Информатика Банкова услуга разплащателна сметка за физически лицаДата14.01.2018
Размер279.71 Kb.
#46754


Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Стопански факултет

sofia university

Информатика

Банкова услуга - разплащателна сметка за физически лица


Изготвил: Теодор Младенов Младенов

Факултетен №: 700497
Преподавател: ас. Албена Антонова


гр.София

15.11.2011г.


Съдържание

УВОД 2

Маркетинг 5

Маркетингово проучване 5

Разработване на маркетингова стратегия 10

Организация и правно регламентиране на дейността 11

Финансова част 16

Допълнителна информация 18

Финансов резултат 19

Основни фактори и тенденции, определящи търсенето и предлагането на разплащателни сметки 19

Заключения, изводи и тенденции 20

Използвана литература 21
УВОД

Банките са едни от участниците при осъществяване на стоково-паричното обръщение в националното стопанство. Те са посредници при движението на паричните средства и капитали между икономическите субекти. Ролята на банките при безкасовите плащания е изключително важна, защото така се: • ускорява паричното обръщение;

 • намаляват се приходите на паричното обращение;

 • създават условия за по-голяма сигурност при извършване на разплащанията между икономическите субекти;

 • спомага за развитието на парично-кредитните отношения, банковата система и икономината като цяло.

С разкриването на банкови сметки банките удовлетворяват разнообразните потребности на своите клиенти. Целта на този бизнес проект е подобряване компонентите и ефективността на банковата услуга откриване, водене и закриване на разплащателна сметка на физически лица, с което ще се постигне:

 • повишаване на банковата ликвидност

 • повишаване на банковата печалба

 • привличане на капитал

 • оптимизиране на разходите

Тази цел ще се реализира чрез изпълнението на следните основни задачи:

  1. Набиране и анализ на възможно най-пълна информация, свързана с процедурата по откриване, водене и закриване на разплащателна сметка на физически лица, което включва:

   • Набиране на информация, свързана с условията, тарифата, промоциите, допълнителните услуги и гаранциите на предварително избрани за проучване реални търговски банки

   • Набиране на информация относно рекламния им сайт в интернет

   • Проучване на документите, свързани с процедурата по откриване, водене и закриване на разплащателна сметка на физически лица

   • Анализиране показателите, свързани с конкурентноспособността на предварително избраните за проучване реални търговски банки

   • Изготвяне на таблица за сравнителна характеристика на показателите

  1. Сегментиране на пазара с цел определяне на целева група, което включва:

   • Изготвяне на анкетна карта на сегментирания пазар

   • Представяне в табличен вид основните сегменти

 1. Проучване на потребителското поведение чрез използване на анкетен метод, което включва

 • Изготвяне на анкета за проучване на потребителското търсене

 • Проучване на основните потребители на услугата откриване, водене и закриване на разплащателна сметка на физически лица

 1. Обобщаване и анализ на разултатите от маркетинговото проучване

 2. Определяне нормативната уредба, регулираща откриване, водене и закриване на разплащателна сметка на физически лица; Определяне правният статут на предварително избраните за проучване реални търговски банки

 3. Изготване на проект за подобряване компонентите и ефективността на банковата услуга откриване, водене и закриване на разплащателна сметка на физически лица

 • Изготвяне на условия и документи, свързани с откриване, водене и закриване на разплащателна сметка на физически лица

 • Попълване на образци от документи

 • Изготвяне на рекламни предложения

 • Изготвяне на рекламна брошура за проучваната банкова услуга

Таблица 1

ПОНЯТИЯ

 • Банкова сметка – използва се от клиентите за съхранение на пари и за извършване на плащания. Всяко местно или чуждестранно физическо или юридическо лице може в избрана от него банка да открива и води банови сметки.

 • Разплащателна сметка – използва се за съхранение на пари, които са платими на клиента и могат да бъдат изтеглени в брой или да се ползват за плащания, без да е необходимо банката да бъде предизвестена за това.

 • Плащания – действия и сделки между банки и техни клиенти и сделки между банки, свързани с прехвърлянето на пари по банкови сметки.

 • Бeзкасови плащания – извършват се чрез посредничеството на банките. В случая е необходимо платецът и получателят да имат разкрити банкови сметки. Паричните средства се плехфърлят от една банкова сметка в друга, въз основа на платежни документи. Особеностите на този вид плащане се състоят в това, че при него се движат само вписани по сметки пари.

 • Платежен документ – документ, който създава основание банката да извърши плащане.

 • Авоари – налични парични средства в каса или по банкова сметка.

 • Транзакция – касови потребности за осъществяване на разплащанията по сделки.

 • Овърдрафт1

 • Лихва – обикновено се определя като парична сума, която длъжникът заплаща на своя кредитор за ползваните в заем средства, но може да се разглежда и като възнаграждение - своеобразна цена за раздялата с ликвидността от кредитора ъм кредитополучателя.

Разплащателните сметки се използват за съхранение на пари, които са платими на клиента и могат да бъдат изтеглени в брой или да се ползват за плащания, без да е необходимо банката да бъде предизвестена за това. Също така те се използват и за извършване на инкасови операции, получаване на банкови гаранции, сключване на валутни сделки при по-изгодни валутни курсове и ползване на пакети от банкови услуги. Банковата сметка се открива след подаване от страна на клиента искане за откриване на разплащателна сметка. Към искането си гражданите представят своите лични документи и декларация, че са запознати с условията на банката за откриване, водене и закриване на разплащателна сметка на физически лица. По сметките на своите клиенти банките извършват безналични преводи, внасят пари, теглят пари в брой, изготвят отчет за всяка извършена операция. За обслужване на сметката и извършване на транзакциите се начисляват такси, комисиони и лихви за ползане на кредита, съобразно тарифата на банката. Олихвяването се извършва годишно. Банките уведомяват писмено титуляра на сметката за всяка промяна, свързана с наличността по

сметката. Разпореждането със средствата по банковата сметка става, чрез представяне от страна на клиента на платежни документи. Закриването на банкова сметка може да се извърши по нареждане на титуряра (след подаване на искане за закриване на банкова сметка), по искане на банката или служебно от банката след изтичане на срока, за който е открита.


Маркетинг


Маркетингово проучване

Маркетинговото проучване2 е насочено към набиране на информация с цел решаването на специфичен маркетинг проблем. Всяко маркетингово изследване е резултат на някакво противоречие между желано и действително състояние. Конкретната цел на изследвания проблем на този бизнес план е подобряване компонентите и ефективността на банковата услуга откриване, водене и закриване на разплащателна сметка на физически лица. Дефиниранетo на проблема предполага разработване на план на маркетинг проучване:


Таблица 2

План на маркетинг проучване:

 • Източници на данни:

интернет – сайт на реални банки, (Национален статистически институт 2010); вестник „Пари”, ("Капитал" 2010)
 • Проучвателни подходи:

емпирично проучване, наблюдение
 • Проучвателни средства:

Анкета • План на извадката:

генерална съвкупност – физически лица, потребители на разплащателна сметка;


размер – 30 души


 • Методи за контакт:

лично интервюиране


Стастистическа обработка, обобщаване, сравнение и анализ на резултатите от маркетинговото проучване
Въз основа на проведеното проучване на конкурентноспособността на „Уникредит Булбанк” АД и „ДСК” АД са съставени Таблица 3 и Графика 1.

Таблица 3 разглежда показателите за конкурентноспособност на проучваните банки („Уникредит Булбанк” АД и „ДСК” АД). Първият от тях е Оформяне и представяне на сайта в интернет. Той съдържа следните подпоказатели:

 • Цветово оформяне

 • Достатъчност на информацията

 • Яснота

 • Таблично / графично представяне на информацията

 • Разпределение на инф-та на страницата

 • Информация за контактите.

Вторият показател е Асортимент и видове разплащателни сметки. Той се състои от два подпоказателя:

 • Разнообразие

 • Атрактивност на наименованията.

Показателят Пакети оценява включените в пакета на разплащателни сметки Промоции и Бонуси.

Таблица 3 съдържа и показател, оценяващ Документите, свързани с разплащателните сметки. Към него спадат три подпоказателя:

 • Достъпни в сайта

 • Яснота

 • Практически указания.

Следващият показател оценява Тарифите за таксите и комисионите. Съдържа четири подпоказателя :

 • Естетическо оформяне

 • Актуалност

 • Яснота

 • Пълнота.

Последният показател разглежда Лихвеният бюлетин. Той също е разпределен на подпоказатели за по-голяма прецидност при оценяването:

 • Естетическо оформяне

 • Актуалност

 • Яснота

 • Методика за изчисляване

 • Начисляване


Графика 1

Графика 1 обобщава нагледно резултатите от Таблица 3. По абцисата на графиката са изброени показателите, а по ординатата – оценката, която получават средноаритметично. Всяка банка е представена в основния си цвят („Уникредит Булбанк” АД в червено и „ДСК” АД в зелено). Оценката на всеки един показател е изобразена стълбовидно, като двете банки са съпоставени една с друга.
За да сравним и анализираме резултатите от Таблица 3 ще използваме най-често срещания метод в статистическата практика – средната аритметична величина. Изчислява се като отношение между сумата от значенията на осредняваните величини (оценките на всеки един подпоказател) и техния брой. Така получаваме средно аритметична оценка на всеки главен показател, по който ще сравним проучваните банки. Формулата има следния вид:

където copy of copy of 7d4915278210df494bc01ec1ff8218b6 е средната оценка на главния показател, получена чрез аритметично

осредняване;


х 1,2...n – оценка на всеки подпоказател;
n – брой подпоказатели.
По този начин, използвайки горе споменатата формула, изчисляваме средната оценка на първия главен показател Оформяне и представяне на сайта в интернет:

 • за „Уникредит Булбанк” АД:


= 5.6


 • за „ДСК” АД:След направените изчисления „Уникредит Булбанк” АД получава по-висока средна оценка на този показател. Това се дължи на:

 • използваните по-топли и агресивни цветове в оформянето на сайта (Червено, сиво, бяло);

 • достатъчността и яснотата на информацията;

 • добро таблично и графично представяне на информацията, разпределена симетрично по страницата в подходящ шрифт и големина на текста;

 • лесната работа с навигационното меню и картата на сайта.

Оценката на „ДСК” АД се дължи на следните критерии:

 • използваните по-студени и неангажиращи цветове (Зелено, бяло), подходящи за привличане на физически лица;

 • въпреки яснотата и добро таблично и графично представяне на информацията, тя не е достатъчна и не е разпределена симетрично по страницата.

Следващият главен показател е Асортимент и видове разплащателни сметки. За него „ДСК” АД получава средна оценка 6, а „Уникредит Булбанк” АД драстично по-ниска – 2,5, поради малкия асортимент разплащателни сметки и липсата на атрактивност при наименованията им.

За показателя Пакети „Уникредит Булбанк” АД получава отлична оценка, заради бонус - застраховката от Дженерали, а „ДСК” АД – слаба, поради липсата на бонуси или промоции в пакета.

„Уникредит Булбанк” АД и „ДСК” АД получават равни оценки – 4,6, за показателя Документи, свързани с разплащателните сметки. Това се дължи на достъпността и яснотата на публикуваните в сайта документи, но и на липсата на практически указания.

Относно Тарифата за таксите и комисионите двете банки имат приблизително равни средни оценки - „Уникредит Булбанк” АД - 5,8 и „ДСК” АД – 6. По-ниската оценка се дължи на използвания по-дребен шрифт в естетическото оформяне.

За последния показател Лихвен бюлетин „Уникредит Булбанк” АД получава оценка 5,3 със значително преимущество пред „ДСК” АД – 3,5. По-ниската оценка се дължи на липсата на прегледност в оформянето; липсата на общи лихвени условия, както и на методика за начисляване на лихвения процент. И двете банки нямат лихвен калкулатор, улесняващ клиентите.Показатели, характеризиращи основните потребители на услугата и тяхното потребителско поведение
За да проучим потребителите на услугата използваме анкетния метод, защото анкетата е най-разпространеното средство при събиране на първични данни. Състои се от набор въпроси, задавани на запитвания, на които трябва да се даде отовор. С цел да се отговори вярно и изчерпателно на поставените въпроси, нашият екип отдели особено внимание на следните принципи при изготвяне на анкетата:

 • избор на подходящи въпроси от позицията на поставените цели и конкретните условия за анкетирането;

 • прецизност при формулирането на въпросите;

 • последователност при поставяне на въпросите.

Така, следвайки ги, съставихме анкета (Приложение 1) от 11 въпроса – демографски; изследващи потребителското поведение, свързано с услугата; информираността на потребителите и тяхното мнение. Показателите, по които е съставена анкетата, са години, пол, възраст, доходи, интереси и мотивация на анкетираните.

Извършихме лично интервюиране на генерална съвкупност от 30 души – физически лица, потребители на разплащателна сметка. Попълнените анкетни карти са представени в Приложение 2. Въз основа на данните от проучването съставихме 3 кръгови и 1 стълбовидна диаграма.Диаграма 1


Диаграма 1 показва нагледно резултатите по отношение на възрастта на интервюираните потребители на услугата. 50% от анкетираните са на възраст между 25-40 години; 20% - 18-25 години; 17% - 40-55 години и 13%- над 55 години.
Диаграма 2
Диаграма 2 разглежда потребителите спрямо техния пол. Анкетираните са 18 мъже и 12 жени, т.е. 60% - мъже и 40% - жени.

Диаграма 3

Диаграма 3 показва процентното отношение между анкетираните, завършили основно, средно и висше образование, съответно 3%, 67% и 30%.
Диаграма 4
Последната диаграма “Доходи” е стълбовидна с цел по-прегледно разпределяне на анкетираните според техните парични възнаграждения. Размерът на доходите на изследваните потребители са разпределени в 7 интервала, като най-ниският е под 400лв., а най-високият – над 2200лв. най-много хора попадат в интервала между 800–1200 лв. – 11 души.


Фактори, оказващи влияние върху банковия бизнес
Факторите, оказващи влияние върху банковия бизнес са:


 • Икономически – изразяват се в стабилността на икономическите субекти, както и във възможностите на населението да спестява (инфлация – 0,6 % за м. март 2011г.);

 • Пазарни – тук се отнасят търсенето и предлагането на пари и капитали. Колкото търсенето е по-високо, толкова и интересът към разплащателните сметки ще има тенденция към повишаване и обратно (основен лихвен процент – 0,18 % за м. март 2011г.);

 • Финансови – изразяват се в доходите на населението. Колкото те са по-високи, толкова по-високо е и потреблението на разплащателни сметки (оказва влияние финансовата криза, в която се намираме в момента);

 • Законодателни – те се оформят чрез правното регламентиране (Наредба №3);

 • Социални – отнасят се до социалното положение на населението и възможностите на различните социални групи да използват услугата (показатели на жизненото равнище);

 • Психологически – тук се включват преценката за очакваното развитие на услугата, доверието към банковата система и доверието към паричната единица (доверие към банковата система);

 • Рискови – включват оценките за възможни загуби или печалби на субектите при тяхното участие на паричните пазари.


Сегментиране3, избор и характеристика на целевия пазар.

Разработване на маркетингова стратегия


След направеното маркетингово проучване стигнахме до следните изводи за основната група от потребители на разплащателни сметки:

 • Те са хора на възраст между 25 – 40 години;

 • Преобладават мъжете;

 • Завършили средно образование;

 • Получаващи доходи между 800 – 1200 лв.

 • Използват разплащателни сметки за битови услуги;

 • Получават информация предимно от сайтове на банки и телевизия;

 • Определящи фактори при избора им са лихвите по разплащателните сметки и пакета услуги;

 • Биха понижили таксите и комисионите по разплащателните сметки.

Реализирайки услугата, ние се насочваме към целева група, отговаряща на горните изводи. Потребителите на услугата са предимно млади хора, използващи разплащателните си сметки за битови услуги. За да привлечем повече клиенти ние ще намалим таксите по преводите. Тъй като при по-голяма част от анкетираните определящ фактор са лихвите по разплащателните сметки, ние ще променим нашите лихвени проценти. Ще насочим рекламната си дейност в интернет пространството и телевизията – места, от които младите хора ежедневно черпят информация. Ще направим реклама на услугата в сайта на нашата банка и ще поставим рекламни банери и в други икономически сайтове. Също така ще направим рекламни брошури, които ще поставим в офисите на банката ни, разходите за които ще определим във финансовата част на нашия проект.
Организация и правно регламентиране на дейността


„Уникредит Булбанк” АД и „ДСК”АД са акционерни дружества по правна форма според Търговския закон.

Акционерно дружество4

Брой на учредителите

Акционерно дружество може да бъде учредено от едно или повече физически или юридически лица. Когато акционерно дружество се образува от едно лице, с учредителен акт се утвърждава уставът и се назначава първият надзорен съвет или съвет на директорите. Учредителният акт се съставя в писмена форма. • Учредители

Учредители са лицата, записали акции на учредителното събрание. Не могат да бъдат учредители обявените в несъстоятелност.

 • Капитал и акции

Капиталът и стойността на акциите се определят в левове. Минималната стойност на капитала на акционерното дружество е 50 000 лв. Минималният размер на капитала, необходим за извършване на банкова, застрахователна дейност или дейност по доброволно здравно осигуряване, се определя с отделен закон. Капиталът трябва да бъде изцяло записан. Дружеството не може да записва акции от капитала си. Когато тази забрана бъде нарушена при учредяването на дружеството, учредителите са задължени солидарно за вноските срещу записаните акции. Ако едно лице запише акции от свое име и за сметка на дружеството, те се смятат за придобити единствено за сметка на това лице.

 • Номинална стойност на акцията

Минималната номинална стойност на една акция е един лев. По-голяма номинална стойност на акцията трябва да бъде определена в цели левове.
„Уникредит Булбанк” АД и „ДСК” АД са с двустепенна система на управление по правна форма според Търговския закон.
Двустепенна система

 • Управителен съвет

Акционерното дружество се управлява и представлява от управителен съвет, който извършва своята дейност под контрола на надзорен съвет. Членовете на управителния съвет се избират от надзорния съвет, който определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време. Едно лице не може да бъде едновременно член на управителния и на надзорния съвет на дружеството. Броят на членовете на управителния съвет е от 3 до 9 души и се определя в устава. Правилникът за работа на управителния съвет се одобрява от надзорния съвет. Отношенията между дружеството и член на управителния съвет се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на надзорния съвет или чрез упълномощен от него член.

 • Надзорен съвет

Надзорният съвет не може да участвува в управлението на дружеството. Той представлява дружеството само в отношенията с управителния съвет. Членовете на надзорния съвет се избират от общото събрание. Техният брой може да бъде от три до седем лица. Надзорният съвет приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове. Надзорният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца. Председателят свиква заседанията на надзорния съвет по свой почин, както и по искане на членовете на съвета или на членове на управителния съвет. Отношенията между дружеството и член на надзорния съвет се уреждат с договор. Договорът се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите, или от едноличния собственик.

 • Сведения и надзор

Управителният съвет докладва за дейността си най-малко веднъж на 3 месеца пред надзорния съвет на дружеството. Докладът съдържа съответно и данните за:

- възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;

- придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;

- правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;

- участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

Уникредит Булбанк” АД има следната управленска структура :Диаграма 5

УникредитБулбанк” АД

Управителен

Съвет

(УС)

Надзорен

Съвет

(НС)
Председател на УС и Главен изпълнителен директор

Левон ХампарцумянПредседател на НС

Роберт ЦадрацилЗаместник-председател на УС и Главен оперативен директор

Андреа КазиниГлавен финансов директор

Емилия ПалибачийскаЧлен на УС

Любомир ПунчевЧлен на УС

Александър КръстевЧлен на УС

Герт ХебенщрайтЗаместник-председател на НС

Алберто Девото


Член на НС

Димитър ЖелевЧлен на НС

Хайнц МайдлингерЧлен на НС

Грациано КамелиЧлен на НС

Клаудио ЧезариоЧлен на НС

Мария Елизабет Зьохстл-Куглер


ДСК” АД има следната управленска структура:

Диаграма 6

ДСК” АДУправителен

Съвет

(УС)

Надзорен

Съвет

(НС)

Председател на УС и Главен изпълнителен

директор

Виолина Маринова


Председател на НС и Главен изпълнителен директор

Д-р Шандор ЧаниЧлен на УС и Изпълнителен директор

Диана МитеваЧлен на УС и Изпълнителен директор

Мирослав Вичев


Член на УС и Изпълнителен директор

Любомир Желязков


Заместник-председател на НС и заместник главен изпълнител директор

Ласло Волф


Член на НС

Фридьеш ХаршхедьиЧлен на НС

Чаба НадьЧлен на НС

Андраш ТакачЧлен на УС и Изпълнителен директор

Доротея Николова


Член на УС и Изпълнителен директор

Николай БорисовЗаместник

председател на НС

Ласло БенчикНАРЕДБА № 3 ОТ 16 ЮЛИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ И ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ

В сила от 01.11.2009 г. Издадена от Българската народна банка Обн. ДВ. бр.62 от 4 Август 2009г.
Глава първа. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 (Обновен: 2009.06.2)С тази наредба се определят:
1. откриването и воденето на платежни сметки и отчетността по тях;
2. изискванията към платежните операции;
3. извършването на сетълмент в Българската народна банка (по-нататък "БНБ").

Глава втора. ПЛАТЕЖНИ СМЕТКИ

Общи положения

Чл. 2 (Обновен: 2009.06.2)(1) Платежна сметка е сметка, водена на името на един или повече ползватели на платежни услуги, използвана за изпълнението на платежни операции.
(2) Плащане от платежни сметки може да се извършва само по нареждане или с предварително съгласие на титуляря до размера и при условията, поставени от титуляря

на сметката.

(3) Алинея 2 не се прилага при принудително изпълнение по установения със закона ред.
(4) Откриването на платежна сметка се извършва след подписването на рамков договор за предоставяне на платежни услуги между доставчика на платежни услуги и ползвателя на платежни услуги, който да съответства на изискванията на глава трета, раздел III от Закона за платежните услуги и платежните системи.
(5) При откриване на сметка в полза на трето лице договорът по ал. 4 се подписва от лицето, което открива сметката, съгласно чл. 22 от Закона за задълженията и договорите. Третото лице може да поеме задълженията по договора или да прекрати договора по реда на чл. 44 от Закона за платежните услуги и платежните системи.
(6) Доставчикът на платежни услуги може да откаже сключването на договора по ал. 4, без да обосновава причините за това.

Предоставяне на информация преди сключване на договор

Чл. 3 (Обновен: 2009.06.2)(1) Преди сключване на договор за платежни услуги доставчикът на платежни услуги предоставя на ползвателя на платежни услуги предварителната информация по чл. 41 от Закона за платежните услуги и платежните системи.
(2) Предварителната информация се предоставя под формата на общи условия или

проект на рамков договор.

(3) Предоставянето на предварителна информация не поражда задължение за сключване на договор между доставчика на платежни услуги и лицето, на което е предоставена информацията.

Уникален идентификатор

Чл. 4 (Обновен: 2009.06.2)(1) При откриване на платежната сметка доставчикът на

платежни услуги я обозначава с уникален идентификатор.

(2) Платежните сметки, водени от банки, се обозначават с международен номер на банкова сметка (IBAN) в съответствие с изискванията, определени с наредба на БНБ.
(3) Доставчиците на платежни услуги, които не са банки, не могат да определят уникалния идентификатор по приложимия за банките стандарт.

Откриване на платежни сметкиЧл. 5 (Обновен: 2009.06.2)(1) Юридическо лице, което желае да открие платежна сметка, предоставя на доставчика на платежни услуги следните документи и информация:
1. единен идентификационен код или удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ;
2. извлечение от учредителния акт на лицето, което открива сметката, с което се

установяват правомощията за разпореждане с неговото имущество;


3. актуално удостоверение за регистрация на лицето, което открива сметката, с което се удостоверяват лицата, които управляват и представляват титуляря и техни лични данни

по документ за самоличност;

4. пълномощно, ако има такова, с което лицето (лицата), които управляват и представляват титуляря, оправомощават друго лице/лица да се разпореждат с парите по сметката от името на титуляря; подписът на упълномощителя трябва да бъде положен в присъствието на лице, оправомощено за това от доставчика на платежни услуги, или да

бъде заверен нотариално;

5. лични данни по документ за самоличност и спесимен от подписите на лицата, които имат право да се разпореждат с парите по сметката; подписите на тези лица трябва да са положени в присъствието на оправомощен за това служител на доставчика на

платежни услуги или да са заверени нотариално.

(2) Физическо лице, което желае да открие платежна сметка, предоставя на доставчика

на платежни услуги следните документи и информация:

1. лични данни на титуляря на сметката по документ за самоличност;
2. пълномощно, ако има такова, с което титулярят, оправомощава друго лице/лица да се разпореждат с парите по сметката; подписът на упълномощителя трябва да бъде положен в присъствието на лице, оправомощено за това от доставчика на платежни

услуги, или да бъде заверен нотариално;

3. лични данни по документ за самоличност и подписите на лицата, които имат право да се разпореждат с парите по сметката; подписите на тези лица трябва да са положени в присъствието на упълномощен за това служител на доставчика на платежни услуги

или да са заверени нотариално.

(3) Изменения в документите по ал. 1 и 2 имат сила по отношение на доставчика на платежни услуги, при когото се води сметката, само от момента, в който той е бил

писмено уведомен за тях от оправомощено лице.Разплащателната сметка
УТБ „Хелиос Банк” АД открива разплащателна сметка в лева на Иван Иванов Иванов, с ЕГН 8001026655, лична карта № 123456789, издадена на 01.02.2005г. от МВР-София и адрес – гр. София ул. „Шипка” № 1.

Приложен комплект от документи по откриване на услугата : • Общи условия, приложими към договора за разплащателна сметка за физически лица;

 • Искане за откриване на банкова сметка;

 • Вносна бележка;

 • Спесимен на подписите;

 • Договор за разплащателна сметка за физически лица;

 • Клиентски номер;

 • Уведомително писмо.Финансова част


Банката, както и всяка друга стопанска организация, се стреми да има положителен финансов резултат от своята дейност. Поради това всяка банка управлява тази дейност, че да извършва по-малко разходи и да получава повече приходи.

Разходите на търговските банки могат да се групират на: • Финансови. Към тази група се отнасят:

 • платени лихви на вложители;

 • платени лихви за получени междубанкови кредити;

 • отрицателни разлики при сделките и операциите с ценни книжа;

 • отрицателни разлики при курсовете на валутите при осъществени покупко-продажби на валути;

 • платени от банката комисиони и други;

 • платени данъци.

Най-съществен финансов разход на банката са лихвите, които тя плаща: по влогове и депозити на клиенти; за получени краткосрочни кредити на междубанковия пазар; за лихви по дългосрочни дългове.

 • Административно-управленски разходи. Към тях спадат разходите:

 • за експлоатация на банковото имущество (амортизации, застраховки, ремонт и пр.)

 • за заплати и други трудови възнаграждения;

 • за реклама.


Таблица 5 съдържа рекламния бюджет на УТБ „Хелиос Банк” АД, свързан с изготвянето на 1 000 броя рекламни брошури, уев банер и рекламен клип в телевизия.

Таблица 5
Дейност

Сума

Допълнителна информация

- изготвяне на 1 000 бр. рекламни брошури

277 лв.

*В сумата са включени предпечат и проект.Фирмата изпълнител е рекламна агенция “Expressions”.

- изготвяне на динамичен Flash банер с цел провеждане на интернет реклама

150 лв.

Фирмата изпълнител е рекламна агенция “Expressions”.

- цена за едногодишно присъствие на банера

12 месеца x 200 лв. =

= 2 400 лв.С вкл. ДДС

- за създаване и записване на рекламен клип

350 лв.

Фирмата изпълнител е рекламна агенция “Expressions”.

- едногодишен договор за реклама в “BTV”

6 292 лв. x 12 м. =

= 75 504 лв.25 секунден спот

с общо 40 излъчвания в месеца (480 за годината)


Основен приход от дейността на банката са: • Лихвите, чийто размер зависи от:

 • величината и структурата на кредитния портфейл на банката;

 • величината и структурата на лихвените проценти.

 • Приходите от инвестиции в ценни книжа, които зависят от:

 • величината и структурата на банковия портфейл от ценни книжа;

 • доходността от отделните видове ценни книжа.

 • Приходите от търговски сделки с ценни книжа.

 • Приходите от разликите в курсовете на валутите, с които банката оперира ежедневно.

 • Приходите от комисионните възнаграждения от извършените преводни, консултантски и доверителни операции, от предоставянето на информация, от извършване на банкови анализи и др.


Таблица 6 съдържа прогнозираните приходи на банката за една година:

 • за откриване на 1 000 броя разплащателни сметки;

 • за поддържане и обслужване на разплащателни сметки;

 • за направени 14 000 превода чрез „БИСЕРА” (1 лв. за превод);

 • за направени 506 превода чрез „RINGS” (10 лв. за превод);

 • за внасяне на пари в брой над 5 000 лв.;

 • за изплащане на суми над 5 000 лв. в брой;

 • за ползван овърдрафт.


Таблица 6


Приходи

Сума

Допълнителна информация


- открити са 1 000 броя разплащателни сметки на клиенти

1 000 х 10 лв. = 10 000 лв.

Еднократна такса за откриване на сметка – 10 лв.

- поддържане и обслужване на разплащателните сметки

1 000 х 5 лв. = 5 000 лв.

Годишна такса за поддържане и обслужване на сметка – 5 лв.

- такси за извършване на преводи чрез „БИСЕРА”

14 000 х 1 лв. = 14 000 лв.

14 000 превода за годината

- такси за извършване на превод чрез “RINGS”

506 х 10 лв. = 5 060 лв.

506 превода за годината

- такси за внасяне на пари в брой (за суми над 5 000 лв.)

912 лв.

Общо за годината

- такси за изплащане на суми (над 5000лв в брой от сметката)

1 300 лв.

Общо за годината

В резултат на цялостната дейност на търговската банка се получава определено съотношение между сумата на приходите и величината на разходите. Разликата между тези две величини формира брутната банкова печалба. Когато тази величина се коригира с данъците, които банката заплаща, се получава чиста банкова печалба. Именно от чистата печалба се изплащат дивидентите на акционерите и се разкриват възможности за увеличаване на собствения капитал на търговската банка.


Таблица 7 съдържа прогнозирания финансов резултат на банката за една година.
Таблица 7

Приходи

Разходи

Финансов резултат


101 272 лв.

80 671 лв.

20 601 лв.

Планиране и прогнозиране на приходите и разходите

Планирането на разходите и приходите се основава на разработките в предходните раздели на бизнес-проекта.

От разходите, които банката извършва, може да се съди за ефективността на банковата дейност. Намаляването на разходите при равни други условия довежда до увеличаване на печалбата или е основа за повишаване на конкурентноспособността и успешното предсказване на развитието и потребностите в областта на банковата дейност, както и избора на алтернативна програма за развитие на банката. Това определя актуалността и значението на тяхното планиране и прогнозиране.

Основни фактори и тенденции, определящи търсенето и предлагането на разплащателни сметки

Фактори, определящи търсенето


От постъпилата за целите на анализа значителна банкова информация може да се направи извод, че основните фактори, определящи търсенето на разплащателни сметки са:

 • гъвкавостта и сигурността на българската банкова система като цяло, както и доверие към конкретна институция;

 • потребността на гражданите да обслужват както своите текущи потребности, така и по-дългосрочни нужди;

 • склонността на населението към спестяване и/или инвестиране на парични средства в инструментите, предлагани от банките;

 • цената на ползваната услуга: таксите за откриване, месечно обслужване, закриване; други такси и комисиони; изискване за минимално салдо;

 • качеството и бързината на обслужване на банката, работно време и достъпът до сметката от всички клонове на банката осигуряват удобство и икономия на време.

Нарасналото търсене на разплащателни сметки е резултат и от широкото използване на банкови карти; възможността за електронно банкиране и за заплащане на комунални услуги по банков път, превеждането на трудовите възнаграждения на значителна част от работещите по разплащателни сметки. При избора на разплащателни сметки гражданите отчитат редица специфични фактори като: опциите за извършване на вътрешно-банкови, междубанкови и презгранични транзакции; възможностите за ползване на допълнителни услуги към сметката и тяхната цена.Заключения, изводи и тенденции


Банките са един от участниците при осъществяване на стоково-паричното обръщение в националното стопанство. Те са посредник при движението на паричните средства и капитали между икономическите субекти. В практиката особено важно място заемат безкасовите разплащания, чрез които се: • ускорява паричното обръщение;

 • намаляват разходите по паричното обръщение;

 • спомага за развитие на парично-кредитните отношения;

 • спомага за развитието на банковата система;

 • създава възможност кредитните институции да осъществяват контрол върху паричните операции;

 • създават условия за по-голяма сигурност при извършване на разплащанията между икономическите субекти;

 • спомага за развитие на икономиката като цяло.

Най-често използваните безкасови плащания са разплащателните сметки. Поради голямото й търсене на пазара, тази банкова услуга има танденции към бързо развитие. За да привлекат повече клиенти банките трябва да познават силните и слабите страни на конкурентите си на пазара, както и потребителското мнение. Изготвяйки подходяща маркетингова стратегия, те подобряват компонентите на банковите си услуги. Като част от банковия пазар нашата банка УТБ „Хелиос Банк” АД разработи бизнес-проект за подобряване компонентите на разплащателната сметка за физически лица, за да бъде по-конкурентноспособна и търсена сред потребителите.
Използвана литература


1."Капитал", вестник. „Финансовите измерения в България.“ 2010.


2.Koch, Timothy W. Bank management. 2009.
3.Scott, William Amasa. Banking. BibliumBazaar, 2008.
4.Banking. BibliumBazaar, 2008.
5.вестник "Пари". 2010.
6.Коцев, Ц. Финанси. София: ИК "Люрен", 2004.
7.Национален статистически институт. 2010.

1 Овърдрафт- от англ.overdraft -допустимо превишаване на плащанията над остатъка по сметката.

2 Маркетинговите проучвания са система от дейности, които се провеждат с цел да се установи въздействието на пазарните фактори, както и да се прогнозират тенденции в развитието на дадена икономическа система.


3 Сегментиране – сегментирането е дейност, чрез която въз основа на определени критерии, пазарите се класифицират на отделни хомогенни подгрупи от клиенти.

4 Акционерно е дружеството, чийто капитал е разделен на акции. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. Във фирмата на акционерното дружество се включва означението "акционерно дружество" или съкращението "АД".

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница