I общи положения Чстраница1/4
Дата06.04.2017
Размер0.67 Mb.
#18533
  1   2   3   4
НАРЕДБА № Н-11 от 30.04.2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 41 от 16.05.2014 г.
Раздел I

Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изискванията за здравословна годност и за медицинско освидетелстване на:

1. морски лица, които работят на борда на кораб, плаващ по море или по вътрешни водни пътища;

2. кандидати за придобиване на свидетелство за правоспособност за работа на море или по вътрешни водни пътища;

3. морски лица, на които е изтекъл срокът на валидност на свидетелството за медицинска годност;

4. лица, които ще се обучават по морски и речни специалности, както и практиканти и стажанти на съответната длъжност на борда на кораб.

(2) С наредбата се определят и изискванията към лицата, които ще извършват оценката на здравословната годност на морските лица.Чл. 2. Наредбата не се прилага за екипажите на военни и граничнополицейски кораби.

Чл. 3. Медицинско освидетелстване се извършва с цел да се извърши преценка на физическото и психическото състояние на лицата, въз основа на която да се определи степента им на годност да заемат определена длъжност на кораб, плаващ по море или вътрешни водни пътища.

Чл. 4. Морските лица трябва да отговарят на изискванията за физическа годност за длъжността, която ще заемат, за района на плаване и типа на кораба, на който ще работят.

Чл. 5. Длъжностите за работа на море и по вътрешни водни пътища, за които се изисква здравословна годност, са разпределени по групи и са посочени в приложение № 1.

Чл. 6. Морските лица, които не отговарят на изискванията за здравословна годност и не притежават валидно свидетелство по тази наредба, не се допускат до работа на кораб.
Раздел II

Лечебни заведения, в които се провеждат медицински прегледи за удостоверяване на здравословната годност на морските лица
Чл. 7. (1) Медицински прегледи за установяване на здравословната годност на морските лица се провеждат в многопрофилните транспортни болници – второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и в диагностично-консултативни центрове и медицински центрове с държавно участие в капитала, в които министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията упражнява правата на държавата.

(2) Медицински прегледи за установяване на здравословната годност на морските лица могат да се провеждат и в други диагностично-консултативни центрове и медицински центрове, при условие че тези центрове отговарят на изискванията на наредбата и разполагат с необходимите лекари, които да извършват прегледи на морски лица.

(3) Преди започване на дейността управителят на центъра по ал. 2 е длъжен писмено да уведоми за това Изпълнителна агенция "Морска администрация".

(4) В уведомлението по ал. 3 се посочват ЕИК и адресът на центъра, прилага се удостоверението за регистрация на центъра в регионалната здравна инспекция и списък на лекарите, които ще дават заключение за здравословната годност на морски лица.

(5) В срок до един месец от уведомяването по ал. 3 Изпълнителна агенция "Морска администрация" и съответната регионална здравна инспекция извършват проверка на центъра за съответствие на дейностите по определяне на здравословната годност на морски лица с изискванията на наредбата.

(6) Изпълнителна агенция "Морска администрация" поддържа регистър на лечебните заведения, които могат да определят здравословната годност на морски лица, който се публикува на интернет страницата на агенцията.Чл. 8. Лечебните заведения по чл. 7, ал. 1 и 2 трябва да разполагат със специалисти и оборудване за извършване на всички прегледи и изследвания, необходими за удостоверяване на здравословната годност на морски лица.

Чл. 9. Лечебните заведения по чл. 7, ал. 1 и 2 са длъжни да осигурят денонощно дежурство за даване на медицински консултации посредством телефонна връзка на български и английски език на морските лица, намиращи се на борда на кораб.

Чл. 10. (1) Ръководителите на лечебните заведения по чл. 7, ал. 1 и 2 определят лекарите, които дават заключение за здравословната годност на морски лица, като в началото на всяка календарна година, включително при всяка промяна, писмено уведомяват Изпълнителна агенция "Морска администрация" за определените от тях лекари.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" изготвя и поддържа списък на определените от лечебните заведения лекари, които дават заключение за здравословната годност на морски лица, който се публикува на интернет страницата на агенцията.

(3) Ръководителите на лечебните заведения по чл. 7, ал. 1 и 2 са длъжни да осигурят достъп и условия за проверки от Изпълнителна агенция "Морска администрация" за наличие на съответствие с изискванията на тази наредба на дейностите по определяне на здравословната годност на морски лица.
Раздел ІІI

Изисквания към медицинския преглед на морските лица
Чл. 11. (1) Медицинските прегледи за установяване на здравословната годност на морските лица се извършват от лекари с призната специалност в Република България – очни болести, УНГ болести, психиатрия, вътрешни болести, а при необходимост – и други медицински специалности.

(2) При преценката на способността на морските лица да изпълняват задълженията си, включително в екстремни ситуации, лицата, които извършват преглед, отчитат:

1. условията за живот и работа на борда на кораб;

2. последствията от заболяването по време на работа на море, произтичащи от задълженията на морското лице, както и от отдалечеността на кораба от медицинско обслужване на брега;

3. инфекциозните заболявания, които могат да бъдат предадени на другите лица на борда на кораба, особено по отношение на инфекции, пренасяни с храната;

4. ограничения във физическите способности, които могат да повлияят на възможността за извършване на рутинни задължения или задължения в екстремни ситуации, както и да затруднят провеждането на спасителни дейности в случай на нараняване или заболяване;

5. значението на медицинския преглед за предоставяне на възможност за ранно идентифициране на заболяване или на рисковите фактори за бъдещо заболяване;

6. обстоятелството, че при установено заболяване негативните последици могат да бъдат ограничени посредством завишаване честотата на прегледите, ограничаване на задълженията до тези, при изпълнението на които заболяването не оказва влияние, или ограничаване броя на рейсовете с цел осигуряване на адекватни медицински грижи;

7. обстоятелството, че морските лица трябва да се приспособят към условията на живот и работа на кораба, включително към изискването да се носи вахта в различни части на денонощието, към движението на кораба в лошо време, към необходимостта да се живее и работи в ограничени пространства, да се изкачват и да се вдигат тежести, както и да работят при различни атмосферни условия;

8. обстоятелството, че морските лица трябва да са способни да работят в близък контакт с едни и същи хора за дълъг период от време и в стресови условия, да могат ефективно да се справят с отделянето от семейство и приятели и в някои случаи – от хора от собствената им културна среда.Чл. 12. (1) Заключението за здравословната годност на морското лице се дава от лекар с призната специалност по вътрешни болести.

(2) Лекарите с призната специалност, които извършват прегледите по тази наредба, и лекарите с призната специалност по вътрешни болести, които дават заключението за здравословна годност, се определят със заповед на ръководителя на лечебното заведение по чл. 7, ал. 1 и 2.

(3) При необходимост за определянето на здравословната годност лекарите по ал. 2 привличат и други специалисти.

(4) Лекарите по ал. 2 могат да изискват медицинска документация и сведения от личните лекари и други медицински специалисти и да ползват резултати от различни специализирани лаборатории и кабинети по функционална диагностика, психология, клинична лаборатория, отоневрология и др.

(5) Здравословната годност на кандидатите за заемане на длъжностите, посочени в приложение № 1, се определя съгласно приложение № 2 и зрителни и слухови критерии, посочени в приложение № 3, като за заболявания и състояния, за които се допуска индивидуална преценка, същата се прави от лекарите по ал. 2.

(6) За заболяване или състояние, което не е посочено в приложения № 2 и 3, заключението се дава по индивидуална преценка на съответния специалист, който оценява моментното функционално състояние на морското лице или на базата на прогностична оценка за развитието на болестния процес, както и компенсаторните възможности на организма.

(7) При индивидуалната преценка се вземат предвид стадият на заболяването и/или степента на увреждане, интензивността му и темповете на развитие, изгледите за подобряване на състоянието, отражението върху конкретните задължения, наличието на други заболявания и/или увреждания, както и възможността заболяването/увреждането да се третира с лекарствени продукти или да се подложи на друг вид лечение и отражението на това върху годността на морското лице за работа.

(8) При освидетелстване по индивидуална преценка лекарите, провеждащи експертизата, са длъжни да вземат под внимание и конкретните условия за длъжността, на която ще работи морското лице.

(9) При определяне на здравословната годност се взема под внимание и наличието на борда на кораба на лекарствени продукти и медицински изделия, както и присъствието на лекари и други медицински специалисти на борда, и се определя при какви условия морските лица, страдащи от заболявания, които изискват приемането на лекарства, могат да продължават да работят на кораб.
Раздел ІV

Свидетелства за медицинска годност, периодичност на медицинските прегледи на морски лица
Чл. 13. Медицинско освидетелстване се извършва на лица, навършили 16 години, които кандидатстват за работа на кораб, плаващ по море и по вътрешните водни пътища, или за обучение по морски и речни специалности.

Чл. 14. (1) На лицата, които отговарят на изискванията за здравословна годност по тази наредба, се издава свидетелство за медицинска годност по тази наредба.

(2) Свидетелствата за медицинска годност се изготвят на български и английски език за работа на кораби, плаващи по море, съгласно образеца по приложение № 4, част А, и на български и немски език за работа на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища на Европа, съгласно образеца по приложение № 4, част Б.

(3) Лечебното заведение води регистър на издадените свидетелства за медицинска годност.

Чл. 15. (1) Когато срокът на валидност на свидетелство за медицинска годност изтече по време на рейса, в срок до 3 месеца морското лице преминава медицинско преосвидетелстване в първото пристанище, където пристигне корабът, от лечебно заведение или медицинско лице, одобрено от администрацията на някоя от държавите – членки на Европейския съюз, или от трета страна, с която Република България има споразумение, по Правило I/10 от Приложението към Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците.

(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или оправомощено от него лице може по изключение да разреши на определено морско лице да започне работа на борда на определен кораб със свидетелство за медицинска годност с изтекъл срок на валидност за срок не повече от 3 месеца, в който морското лице трябва да премине през медицинско освидетелстване по ал. 1.Чл. 16. (1) Свидетелствата за медицинска годност за работа на кораб, плаващ по море, се издават със срок на валидност:

1. при възраст на лицето до 18 и над 55 години – 1 година;

2. при възраст на лицето от 18 до 55 години – 2 години.

(2) Медицинското освидетелстване на морски лица за здравословна годност за работа на кораб, плаващ по вътрешни водни пътища, се извършва:

1. при започване на работа;

2. при навършване на 50 години;

3. след петдесетгодишна възраст – на всеки 5 години;

4. след навършване на 65 години – всяка година.Чл. 17. В свиделството за медицинска годност се вписва необходимостта от използване на средства за корекция на зрението в съответствие с изискванията за здравословна годност.
Раздел V

Провеждане на медицинския преглед
Чл. 18. (1) В началото на прегледа лекарят с призната специалност трябва да провери:

1. самоличността на морското лице чрез документ за самоличност, данните от който се вписват в медицинското свидетелство и длъжността, за която кандидатства за освидетелстване;

2. причината за прегледа (започване на работа, периодичен преглед, връщане след заболяване или проследяване на хроничен здравословен проблем и др.), която трябва да вземе предвид при извършването на прегледа.

(2) Проверяват се и се документират слухът, зрението и цветоусещането, които трябва да отговарят на изискванията в приложение № 3.

(3) Когато при медицинския преглед се установи наличието на увреждане или заболяване, физическите способности на лицето, като сила, издържливост, гъвкавост, баланс и координация, антропометрия (за оценка на възможността за влизане в затворени и ограничени пространства), функционален капацитет, сърдечен и белодробен резерв, годност за изпълнение на специфични задачи (носене на дихателен апарат) се оценяват във връзка с установеното увреждане или заболяване.

(4) Тестването за употреба на алкохол и наркотични вещества не се извършва по време на медицинския преглед.

(5) Заключението за здравословна годност на морското лице се прави спрямо изискванията за съответната длъжност от приложение № 1, съдържащи се в приложение № 2.

(6) Резултатите от прегледа трябва да бъдат документирани във формата за документиране на медицинския преглед по образец съгласно приложение № 5.

(7) Резултатите по ал. 6 се използват за определяне годността на морското лице за изпълнение на длъжността, която ще заема, като се отчитат възрастта на морското лице, характерът на задълженията, които то ще изпълнява, районът на плаване и типът на кораба.

Чл. 19. (1) При освидетелстването и преосвидетелстването се извършват прегледи и изследвания за установяване на:

1. състоянието на зрителната система;

2. състоянието на слуховата система;

3. състоянието на нервната система;

4. хирургическия статус;

5. вътрешния статус и заключение от интернист;

6. тестове на кръв или урина за откриване на захарен диабет и други заболявания, както е показано от клиничния преглед;

7. за морски лица на възраст над 40 години се изисква и електрокардиограма (ЕКГ) в състояние на покой.

(2) Психическото здраве се установява от лекар-психиатър чрез клиничен преглед, с който се отчита психичното състояние на лицето към момента, и с издаване на удостоверение дали лицето се води на психиатричен отчет.

(3) Морското лице трябва да бъде консултирано от лекаря, даващ заключението за здравословна годност, относно начина на живот (ограничаване на алкохолния прием, спиране на тютюнопушенето, промяна в диетата, намаляване на теглото и т. н.) и опасностите и методите за превенция на малария, хепатит, ХИВ/СПИН и други заразни болести.Чл. 20. (1) За всяко морско лице се създава медицинско досие, което съдържа:

1. резултати от всички прегледи по формата за документиране на медицинския преглед на лекарите с призната специалност;

2. консултации със специалисти;

3. данни от обективни изследвания;

4. копие от свидетелствата за медицинска годност;

5. заключения на Транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) и Транспортната централната лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК).

(2) Медицинското досие се изготвя и се съхранява на хартиен и електронен носител в архив на лечебното заведение, извършило първоначалния преглед.

(3) Медицинското досие и документите в него трябва да бъдат ясно обозначени за лично/служебно ползване, като информацията, съдържаща се в него, не може да се използва за цели, различни от тези за подпомагане на лечението на морските лица, и се предоставя само в съответствие със Закона за здравето и Закона за защита на личните данни.

(4) Лечебното заведение е длъжно да изготви и поддържа и електронно медицинско досие за всяко морско лице, преминало медицинско освидетелстване.
(5) Електронното медицинско досие трябва да бъде достъпно за морското лице чрез интернет от всяка точка на света чрез потребителско име и парола.

(6) Лечебното заведение е длъжно да съхранява в електронното медицинско досие на всяко морско лице сканирано копие на последното издадено свидетелство за медицинска годност.

(7) Лечебното заведение е длъжно да осигури на Изпълнителна агенция "Морска администрация" достъп чрез интернет до съхраняваното в електронното досие на всяко морско лице сканирано копие на последното издадено свидетелство за медицинска годност.

Чл. 21. Валидността на клинико-лабораторните изследвания е 14 дни от провеждането им, а на допълнителните изследвания – по преценка на извършващите ги специалисти.

Чл. 22. (1) Всеки лекар с призната специалност дава заключение по своята специалност след медицински преглед и необходимите изследвания и го удостоверява с подписа си във формата по приложение № 5 за документиране на медицинския преглед.

(2) Дадени от други лечебни заведения или отделни специалисти мнения не са задължителни по отношение на здравословната годност, а служат само при диагностичното обсъждане.

(3) При констатиране на остро, бързопреходно заболяване по време на медицинското освидетелстване или преосвидетелстване изследването се отлага и се определя временна забрана за работа, след което изследването се подновява.

Чл. 23. (1) Лекарят с призната специалност по вътрешни болести след преценка на резултатите от прегледите на другите специалисти отразени във формата за документиране на медицинския преглед, дава заключение:

1. "годно", което означава, че лицето може да изпълнява всички задължения без ограничения в рамките на определена команда от екипажа;

2. "годно с ограничения (недостатък)", което означава, че лицето може да работи на кораб, плаващ по море или по вътрешните водни пътища, при определени условия, на определена длъжност, в определени райони и типове кораби;

3. "негодно", което означава, че лицето не може да работи на кораб, плаващ по море или по вътрешните водни пътища;

4. "негодно до отстраняване на недостатъка", което означава, че лицето не може да работи на кораб, плаващ по море или по вътрешните водни пътища, до отстраняване на определения недостатък.

(2) При определяне на заключението за годност по ал. 1 се посочват причините за ограничението, условията и видовете професионална дейност, за които се отнася, както и работното място на освидетелстваното или преосвидетелстваното лице.Чл. 24. (1) Заключенията по чл. 23 се отразяват във формата за документиране на медицинския преглед, която се съхранява в медицинското досие на морското лице, след което се вписват в свидетелството за медицинска годност.

(2) Когато заключението по чл. 23 е "негодно" лечебното заведение, в което е извършен прегледът, изпраща копие от свидетелството за медицинска годност на Изпълнителна агенция "Морска администрация"

(3) Спорните или неясни случаи при освидетелстването и преосвидетелстването се изпращат за решаване от съответната ТОЛЕК.

Чл. 25. (1) Заинтересованите лица могат да обжалват:

1. заключението на лекаря с призната специалност по вътрешни болести по чл. 23, ал. 1 в 14-дневен срок от получаването му пред съответната ТОЛЕК;

2. заключението на ТОЛЕК – в 14-дневен срок от получаването му пред ТЦЛЕК;

3. заключението на ТЦЛЕК – пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2) ТОЛЕК и ТЦЛЕК се произнасят по жалбите по ал. 1 в 14-дневен срок от постъпването им.

Чл. 26. (1) Лицата, заемащи длъжностите по приложение № 1, са длъжни при влошаване на здравословното им състояние да потърсят лекарска консултация.

(2) В случаите по ал. 1, както и когато прецени, че здравословното му състояние поставя под съмнение пригодността му за работа, всяко морско лице е длъжно незабавно да информира за това капитана или работодателя си.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Морско лице" е всяко физическо лице, което е включено в екипаж на кораб, наето или ангажирано или работещо в каквото и да е качество на борда на кораб.

2. "Вътрешни водни пътища" са река Дунав, реките, езерата и каналите на Европа, ползвани за корабоплаване.

§ 2. С тази наредба се въвеждат разпоредбите на Директива 2012/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за изменение на Директива 2008/106/ЕО от 19 ноември 2008 г. относно минималното ниво на обучение на морските лица (ОВ, L 343 от 2012 г).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Свидетелствата за медицинска годност на морски лица, издадени до влизане в сила на тази наредба в съответствие с Наредбата за медицинско и психофизиологично освдетелстване на кандидатите за работа, преосвидетелстване на работещите в търговския флот и океански риболов, се признават до изтичане на срока им на валидност.

§ 4. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на здравеопазването дават указания по прилагането на наредбата.

§ 5. Контролът по прилагане на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция "Морска администрация".

§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 87, ал. 4 от Кодекса на търговското корабоплаване и отменя Наредбата за медицинско и психофизиологично освидетелстване на кандидатите за работа, преосвидетелстване на работещите в търговския флот и океански риболов от 1991 г. (необнародвана).
Приложение № 1

към чл. 5
Длъжности на корабите съгласно Националния класификатор за професиите и длъжностите в корабоплаването, за които се изисква здравословна годност, съгласно Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България и зони за корабоплаване
І група

1. капитан, старши помощник-капитан, вахтен помощник-капитан на кораб, плаващ в зона А;

2. палубен боцман, рулеви, моряк на кораб, плаващ в зона А;

3. главен механик, втори механик, вахтен механик на кораб, плаващ в зона А;

4. електромеханик, радиооператор, машинен боцман, моторист на кораб, плаващ в зона А;

5. пилот;

6. кандидати за всички предходни длъжности.
ІІ група

1. капитан, старши помощник-капитан, вахтен помощник-капитан на кораб, плаващ в зона Б;

2. палубен боцман, рулеви, моряк, плаващ на кораб в зона Б;

3. главен механик, втори механик, вахтен механик на кораб, плаващ в зона Б;

4. електромеханик, машинен боцман, моторист на кораб, плаващ в зона Б;

5. корабен радиоелектроник, радиооператор и електротехник, плаващ в зони Б и В;

6. капитан на влекач, плаващ в зони Б и В;

7. капитан на плаващо техническо средство, работещо в зони Б и В;

8. шкипер на кораб за спорт и развлечение до 300 БТ, плаващ в зони А, Б, В и Г;

9. водач на кораб до 40 БТ, плаващ в зони А, Б;

10. офицер по сигурността, плаващ в зони А, Б;

11. кандидати за всички предходни длъжности.ІІІ група

1. капитан, старши помощник-капитан, вахтен помощник-капитан на кораб, плаващ в зона В;

2. рулеви, палубен боцман, плаващ в зона В;

3. главен механик, втори механик, вахтен механик на кораб, плаващ в зона В;

4. електромеханик, машинен боцман, моторист, помпиер и огняр на кораб, плаващ в зони В и Г;

5. капитан на влекач, плаващ в зони Б и В;

6. капитан на плаващо техническо средство, работещо в зони Б, В и Г;

7. моряк, плаващ в зона В;

8. водач на кораб до 40 БТ, плаващ в зони В и Г;

9. офицер по сигурността, плаващ в зони В и Г;

10. капитан, корабоводител, щурман, плаващ в зона Г;

11. водач на несамоходен кораб, плаващ в зона Г;

12. старши моряк, плаващ в зона Г;

13. моряк, плаващ в зона Г;

14. механик, плаващ в зона Г;

15. моряк-моторист, плаващ в зони В и Г;

16. водач на малък кораб в местно плаване, зони В и Г;

17. девиатор;

18. готвач;

19. камериер;

20. друг обслужващ персонал.


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница