Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение ІІ. Правно основаниеДата05.02.2018
Размер33.56 Kb.
І.Наименование на административната услуга: ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ІІ.Правно основание
Чл.38,ал.5 от Закона за здравето
ІІІ.Характеристика
Цел:
Тази процедура регламентира реда и начина за издаване на заповеди за възстановяване на дейността или експлоатацията на обект с обществено предназначение.
Предмет:
Заповед за възстановяване на дейността или експлоатацията на обект с обществено предназначение се издава след издадена Заповед за спиране дейността или експлоатацията на обекта при условие, че са отстранени установените нарушения на хигиенните изисквания в него.
ІV.Процедура
Компетентен органДиректора на РЗИ-Ямбол издава заповед за възстановяване на дейността или експлоатацията на обект с обществено предназначение след отстраняване на установените нарушения на хигиенните изисквания в него.
Заявител - Всяко физическо или юридическо лице, получило заповед за спиране на дейността или експлоатацията на обект с обществено предназначение на територията на област Ямбол.
Необходими документи:

1. Заявление по образец.

2. Копие от Заповедта за спиране дейността или експлоатацията на обекта или на части от него
Вътрешен ход на процедурата:


Звено за административно обслужване – “фронт” офис

Административни звена, обслужващи издаването на акта – “бек” офисДирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”:

Нели Танева - главен специалист;Телефон : 046 66 31 70

факс: 046 66 31 77

адрес: гр. Ямбол, ул. “Д.Благоев” № 71
e-mail: rzi-yambol@mbox.contact.bg
приемно време: от 08:30ч. до 17:00ч. - всеки работен ден

Дирекция "Здравен контрол”, отдел “Контрол на нехранителни обекти и стоки”

Лице за контакт:

Емилия Тонева – младши инспектор;телефони: 046 66 31 74
адрес: гр. Ямбол, ул. “Д.Благоев” № 71
e-mail: rzi-yambol@mbox.contact.bg

приемно време: от 08:30ч. до 17:00ч. - всеки работен ден

В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.


1. Действия във “фронт” офиса на РЗИ – Ямбол:

  • Заявлението и приложените документи се подават в звеното за административно обслужване (стая №4) на РЗИ – Ямбол, като получава входящ номер и се насочва за резолюция от директора на инспекцията.

  • В съответствие с резолюцията на директора, преписката се насочва служебно за резолюция към директор на дирекция “Здравен контрол” за изпълнение и контрол.


2. Действия в “бек” офиса на РЗИ – Ямбол:

Въз основа на подаденото заявление в 3 (три) дневен срок здравният инспектор извършва проверка на обекта, при която съставя протокол за проверка.

Ако обектът съответства на здравните изисквания, в 3-дневен срок от извършването на проверката се издава заповед за възстановяване на дейността или експлоатацията на обекта от Директора на РЗИ, която се връчва на отговорното лице.

Заповедта се изготвя в три екземпляра: първият е за лицето, разкрило обекта,вторият за изходяща поща, третият се съхранява в досието на обекта и се предава за подпис от директора на РЗИ.

След подписване от директора, заповедта се извежда и се подпечатва.
Такси:

Държавна такса : за възстановяване на дейността или експлоатацията на обекта – 44 лв. (четиридесет и четири лева);

Нормативно основание: чл. 34 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето (ПМС № 242 от 8.10.2007 г., обн. ДВ, бр. 83 от 2007 г., изм. ДВ. брой 1 от 3 януари 2012, изм. и доп. ДВ бр.81 от 23 октомври 2012 г.);

Срок за плащане: при подаване на заявлението.

Начин на плащане: Таксата можете да платите в брой при касиер в звеното по административно обслужване с адрес: гр. Ямбол, ул. “Д.Благоев” № 71 или по банков път:

ОББ АД клон Ямбол

IBAN: BG 22UBBS80023110739810

BIC: UBBSBGSFV.Образци и формуляри:

1.Заявление по образец

Каталог: Document -> Admin%20uslugi novi
Document -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
Document -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
Document -> Становище за осъществен предварителен контрол
Document -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
Admin%20uslugi novi -> Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве ІІ. Правно основание
Admin%20uslugi novi -> Закон за храните чл. 16, ал. 2 (Дв бр. 90 от 15. 10. 1999г., изм и доп бр. 8 от 25. 01. 2011г.) ІІІ. Характеристика
Admin%20uslugi novi -> Приемане и представяне на документи за придобиване на специалност в медицинските университети в страната ІІ. Правно основание


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница