Образец д е к л а р а ц и яДата22.10.2018
Размер63 Kb.
#92310


Приложение № 1 към Заповед № РД-843/21.12.2017 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на образци на декларации по чл. 194б, ал. 1 от Закона за водите

ОБРАЗЕЦ


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 194б от Закона за водитеза водовземане от повърхностни / подземни / минерални / води

Подписаният..........................................................................................................................................,

в качеството ми на..............................................на………………………………………..….............,

ЕИК/БУЛСТАТ:.................., адрес за кореспонденция:.....................................................................,

електронен aдрес:……………………………...……, тел. за контакт:...............................................,

титуляр на Разрешително №………………/.................……за водовземане от повърхностни/ подземни / минерални / води (вярното се подчертава).

(Не се прилага за водовземане с цел електропроизводство от водноелектрическа централа),

Д Е К Л А Р И Р А М

Данни за изчисляване на дължимата такса за водовземане за периода 01.01…….…..г. – 31.12….…….... г. по разрешителното, както следва:При изчисляване на таксата по чл. 11 от Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, обн., ДВ, бр. 2 от 2017 г. (Тарифата) се прилага следната формула:

Т = E x W, където:

E - единичен размер на таксата по чл.12 от Тарифата;

W - размер на отнетия годишен воден обем за повърхностни и подземни води и на разрешения годишен воден обем - за минерални води.


Цел на водовземането

Единичен размер на таксата по

чл. 12 от Тарифата

Отнет годишен воден обем

По измервателно устройство №

По разрешено количество

-
куб.мДа/Не
□ Водовземането се осъществява от оператор на водоснабдителна или напоителна система за доставяне до различни потребители (абонати).


□ Наличие на регистрация по Схема на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS).
□ Наличие на действащо разрешително по глава седма, раздел II от ЗООС (комплексно разрешително) и изпълнение на условията в него.
□ При напояване - отнетият обем вода е по-малък от или е равен на обема вода, изчислен по съответните норми за водопотребление, определени в Наредба за нормите за водопотребление (ДВ бр.103 от 27.12.2016г.), за съответните култури.
□ При напояване - отнетият обем вода е по-голям от обема вода, изчислен по съответните норми на водопотребление, определени в Наредба за нормите за водопотребление (ДВ бр.103 от 27.12.2016г.), за съответните култури.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за отразени неверни данни в настоящата декларация.


Дата:................................. Подпис:......................................................

(име и длъжност)

Забележкa:

1. В случаите, в които титулярят на разрешителното за водовземане се представлява от повече от едно лице, които упражняват представителната власт само заедно, а не и поотделно, декларацията се попълва и подава от лицата, които заедно представляват титуляря.

2. Когато с едно разрешително са определени няколко цели на водовземане и не са монтирани отговарящи на изискванията измервателни устройства за измерване на ползваните количества за отделните цели, таксата се определя върху общото използвано количество и тази от разрешените цели на водовземането с най-висок единичен размер.

3. Размерът на дължимата такса, изчислена съобразно формулата, посочена в чл. 11 на Тарифата съгласно чл. 11, ал. 2 и чл. 12, ал. 3 - 5 от Тарифата, се умножава с корекционни коефициенти, както следва:

1,001 - при самостоятелно водоснабдяване (чрез собствени водовземни съоръжения);

0,7 - при напояване, когато отнетият обем вода е по-малък от или е равен на обема вода, изчислен по съответните норми за водопотребление, определени с Наредба за нормите за водопотребление (обн. ДВ бр.103 от 27.12.2016г.), за съответните култури;

1,3 - при напояване, когато отнетият обем вода е по-голям от обема вода, изчислен по съответните норми на водопотребление, определени с Наредба за нормите за водопотребление (обн. ДВ бр.103 от 27.12.2016г.), за съответните култури;

0,7 - когато водоползвателят е регистриран по Схема на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS);

0,7 - когато водоползвателят притежава разрешително по глава седма, раздел II от ЗООС и е изпълнил всички условия в разрешителното.

Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница