Информация за преценяване на необходимостта от овосстраница1/2
Дата31.03.2017
Размер413.52 Kb.
  1   2


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

на

инвестиционно предложение за изграждане

на
ЕДРОПЛОЩЕН ХИПЕРМАРКЕТ МАГАЗИН НА САМООБСЛУЖВАНЕ "КАУФЛАНД" в УПИ ІV276,224 кв.3, местност „ Цар Борис ІІІ, Район Красно село гр. София

Съгласно Приложение №2 ,чл.6.ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС

(обн. ДВ бр.25/2003г. , последно изменение ДВ бр.94 от 30.11.2012 год.) на основание чл.6,ал.1 от Наредбата за ОВОС

декември, 2015

I. Информация за контакт с Възложителя

 1. Име,седалище и ЕИН на Възложителя –

"Кауфланд България ” ЕООД енд КО КД гр. София,ул. “Скопие”№1А БУЛСТАТ: 131129282; представлявано от управителя Димитър Спасов

Пълномощник по провеждане на процедурата :

Мария Попмаркова2. Пощенски адрес: гр. София ул.” Ал. жендов” № 6

3.Телефон 02/ 8713741

4. E_mail: m_popmarkova@abv.bg

5.Лице за контакти: Мария Попмаркова

София,ул.” Ал. Жендов” №6 ет .3офис 308

Е-mail: m_popmarkova@abv.bg


II. Характеристика на инвестиционното предложение

Характеристиката за настоящото инвестиционно предложение е изготвена на основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и е съобразена с критериите заложени в чл. 93, ал.4 от ЗООС. Дейността на обекта, за която се изготвя инвестиционното предложение е включена в Приложение II към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС - т.10, буква „б”- „обекти с обществено предназначение, вкл. строителство на търговски центрове и паркинги”.
II.1. Резюме на предложението

Настоящето инвестиционното предложение се изготвя във връзка с издаване на разрешение за строеж за обект: ЕДРОПЛОЩЕН ХИПЕРМАРКЕТ МАГАЗИН НА САМООБСЛУЖВАНЕ "КАУФЛАНД" в УПИ ІV276,224 кв.3, местност „ Цар Борис ІІІ, Район Красно село гр. София -ново строителство.

Имотът е собственост на Кауфланд България ЕООД енд КО КД и се намира в гр. София ,УПИ ІV 276,224,кв.3, местност „ Цар Борис ІІІ“ Район Красно село. Отреденият парцел за реализиране на инвестиционното намерение е с площ от 20670м2

Съгласно визата за проектиране се предвижда да се изгради хипермаркет за хранителни стоки и стоки за бита.Към хипермаркета се предвижда обособяване на паркинг за клиенти със 265 паркоместа. Застроената площ на хипермаркета ще бъде 6485м2.

Инвестиционният проект за Хипермаркет „Кауфланд” ще се разработи съгласно фирмения стандарт, описан в „КАБА 2015”. На тази основа е проектирано ситуационното решение за разположение на обектите, съдържащо : • - Търговска сграда със склад зареждане

 • Навес-козирка към търговска сграда с места за колички за пазаруване и стойки за велосипеди

 • Павилион за закуски (имбис) в непосредствена близост до главния вход извън главната козирка

 • Паркинг за клиенти – 265 броя

 • Вход-изход паркинг за клиенти, предвиден в югоизточната част на парцела ,достъпен от вътрешно-локална улица.

 • Вход-изход към стопански двор, предвиден в югоизточната част на парцела ,достъпен от вътрешно-локална улица.

 • Стопански двор с рампа за зареждане

 • КТП - разположено в парцела в близост с техническите помещения.

 • Спринклерен резервоар

 • Рекламен пилон с височина 22 м

 • Рекламно съоръжение с височина 9 м

 • Рекламно-информационна табела за отдаване под наем

 • Водомерна шахта

Търговската сграда на хипермаркета ще бъде разположена в североизточната част на парцела. В нея ще бъдат предвидени:

- магазин на самообслужване - за продажба на готови хранителни стоки -85% и промишлени стоки -15% в главната си търговска зала.

-търговски площи в сградата за отдаване под наем/концесионери/ за продажба на дребни стоки и услуги.

- помещения за персонала

- технически помещения на сградата.

- складова зона с рампа за зареждане

Застрояването в парцела ще е свободно,като ще са спазени линиите на застрояване съгласно ПУП. Разположението на съоръженията и инсталациите ще е съоброзено със сервитутите на подземни и надземни комуникации.

Освен паркинга за клиенти, в северозападната част на парцела се предвижда да има стопански двор с рампа за зареждане.Рампата за зареждане към сградата на магазина ще бъде реализирана на 1.20м над прилежащия терен.Достъпът до стопански двор и рампа зареждене ще се осъществява от вътрешна алея, собственост на продавача на имота. Останалата площ от определения парцел ще се благоустрои и озелени.

В гореспоменатия имот се предвижда обособяването на паркинг за клиентите на хипермаркета с 265 паркоместа, от които 12 броя ще са предназначени за лица в инвалидни колички и 9 броя за майки с детски колички.

Входът за клиенти на хипермаркета се предвижда да бъде от вътрешна локална улица тангираща с парцела от югозапад. В северната част на парцела ,при спазване на нормативните отстояния ще бъде разположен КТП (трансформаторен пост, обособен в самостоятелна затворена постройка), както и подземен спринклерен резервоар.

В района на бъдещия обект има изградена инфраструктура - водопровод, канализация, електрификация и телефонизация.

Обектът е разположен в урбанизирана среда и няма проблеми за захранване и свързване с мрежи на техническата инфраструктура- вода, канал, електроенергия, телефон, интернет.

Приетото решение не води до промяна на цялостния план на територията и на изградената улична мрежа.

Проектирането, изграждането и експлоатацията на хипермаркета ще бъде съобразено с изградената в близост до площадката инженерна инфраструктура.II.2 Доказване на необходимостта от инвестиционно предложение

Информацията за инвестиционното предложение е изготвена в съответствие с изискванията на ЗООС и на основание чл. 81, ал. 1, т. 2 е съобразена с критериите заложени в чл. 93, ал.4 от ЗООС за обекти с обществено предназначение, вкл. строителство на търговски центрове и паркинги съгласно т.10 “б” от Приложение II към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС.

Имотът е собственост на възложителя и неговото местоположение е подходящо за реализиране на инвестиционното предложение.

Основните мотиви за необходимостта от реализацията на инвестиционното предложение включват: подходяща среда - градска;

-транспортно-комуникационна обезпеченост;

-одобрена градоустройствена процедура;

-район с изградена инженерна инфраструктура;

-имотът не попада в обхвата на защитени територии и защитени зони;

-възможност за задоволяване на търговските потребности на населението в район Красно село. Реализирането на инвестиционното предложение ще има положително въздействие от гледна точка на социално-икономическите условия в района. Изразява се в разкриване на временни работни места на етап проектиране и строителство – осигурява се временна работна заетост на проектантски и строителни фирми и разкриване на постоянни работни места на етап експлоатация.

Парцелът за инвестиционното предложение попада в урбанизирана територия на гр. София. Разположен е на бул. Тотлебен. Близостта до голяма комуникационна артерия, обуславя необходимостта от изграждане на търговска сграда. Изграждането на Хипермаркет „Кауфланд” ще доведе до развитието и ще помогне за благоустрояването на територия, чието досегашно ползване е било предимно промишлено.. В социо-културно и икономическо отношение положително въздействие върху района ще окаже откриването на нови работни места.

При нормална експлоатация на обекта, екологичните условия в района няма да бъдат нарушени.

II.3 Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Обектът ще бъде самостоятелен и не е свързан с други планирани дейности.

Спазени ще са всички изисквания на Наредба №7 на МРРБ от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на територията (посл. изм. ДВ бр. 41 от 2008 г.),

В близост до площадката има изградена инженерна инфраструктура.

Изграждането на бъдещия обект ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията и всички други действащи закони и подзаконови актовеII.4 Подробна информация за разгледани алтернативи

Няма разгледани алтернативи, тъй като теренът е собственост на възложителя . “Нулева” алтернатива ще означава имотът да остане незастроен и хипермаркета да не бъде реализиран.

Теренът е преобладаващо равнинен и е подходящ за изграждането на обекта.

Околното застрояване не създава нито функционални, нито обемно-пространствени конфликти с бъдещия обект.

Имотът има добра визия откъм основните подход към сградата.

II.5 Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителство

Бъдещият обект:ЕДРОПЛОЩЕН ХИПЕРМАРКЕТ МАГАЗИН НА САМООБСЛУЖВАНЕ "КАУФЛАНД" ще се реализира в УПИ ІV276,224 кв.3, местност „ Цар Борис ІІІ, Район Красно село гр. София .

Площадката на инвестиционното предложение хипермаркет "Кауфланд" с паркинг за 265 места се намира в урбанизираната част на гр. София, на оживена комуникационна артерия.

Местата за паркиране и гариране ще бъдат съобразени с Наредба №2 /ДВ. бр.86 от 2004г/ - за планиране и проектиране на комуникационно – транспортни системи на урбанизираните територии . Предвидени са около 265 места, при размери на едно паркомясто - 2,50/5м, а ширина на основната автомобилна алея - 7,60, а на второстепенната алея - 7,00 м.

Теренът на площадката е достатъчен за извършване на строителните работи и за временно съхранение на земните маси от изкопните работи и строителните отпадъци, формирани по време на строителството.

Не е необходимо и не се предвижда използването на допълнителна площ за временни дейности.
II.6.Описание на основните процеси /по проектни данни/, капацитет

Инвестиционното предложение се изготвя във връзка с издаване на разрешение за строеж на обект „ ЕДРОПЛОЩЕН ХИПЕРМАРКЕТ МАГАЗИН НА САМООБСЛУЖВАНЕ "КАУФЛАНД" в УПИ ІV276,224 кв.3, местност „ Цар Борис ІІІ, Район Красно село гр. София -ново строителство.

Имотът е собственост на Кауфланд България ЕООД енд КО КД и се намира в гр. София ,УПИ ІV 276,224,кв.3, местност „ Цар Борис ІІІ“ Район Красно село. Отреденият парцел за реализиране на инвестиционното намерение е с площ от 20670м2

Съгласно визата за проектиране се предвижда да се изгради хипермаркет за хранителни стоки и стоки за бита.Към хипермаркета се предвижда обособяване на паркинг за клиенти със 265 паркоместа. Застроената площ на хипермаркета ще бъде 6485м2.

В инвестиционната програма се предвижда изграждането на търговска сграда със стандартни зони:Търговска зона , която включва:

 • покрит навес с място за колички за пазаруване и велосипеди пред главния вход на сградата

 • входно предверие

 • разпределителна улица (пасаж) по цялата ширина на магазина, санитарни възли за клиенти и помещение за почивка

 • зона за обслужване на клиентите

 • главна търговска зала на самообслужване, в която ще бъдат наредени стокови стелажи и съоръжения за продажба на самообслужване на хранителни стоки - пакетирани стоки, хляб и хлебни изделия, включително хлебни изделия , приготвени на място от готово замразено тесто), предварително транжирано и пакетирано месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, замразени и охладени пилета, пилешки полуфабрикати и субпродукти, колбаси, замразена и пакетирана риба, пакетирани захарни изделия, безалкохолни и алкохолни напитки, консерви, зеленчуци (85% от асортимента) и промишлени стоки - облекло и обувки, железария, спортни стоки, авто аксесоари, козметика, цигари (15% от асортимента)

 • специален щанд за продажба на сирена , колбаси и риба

 • пекарна

 • касова зона

 • информация и място за съхранение на личен багаж

 • зона за търговски площи, отдавани на концесия - в тях ще се продават дребни промишлени стоки (цветя, дрехи, обувки, козметични продукти, цигари, вестници), хранителни стоки (хляб и тестени изделия, предварително заготвени ястия, затоплени на място) и ще се извършват битови услуги (например ключарско ателие)

 • щанд за търговия и склад за съхранение на пиротехнически изделия, които ще се продават през месец декември преди Новогодишните празници.

 • павилион за бързи закуски, приготвени на място (ястия, изпечени на скара предварително заготвени в топлите щандове на магазина, хляб и безалкохолни напитки) - в непосредствена близост до главния вход на хипермаркета. Павилионът е част от цялостния търговски комплекс, за неговото присъединяване към инженерните площадкови мрежи са оставени изводи за вода, канал и електричество. Екологично замърсяване от павилиона няма да има, отпадъчните води ще се заустват след преминаване през мазниноуловител в гродската канализация.


Складова зона със спомагателни помещения

 • склад - различните типове стоки /хранителни и битови/ се разделят и разпределят в търговската и складовата зона в зависимост от изискванията за тяхното съхранение

 • помещения за приемане на стоки и измиване на колички

 • хладилни камери за съхраняване на определени стоки

 • рампа празен амбалаж

Административна зона

 • административно - битови помещения за ръководния персонал и служителите в магазина, включително и санитарни възли

Предвиденият капацитет на търговския център e 325 обслужени клиенти на час.

Дейности, които ще се извършват на територията на обекта, са:

-Строителство на търговски хипермаркет с прилежащите обслужващи и второстепенни съоръжения и открит паркинг за клиенти

-Експлоатация на гореспоменатите обекти според предназначението им - търговия с готови и пакетирани хранителни продукти и стоки за бита.ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Обектът е разположен в урбанизиран среда и няма проблеми за захранването и свързването с мрежи на техническата инфраструктура- вода, канал, електроенергия.При започване на проектирането ще бъдат сключени предварителни договори с ЧЕЗ и Софийска вода, Водоснабдяване

Захранването на обекта с вода за питейно-битови нужди и противопожарни нужди ще се реализира от съществуващ водопровод. Общото оразмерително водно количество за обекта ще е 12.50л/ сек(необходимите максимални часове водни количества са определени от Наредба №4 от 17.06.2005т,Приложение №3 към чл.18,ал.2 т. 14.1- магазин за хранителни стоки.)

Съгласно Наредба Із-1971от05.06.2010г. за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар сградата ще е осигурена с инсталация за автоматично пожарогасене и пожарни кранове за ръчно пожарагасене и външно пожарогасене с пожарни хидранти. Необходимите водни количества за спринклерната инсталация, ще се акумулират в спринклерен резервоар, разположен в северната част на парцела в близост до помещение КСК.

Съществуващите улични водопроводи са с достатъчен капацитет, за доставяне на необходимите водни количества за нуждите на инвестиционното предложение.

Канализация

В района има изградена смесена канализационна мрежа.Във връзка с това ,че диаметърът на канализацията ,минаваща пред парцела е ф300, съгласно предписание на Софийска вода и НАГ на база идеен проект се предвижда етапно изграждане на нова канализация в локалното платно на бул.Тотлебен . • Изграждане на уличен канал клон 12–КА по „северното“ локално улично платно на булевард „Ген. Е.И.Тотлебен“ с диаметър Ø600мм и дължина от около 150м от сградно канализационно отклонение на Кауфланд (УПИ IV-276,224) западно от О.Т.116а през О.Т. 119а до около 15м. източно от О.Т. 119а до заусването на новия уличен канал в съществуващия уличен канал с диаметър ф500 /Б/; както и Изграждане на уличен канал клон 6-Н по „северното“ локално улично платно на булевард „Ген. Е.И.Тотлебен“ с диаметър Ø500мм и дължина от около 65м от около 10м западно от западната регулационна граница на УПИ IV-276,224 (в района на новото кръстовище по т. 1 по-горе) до новия уличен канал по т. 4 по-горе западно от О.Т.116а заедно с подготовка за заустването на Вътрешноимотната алея, осигуряваща връзката на УПИ IV-276,224 и УПИ II -276,224 с новото кръстовище по т.1 по-горе.

На територията на площадката канализацията се предвижда да бъде разделна за битови, технологични и отпадъчни води.Последният участък пред включване в уличната канализационна мрежа провежда смесени отпадъчни води, които ще се заустват в съществуваща шахта на градската канализация.Отпадъчните води, съдържащи мазнини ще се пречистват през мазниноуловители, разположени извън сградата.Пречистените води ще се включват в битовата канализация на площадката.

Очакваните отпадъчни водни количества ще са 440л/сек.дъждовни води и 6.17л/сек БФВ. Приемник на отпадъчните води е наличната канализационна мрежа на гр. София.Електроснабдяване

Електроснабдяването на обекта ще се осъществи,чрез полагане на нови кабелни линии СрН-10кV от ТП „ Тотлебен 34ІІ“ и до ТП „ Тотлебен 24“.Кабелите ще се изтеглят в съществуваща тръбна мрежа на ЧЕЗ Електроразпределение, а в участъците в които такава липсва ,ще се положат нова канална мрежа.

За обекта се предвижда изграждане на собствен трафопост с мощност 800кVA.Хипермаркетът ще се захрани от новоизградения трафопост посредством кабели, изтеглени в тръбна мрежа в границата на площадката.

Районното осветление на прощадката ще се изпълни с осветителни тела ІР-54 с лед осветление, монтирани на горещо поцинковани осветителни стълбове с височина 10м., като 1 м от тях ще се замонолити под терена.

Предвидено е изграждането на рекламен пилон в границите на парцела, до които се предвижда ел. захранване за осветление.


 • Рекламен пилон с височина 22 м

 • Рекламно съоръжение с височина 9 м

 • Рекламно-информационна табела за отдаване под наем

 • Външно кабелно захранване и КТП 800/KVA

Телефонна инсталация

Телефонното захранване на обекта ще се реализира с 50 чифтов телефонен кабел, който ще се изтегли в новоизградена тръбна мрежов границите на парцела.Отопление

Предвижда се сградата да бъде отоплявана за сметка на отпадната топлина от хладилните инсталации чрез междинни топлообменници фреон-вода, присъединени към хладилната инсталация. За летен режим се предвижда допълнителна термо помпена инсталация осигуряваща ледена вода за охлаждане. Междинните топлообменници, циркулационните помпи, спирателната и регулираща арматура ще са разположени в техническо помещение .

Отоплителната инсталация ще е нискотемпературна с параметри на топлоносителя 30/40оС. Охлаждането става с ледена вода 6/12оС за вентилационната камера и таванните касети и 16/21оС за подовите серпентини на индустриалното подово отопление.

Обезопасяването на инсталациите ще става чрез затворени мембранни разширителни съдове. За всеки пластинчат топлообменник фреон – вода ще е предвиден по един разширителен съд, обезопасяващ единствено топлообменника и прилежащите тръбопроводи до първата спирателна арматура. Отделно за цялата инсталация ще е предвиден общ мембранен разширителен съд, присъединен към разпределителните колектори.

За плавната работа на хладилните машини и акумулирането на енергия ще е предвиден буферен съд с обем 3000л.

Първоначалното пълнене на инсталацията ще става през шибър 3/4” разположен в техническото помещение и свързан чрез тръбна връзка с водопровода на сградата.

По време на работа на инсталацията, автоматичното и допълване ще става с помощта на автоматична допълваща група - 1/2”, разположена непосредствено до разширителният съд в техническото помещение.

За дрениране на инсталацията, във всички най-ниски точки на съоръженията и тръбните връзки ще са предвидени дренажни вентили, а за обезвъздушаването им съответно в най-високите - автоматични обезвъздушители.

Отоплението на цялата сграда е площно подово.

За битовите помещения е предвидено подово лъчисто отопление с допълващи радиатори. Подовото отопление ще се монтира върху стоманобетонна плоча и топлоизолация. Управлението на температурите в помещенията става с термостатичен вентил за всяка серпентина, монтиран в мултибокс. Радиаторите ще се управляват чрез термостатични глави на радиаторния вентил. Отоплителните тела в сухите помещения ще са стоманени панелни, а във влажните /сервизни възли/ алуминиеви глидерни.

За търговската зала, зона хладилни витрини и продажба сирене и колбаси, склад, зеленчуци и плодове, пасаж, виндфанг, концесионери и тоалетни клиенти е предвидено индустриално подово отопление. Отоплителните серпентини ще се монтират в подовата стоманобетонна плоча преди изливането на бетона. Оразмеряването на отоплителната инсталация ще е направено на база данни на производителя UPONOR и задание на инвеститора. Захранването на серпентините ще става по система тип „Тихелман”. Разпределителните колектори на индустриалното отопление ще се монтират на стените на указаните в проекта места на височина минимум 4,5м, с изключение на тези за зона Хладилни витрини, които се монтират на височина 2,6м. Всеки разпределителен колектор ще е комплектуван с тръбна циркулационна помпа, байпасна връзка, спирателна арматура, термодатчик.

Тръбите за индустриалното подово отопление ще са от омрежен полиетилен PE-Xa с допълнителен слой за дифузна бариера и защитен филм от PE срещу механични наранявания на тръбата.

За виндфанга са предвидени 2 бр. топловъздушни завеси с топлинна мощност от 25kW, всяка. Завесите ще са оразмерени за нискотемпературен източник 30/40оС. комплектовани са с 5 скоростни вентилатори и защита от замръзване.

Целият процес от приемането на продуктите, разполагането им в складовата зона, разделното им разполагане в търговската зала по вид стока, проверка на темтературен режим и всички мерки за контрол и гарантиране на безопасността на храните, ще бъде подробно разработен в Програми за добри търговски и добри хигиенни практики и НАССР система, внедрени в търговския магазин.Хладилното обзавеждане на обекта ще бъде с вградени хладилни агрегати. Хладилния агент за +-совите камери е фреан R134A, а на минусовите –R744.
Инсталации

Предвижда се изграждане на силнотокови и слаботокови инсталации в сградата., както и обособяване на следните технически помещения: • Техническо памещение за отоплението и охлаждане -ККW

 • Климатична инсталация-сектор месо и деликатеси

 • Спомагателни вентилационни системи

 • Противодимна вентилация

 • Конвекторна отоплителна инсталация

 • Система за охлаждане с таванни конвектори.

Дейностите, които ще се извършват на територията на обекта, са: 1. Строителство на търговски хипермаркет с прилежащите обслужващи и второстепенни съоръжения и открит паркинг за клиенти

 2. Експлоатация на гореспоменатите обекти според предназначението им - търговия с готови и пакетирани хранителни продукти и стоки за бита.

Изграждането на водопроводните и канализацонни отклонения ще бъдат решени с работното проектиране.

Имотът ще бъде озеленен предимно с висока растителност, докато в представителната предна част се предвижда засаждането на цветя и храсти, за да не се скрие сградата

В обекта няма да бъде изграждан собствен водоизточник.

Теренът на площадката е достатъчен за извършване на предвидените дейности.

II.7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Местоположението на площадката е подходящо от гледна точка на пътно - транспортната обстановка в района.

Зоните за автомобилно движение ще са покрити с асфалтобетонна настилка.

Площадката на инвестиционното предложение е свързана със съществуващата регионална пътна мрежа и задоволява напълно нуждите на инвеститора. До площадката е предвиден достъп за клиенти от бул. Тотлебен.

Местоположението на площадката е подходящо от гледна точка на пътнотранспортната обстановка и безопасност на клиентите. Проектното решение не води до промяна в предвижданията на приетия цялостен транспортен план на територията.

II.8. Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

В обхвата на работния проект ще се съдържат подробни разработки, касаещи реализацията му и план за безопасност и здраве.

Технологичното оборудване ще бъде фабрично обезопасено и предпазно заземено съгласно правилата. Хладилното обрудване да бъде на отделен токов кръг.

Търговското оборудване – стелажи, маси и т.н., ще бъде изпълнено без остри ръбове.

Производителите и вносителите на оборудването ще осигурят техническа документация и инструкции за работа, преведени на български език с всички необходими данни и изисквания свързани с безопасната им експлоатация, поддръжка и ремонт. Работните помещения ще са с достатъчна площ, височина и въздушно пространство, позволяващи на работещите да изпълняват работата без рискове за безопасността, здравето и доброто им самочувствие. Свободната незаета област на работното място ще е оразмерена така, че да осигури достатъчно свобода за движение на работещите при изпълнение на работата.

Санитарно хигиенните изисквания към технологичното оборудване ще са заложени при избора му – всички повърхности да бъдат изпълнени от миещи се материали, конструкцията да не позволява задържане на нечистотии. Количките за транспортиране на хранителни продукти и за пазаруване ще отговарят на същите изисквания. Подовете ще бъдат изпълнени от влагоустойчиви лесно почистващи се покрития.

При изграждането на обекта ще бъдат спазвани изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

Постигането на целите на проекта ще стане в една фаза за срок от 6 месеца и включва • Изграждане на основните сгради и съоръжения.

 • Изграждане на уличен канал клон 12–КА по „северното“ локално улично платно на булевард „Ген. Е.И.Тотлебен“ с диаметър Ø600мм и дължина от около 150м от сградно канализационно отклонение на Кауфланд (УПИ IV-276,224) западно от О.Т.116а през О.Т. 119а до около 15м. източно от О.Т. 119а до заусването на новия уличен канал в съществуващия уличен канал с диаметър ф500 /Б/; както и Изграждане на уличен канал клон 6-Н по „северното“ локално улично платно на булевард „Ген. Е.И.Тотлебен“ с диаметър Ø500мм и дължина от около 65м от около 10м западно от западната регулационна граница на УПИ IV-276,224 (в района на новото кръстовище по т. 1 по-горе) до новия уличен канал по т. 4 по-горе западно от О.Т.116а заедно с подготовка за заустването на Вътрешноимотната алея, осигуряваща връзката на УПИ IV-276,224 и УПИ II -276,224 с новото кръстовище по т.1 по-горе.

 • Изграждане на кабелна канална мрежа- 10кV.

 • Озеленяване и благоустрояване на площадката.

Строителството на обектите ще започне след получаване на разрешение за строеж.

Обектът ще влезе в експлоатация след получаване на разрешитерно за ползване.

Експлоатацията на обекта е свързана с търговия и съпътстващите дейности по организация на търговския процес.

Възложителят няма програма за закриване, възстановяване и последващо използване на обекта.


II.9. Предлагани методи на строителство

Носещата конструкция на сградата ще бъде скелетна, сглобяема, изпълнена от готови, заводски произведени, стоманобетонови елементи. • Сглобяеми фундаменти

 • Сглобяеми колони, разположени в напречни оси 7,60m. Размерът на външните колони е 60/60cm, а на вътрешните 70/70cm.

 • Предварително напрегнати греди с дължина 25,20m и греди по контура на сградата с дължина 6,30m.

 • Напрегнати столици през 6,30m с дължина 15,20m.

 • Цокълните панели, предназначени за монтаж околовръст на сградата, са топлоизолирани и са до кота + 1,00.

От кота + 1,00 на цокълните панели нагоре, в различни участъци на сградата съгласно заданието на Възложителя, са предвидени три типа ограждащи стени.

I тип – Топлоизолирани стоманобетонови самоносещи панели, закрепени за външните колони до корниза- тези панели са предвидени в зоната на склада.

II тип – Стени с полиуретанов панел- RUUKKI с дебелина 18 см., предвидени за хоризонталин монтаж.

III тип – Фасадна стена, състояща се от: • стоманобетонов самоносещ панел, закрепен от колона до колона

 • топлоизолация от външната страна, закрепена към стоманобетоновия панел по топлотехнически изчисления

 • окачена фасада от етернит - таза фасада е предвидена по цялото проежение на главната козирка.

Покривът на сградата ще е плосък изпълнен със следните материали:

 • Покривна конструкция от предварително напрегнати главни греди и ненапретнати столици боядисани в RAL9001

 • LT ламарина с височина на вълната 16сm боядисана отдолу в RAL9006

 • Пароизолация от полиетиленово фолио

 • Три пласта твърда минерална вата с плътност 150 – 165kg/m3

 • Хидроизолация от поливинилхлоридно фолио - 1.5mm

Всички покривни детайли са фирмени - закрепване на минерална вата, полагане на хидроизолация, оформяне на фуги, отвори и стойки по покрива, бордове, холкери и др. Отводняването на покрива е вътрешно, постредством водосточни тръби, вградени в колоните.

Наклонът за отвеждане на водата от покрива е 3%.

Предвидени са аварийни барбакани.

Отводняването на главната козирка е с водосточни тръби, разположени във фасадните колони вътре в сградата.


II.10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

По време на строителството и експлоатацията на обекта ще се използва вода за питейно-битови нужди и ПП нужди,чрез водопроводно отклонение от съществуващ уличен водопровод.

Една част от земните маси от изкопните работи ще се използва за подравняване на площадката и оформяне на тревните площи. По-голямата част ще се извозва на депо за земни маси.

По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората. 1. По време на строителството на сградите и съоръженията ще бъдат ползвани следните ресурси:

Природни ресурси:

- вода

Максималният дебит ще бъде 0,9 л/с (за 90-100 работника). Обектът има техническа възможност и ще бъде захранен с вода съгласно БДС.

Други ресурси:

- електроенергия – предвидената мощност е 50 kWСтроителни материали:

- профилна, листова и прътова стомана

- стоманобетон

- стъкло, цимент, вар, тухли,гипсОборудване

- оборудването е типово и ще се доставя от фирмата инвеститор. 1. По време на експлоатацията на обекта ще бъдат ползвани следните ресурси:

- електроенергия – предвиден е трансформатор с мощност

800 kWА


- вода – за битово-питейни нужди и пожарогасене са предвидени водни количества от 12,5 л/с.
II.11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране

Отпадъци при строителството и експлоатацията на обекта съгласно изискванията на Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците са:

При строителството на обекта ще се формират следните отпадъци:

Смесени отпадъци от строителни материали с код 17.09.04

 • свойства - неопасни

 • начин на третиране - събиране и извозване на определено от общинските органи място

Земни маси – от изкопни работи с код 17.05.04

 • свойства - неопасни

 • начин на третиране - събиране и извозване на опре-

делено от общинските органи място на излишните земни маси и за обратна засипка

При експлоатацията на обекта ще се формират следните отпадъци:Смесени битови отпадъци с код 20.03.01

- свойства - неопасни

- начин на третиране - събиране и извозване на

договорни начала от

лицензирани фирми.

Хартиени и картонени опаковки с код 15.01.01

- свойства - неопасни

- начин на третиране - събиране и извозване на

договорни начала от

лицензирани фирми.

Пластмасови опаковки с код 15.01.02

- свойства - неопасни

- начин на третиране - събиране и извозване на

договорни начала от

лицензирани фирми.

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак с код 20.01.21

- свойства - опасни

- начин на третиране - събиране и извозване на

договорни начала от

лицензирани фирми.
Смесените битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще се извозват на депо от оторизирана фирма – съгласно сключен договор.

Не се предвижда допълнителна преработка на посочените отпадъци.

Количестото генерирани отпадъци ще са фунция от търговската дейност на обекта.

Основните отпадъци ще са опаковки от хартия и велпапе, които преди изнасяне ще се балират с помощта на балир преса.

Месото с изтекъл срок на годност ще се съхранява във фризер и ще се събира и транспортира от екарисажа по установен график. Инвеститорът ще има сключен договор с екарисаж за извозване на хранителните отпадъци.II.12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

Мерките за ограничаване на вредното въздействие върху околната среда ще бъдат насочени към осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, липса на аварийни ситуации по време на изграждането и експлоатацията на обекта, осигуряване на пожарна безопасност, спазване на хигиенните изисквания, правилно събиране, съхраняване и транспортиране на отпадъците, контрол върху количеството и състава на отпадъците и отпадъчните води.

За намаляване на риска от аварии ще се спазват експлоатационните изисквания и технологичния режим на работа, правилното обслужване на машините и съоръженията от работници, които ще са инструктирани по БХТПБ. Инвеститорът ще изготви и утвърди финансово обезпечена програма за поддържане и привеждане на дейността на обекта в съответствие с нормативната уредба по опазване на работната околна среда.

Одобрените проекти за строителство и предвидените в тях указания ще бъдат стриктно спазвани при изграждането и експлоатацията на обекта.II.13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение

Исканата информация по тази точка касае добива на подземни води за битови и ПП нужди, изграждането на нови вътрешни и външни ВиК мрежи, изграждането на площадкова разделна канализация и отвеждането и за евентуалното пречистване на отпадъчните води - битови и дъждовни /в зависимост от издаденото от компетентните органи разрешително за заустване/.

Захранването на обекта с вода ще се извършва от съществуващ водопровод чрез водопроводно отклонение .

На площадката ще бъде изградена разделна канализация. Битово-фекалните води от санитарно-битовите възли и търговската част ще се заустват в площадкова канализация и оттам в съществуваща градска канализация.

Дъждовните води, формирани от покрива на сградата ще се събират и отвеждат в площадковата канализация и оттам в градска канализация.

Електрозахранването на обекта ще бъде осъществено от собствен трафопост.

Не се предвижда добив на строителни материали .


II.14.Необходимостта от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

Освен нормативно заложените в ЗУТ стандартни процедури /съгласувателни писма от ВиК, Електроразпределение, РСПБЗН, РЗИ, КАТ и др./ пряко свързани с инвестиционното намерение са и следните разрешителни:

- Разрешително за дейности с отпадъци, съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците - ЗУО /2012г./

-Разрешително за извозване на земни маси и строителни отпадъци.

За реализиране на инвестиционното намерение собственикът следва да осигури:


 • Разрешение за строеж на хипермаркет и трафопост.

Няма да се яви необходимост от други разрешителни произтичащи от нормативната уредба, касаеща опазването на околната среда.

II.15 . Замърсяване и дискомфорт на околната среда

Предвиденото от възложителя инвестиционно предложение за изграждане на хипермаркет не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района както по време на строителството, така и по време на експлоатацията. При разработването и одобряването на работните проекти ще бъдат заложени мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Изграждането на обекта ще бъде свързано с извършване на изкопни, насипни, асфалтополагащи строителни работи и транспорт.

Не се предвижда използване на горивни процеси по време на строителните работи. Ще се използва основно електроенергия.

Атмосферни емисии, различни от съществуващите, ще се формират само по време на строителството. Последните ще бъдат главно прахови емисии, формиращи се при изкопните работи и евентуално би могло да се очаква отделяне на полиароматни въглеводороди, формиращи се при полагане на асфалтобетонова смес.

Емисионното въздействие вследствие извършването на строителни работи и асфалтополагане непосредствено до работната площадка би могло да бъде значително, но кратко по време. На разстояние около 100м, въздействието върху атмосферния въздух ще бъде незначително.

Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане, както и зоните на разпространение и обхвата на това емисионно въздействие ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работната площадка. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района.

Предвиденото от възложителя инвестиционно предложение за изграждане на хипермаркет не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района.

От реализирането на обекта /строителство и експлоатация/ не се очакват вредни физични фактори - шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения.
II.16 . Риск от инциденти

Очакваните рискови фактори водещи до увреждане на здравето на хората са:

а) По време на изграждане на обекта - изграждането на супермаркета е свързано с изпълнение на изкопни работи, строителни работи, монтаж на съоръжения, транспорт на материали, машини и др. Строителните, монтажните и транспортните работи могат да бъдат източник на следните въздействия:


 • шумово въздействие;

 • локално замърсяване с отработени газове;

 • запрашаване на средата;

 • възможни натравяния (при работа с бои, лакове, асфалтови смеси и др.)

 • вибрации (при работа на строителните машини и транспортната техника).

б) По време на експлоатация на обекта рисковите фактори са свързани с техническата изправност на работещите машини и съоръжения в обекта, за което трябва да се предвиди:

 • поддържане в постоянна изправност на площадковата канализация;

 • подържане в добро техническо състояние на електрическата и ОВ инсталация;

 • текущ преглед и поддръжка на всички видове технологично оборудване.

Съществува риск от злополуки по време на строителството, както и при експлоатацията на обекта - основно от пожари, които могат да навредят на здравето на хората или на околната среда, но той е в пряка зависимост от мерките, заложени в Работния проект и Правилниците, както и от квалификацията и съзнанието за отговорност на обслужващия персонал.


Каталог: userfiles -> files
files -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
files -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
files -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> I общи разпоредби Ч


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница