Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена наДата14.03.2018
Размер101.76 Kb.
#62756
ТипКнига
Инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана

Приложение № 2 към чл. 6 и чл. 16, ал. 2Предприятие, фирма, организация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Книга за инструктаж

Инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на

труда и противопожарна охрана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(цех, звено)

Име, презиме

Цех,

Длъжност,

Преминал

Вид на

Подпис

Подпис

Подпис на

по

и фамилия на

звено,

вид

инструк-

инст-

на ин-

на лице-

ръководи-

ред

инструктира-

отдел,

работа

тажа

рукта-

струк-

то,

теля,ния

участъкот .....

жа

тирания

извърши-

разрешил

до .....

ло инст-

самост.

199.. г.

руктажа

работа

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ИНСТРУКТАЖ, СЪГЛ. РАЗПОРЕДБИТЕ НА НАРЕДБА №3 /14.05.1996 Г. НА МТСГ И МЗ
І. Начален инструктаж

1. Цел на инструктажа

Началният инструктаж се провежда с лицата, които постъпват на работа във фирмата за първи път:
- с основните правила на Правилника за работа в дружеството
- с изискванията по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана на територията на дружеството
- с вида и характера на извършваната работа и възможните рискове
- с изискванията към тяхното поведение, с оглед запазване на здравето и живота им.

2. Началния инструктаж се провежда индивидуално с всеки новопостъпващ работник /специалист/

3. Продължителността на първоначалния инструктаж е в пряка зависимост от степента на риска и характера на работа

4. Задължително при началния инструктаж инструктиращият запознава работника /специалиста/ с работата със специфичната апаратура, с ел. инсталацията и с противопожарната охрана /ако дейността му е свързана с подобни средства/

5. За проведения начален инструктаж се издава Служебна бележка /Приложение №4/, която се съхранява в личното досие на работника /специалиста/.

ІІ. Периодичен инструктаж:

1. Цел на инструктажа- да се поддържат и допълват познанията на работещите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

2. Срокът за провеждане на периодичния инструктаж е на всеки три месеца

3. Програмата за провеждане на периодичния инструктаж е аналогична на първоначалния.

ІІІ. Ежедневен инструктаж

На ежедневен инструктаж са подложени водачите на МПС като документирането става с ежедневни листове за назначение на работниците срещу подпис.

ІV. Извънреден инструктаж

Провежда се при изключителни случаи- при трудова злополука, пожар, природно бедствие и др.

Правилника да бъде онагледен на видно място в администрацията.


Управител:


/………………./

ПРОГРАМА
за провеждане инструктаж на работното място

1. Инструктажът на работното място да се провежда индивидуално.
По изключение и при условие, че обучаваните работници, служители и учащи се работят на общо работно място и ще извършват еднаква работа, да се провежда групово до 10 души.
2. Инструктажът на работното място да се ръководи /провежда/ от прекия ръководител, определен със заповед на работодателя и лице /опитен работник/, определено от ръководещия инструктажа с писмено нареждане.
3. Писменото нареждане да съдържа:
- дата на издаване;
- основание;
- име, презиме, фамилия и длъжност /професия/ на лицето, което ще бъде обучавано;
- срок /продължителност/ на обучението;
- името и длъжността /професията/ на опитния работник, към когото това лице се прикрепва за работа под негово ръководство и отговорност и който ще бъде водещ на обучението.
Нареждането да се връчва срещу подпис на лицата, определени в него.

І. Изисквания, с които основно да бъде запознат и обучен работникът или служителят

Ръководителят на обучението
запознава обучавания с:
1. Производствените задължения.
2. Работното място и проходите към него; основното и спомагателното обзавеждане; производствените процеси и реда, който трябва да се спазва в производственото помещение.
3. Правилата за безопасна работа и начините на обслужване на машините и съоръженията, с които се работи и техните предпазни устройства.
4. Инструментите и приспособленията, които се използват при работа, безопасното им използване и опазване.
5. Санитарно-техническите съоръжения и начини за тяхното използване.
6. Средствата за индивидуална защита, в т.ч. специалното работно облекло и правилата за тяхното използване, опазване и съхраняване.
7. Опасните моменти и места в работата, усложненията и повредите, които могат да се появят, причините за това, мерки за предотвратяването им.
8. Места, където има вредни изпарения, газове, прах и др.
Опитния работник, водещ обучението:
1. Предава своите знания и умения за безопасните и здравословни начини на работа.
2. По време на обучението дава указания и разрешава извършването на производствени операции от обучавания, като го наблюдава.
3. Носи отговорност заедно с обучавания за неспазване на правилата по безопасността на труда по време на обучението.

ІІ. Приключване на инструктажа


А. За работници и служители, които ще работят на определени със заповед сложни и опасни машини, съоръжения, механизми, уреди, работни места и производствени процеси или заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота им:
1. Провеждане на изпит за проверка на знанията по БХТ и ПО на инструктираното и обучавано лице.
2. Комисията за провеждане на изпита изготвя протокол за резултатите от същия.
В състава на комисията да се включат специалисти, като гл. механик, гл. енергетик, лице от службата за безопасност и здраве при работа, лекар, представител на обектната противопожарна служба и др.
3. Показателите слаб успех да се подлагат повторно на изпит след допълнително обучение.
4. За издържалите изпита, инструктажът на работното място приключва, след като ръководителят, разрешаващ самостоятелна работа, лично се убеди, че лицето познава правилата за безопасност и здравословен труд за извършваната от него дейност.

Б. За всички останали работници и служители

Инструктажът на работното място се счита за извършен, след като ръководителят, разрешаващ самостоятелна работа, се убеди, че работещият познава правилата за безопасна и здравословна работа.

ІІІ. Допускане до самостоятелна работа


1. Допускането на инструктирания работник или служител до самостоятелна работа да се удостоверява с подписа на ръководителя в книга за инструктаж /Приложение №2 от Наредба № 3 от 14.05.1996 г. на МТСГ и МЗ/.

Управител: ..................


/подпис/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница