтаж и балансиране на гумите, изправяне на джанти;

 • проверка и извършване на разрядо-заряден цикъл на акумулаторните батерии, а при необходимост доставка на нови акумулатори от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 • технически прегледи, ремъци и смяна на ремъци, масла и смяна на маслата на двигателя и трансмисията, филтри и подмяна на филтри, антифриз и смяна на антифриз, зимна течност и пера за чистачки, както и всички видове ремонти на техниката и оборудването;

 • годишен технически преглед;

 • външно измиване и вътрешно почистване на автомобилите;

 • пътна помощ на територията на съответната област;

 • ремонт и зареждане на климатични системи.

Предметът на поръчката ще се изпълнява на територията на областите Варна, Бургас, Плевен, Пловдив и София по обособени позиции, както следва:

1. Отдел “Югозападен” - гр. София;

2. Отдел “Централен” – гр. Пловдив и гр. Смолян;

3. Отдел “Югоизточен” – гр. Бургас;

4. Отдел “Североизточен” – гр. Варна;

5. Отдел “Северозападен” – гр. Плевен;

6. Централно управление – гр. София.

Всеки участник може да подава оферта за една или повече позиции, като трябва да разполага със сервиз на територията на съответните градове: гр. Варна, гр. Бургас, гр. Плевен, гр. Пловдив, гр. Смолян и гр. София.Автомобилната, градинската, специализираната (снегорини) и друга техника, включително агрегати (генератори), предмет на настоящата поръчка, е съгласно Раздел III „Технически спецификации” от настоящата публична покана.
Участникът в настоящата обществена поръчка трябва да отговаря на следните изисквания:

 1. Да извършва пълно сервизно обслужване на всички марки автомобилна техника – технически прегледи, смяна на маслата на двигателя и трансмисията, подмяна на филтри, както и всички видове ремонти на автомобилите, включително зареждане и ремонт на климатичната система.

 2. Да приема автомобилите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предимство – приемане в сервиза до 2 (два) часа след заявка.

 3. Да осигури материална база, осигуряваща качество, сигурност и едновременно приемане на няколко автомобила, с различни проблеми, както следва:

  • отделни работни помещения за различни видове дейности (автомонтьорски, електро, бояджийски, тенекеджийски и др. услуги);

  • едновременен прием при необходимост на повече техника и оборудване;

  • осигурява охраната на техниката и оборудването, изчакващи доставка на части и извършване на ремонт;

  • външно измиване и вътрешно почистване.

 4. Да разполага с необходимата диагностична апаратура, софтуер и специализирани инструменти и приспособления за автомобилната техника, включително и стендове за демонтаж/монтаж и балансиране на гуми и изправяне на джанти.

 5. Да извършва за своя сметка отстраняването на повредите, възникнали в гаранционния срок по предходната точка и дължащи се на лошо качество на извършения ремонт или на вложените резервни части, както и транспортирането на автомобила до сервиза, ако е необходимо.

 6. При извършване на ремонт да се влагат оригинални части, възли и агрегати.

 7. При обслужването да се влагат висококачествени материали и консумативи (гуми, акумулатори, ремъци, антифриз, зимна течност и пера за чистачки, филтри, масла и други) придружени със съответните документи за произход и качество, като ги фактурира по цени на дребно, валидни в неговия сервиз към момента на извършване на услугата и представя съответно документи за произход и качество.

 8. Да гарантира качеството на извършените от него дейности по техническото обслужване и ремонта на автомобилната техника за срок не по-малък от гаранционния срок на вложените резервни части и материални средства.

 9. Да поддържа наличност от части и консумативи от първа необходимост.

 10. Да осигури денонощна пътна помощ до най-близкия негов сервиз.

 11. Да води регистър с информация за извършените дейности и вложените материали на автомобилната техника, предмет на поръчката и да ги отразява в Сервизните книжки на автомобилите.

 12. Повредите да се отстраняват незабавно или във възможно най-съкратени срокове – до 20 (двадесет) календарни дни след приемане, с оглед осигуряване на необходимите за ремонта резервни части.

13. Да предлага минимален гаранционен пробег за извършените ремонти на отделните системи, възли и агрегати, не по-нисък от:

- за двигател – 20 000 км;

- за трансмисия – 10 000 км;

- за ходова част – 10 000 км;

- за запалителна система и ел. оборудване – 10 000 км;

- за хранителна (горивна) система – 10 000 км;

- за смазочна система – 15 000 км;

- за спирачна система – 20 000 км;

- за кормилна система – 20 000 км;

- за отоплителна и охладителна система – 15 000 км.

14. Участникът предлага цена без включено ДДС на извършената от него дейност по техническото обслужване и ремонта на автомобилната техника за вложен труд по цена на нормочас при спазване на Приложение № 5 към чл. 15, ал. 4 от Наредба № 24/08.03.2006 г., глава втора „Норматив за автотенекеджийски услуги” и глава трета „Норматив за ремонт и техническо обслужване”, издадена от Комисията за финансов надзор за съответния клас/група автомобил, както следва:


  • за леки автомобили и микробуси – съгласно нормовремената на сервиза;

  • за автобуси, товарни и специални автомобили съгласно нормовремената на сервиза;

  • за външно измиване и вътрешно почистване – по цени на дребно валидни в сервиза;

  • за вложени резервни части, гуми, ремъци, акумулатори, филтри, масла и други консумативи – по цени на дребно валидни в сервиза на изпълнителя.

15. Да извършва пълно сервизно обслужване и ремонт на агрегати (генератори), градинска, специализирана (снегорини) и друга техника – технически прегледи, смяна на маслата и филтри, ремъци, подмяна на агрегати и възли.

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора документ, от който да е видно времето за извършване на съответната ремонтна дейност или смяна на съответната резервна част при обслужването на техниката.17. Фактурата и приемо-предавателния протокол да съдържат опис на извършената дейност със съответните нормочасове и опис на вложените резервни части и консумативи.

Раздел III. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИпо ред

Марка и модел на автомобила

Рег. номер

Год. на произв

Шаси №

Двигател №

Вид на горивото

1-ВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ОТДЕЛ „ЮГОЗАПАДЕН”, ГР. СОФИЯ

1

Пежо 307 SW

СА 8040 ВТ

2006

10JB693010202

VF33H9HZC8482978

дизел

2

Форд Фиеста

СА 6895 АВ

2005

5C05668

WF0HXXGAJH5C05668

бензин

3

Форд Транзит

С 6734 ВТ

1992

PM13941

WF0LXXGBVLPM13941

бензин

4

Форд Транзит

С 7407 ВА

1999

XM69563

WF0EXXGBVEXM60563

дизел

5

Форд Транзит

СА 6489 АМ

2006

WS0VXXTTSV5E50683

5E50683

дизел

6

Опел Астра

С 8668 КА

2003

W0L000059N4198329

C14NZ02010412

бензин

7

Тойота Корола

СА 7365 МВ

2006

SB1KC28E10S040620

1ND0303729

дизел

8

УАЗ 452 А

С 7637 НС

1986

59970

80604821

бензин

9

Дизелов агрегат

KTM SG D60

-

-

-

дизел

10

Моторна косачка

"Husqarna" 125R

-

-

-

бензин

11

Дизелов агрегат

АД 100

-

-

-

дизел

12

Трактор "Болгар"

ТК-80

-

-

-

дизел

13

Верижен трактор

ДТ-75

-

-

-

дизел

14

Дизелов агрегат

АД 60

-

-

-

дизел

15

Снегорин "Хонда"

ST 724 DHV

-

-

-

бензин

16

Снегорин "Хонда"

HSM 1590 IE

-

-

-

бензин

17

Снегорин "Хонда"

ST 724 DHV

-

-

-

бензин

2-РА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ОТДЕЛ „ЦЕНТАЛЕН”, ГР. ПЛОВДИВ и ГР. СМОЛЯН

1

“Пежо - 307

СА 4772 ВТ

2006

10JB893011253

VF33H9HZC84831546

дизел

2

Опел “Астра”

С 7437 ХА

1996

X16XEL20516870

W0L000051T2617647

бензин

3

Форд “Фокус”

СА 8379 НТ

2002

WFOFXXWPDFDA69743

FYDB2A69743

бензин

4

“Форд - Транзит”

С 1248 ВХ

2000

XM60505

WF0EXXGBVEXM

дизел

5

УАЗ-469

РВ 4856 СС

1989

315126KO195842

3375

бензин

6

Опел “Зафира”

РВ 2121 АН

2000

X18XE120J49881

W0L0TGF75X2288964

бензин

7

Водогреен Котел

10 ррmЕ5 (маркиран)

-

-

-

дизел

8

Водогреен Котел

10 ррmЕ5 (маркиран)

-

-

-

дизел

9

Нафтов калорифер

НТА 10 ррmЕ5 (маркиран)

-

-

-

дизел

10

агрегат

АД-100-3-С-4SW680Т2 ф. № melec-8901Ч000001

-

-

-

дизел

11

агрегат

Елком авангард АБ -30 Ф.№400

-

-

-

дизел

12

снегорин

ARIENS 5.2KW ST724DHD

-

-

-

бензин

13

снегорин

EFM15901Е

-

-

-

бензин

14

снегорин

EHO-THRO

-

-

-

бензин

15

косачка

-

-

-

-

-

16

Мерцедес Интуро

СА 9887 НА

2004

45794100055723

NMB61336813236042

дизел

17

Мерцедес Интуро

СА 9349 НА

2004

45794100055718

NMB61336813236043

дизел

18

Мерцедес Туризмо

С 1517 НК

2004

45794400038014

NMB613358113237360

дизел

19

Тойота Авенсис

С 8374 НХ

2004

1CDU065171

SB1BW56L40E040711

дизел

20

Тойота РАВ-4

С 4154 МС

2003

JTEHG20V106017226

1CDO230723

дизел

21

Тойота Корола

СА 7369 ВМ

2006

1ND0303239

SB1KC28E10F040472

дизел

22

Исузу Тюркоаз

С 1098 АР

2006

257159

NNAMMA4LE02000567

дизел

3-ТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ОТДЕЛ „ЮГОИЗТОЧЕН”, ГР. БУРГАС

1

Пежо 307

СА 8030 ВТ

2006

10JB893010143

VF33H9HZC84826977

дизел

2

Шкода Фелиция

С8967НР

1996

GB37250

SFAEXXDJVETA35797

бензин

3

Форд Мондео

А1500АТ

1994

WFOAXXJBBARR30430

RR30430

бензин

4

Форд Мондео

А2121ВВ

1993

WFOFXXJBBFPP45434

RKAST47404

бензин

5

Форд Мондео

А2112ВВ

1995

SM74296

WF0NXXGBBNSM74296

дизел

6

Форд Ескорт

А2003ВМ

1991

F6FML76610

VS6AXXWPAAML76610

бензин

7

Лада Нива

С6662ВР

2002

6722507

XTA21213021623093

бензин

8

Мерцедес МВ100

А2005ВМ

1992

6169310157159

VSA63134413115657

дизел

9

Фиат Дукато

А2062ВМ

1987

838530

0900M365

дизел

10

Зил 130 самосвал

А1746АР

1990

662644

3047283

бензин

11

Шкода Европа

А1736АР

1990

L814601776

30829010

дизел

12

Агрегат АД100

С559

-

-

-

дизел

13

Агрегат АД100

Н2001

-

-

-

дизел

14

Агрегат АД60

Н2002

-

-

-

дизел

15

Агрегат АД100

Ю5008

-

-

-

дизел

16

Агрегат АД100

Ю5009

-

-

-

дизел

17

Косачка JET55

С8208

-

-

-

бензин

18

Моторна коса235R

С8209

-

-

-

бензин

19

Верижен трион H137HUSQV

С8812

-

-

-

бензин

20

Косачка Stiga

С8810

-

-

-

бензин

21

Сенокосачка ST210

С9113

-

-

-

бензин

22

Моторна коса MTD790M

С9246

-

-

-

бензин

23

Моторна коса

С9400

-

-

-

бензин

24

Косачка JET55

С8207

-

-

-

бензин

25

Косачка JET55

Ю101

-

-

-

бензин

26

Моторна коса

Ю10304

-

-

-

бензин

27

Верижен трион H137HUSQV

Н9405

-

-

-

бензин

28

Верижен трион H137HUSQV

Ю7712

-

-

-

бензин

29

Косачка 46SPB

Ю102

-

-

-

бензин

30

Моторна коса с корда

Н9400

-

-

-

бензин

31

Косачка самоходна

Н9403

-

-

-

бензин

32

Косачка 46SPB

Н523

-

-

-

бензин

33

Агрегат АД30

С558

-

-

-

дизел

34

Мерцедес Интуро

СА 9887 НА

2004

45794100055723

NMB61336813236042

дизел

35

Мерцедес Интуро

СА 9349 НА

2004

45794100055718

NMB61336813236043

дизел

36

Мерцедес Туризмо

С 1517 НК

2004

45794400038014

NMB613358113237360

дизел

37

Тойота Авенсис

С 8374 НХ

2004

1CDU065171

SB1BW56L40E040711

дизел

38

Тойота РАВ-4

С 4154 МС

2003

JTEHG20V106017226

1CDO230723

дизел

39

Тойота Корола

СА 7369 ВМ

2006

1ND0303239

SB1KC28E10F040472

дизел

40

Исузу Тюркоаз

С 1098 АР

2006

257159

NNAMMA4LE02000567

дизел

4-ТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ОТДЕЛ „СЕВРОИЗТОЧЕН”, ГР. ВАРНА

1

Пежо 307 SW

В 2112 РК

2006

10JB893011194

VF33H9HZC84831545

дизел

2

Шкода Филиция

СА 1599НХ

2001

7811353138441

TMBEEA61317366051

бензин

3

Опел Омега

В 2112 СХ

1995

X20SE14340947

W0L000025S1233013

бензин

4

Форд Транзит

В 9134 СР

1996

TB34343

SFAEXXDJVETB34343

бензин

5

Форд Транзит

В 1841 СМ

1993

PM85320

WF0KXXGBVKPM85320

дизел

6

Форд Транзит 330

В 4732 РХ

2008

8B85275

WF0XXXTTFX8B85275

дизел

7

MAN 10.180

С 4643 МА

1991

1946108501F371

WMA4690409G55452

дизел

8

Зил 130 Г

В 7590 СМ

1987

829755

2592298

бензин

9

агрегат АД 100 - 3С

фабр.№ 2244

-

-

-

дизел

10

Моторна косачка MTD 53 SPO HW

MTD 53 SPO HW

-

-

-

бензин

11

Моторна косачка Husqvarna 125 R

Husqvarna 125 R

-

-

-

бензин

12

Моторна косачка Husqvarna 128 R

Husqvarna 128 R

-

-

-

бензин

13

Моторна косачка Oleo Mac Sparta 26

Oleo Mac Sparta 26

-

-

-

бензин

14

ГНВ 650

фабр.№ 2244 рег.№ ВН-96

-

-

-

дизел

15

КОМБИ - 350

фабр.№05/08/01/01 рег.№ШнПК003

-

-

-

дизел

16

Мерцедес Интуро

СА 9887 НА

2004

45794100055723

NMB61336813236042

дизел

17

Мерцедес Интуро

СА 9349 НА

2004

45794100055718

NMB61336813236043

дизел

18

Мерцедес Туризмо

С 1517 НК

2004

45794400038014

NMB613358113237360

дизел

19

Тойота Авенсис

С 8374 НХ

2004

1CDU065171

SB1BW56L40E040711

дизел

20

Тойота РАВ-4

С 4154 МС

2003

JTEHG20V106017226

1CDO230723

дизел

21

Тойота Корола

СА 7369 ВМ

2006

1ND0303239

SB1KC28E10F040472

дизел

22

Исузу Тюркоаз

С 1098 АР

2006

257159

NNAMMA4LE02000567

дизел

5-ТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - ОТДЕЛ „СЕВРОЗАПАДЕН”, ГР. ПЛЕВЕН

1

Пежо 307

СА 4783 ВТ

2006

10JB893011487

VF33H9HZG84831544

дизел

2

Фолксваген Поло

ЕН 7057 ВМ

2001

ARV129653

WVWZZZ6KZKR561615

бензин

3

ВАЗ 2121

РВ 6690 АС

2000

212135897057

XTA232900Y1471710

бензин

4

Рено Лагуна

ЕН 9097 АК

1994

F3RE722CO5089

VF1B56CKC12308708

бензин

5

Опел Астра

С 7404 ХА

1996

X16XEL02DY6175

W0L000051T2742092

бензин

6

Форд Транзит

С 9498 ХВ

1996

34327

SFAEXXDJVETB34327

бензин

7

Пежо 309

ЕН 3772 ВМ

1987

1CO3104677B

VF310CD9207317265

дизел

8

Моторна косачка Husqvarna

Корда /нож R123

-

-

-

бензин

9

Ел. агрегат

АД 16

-

-

-

дизел

10

Косачка “Партнер”

3.3KW/4.5 HP/

-

-

-

бензин

11

Косачка “Партнер”

3.3KW/4.5 HP/

-

-

-

бензин

12

Косачка МТD

РВ 2.6 KW/3.5HP/46 см

-

-

-

бензин

13

Мерцедес Интуро

СА 9887 НА

2004

45794100055723

NMB61336813236042

дизел

14

Мерцедес Интуро

СА 9349 НА

2004

45794100055718

NMB61336813236043

дизел

15

Мерцедес Туризмо

С 1517 НК

2004

45794400038014

NMB613358113237360

дизел

16

Тойота Авенсис

С 8374 НХ

2004

1CDU065171

SB1BW56L40E040711

дизел

17

Тойота РАВ-4

С 4154 МС

2003

JTEHG20V106017226

1CDO230723

дизел

18

Тойота Корола

СА 7369 ВМ

2006

1ND0303239

SB1KC28E10F040472

дизел

19

Исузу Тюркоаз

С 1098 АР

2006

257159

NNAMMA4LE02000567

дизел

6-ТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ”, ГР. СОФИЯ

1

Тойота Авенсис

С 2121 НХ

2004

1CDU059232

SB1BW56L20E036303

дизел

2

Тойота Авенсис

С 8374 НХ

2004

1CDU065171

SB1BW56L40E040711

дизел

3

Тойота РАВ-4

С 4154 МС

2003

JTEHG20V106017226

1CDO230723

дизел

4

Форд Транзит

С 9497 ХВ

1996

34347

SFAEXXDJVETB34347

бензин

5

Тойота Корола

СА 7369 ВМ

2006

1ND0303239

SB1KC28E10F040472

дизел

6

Пежо 307

СА 4784 ВТ

2006

10JB893011236

VF33HZC84831547

дизел

7

Мерцедес Интуро

СА 9887 НА

2004

45794100055723

NMB61336813236042

дизел

8

Мерцедес Интуро

СА 9349 НА

2004

45794100055718

NMB61336813236043

дизел

9

Мерцедес Туризмо

С 1517 НК

2004

45794400038014

NMB613358113237360

дизел

10

Форд Фиеста

СА 6896 АВ

2005

5C05677

WF0HXXGAJH5C05677

бензин

11

Дачия Логан

СА 7902 КХ

2007

K7JA710UD86381

UU1LSDEH38436870

бензин

12

Дачия Логан

СА 7897 КХ

2007

K7JA710UD846869

UU1LSDEH38436869

бензин

13

Дачия Логан

СА 7993 КХ

2007

K7JA710UD8436871

UU1LSDAEH38436871

бензин

14

Форд Мондео

С 2121 МК

1996

TA81035

WF0EXXGBBFTA81035

бензин

15

Исузу Тюркоаз

С 1098 АР

2006

257159

NNAMMA4LE02000567

дизел

16

Шкода Фелиция

СА 7458 НР

2001

7811353138447

ТМВЕЕА61317366150

бензин

17

Пежо 307

СА 8010 ВТ

2006

10JB893011151

VF33H9HZC84831548

дизел

18

агрегат

Вангард № 18HPV-TWIN

-

-

-

бензин

19

Трактор "Husqarna"

СН 160

-

-

-

бензин

20

Косачка “Гардена”

32ЕSW1014279

-

-

-

бензин

21

Косачка MTD

48 RO

-

-

-

бензин

22

Тример

“Гардена”

-

-

-

бензин

23

Тример

“Гардена”

-

-

-

бензин

24

Листо-духалка

-

-

-

-

бензин

25

Христорез

-

-

-

-

бензин

26

Фрезоелеватор за сняг

-

-

-

-

бензин


РАЗДЕЛ IV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА

Условия ЗА ВАЛИДНОСТ НА офертАТА
1. За участие в обществената поръчка участникът следва да представи оферта, изготвена при спазване на условията и изискванията на публичната покана, пълното описание на обекта на поръчката, техническото задание, техническите спецификации и настоящите указания за подготовка на офертата. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в публичната покана за обществената поръчка по реда, описан в настоящите условия.

2. Не се допускат варианти на офертите. Всеки участник може да представи само една оферта по публичната покана.

3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва, следното:

ИА „Военни клубове и военно – почивно дело”


гр. София, бул. ”Цар Освободител” № 7, сградата на Централен военен клуб
за участие в обществена поръчка с предмет: „Сервизно обслужване и ремонти (при необходимост) на автомобилна, градинска, специализирана (снегорини) и друга техника, включително агрегати (генератори) на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”,

за обособена позиция .................

(изброяват се обособените позиции, за които кандидаства участника)

_________________________________________________


име на участника
_________________________________________________
адрес за кореспонденция
_________________________________________________
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

4. Офертата се подава на български език. Когато участникът в обществена поръчка е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, посочените в т. 9 от настоящите Указания документи се представят в официален превод на български език, а документите, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

5. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа текста “Вярно с оригинала”. Задължително следва да има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв).

7. Представените образци към публична покана и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по представените образци, възложителят може да отстрани участника от процедура, поради несъответствие на офертата с изискванията на публичната покана.

8. Срокът на валидност на офертата трябва да бъде съобразен с определения срок в настоящите указания и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница