„Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево – Етап 1 Рехабилитация” по Договор n 24/321/01342 от 27. 11. 2012 годинаДата02.06.2018
Размер50.57 Kb.
ТипКнига

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за :

Информираност и публичност по проект: „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево – Етап 1 Рехабилитация по Договор N 24/321/01342 от 27.11.2012 година, между Държавен фонд „Земеделие” и Община Раднево, Област Стара Загора за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г
ТОМ ІІ
КНИГА 2 - “ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ”

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

1.1. Възложител:

Община Раднево

1.2. Цели на проекта

Настоящата обществена поръчка се финансира по договор на Община Раднево по проект „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево – Етап 1 Рехабилитация” по Договор № 24/321/01342 от 27.11.2012 година, между Държавен фонд „Земеделие” и Община Раднево, Област Стара Загора за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г

2. ЦЕЛИ, ОБХВАТ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НАСТОЯЩАТА ПОРЪЧКА

2.1. Цели на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за «Информираност и публичност по проект „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево – Етап 1 Рехабилитация” по Договор № 24/321/01342 от 27.11.2012 година, между Държавен фонд „Земеделие” и Община Раднево, Област Стара Загора за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г.»


В изпълнение на настоящата услуга се предвижда да бъдат изработени и поставени рекламни материали за изпълнението на проекта, спазвайки изискванията на Регламент 1828/2006/EС за мерките за публичност.
2.2. Обхват на услугата.

Дейностите по изпълнение на услугата предвиждат изработване на идейна концепция на информационните материали, което включва създаването на текста (съдържанието), структурата му, шрифтовете, визията (дизайна), включително и визия за заглавна страница, така че същите да са в съответствие с целите и очакваните резултати на Проекта, както и тяхната изработка, доставка и монтаж.В предмета на поръчката се включва и правото на Възложителя на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, да ползва авторските права върху всички елементи от концепцията, приложенията към нея и всички останали материали, създадени по или във връзка с изпълнението на поръчката, изцяло в същия обем, в който биха принадлежали на автора.
Количествата, видове и изискванията на печатните материали са:Артикул

Спесификация

Брой

1.

Информационни билбордове

формат: 240/150 см; конструкция от метал; надпис с UV устойчиви мастила; твърда PVC плоча – 6 мм – устойчива на атмосферни влияния /или еквивалент]


6 бр.

2.

Доставка

Доставката и монтажа на шесте билборда се включва в окончателната цена. Местата са съобразно предложението на участника, прието и дообрено от Възложителя, съгласно обектите на СМР дейности по горецитирания проект, а именно: «Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево”

3.

Монтаж


2.3. Изисквания за услугите

При извършването на дейностите, обект на обществената поръчка, Изпълнителят следва:

1. Да изпълни дизайн, предпечат и печат (където е приложимо) и достави на място в Община Раднево в пълния тираж описаните в поръчката информационни материали;

2. Да изработи всички видове материали в един и същ дизайнерски стил (с единна визия);

3. Да спазва изискванията на чл. 8 и чл. 9 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8.12.2006 година и приложение към чл. 9 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията.

4. Изпълнителят задължително посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта и при всякакви контакти с медиите. Той трябва да използва логото на ЕС и логото на Програмата за развитие на селските райони;

5. Използваните материали, от които са изработени рекламните материали, трябва да са с високо качество, оригинални и актуални, за което участниците следва да представят техническо описание на предложенията (спецификация на използваните материали за изработката)

6. За мтериалите, включени в поръчката, преди да се отпечатат/изработят и/или публикуват, трябва да се съгласува от Възложителя дизайн, вид и съдържание.
3. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Място на изпълнение: Информираност и публичност по проект „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево – Етап 1 Рехабилитация” по Договор № 24/321/01342 от 27.11.2012 година, между Държавен фонд „Земеделие” и Община Раднево, Област Стара Загора за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г.се изпълнява на територията на община Раднево – селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец.

3.2. Срок на изпълнение

Срокът за изпълнение на поръчката е от влизане в сила на договора за възлагане на обществената поръчка най-късно до крайния срок на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 24/321/01342 от 27.11.2012 година, между Държавен фонд „Земеделие” и Община Раднево.


3.3. Работни езици

Български език3.4. Приемане и отчитане на услугите

За всяка от дейностите след изготвяне на „проекта” (текст визия дизайн и други в зависимост от дейността) на продукта той трябва да бъде предоставен на Възложителя за одобрение и след това да Изпълнителя да премине към конкретно изпълнение.

Всички продукти и услуги ще се приемат с Приемо предавателен протокол - подписан от от Възложителя или упълномощено от него лице.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Раднево и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Държавен фонд Земеделие – Разплащателна агенция

/Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница