Издадена от Министерството на културатаДата22.07.2016
Размер49.96 Kb.
НАРЕДБА № 2 ОТ 11 АПРИЛ 2007 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ ЗА ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ТВОРЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ ИЛИ ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КУЛТУРАТА

Издадена от Министерството на културата


Обн. ДВ. бр.34 от 24 Април 2007г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.44 от 9 Май 2008г., изм. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2010г.
Раздел I.

Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят критериите, условията и редът за награждаване на български творци и дейци на българската култура от министъра на културата.

(2) Награждаването е израз на обществено признание за постигнати високи творчески резултати и принос в развитието и популяризирането на културата.

(3) Едно лице може да бъде наградено за цялостно творчество, за цялостен принос в развитието или популяризирането на културата или за постигнати творчески резултати по реда на тази наредба еднократно.

(4) Финансовото осигуряване на наградите ежегодно се предвижда по бюджета на Министерството на културата.


Раздел II.

Награди за цялостно творчество и цялостен принос в развитието на културата


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г.) По реда на този раздел се награждават български творци и дейци на българската култура, които:

1. са постигнали изключително високи творчески резултати или имат изключително големи заслуги за развитието и популяризирането на българската култура и изкуство;

2. са постигнали високи творчески резултати или имат значим принос за развитието и популяризирането на българската култура и изкуство;

3. са ярки творчески личности.

Чл. 3. (1) Ежегодно министърът на културата връчва следните награди:

1. за цялостно творчество в областта на киното;

2. за върхови постижения в областта на музикално-изпълнителското и танцовото изкуство;

3. за цялостен принос в националната книжовна култура;

4. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г.) за принос в развитието и популяризирането в областта на драматичното и кукленото театрално изкуство;

5. за цялостно творчество в областта на цирковото и вариететното изкуство;

6. за цялостно творчество в областта на изобразителното изкуство;

7. за цялостно творчество в областта на архитектурата;

8. (нова - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г.) за цялостен принос в музейната дейност и в областта на опазването на движимото и недвижимото културно наследство;

9. (нова - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г.) за принос в развитието на мениджмънта и маркетинга в областта на изкуството и култура;

10. (нова - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г.) за изключителни заслуги за развитие на международния културен обмен и съхраняване на световното културно наследство.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г.) Наградите са:

1. почетен знак "Златен век", който се присъжда със:

а) звезда, която представлява: осемлъчна посребрена звезда, прикрепена към позлатена розетка, с огърлие;

б) звезда, която представлява: осемлъчна посребрена звезда, прикрепена към позлатена розетка;

2. грамота;

3. парична и предметна награда.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г.) Носителите на наградата почетен знак "Златен век" получават миниатюра - умалено копие на почетния знак, и парична сума в размер до 3000 лв.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г.) Когато награда по ал. 1 се връчва на повече от едно лице, размерът на паричната сума по ал. 3 може да бъде увеличен до 5000 лв. и се разделя поравно между наградените.

Чл. 4. Наградите по чл. 3, ал. 1 могат да се връчват и на творчески колективи. В тези случаи чл. 3, ал. 4 не се прилага.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г.) Държавни органи, неправителствени организации, професионално-творчески съюзи и творчески колективи на културни институти, свързани със съответния род изкуство, могат да правят предложение за награждаване, като за награда не могат да бъдат предлагани лица, на които такава вече е присъждана.

(2) Предложението по ал. 1 се прави до министъра на културата и съдържа мотивите за награждаване, свързани с приноса на твореца към съответния род изкуство, както и кратки биографични данни.

Чл. 6. (1) Постъпилите предложения се разглеждат на заседание на съответния обществено-експертен съвет към министъра на културата, създаден за определеното културно направление съгласно чл. 16 от Закона за закрила и развитие на културата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г.) Обществено-експертният съвет обсъжда мотивите и номинира лицата, които предлага за награждаване.

Чл. 7. Министърът на културата с мотивирана заповед присъжда съответната награда на едно от номинираните лица по реда на чл. 6, ал. 2.

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2008 г.) (1) Министърът на културата може да награждава с предметна и/ или парична награда български творци с изключителен принос към съответния род изкуство по повод годишнина от началото на творческата им дейност или годишнина от рождението им.

(2) Наградите по ал. 1 се присъждат на творци с не по-малко от 40 години творческа дейност или на възраст на и над 70 години.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г.) Размерът на парична награда по ал. 1 не може да надвишава 3000 лв.

Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г.) Министърът на културата може да награждава с почетен знак "Златен век" общественици, културни дейци и международни организации, които имат изключителен принос за международното сътрудничество в областта на културата и изкуството.
Раздел III.

Награди на Министерството на културата по случай 24 май - Деня на славянската писменост и българската просвета и култура


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г.) По реда на този раздел се награждават български творци, дейци на българската култура, библиотечни и читалищни дейци, директори и учители от училищата по изкуствата и културата с парични и предметни награди, грамоти или почетен знак "Златен век" по случай 24 май - Деня на славянската писменост и българската просвета и култура.

(2) С парични и предметни награди се стимулират и български млади творци.


Чл. 9. При определяне на формите за награждаване се вземат под внимание значимостта на постиженията на награждаваното лице за утвърждаване на съответния род изкуство и неговия принос за развитието и популяризирането на българската култура.

Чл. 10. (1) Предложенията за награждаване се правят от лицата по чл. 5, ал. 1, както и от читалищните настоятелства, читалищните съюзи, Националния съвет по читалищно дело, обществените съвети към библиотеките, библиотечните съюзи, педагогическите съвети на училищата по изкуствата и културата.

(2) Предложенията по ал. 1 се правят до министъра на културата не по-късно от 1 май всяка година и съдържат мотивите за награждаване, свързани с приноса на предложеното лице за утвърждаването на съответния род изкуство, развитието и популяризирането на българската култура, както и кратки биографични данни.
Чл. 11. (1) Министърът на културата със заповед присъжда наградите по този раздел.

(2) Наградите се връчват в тържествена обстановка по случай 24 май - Деня на славянската писменост и българската просвета и култура.


Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 14, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата.


Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2007 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ ЗА ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ТВОРЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ ИЛИ ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КУЛТУРАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2008 г.
Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2007 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ ЗА ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ТВОРЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ ИЛИ ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КУЛТУРАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 16.11.2010 Г.)
§ 8. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница